27 maj 2024
Online

(TRANSMISJA VOD) Ordynacja podatkowa dla gmin – problemy praktyczne. Projektowane zasady zwrotu podatku rolnego

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r.
 1. kiedy mogą wejść w życie projektowane zmiany?
 2. podstawowe zasady dokonywania zwrotu;
 3. analiza projektu wniosku o zwrot części podatku rolnego;
 4. zwrot jako forma pomocy publicznej i związane z tym obowiązki;
 5. wydawanie przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) decyzji w sprawie zwrotu;
 6. potrącenie i zwrot części podatku rolnego wynikającego z decyzji o zwrocie;
 7. dotacja dla gmin dokonujących zwrotu;
 8. zryczałtowany zwrot gminom kosztów prowadzonych postępowań w sprawie zwrotu.
II. Nowy cennik Poczty Polskiej z dnia 1 kwietnia 2024 r. i jego wpływ na limit, do którego nie nalicza się odsetek za zwłokę oraz nie doręcza się decyzji.
III. Decyzje o rozłożeniu na raty oraz o odroczeniu terminu płatności – wydawanie, wykonywanie, wygasanie
 1. związanie wnioskiem podatnika w zakresie rodzaju ulgi;
 2. uzasadnienie decyzji w kontekście przesłanek stosowania ulg;
 3. naliczanie opłaty prolongacyjnej;
 4. co zrobić z decyzją o odroczeniu, której nie wykonano w terminie?
 5. co zrobić z decyzją ratalną, gdy podatnik nie zapłacił jednej lub kilku rat?
 6. zmiany w zakresie zasad wygasania z mocy prawa decyzji ratalnych obowiązujące od 25 marca 2024 r.;
 7. jak postępować z wnioskiem podatnika o wyznaczenie nowego terminu płatności w miejsce już odroczonego?
 8. jak postępować z wnioskiem podatnika, który wnosi o odroczenie terminu płatności już wyznaczonej raty?
 9. jak postępować z wnioskiem podatnika, który wnosi o umorzenie należności, dla której odroczono termin płatności lub rozłożono ją na raty?
IV. Działanie w postępowaniu podatkowym, kontroli podatkowej oraz czynnościach sprawdzających przez pełnomocnika i innych reprezentantów strony
 1. jak prowadzić postępowanie wobec osób nieobecnych oraz podmiotów, które nie posiadają organów – kurator w sprawach podatkowych?
 2. reprezentacja małoletnich w postępowaniach podatkowych – czy można wydać decyzję na małoletniego? Jak przyjąć deklarację od małoletniego? Jak realizować doręczenia wobec małoletniego?
 3. małżonkowie w postępowaniu podatkowym – czy żądać pełnomocnictwa od drugiego małżonka?
 4. pełnomocnik ogólny do wszystkich spraw podatkowych – zakres i sposób udzielenia pełnomocnictwa, kto może być pełnomocnikiem ogólnym? Czy takie pełnomocnictwo może być udzielone przed notariuszem? Jak zweryfikować czy powołano pełnomocnika ogólnego?
 5. pełnomocnik szczególny – sposób powołania i zakres umocowania, wielość pełnomocników szczególnych. Czy strona może mieć pełnomocnika ogólnego i szczególnego? Czy pełnomocnictwo szczególne musi być złożone na urzędowym formularzu?
 6. pełnomocnik szczególny tymczasowy;
 7. pełnomocnik do doręczeń w kraju;
 8. doręczenia realizowane wobec pełnomocników profesjonalnych i nieprofesjonalnych oraz skutki błędów w tym zakresie.
V. Wezwanie w postępowaniu podatkowym oraz kara porządkowa za jego niewykonanie
 1. do czego może wzywać organ podatkowy?
 2. czy można wzywać spółkę czy jej prezesa?
 3. jak powinno być skonstruowane prawidłowe wezwanie?
 4. wezwania i nakładanie kary porządkowej w ramach czynności sprawdzających;
 5. na kogo może być nałożona kara porządkowa?
 6. za co może być nałożona kara porządkowa?
 7. miarkowanie wysokości kary porządkowej;
 8. postanowienie w sprawie nałożenia kary porządkowej;
 9. uchylenie postanowienia nakładającego karę porządkową.
VI. Powstawanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań solidarnych, czyli jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie podatkowe wobec współwłaścicieli
 1. zasady opodatkowania współwłasności w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz od środków transportowych;
 2. kiedy zobowiązania właścicieli mają charakter solidarny a kiedy solidarność jest wyłączona?
 3. opodatkowanie wspólnych dróg dojazdowych, opodatkowanie wspólnych miejsc postojowych oraz części wspólnych budynku;
 4. podatek przy współwłasnościach przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców;
 5. co to znaczy, że zobowiązanie podatkowe ma charakter solidarny?
 6. współwłasność i współposiadanie − kiedy zobowiązanie nie ma charakteru solidarnego?
 7. zwolnienia i wyłączenia podmiotowe i podmiotowo-przedmiotowe, a zobowiązania solidarne;
 8. postępowanie podatkowe związane z ustaleniem lub określeniem solidarnego zobowiązania podatkowego;
 9. jak powinna wyglądać prawidłowa decyzja wydana podatnikom zobowiązanym solidarnie?
 10. nadpłaty wynikające ze zobowiązań solidarnych − kto jest uprawniony do zwrotu nadpłaty?
 11. ulgi w spłacie przy zobowiązaniach solidarnych − kto jest stroną postępowania w sprawie ulgi, komu wydać decyzję?
VII. Wyłączenie pracownika oraz organu podatkowego
 1. kiedy pracownik nie może zajmować się załatwianiem sprawy podatkowej?
 2. jaka jest procedura wyłączenia pracownika od załatwiania sprawy?
 3. wyłączenie organu oraz innych osób od załatwiania spraw podatkowych;
 4. procedura wyznaczenia organu właściwego przy wyłączeniu wójta, burmistrza (prezydenta) ich zastępców oraz skarbnika;
 5. kto jest właściwy do załatwiania spraw dotyczących współwłasności wójta, burmistrza (prezydenta) i innych osób?
 6. jakie są skutki prawne wydania decyzji przez pracownika lub wójta, burmistrza (prezydenta), który podlegał wyłączeniu?
VIII. Dostęp strony do akt sprawy podatkowej
 1. zapewnienie wglądu w akta sprawy;
 2. wydawanie odpisów i kopii z akt sprawy;
 3. naliczanie opłat za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzanie kopii oraz odpisów dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1844);
 4. kiedy można odmówić stronie wglądu w akta sprawy?
 5. czy strona ma prawo do uzyskania danych innych podatników, gdy postępowanie dotyczy solidarnego obowiązku podatkowego (np. pozostałych współwłaścicieli nieruchomości)?
 6. czy można wydać stronie kopię decyzji podatkowej, której nie otrzymała ze względu na awizowanie?
 7. małżonek jako strona postępowania i jego uprawnienia w zakresie informacji dotyczących drugiego małżonka.
IX. Co z doręczeniami elektronicznymi? Od kiedy gminy będą musiały korzystać z tego rodzaju doręczeń?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Przedmiotem szkolenia jest omówienie wybranych praktycznych problemów związanych z regulacjami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Jest to podstawowy akt z punktu widzenia stosowania prawa podatkowego, w tym przez samorządowe organy podatkowe.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia sygnalizowane przez pracowników urzędów gmin zajmujących się podatkami i opłatami lokalnymi. W pierwszej kolejności będą to kwestie związane z decyzjami o rozłożeniu na raty oraz o odroczeniu terminu płatności, gdyż w tym zakresie od 25 marca 2024 r. wprowadzono zmiany odnoszące się do wygasania tego rodzaju decyzji.

Analiza obejmie także podstawowe instytucje proceduralne takie jak wezwania, wyłączenia, udział pełnomocnika w sprawach podatkowych, dostęp do akt sprawy podatkowej, nakładanie kar porządkowych. W tych obszarach przedstawione zostaną nie tylko podstawy prawne działania organów podatkowych, ale omówione będzie również orzecznictwo sądów administracyjnych mające wpływ na praktykę stosowania tych przepisów.

Odrębną grupę zagadnień prezentowanych w ramach szkolenia będą stanowiły kwestie solidarnych zobowiązań podatkowych oraz solidarnej odpowiedzialności za takie zobowiązania. Są to bardzo powszechne problemy związane z występowaniem wielości podatników, w szczególności współwłaścicielami nieruchomości.

Ze względu na duże znaczenie praktyczne, na szkoleniu przedstawione zostaną projektowane zasady zwrotu podatku rolnego wynikające z projektu ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r. (UD35). Przewiduje on składanie przez podatników podatku rolnego już w maju 2024 r. wniosków o zwrot. Będzie on dokonywany na podstawie decyzji wydanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego w sprawie podatku rolnego. Warto jeszcze przed wejściem w życie tych regulacji zapoznać się z głównymi zasadami dokonywania zwrotu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej:

 • materiały szkoleniowe;
 • zapis czatu.
520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 27 maj 2024

(TRANSMISJA VOD) Ordynacja podatkowa dla gmin – problemy praktyczne. Projektowane zasady zwrotu podatku rolnego

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
520,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności