29 lip 2024
Online

(TRANSMISJA VOD) Praktyczne problemy ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z wnioskami składanymi w sierpniu 2024 r.

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składane w formie elektronicznej:
 1. czy należy rozpatrzyć wniosek złożony przez ePUAP?
 2. jak postąpić z fakturami wysłanymi w formie elektronicznej?
 3. w jaki sposób doręczyć decyzję?
 4. producent rolny składa elektroniczny dokument wydany przez ARiMR. Kto sprawdza czy dokument został podpisany elektronicznie jeśli rolnik składa zaświadczenie z Agencji w formie papierowej?
 5. czy organ podatkowy może doręczyć decyzję w sprawie zwrotu z wniosku złożonego w formie elektronicznej w wersji papierowej?
 6. jeśli wniosek interaktywny będzie wysłany elektronicznie do urzędu to na ePUAP to załączniki będą zeskanowane przez wnioskodawcę, ale w sumie będzie podpisane profilem zaufanym, czyli będzie prawidło?
II. Dokumentacja potwierdzająca zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 1. czy producent rolny może załączyć do wniosku zamiast faktur paragon z NIP?
 2. jak postąpić z paragonem dołączonym do wniosku nie zawierającym numeru NIP?
 3. czy konieczne jest dołączanie potwierdzenia przelewu za faktury z odroczonym terminem płatności?
 4. czy faktura rolnika, który nie jest podatnikiem VAT, oprócz nazwiska, imienia i adresu musi posiadać koniecznie nr PESEL?
 5. czy producent rolny, który nie ma nadanego NIP może przedstawić paragon?
 6. czy dopuszczalne jest przedstawienie kopii paragonu z NIP?
 7. czy rolnik może dołączyć same kopie faktur (paragonów z NIP)?
 8. czy na fakturach VAT wymagane jest wpisanie kodu CN oleju napędowego?
 9. z jakiego okresu mogą być uwzględniane faktury VAT?
 10. czy można przyjmować do wniosku paragon z ręcznie dopisanym numerem PESEL i pieczątką stacji paliw?
 11. czy rolnik może dołączyć paragon bez numeru NIP (np. z Orlenu), nie jest vatowcem?
 12. czy faktury VAT z odroczonym terminem płatności mogą być uwzględniane w procesie zwrotu podatku akcyzowego?
 13. adnotacje na fakturach VAT dokumentujących nabycie oleju napędowego;
 14. czy jeśli kserujemy oryginały faktur od rolników i oddajemy im oryginał to na kserokopii musimy podpisywać ,,za zgodność z oryginałem"?
 15. czy wniosek może złożyć żona z fakturami na męża, który zmarł?
 16. czy faktury (paragony) wystawione na drugiego małżonka mogą być uwzględnianie przy zwrocie podatku akcyzowego?
 17. czy syn (córka), który nabył gospodarstwo rolne może przedłożyć faktury zakupu oleju napędowego dokonanego przez rodziców?
 18. czy można przekazać kwotę zwrotu podatku akcyzowego komornikowi?
III. Producent rolny jako podmiot uprawniony do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 1. pojęcie producenta rolnego;
 2. czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego dla wnioskodawcy, który zawarł ustną umowę dzierżawy, w sytuacji gdy właściciel zrzeknie się zwrotu podatku akcyzowego na oświadczeniu?
 3. czy wnioskodawca musi posiadać status producenta rolnego na dzień złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego?
 4. w jakich sytuacjach zwrot podatku przysługuje posiadaczowi samoistnemu?
 5. posiadacz zależny jako podmiot uprawniony do zwrotu podatku;
 6. komu zwrócić podatek akcyzowy w przypadku umowy dzierżawy zawartej między rodzicami a dziećmi?
 7. jak rozliczyć producenta rolnego który ma biogazownie − czy on może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego?
 8. czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje osobie, która wydzierżawiła gospodarstwo rolne na podstawie „zwykłej umowy” dzierżawy?
 9. czy należy żądać oświadczenia od rolnika jeśli rolnik twierdzi, że posiada dzierżawę ustną?
 10. jak postąpić w przypadku gdy rodzice są właścicielami użytków rolnych a grunty na prowadzenie gospodarstwa rolnego wykorzystuje syn (córka)?
 11. rolnik wydzierżawił gospodarstwo synowi w kwietniu 2024 r. Część faktur VAT jest wystawiona na wydzierżawiającego, natomiast część na syna. Kto składa wniosek?
 12. współwłaściciele (współposiadacze) a zwrot podatku akcyzowego;
 13. czy w każdym przypadku złożenie wniosku przez współposiadacza wymaga jego pisemnej zgody?
 14. podmioty, którym nie przysługuje zwrot podatku akcyzowego;
 15. mąż (sam bez żony) ma gospodarstwo rolne na innej gminie, żona na terenie gminy gdzie jest składany wniosek ma 0, 67 ha. Czy żonie przysługuje zwrot podatku akcyzowego?
 16. bezumowne korzystanie z gruntu a zwrot podatku akcyzowego;
 17. co w przypadku kiedy mamy 3 braci, którzy są współwłaścicielami w udziale po 1/3 i każdy chce złożyć oddzielny wniosek, każdy na swój udział. Nie zgadzają się na podpisanie zgody we wniosku na wypłacenie jednemu z braci?
 18. czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego podmiotowi mającemu zaległości podatkowe?
 19. jeśli użytki rolne są na syna, a konie (zaświadczenie) są na ojca, ale syn z ojcem tworzą razem gospodarstwo. Czy syn może we wniosku dołączyć te konie ojca?
IV. Pojęcie gospodarstwa rolnego na potrzeby zwrotu podatku akcyzowego
 1. czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje na grunty rolne zabudowane?
 2. jakie grunty gospodarstwa rolnego nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwrotu?
 3. użytki rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza a zwrot podatku;
 4. czy zwrot podatku przysługuje na grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako nieużytki (N)?
 5. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych a zwrot podatku akcyzowego;
 6. sprzedaż gruntów w trakcie roku a zwrot podatku akcyzowego.
V. Właściwość miejscowa organu dokonującego zwrotu podatku akcyzowego
 1. zasady ustalania właściwości miejscowej organu dokonującego zwrotu podatku akcyzowego;
 2. jaki organ jest właściwy do zwrotu podatku akcyzowego w przypadku gdy użytki rolne położone są na terenie kilku gmin?
 3. kto powinien dokonać zwrotu podatku w przypadku, gdy siedziba stada bydła jest na terenie innej gminy niż położne użytki rolne?
 4. organ właściwy w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w sytuacji gdy z wnioskiem występuje organ podlegający wyłączeniu od załatwienia sprawy (np. wójt, zastępca wójta, skarbnik)?
VI. Problemy związane z ustalaniem limitu zwrotu podatku akcyzowego
 1. pojęcie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
 2. czy wymagane są oryginały dokumentów wystawionych przez kierownika biura ARiMR?
 3. ograniczenia w zwrocie podatku akcyzowego;
 4. czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego na bydło rolnikowi, który nie posiada gospodarstwa rolnego?
 5. jak postąpić, gdy bydło zarejestrowane jest na syna a gospodarstwo rolne posiada ojciec?
 6. czy dopuszczalna jest zmiana limitu w trakcie roku podatkowego?
VII. Procedura składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
 1. od kiedy można składać wniosek o zwrot akcyzy w II terminie 2024 r.;
 2. czy można rozpatrzyć wniosek po upływie terminu do jego złożenia;
 3. jakie czynności powinien podjąć organ podatkowy w przypadku złożenia wniosku po upływie terminu?
 4. czy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy prosić dowód potwierdzający ilość ha?
 5. co zrobić w sytuacji, jak na wniosku nie ma podpisu wszystkich współwłaścicieli? Podatnik mówi, że jest to nieosiągalne żeby wszyscy podpisali, gdyż część z nich przebywa za granicą i nie mają kontaktu. Czy taki wniosek można przyjąć? Czy należy wziąć jakieś dodatkowe oświadczenie od podatnika, że tylko on użytkuje grunty w całości?
 6. tryb postępowania przy braku dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
 7. czy podpis współposiadaczy na wniosku musi być w każdym półroczu (w lutym i sierpniu) czy wystarczy tylko w lutym jeśli będzie składał także w sierpniu?
 8. jeżeli decyzja akcyzowa jest wysyłana drogą pocztową to musi być za potwierdzeniem odbioru? Czy wystarczy zwykły polecony?
 9. czy oświadczenie o pomocy publicznej i klauzula RODO są obowiązkowe do wniosku?
 10. czy pełnomocnik może składać za podatnika wniosek o zwrot akcyzy? Czy może się podpisać na wniosku zamiast wnioskodawcy? Czy pełnomocnictwo może być spisane odręcznie i czy pobierać opłatę za pełnomocnictwo?
 11. jeśli żona ma własne grunty i mąż ma własne to czy mogą złożyć jeden wspólny wniosek?
 12. co trzeba zrobić jeśli współposiadaczami po zmarłym ojcu są dzieci niepełnoletnie i jego żona. Wniosek o zwrot składa jeden syn - pełnoletni, jest jeszcze matka i siostra – niepełnoletnia. Kto ma wpisać się i wyrazić zgodę na wniosku jak siostra jest niepełnoletnia?
VIII. Procedura wydawania i zmiany decyzji
 1. zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przy zwrocie podatku akcyzowego;
 2. czy jeżeli producent rolny dołączy do wniosku więcej faktur niż przysługuje mu zwrot to czy na nadwyżkę robić odmowę czy uznać że wykorzystał wszystko do ustalonego limitu i odstąpić od uzasadnienia?
 3. w jakich przypadkach zastosowanie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej?
 4. elementy jakie powinna zawierać decyzja przyznająca zwrot podatku akcyzowego;
 5. zmiana decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego;
 6. zasady postępowania w przypadku nienależnego pobrania zwrotu podatku lub w nadmiernej wysokości;
 7. czy trzeba wysyłać informacje do wnioskodawców że mają termin 7 dni na możliwość wypowiedzenia się do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji?
IX. Śmierć wnioskodawcy a zwrot podatku akcyzowego
 1. czy zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje spadkobiercy wnioskodawcy?
 2. czy spadkobierca wnioskodawcy może przedłożyć faktury zakupu oleju napędowego zrealizowane przez spadkodawcę?
 3. jak postąpić ze środkami przeznaczonymi na zwrot podatku w sytuacji gdy wnioskodawca umrze?
 4. czy w przypadku śmierci wnioskodawcy zwrot przysługuje pozostałym współwłaścicielom gospodarstwa rolnego?
X. Pomoc publiczna a zwrot podatku akcyzowego
 1. czy i jakie dokumenty związane z udzieleniem pomocy publicznej powinien złożyć wnioskodawca?
 2. jak postąpić gdy wniosek nie zawiera informacji składanej przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną?
 3. czy należy podać do wiadomości publicznej wykaz podmiotów, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Zasadniczym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie praktycznych problemów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim terminie 2024 r. W szczególności podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące pytania:

 • jak postąpić z fakturami i wnioskiem wysłanymi w formie elektronicznej?
 • czy organ podatkowy może doręczyć decyzję w sprawie zwrotu z wniosku złożonego w formie elektronicznej w wersji papierowej?
 • czy konieczne jest dołączanie potwierdzenia przelewu za faktury z odroczonym terminem płatności?
 • czy jeśli kserujemy oryginały faktur od rolników i oddajemy im oryginał to na kserokopii musimy podpisywać ,,za zgodność z oryginałem"?
 • rolnik wydzierżawił gospodarstwo synowi w kwietniu 2024 r. Cześć faktur VAT jest wystawiona na wydzierżawiającego, natomiast część na syna. Kto składa wniosek?
 • mąż (sam bez żony) ma gospodarstwo rolne w innej gminie, żona na terenie gminy gdzie jest składany wniosek ma 0, 67 ha. Czy żonie przysługuje zwrot podatku akcyzowego?
 • co w przypadku kiedy mamy 3 braci, którzy są współwłaścicielami w udziale po 1/3 i każdy chce złożyć oddzielny wniosek, każdy na swój udział. Nie zgadzają się na podpisanie zgody we wniosku na wypłacenie jednemu z braci?
 • jeśli użytki rolne są na syna, a konie (zaświadczenie) są na ojca, ale syn razem z ojcem tworzą gospodarstwo. Czy syn może we wniosku dołączyć konie ojca?
 • czy podpis współposiadaczy na wniosku musi być w każdym półroczu (w lutym i sierpniu) czy wystarczy tylko w lutym jeśli będzie składał także w sierpniu?
 • zmiana decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego;
 • czy jeżeli producent rolny dołączy do wniosku więcej faktur niż przysługuje mu zwrot to czy na nadwyżkę robić odmowę czy uznać że wykorzystał wszystko do ustalonego limitu i odstąpić od uzasadnienia?

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej:

 • materiały szkoleniowe w tym:
  • wzór decyzji zmieniającej limit zwrotu podatku akcyzowego na 2024 r.;
  • wzór decyzji o zwrocie podatku akcyzowego wydawanej w związku z wnioskami złożonymi  w sierpniu 2024 r.
 • zapis czatu.
520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 lip 2024

(TRANSMISJA VOD) Praktyczne problemy ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z wnioskami składanymi w sierpniu 2024 r.

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
520,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności