15 gru 2022
Online

(LIVE STREAMING) Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2023 r. Wydawanie kopii decyzji ustalających podatek rolny dla rolników, którzy ubiegają się o wyższe limity zużycia prądu ...

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Jak postępować z rolnikami, którzy żądają zmiany decyzji wymiarowych z uwzględnieniem budynków gospodarczych i gruntów rolnych zwolnionych z podatku rolnego, celem wykazania u przedsiębiorcy energetycznego prawa do wyższego limitu zużycia prądu po gwarantowanej, niższej cenie?
 1. o co chodzi w tej ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej? jak rolnik ma udokumentować prawo do wyższego limitu zużycia prądu po niższej gwarantowanej cenie?
 2. dlaczego rolnicy żądają wydawania im kopii decyzji wymiarowych na podatek rolny za 2022 r.
 3. wydawania decyzji na budynki i grunty zwolnione od podatku?
 4. czy rolnik może zażądać zmiany nakazu płatniczego na dwie decyzje, w tym ustalającą podatek rolny?
 5. czy można wydać rolnikowi zaświadczenie o tym, że jest podatnikiem podatku rolnego w sytuacji, gdy nie miał ustalonego zobowiązania?
 6. czy można wydać kopię decyzji ustalającej podatek rolny za 2022 r.?
 7. jakie są koszty wydania kopii decyzji ustalającej podatek rolny oraz jej poświadczenia za zgodność z oryginałem?
II. Zakończenie roku podatkowego:
przedawnienie podatkowe:
 1. jakie należności ulegają przedawnieniu z końcem roku?
 2. jakie należności można wymierzać do końca roku?
 3. wpływ COVID na przedłużenie terminu przedawnienia za lata 2017, 2018 i 2019,
 4. co zrobić, aby nie dopuścić do przedawnienia?
 5. czy hipoteka chroni przed przedawnieniem?
nadawanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności:
 1. jakiej decyzji można nadać rygor?
 2. jakie są przesłanki nadania rygoru?
 3. komu doręczyć rygor – stronie czy pełnomocnikowi?
 4. czy sam rygor chroni przed przedawnieniem?
rozliczanie nadpłat wg stanu na 31 grudnia 2022 r.:
 1. zaliczanie nadpłat na bieżące należności,
 2. zaliczanie nadpłat na zaległości,
 3. zaliczanie nadpłat na poczet przyszłych należności,
 4. postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty.
III. Informacje i deklaracje na podatki lokalne, w tym składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 1. jak prawidłowo powinien być wykonany obowiązek złożenia informacji lub deklaracji?
 2. wadliwe załączniki a ważność deklaracji/informacji,
 3. składanie deklaracji/informacji przez współwłaścicieli,
 4. brak deklaracji/informacji a kara porządkowa oraz odpowiedzialność karna-skarbowa,
 5. obowiązek informowania naczelników urzędów skarbowych o podejrzeniu popełnienia  przestępstwa karnego-skarbowego w związku z brakiem złożenia deklaracji/informacji lub wadliwością tych dokumentów,
 6. analiza stanowiska Ministerstwa Finansów dotyczącego możliwości posługiwania się przy ePUAP wyłączenie wzorami deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych,
 7. dopuszczalność składania deklaracji/informacji za pośrednictwem ePUAP jako skanu stanowiącego załącznik do pisma ogólnego,
 8. podpisywanie deklaracji/informacji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 9. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji/informacji, w tym do składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
IV. Wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych oraz terminy na ich zakończenie:
 1. złożenie informacji a wszczęcie postępowania w sprawie,
 2. składanie deklaracji/informacji przy nowych budynkach i budowlach,
 3. kiedy organ musi wydać postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego?
 4. wszczynanie postępowań przy współwłasnościach,
 5. coroczny wymiar podatków bez wydawania postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego,
 6. jak liczyć termin na załatwienie sprawy?
 7. czy złożenie informacji na nowy budynek jest datą wszczęcia postępowania podatkowego, skoro podatek będzie dopiero za rok?
 8. przedłużanie terminów do załatwienia sprawy – forma,
 9. czy trzeba przedłużać termin do załatwiania sprawy już po upływie miesiąca?
 10. przewlekłe prowadzenie postępowania a ograniczenia w naliczaniu odsetek za zwłokę,
 11. terminy na załatwienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty a oprocentowanie nadpłaty,
 12. decyzje wymiarowe – kiedy z odręcznym podpisem a kiedy bez?
 13. doręczanie decyzji wymiarowych przez ePUAP,
 14. co zrobić, gdy tylko niektórzy współwłaściciele składają informacje?
 15. czy trzeba wydawać postanowienie o wszczęciu postępowania, gdy tylko niektórzy współwłaściciele składają informację?
 16. oględziny, przesłuchania w toku postępowania podatkowego – czy trzeba o nich informować wszystkie strony?
 17. czy mąż może działać za żonę jako pełnomocnik bez pisemnego upoważnienia w zakresie podatku od nieruchomości wspólnych?
 18. czy należy wydawać odrębne decyzje na każdą z nieruchomości wspólnych?
 19. jak prawidłowo doręczyć decyzję przy współwłasnościach?
 20. czy mogę zaliczyć nadpłatę jednego z podatników na wspólną zaległość z tytułu opodatkowania nieruchomości?
 21. komu zwracać nadpłaty przy nieruchomościach wspólnych?
 22. jak prowadzić postępowanie w sprawie umorzenia zaległości, gdy tylko jeden ze współpodatników złożył wniosek o ulgę?
 23. wydawanie decyzji przy umowach dzierżawy zawieranych stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym zakresie.
V. Podatek od nieruchomości mieszkalnych:
 1. jak opodatkować budynek mieszkalny z garażem?
 2. wyliczanie powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
 3. czym jest poddasze użytkowe?
 4. wymiar podatku od budynków wielomieszkaniowych z odrębną własnością lokali – podstawowe zasady,
 5. opodatkowanie części wspólnych budynków mieszkalnych oraz gruntów pod tymi budynkami,
 6. jak opodatkować budynek mieszkalny na użytku rolnym?
 7. garaże w budynkach wielomieszkaniowych (z odrębną księgą i bez),
 8. opodatkowanie udziałów w gruntach przypisanych do lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych,
 9. opodatkowanie części wspólnych przy kilku budynkach znajdujących się na jednej nieruchomości gruntowej.
VI. Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 10 października 2022 r. w sprawie objęcia podatkiem od nieruchomości stacji, punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych (sygn. akt III FPS 2/22):
 1. czego dotyczyła uchwała?
 2. jakiego stanu prawnego dotyczyła uchwała i czy może mieć ona przełożenie na aktualne zasady opodatkowania stacji redukcyjno-pomiarowych gazu oraz innych obiektów liniowych?
 3. uzasadnienie uchwały a opodatkowanie innych obiektów liniowych.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00


WYMAGASZ DOPRECYZOWANIA PYTANIA ZADANEGO NA CZACIE? ODPOWIEDŹ
NIE DO KOŃCA CIĘ SATYSFAKCJONUJE, TWÓJ PROBLEM WYMAGA ROZMOWY?
DODATKOWO UDZIELIMY ODPOWIEDZI PODCZAS

10-MINUTOWEJ INDYWIDUALNEJ KONSULTACJI Z PROWADZĄCYM SZKOLENIE.

WYSTARCZY ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE W KARCIE ZGŁOSZENIA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU OFERTY.
W CELU USTALENIA TERMINU KONSULTACJI TELEFONICZNYCH PROSIMY O PODANIE (BEZPOŚREDNIEGO) NUMERU TELEFONU DO UCZESTNIKA SZKOLENIA.
ZADZWONIMY, BY USTALIĆ SZCZEGÓŁY, NAJPÓŹNIEJ W CIĄGU TRZECH DNI ROBOCZYCH PO SZKOLENIU. KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE!

Jednocześnie zastrzegamy, że w przypadku dużego zainteresowania szkoleniem, czas oczekiwania na konsultacje może się nieznacznie wydłużyć.


Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej zakończeniem roku podatkowego oraz z wymiarem oraz poborem podatków i opłat lokalnych w 2023 r. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zasady związane z przeprowadzeniem postępowań wymiarowych oraz z weryfikacją składanych deklaracji na podatki lokalne. Szczególna uwaga zostanie skupiona na poprawnym działaniu organów podatkowych w przypadku składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz doręczaniem decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W ramach spotkania omówione zostaną także mające zasadnicze znaczenie czynności postępowania podatkowego, w szczególności terminy do załatwiania spraw podatkowych czy wszczęcie postępowania podatkowego.

Dodatkowo zaprezentowane zostaną także bieżące problemy sygnalizowane przez gminy oraz najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych, w tym uchwała NSA z dnia 10 października 2022 r. odnosząca się do sieci gazowych.

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

Uczestnicy szkolenia otrzymają OBSZERNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE w formie elektronicznej, w tym:

 • prezentację obejmującą problematykę objętą zakresem szkolenia,
 • zapis czatu,
 • ujednolicone teksty ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym,
 • wzory ponad 40 pism procesowych (postanowień, wezwań, decyzji), które są niezbędne do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat lokalnych.
440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 15 gru 2022

(LIVE STREAMING) Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2023 r. Wydawanie kopii decyzji ustalających podatek rolny dla rolników, którzy ubiegają się o wyższe limity zużycia prądu ...

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności