29 lip 2024
Online

(TRANSMISJA VOD) Pomoc publiczna udzielana przez gminy. Zmiany w 2024 r. w związku z reformą zasad udzielania pomocy de minimis w okresie 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2030 r.

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Zmiana Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r.).
II. Zmiana wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis (Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007 r.).
III. Nowelizacja ustawy o pomocy publicznej w zakresie zmian w pomocy de minimis.
IV. Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. dotyczące pomocy de minimis na lata 2024 – 2030.
 1. Nowy limit pomocy de minimis.
 2. Zmiana metodologii obliczania 3-letniego limitu pomocy de minimis (lata podatkowe, a lata kalendarzowe).
 3. Zmiana w sektorze transportu towarów (kwestie limitu oraz nabycia środków transportowych). 
 4. Obowiązek wprowadzenia centralnego rejestru pomocy de minimis.  
V. Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2023/2832 z 13 grudnia 2023 r. dotyczące pomocy de minimis w ramach UOIG na lata 2024 – 2030.
 1. Nowy limit pomocy de minimis.
 2. Zmiana metody obliczania 3-letniego limitu pomocy de minimis (lata podatkowe a lata kalendarzowe).
 3. Obowiązek wprowadzenia centralnego rejestru pomocy de minimis.
 4. W jakich obszarach ma zastosowanie rozporządzenie KE w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).  
VI. Nowe rozporządzenia KE, a rozporządzenie KE nr 1408/2013 dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oraz rozporządzenie KE nr 717/2014 dotyczące pomocy de minimis w rybołówstwie.
VII. Konieczność zmiany/dostosowania do 30 czerwca 2024 r. obowiązujących uchwał de minimis do nowych przepisów de minimis. 
 1. Jakie przepisy pomocowe należy zawrzeć w programie pomocy de minimis obowiązującym w okresie 2024 – 2030?
 2. Konieczność nowelizacji/dostosowania programów pomocy de minimis uwzględniających 6-miesięczny okres przejściowy.
 3. Sposób zgłaszania programów pomocy de minimis w nowym okresie.
 4. Procedura zgłaszania uchwał do UOKiK oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 5. Najczęstsze programy pomocy de minimis (uchwały) przyjmowane przez gminy:
- zwolnienia z podatku od nieruchomości/różnicowanie stawek podatkowych,
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,
- dotacje celowe przeznaczone na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej (m.in. wymiana źródeł ogrzewania, modernizacja kotłowni, instalacja kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, likwidacja przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizacja odpadów zawierających azbest),
- ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych.
 
VIII. Pomoc regionalna w ramach zwolnień z podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.
 1. Nowelizacja ogólnopolskiego programu pomocy regionalnej dla gmin (Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r.) będącego podstawą uchwał gminnych.
 2. Konstruowanie gminnych uchwał podatkowych przewidujący pomoc regionalną na nowych zasadach w latach 2024 – 2026.
 3. Zmiany w regionalnej pomocy inwestycyjnej wynikające z nowelizacji programu ogólnopolskiego (definicje, limity wynikające z inflacji, problemy interpretacyjne). 
 4. Aktualne intensywności pomocy regionalnej, obszary, na jakich nie można w ogóle udzielać pomocy regionalnej i przyjmować programów pomocy regionalnej.
 5. Jak odróżnić tzw. „obszary a” i „obszary c” oraz „inwestycję początkową” od „inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej”?
IX. Pomoc de minimis udzielana w trybie Ordynacji podatkowej, – jaki wpływ mają nowe przepisy o pomocy de minimis obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.?
 1. Jak powinien wyglądać kompletny wniosek o pomoc de minimis?
 2. Jak postąpić z niekompletnym wnioskiem podatnika (brak informacji, niekompletne informacje, nieprawdziwe informacje)?
 3. Kto przesądza o istnieniu i rodzaju pomocy publicznej? Organ czy podatnik?
 4. Kiedy ulga jest pomocą de minimis? Kto o tym decyduje?
 5. Kiedy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, a kiedy odmówić udzielenia pomocy?
 6. Na jakie przepisy należy się powołać w podstawie decyzji o udzieleniu pomocy de minimis (problem art. 67b Ordynacji podatkowej)?
 7. Badanie powiązań z innymi przedsiębiorcami przy udzielaniu pomocy de minimis. 
 8. Kto w przypadku spółki cywilnej powinien wypełnić Formularz informacji (spółka, wspólnik)? Na kogo wystawić zaświadczenie o pomocy de minimis? Kto jest beneficjentem pomocy (spółka, wspólnik, podatnik)?
 9. Jak potraktować małżeństwo przy współwłasności nieruchomości? Kto jest beneficjentem pomocy? Od kogo żądać informacji? Na kogo wystawić zaświadczenie o pomocy de minimis?
X. Definicja pomocy publicznej w szczególności na gruncie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – najczęstsze pytania w praktyce gminnej.
 1. Kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorcą?
 2. Czy do rolnika należy zawsze stosować przepisy o pomocy publicznej?
 3. Kto jest beneficjentem pomocy publicznej w rolnictwie?
 4. Czy każda ulga w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorcy jest pomocą publiczną? Kiedy ulga nie stanowi pomocy publicznej?
 5. Czy wiążące jest oświadczenie przedsiębiorcy o braku pomocy publicznej/braku wpływu na handel w UE? Kto przesądza o braku pomocy publicznej?
 6. Czy i kiedy wynajmującego należy traktować, jako przedsiębiorcę i stosować przepisy o pomocy publicznej?
 7. Jakie rodzaje działalności nie wywierają wpływu na konkurencję i wymianę handlową w UE (brak pomocy publicznej)?
 8. Czy wsparcie dla ZOZ (np. szpitala, przychodni) jest pomocą publiczną?
 9. Czy do klubu sportowego mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej?
 10. Czy zwolnienia i ulgi w zakresie gospodarki komunalnej (PSZOK, odpady, woda-ścieki, transport, kluby sportowe, kultura) należy rozpatrywać, jako pomoc publiczną?
 
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

 • NOWELIZACJA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOCY DE MINIMIS
 • NOWELIZACJA WZORU ZAŚWIADCZENIA O POMOC DE MINIMIS
 • NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ W ZAKRESIE POMOCY DE MINIMIS
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ NR 2023/2831 WS. POMOCY DE MINIMIS NA LATA 2024 − 2030 R. (PROBLEMY Z NOWĄ METODĄ OBLICZANIA 3-LETNIEGO LIMITU)
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ NR 2023/2832 WS. POMOCY DE MINIMIS W RAMACH UOIG NA LATA 2024-2030 R. (PROBLEMY Z NOWĄ METODĄ OBLICZANIA 3-LETNIEGO LIMITU)
 • NOWE ROZPORZĄDZENIA KE, A ROZPORZĄDZENIE KE NR 1408/2013 DOTYCZĄCE ROLNICTWA ORAZ NR 717/2014 DOTYCZĄCE RYBOŁÓWSTWA
 • KONIECZNOŚĆ ZMIANY/DOSTOSOWANIA GMINNYCH UCHWAŁ DE MINIMIS DO 30 CZERWCA 2024 R. (6-MIESIĘCZNY OKRES PRZEJŚCIOWY)
 • WPŁYW NOWYCH ZASAD DE MINIMIS NA ULGI W SPŁACIE UDZIELANE W RAMACH ORDYNACJI PODATKOWEJ
 • NOWELIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU POMOCY REGIONALNEJ W RAMACH ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  OD 1 STYCZNIA 2024 R.

Rok 2024 r. przyniósł gruntowną reformę zasad udzielania pomocy de minimis. Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis, które będą obowiązywały aż do końca 2030 r. Oba rozporządzenia KE wprowadziły daleko idące zmiany i to nie tylko w kwestii samych limitów pomocy de minimis, ale przede wszystkim w metodologii ich obliczania.

To z kolei wymusza zmiany w legislacji krajowej, tj. w ustawie o pomocy publicznej oraz szeregu rozporządzeń wykonawczych dotyczących przede wszystkim wzoru formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis, czy sprawozdań z udzielanej pomocy.

Z punktu widzenia gmin przyjęcie nowych rozporządzeń KE wiąże się również z koniecznością opracowania przez gminy nowych programów pomocy de minimis na okres najbliższych 7 lat, czy też nowelizacją – do 30 czerwca 2024 r. – tych które wciąż przewidują 6-miesieczny okres przejściowy. Programy takie dotyczą szeregu kwestii zarówno tych podatkowych (zwolnienia z podatku od nieruchomości, różnicowanie stawek podatkowych), jak i niepodatkowych (uchwały ws. ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, uchwały dotyczące ochrony zabytków, uchwały dotyczące ochrony środowiska, itd.).  

Również w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych jako regionalnej pomocy inwestycyjnej, gminy posiadające uchwały bazujące na ogólnopolskim programie pomocowym (rozporządzeniu Rady Ministrów) będą mogły zdecydować o ich stosowaniu w dalszym okresie, tj. aż do roku 2026 zgodnie z datą obowiązywania znowelizowanego rozporządzenia KE nr 651/2014 (tzw. GBER). Taką możliwość daje przyjęte w grudniu 2023 r. przez Radę Ministrów nowe rozporządzenie.

Tematyka i sposób prezentacji zainteresuje zarówno osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w obszarze pomocowym, jak i te zajmujące się pomocą publiczną od wielu lat. Nie zabraknie zatem najczęstszych problemów w zakresie ulg w spłacie udzielanych na podstawie Ordynacji podatkowej, czy też niezmiennie problematycznej definicji pomocy publicznej.

Szkolenie, tradycyjnie obejmie również próbę odpowiedzi na szereg najbardziej nurtujących organy gminne pytań związanych z pomocą publiczną.

520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Robert Zenc

naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności