1 paź 2020

[PYTANIE] Postępowanie podatkowe: weryfikacja prawa do zwolnienia z uchwały

Pytanie natury proceduralnej: mamy podjętą uchwałę z art. 15p i aby z niej sko­rzystać wystarczy wypełnić dwa załączniki i spełnić warunki z uchwały, czyli zwolnie­nie dotyczy tych przedsiębiorców, których działalność została ograniczona bądź całko­wicie zakazana na mocy przepisów szczegól­nych. Przedsiębiorca prowadzi salon i serwis samochodowy, a także myjnię samocho­dową. Na razie nie złożył korekty deklara­cji. Co dalej? Jakie kroki powinnam podjąć? Uważam, że zwolnienie mu się nie należy. Złożył same załączniki.

Banner

Postępowanie organu podatkowego będzie zależne od tego, czy podatnik rozlicza się deklaracją czy też otrzymuje decyzję ustalającą. W tym pierwszym przypadku, jeżeli podatnik chce skorzy­stać ze zwolnienia, to powinien złożyć korektę deklaracji i wykazać zwolnie­nie w załączniku nr 2. Do tego, zgodnie z uchwałą, powinny być złożone wyma­gane załącznikami dokumenty. W przy­padku, gdy wszystkie te dokumenty są złożone, organ podatkowy weryfikuje prawo do zwolnienia i albo nie kwe­stionuje korekty (uznaje, że zwolnienie przysługuje), albo kwestionuje korektę wzywając do jej poprawienia („wycofa­nia”), a jeżeli podatnik tego nie zrobi, to organ określa prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego.

We wskazanym w pytaniu stanie faktycznym, jeżeli podatnik nie zło­żył korekty deklaracji a tylko załącz­niki, to w dalszym ciągu podatek do zapłaty wynika z pierwotnej deklaracji. Organ podatkowy powinien wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień co do poprawności deklaracji w ramach czynności sprawdzających (art. 274a § 2 ordynacji podatkowej) z poucze­niem, że jeżeli przysługuje mu prawo do zwolnienia, to powinien skorygo­wać deklarację. Jeżeli jednak podatnik tego nie zrobi, to podatek do zapłaty wynika z deklaracji, a więc zwolnienie nie przysługuje.

Inaczej będzie wyglądała ta kwe­stia w przypadku podatników otrzy­mujących decyzje ustalające. Złożenie samych załączników do uchwały suge­ruje, że podatnik oczekuje zastosowa­nia zwolnienia. Jednak podatek do zapłaty na dany rok wynika z decyzji i dopóki jest ona w obrocie prawnym, jest to podatek należny. Więc przy złożeniu samych załączników organ podatkowy powinien wezwać podat­nika na podstawie art. 274a § 2 o.p. do złożenia wyjaśnień co do popraw­ności złożonej uprzednio informacji z pouczeniem, że w przypadku zwol­nienia podatnik powinien złożyć nową informację. Jeżeli podatnik taką infor­mację złoży, to w okolicznościach danej sprawy może być to uznane za datę wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej (art. 165 § 7 o.p.). W postępowaniu tym organ podatkowy będzie badał, czy są przesłanki do zmiany decyzji, a więc czy podatnik ma prawo do zwolnienia. Jeżeli tak, to zmieni decyzję ostateczną na podstawie art. 254 o.p. Jeżeli jednak w toku postępowania nie stwierdzi, że zachodzą przesłanki do zmiany decyzji (brak prawa do zwolnienia), to organ powinien odmówić zmiany decyzji. Jest to decyzja merytoryczna, która rozstrzyga w istocie o braku prawa do zwolnienia.

PPLiFS 7(233)2020

Czytaj także

Więcej wpisów
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności