14 lis 2022

[PYTANIE] Podatek rolny: Ulga inwestycyjna

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc merytoryczną w sprawie ulgi inwestycyjnej. Podatnik zwrócił się do nas z zapytaniem, czy na budowę kotłowni z piecem na biomasę (piec na słomę) do ogrzewania budynków inwentarskich (kurników) przysługuje ulga inwestycyjna. Czy można to zaliczyć do obiektów służących ochronie środowiska?

Banner

Katalog wydatków, które uzasadniają prawo do ulgi inwestycyjnej zawiera art. 13 ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z nim podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

  1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  2. zakup i zainstalowanie:
  • deszczowni,
  • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

W sprawie rozważyć należy co w istocie jest przedmiotem inwestycji – czy jest to budynek kotłowni, czy piec na biomasę, czy może obie te rzeczy łącznie. Z pewnością wydatki związane z piecem na biomasę nie mieszczą się w katalogu urządzeń wskazanych w art. 13 ust. 1 pkt 2 u.p.r. Źródło energii jakim jest biomasa nie zostało przytoczone w tym przepisie, a zawarte tam wyliczenie nie ma charakteru przykładowego, lecz stanowi katalog zamknięty.
Rozważyć zatem należy, czy budynek kotłowni może być zaliczony do kategorii budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich? Z pewnością jakieś powiązanie takiego budynku z chowem drobiu istnieje, czy jednak służy do chowu?

Ponieważ ustawa o podatku rolnym nie zawiera definicji użytych w analizowanym przepisie pojęć, należy je interpretować z użyciem reguł języka powszechnego. Zatem „chów” to „karmienie i pielęgnowanie zwierząt hodowlanych” (https://sjp.pwn.pl/slowniki/ch%C3%B3w.
html), a „hodowla” to „planowa opieka nad wzrostem i rozwojem zwierząt lub roślin; też: zwierzęta lub rośliny będące pod taką opieką” (https://sjp.pwn.pl/szukaj/hodowla.html). „Służyć”, to zgodnie ze słownikiem języka polskiego „być przeznaczonym, używanym, przydatnym do czegoś, jako coś” (M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, tom III, wyd. VII, Warszawa 1992, s. 262).
W mojej ocenie nie można uznać budynku kotłowni za budynek inwentarski służący do chowu. Jest on związany z budynkiem inwentarskim, jakim jest kurnik, ale sam nie stanowi takiego obiektu. Potwierdzeniem poprawności takiego rozumowania może być dokumentacja budowlana dla tego nowego obiektu. Zgodnie bowiem z prawem budowlanym budynki inwentarskie zaliczane są do kategorii II obiektów budowlanych. Przepisy wykonawcze do tej ustawy określają warunki, jakie powinny one spełniać (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225). Zatem organ podatkowy może sugerować się przy prawnej klasyfikacji wybudowanej kotłowni dokumentacją architektoniczno-budowlaną, w tym pozwoleniem na budowę. Nie sądzę, aby pozwolenie to odnosiło się do budynku inwentarskiego.
Zwrócić też należy uwagę na to, że w orzecznictwie sądów podkreśla się, że ulga w podatku rolnym stanowi wyjątek od zasady powszechności opodatkowania, a zatem nie powinna być interpretowana rozszerzająco. Taki kierunek wykładni wskazał NSA w wyroku z dnia 14 października 1998 r. (sygn. akt N III SA 1565/97). Sąd uznał, że budynek magazynowy, służący do przechowywania płodów rolnych oraz materiałów niezbędnych do produkcji rolniczej, nie jest budynkiem inwentarskim. Z tych samych względów odmówiłby udzielenia ulgi inwestycyjnej w związku z wybudowaniem kotłowni.
Reasumując, kotłownia jest budynkiem związanym z chowem prowadzonym w innym budynku (kurniku), ale nie jest budynkiem inwentarskim w rozumieniu art. 13 u.p.r.

PPLiFS10(2060)2022

Czytaj także

Więcej wpisów
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności