29 gru 2022
Online

(TRANSMISJA VOD) Najnowsze problemy związane z realizacją podatku rolnego – zmiany zasad zawierania umów dzierżawy, konsekwencje przekroczenia krajowego limitu pomocy de minimis

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Nowe zasady zawierania umów dzierżawy stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników a podatnik podatku rolnego:
 1. czy umowy dzierżawy zawierane w zamian za uzyskanie renty rolniczej na okres jednego roku przenoszą obowiązek podatkowy na dzierżawcę?
 2. umowy zawierane między rodzicami a dziećmi a podatnik podatku rolnego!!!
 3. jak traktować umowy dzierżawy gruntów gospodarstwa rolnego zawarte na okres 10 lat przed nowelizacją przepisów? Czy nadal podatnikiem pozostaje dzierżawca?
 4. jak postąpić gdy podatnik zawrze umowę dzierżawy na okres np. 5 lat a renta rolnicza przyznana zostanie tylko na okres 1 roku?
 5. czy w przypadku gdy syn (córka) zamieszkuje razem z rodzicami (rencistami) umowa dzierżawy przenosi obowiązek podatkowy z właściciela na dzierżawcę?
II. Konsekwencje przekroczenia limitu krajowego pomocy de minims w rolnictwie:
 1. jak postąpić w przypadku gdy rolnik złoży wniosek o zastosowanie zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów (wniosek o zastosowanie ulgi uznaniowej) po przekroczeniu limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie?
 2. jaką decyzję wydać w sytuacji gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie zwolnienia i ulgi dojdzie do wyczerpania limitu krajowego pomocy de minims w rolnictwie?
III. Czy zaokrąglamy stawkę podatku rolnego w 2023 r. (74,05 x 2,5q = 185,125 zł )?
IV. Problemy związane ze stosowaniem stawki podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji:
 1. przesłanki stosowania stawki podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji;
 2. od jakiego momentu liczyć okres 4 lat wymagany dla stosowania stawki podatku?
 3. jak należy rozumieć zakończenie budowy?
V. Zasady obliczania normy obszarowej gospodarstwa rolnego:
 1. jakie grunty należy uwzględniać obliczając normę obszarową gospodarstwa rolnego?
 2. jaką stawką podatku opodatkować użytki rolne emeryta (rencisty), który zostawił sobie działkę poniżej 1 ha a pozostałe grunty wydzierżawił?
 3. współwłasność a norma obszarowa gospodarstwa rolnego;
 4. współwłasność a wysokość stawek podatku rolnego;
 5. czy w przypadku gdy jeden ze współwłaścicieli użytków rolnych nie posiada gospodarstwa rolnego a drugi ma grunty powyżej 1ha położone na terenie innej gminy możliwe jest zastosowanie niższych (2,5q) stawek podatku rolnego?
 6. czy w skład gospodarstwa rolnego mogą wchodzić nieużytki (N) oraz drogi rolników (dr)?
 7. czy grunty wydzierżawione od innego podmiotu wlicza się do normy obszarowej gospodarstwa rolnego?
 8. czy grunty, które nie stanowią własności podatnika mogą być wliczane do normy obszarowej gospodarstwa rolnego?
 9. czy grunty rolne położone na terenie różnych gmin mogą być uwzględniane przy obliczaniu normy obszarowej gospodarstwa rolnego?
 10. czy grunty rolne wydzierżawione na podstawie „zwykłej” umowy dzierżawy wchodzą w skład normy obszarowej gospodarstwa rolnego?
 11. pojęcie gospodarstwa rolnego na potrzeby stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych.
VI. Kontrowersje wokół zakresu podmiotowego podatku rolnego:
 1. spółki jako podatnicy podatku rolnego;
 2. posiadacze samoistni w podatku rolnym;
 3. współwłaściciele jako podatnicy;
 4. współwłasność użytków rolnych gminy i innego podmiotu;
 5. opodatkowanie użytków rolnych stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa oddanych innym podmiotom;
 6. czy dopuszczalne jest umowne przeniesienie obowiązku podatkowego w podatku rolnym?
 7. podział do używania użytku rolnego a podmiot zobowiązany z tytułu podatku rolnego;
 8. umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie użytków rolnych a podatnik podatku rolnego;
 9. w jakich przypadkach umowa dzierżawy użytków rolnych przenosi obowiązek podatkowy w podatku rolnym na dzierżawcę?
 10. umowy dzierżawy zawierane pomiędzy członkami najbliższej rodziny (np. między rodzicami a dziećmi? – kto ma płacić podatek rolny?
 11. śmierć wydzierżawiającego (emeryta, rencisty) a obowiązek podatkowy w podatku rolnym;
 12. kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów i budynków w przypadku wydzierżawienia gruntów gospodarstwa rolnego stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników?
VII. Problem opodatkowania użytków rolnych będących w posiadaniu przedsiębiorców
 1. jakim podatkiem opodatkować użytki rolne na których budowane są domy na sprzedaż?
 2. opodatkowanie użytków rolnych zajętych przez przedsiębiorstwa przesyłowe;
 3. jak opodatkować użytki rolne, które rolnik wydzierżawił na 20 lat pod budowę farmy fotowoltaicznej lub elektrowni wiatrowych?
 4. uzyskanie pozwolenia na budowę a zajęcie użytku rolnego na prowadzenie działalności gospodarczej;
 5. wydobywanie kopalin a moment zajęcia użytku rolnego na prowadzenie działalności gospodarczej;
 6. opodatkowanie użytków rolnych będących w posiadaniu przedsiębiorców;
 7. czy można opodatkować cały użytek rolny podatkiem od nieruchomości w sytuacji gdy tylko jego część jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej?
VIII. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
1. Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych:

a) dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna:

 1. finansowanie inwestycji z kredytu a prawo do ulgi;
 2. programy rządowe ulga inwestycyjna;
 3. ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo do ulgi z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych;
 4. jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku gdy przyzna podatnikowi ulgę inwestycyjną a ten następnie dostanie dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych?

b) czy zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym umożliwia przyznanie ulgi inwestycyjnej?

c) odsprzedaż wytworzonej energii odbiorcom zewnętrznym a prawo do ulgi inwestycyjnej;

d) czy podatnik, który wykorzystuje energię zarówno do celów mieszkalnych, jak i produkcyjnych ma prawo do ulgi?

e) czy podatnik podatku rolnego prowadzący wyłącznie działalność w zakresie produkcji roślinnej może ubiegać się o ulgę inwestycyjną?

f) jak należy postąpić z ulgą inwestycyjną w przypadku rolników prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą?

g) czy podatnik, który na fakturze zakupu ma 8% stawkę podatku VAT może ubiegać się o ulgę inwestycyjną?

2. Budowa i modernizacja obiektów inwentarskich i obiektów służących ochronie środowiska a prawo do ulgi inwestycyjnej
 1. pojęcie modernizacji na potrzeby stosowania przepisów regulujących ulgę inwestycyjną;
 2. płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowicę a ulga inwestycyjna;
 3. czy wydatki poniesione na budowę wiaty uprawniają do korzystania z ulgi inwestycyjnej?
 4. czy wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego stanowi modernizację?
 5. czy można uwzględnić wydatki poniesione na zakup systemu udoju krów?
 6. budowa zbiorników na zboże, sianokiszonkę i inne pasze dla zwierząt gospodarskich a ulga inwestycyjna?
 7. budowa budynków inwentarskich na cudzych gruntach (np. rodziców) a ulga inwestycyjna.
3. Procedura przyznania ulgi inwestycyjnej. Dokumentacja wydatków inwestycyjnych:
 1. nowe wzory informacji o gruntach a ulga inwestycyjna;
 2. elementy decyzji przyznającej ulgę inwestycyjną;
 3. czy podatnik może przedstawić kopie faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki inwestycyjne?
 4. jakie wydatki mogą być uwzględnione przy udzielaniu ulgi?
 5. co należy rozumieć pod pojęciem „zakończenie inwestycji” – czy wymagane jest uzyskanie pozwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego?
 6. czy organ podatkowy zobowiązany jest przeprowadzić oględziny zrealizowanej inwestycji?
 7. czy w każdym przypadku wydatek inwestycyjny powinien być udokumentowany fakturą VAT?
 8. jak rozliczać ulgę inwestycyjną u rolników będących podatnikami podatku VAT?
 9. czy można uwzględnić ulgę inwestycyjną u rolnika, który wybudował oborę na własnym gruncie a jest również współwłaścicielem użytków rolnych z innymi osobami?
 10. w jakich sytuacjach ulga inwestycyjna może być kontynuowana przez następców prawnych podatnika?
4. Ulga inwestycyjna jako pomoc inna niż pomoc de minimis
 1. jaki formularz pomocowy powinien złożyć rolnik ubiegający się o ulgę inwestycyjną?
 2. jak wypełnić formularz pomocowy?
 3. jak postąpić w sytuacji gdy podatnik nie przedłoży dokumentów związanych z udzieleniem pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis?
IX. Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych
1. Przesłanki stosowania zwolnienia i ulgi:
 1. nabycie gruntów dzierżawionych a prawo do zwolnienia i ulgi z art. 12 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku rolnym;
 2. umowa przedwstępna a zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych;
 3. nabycie udziału w użytku rolnym a prawo do zwolnienia i ulgi;
 4. czy nabycie gruntów w drodze licytacji komorniczej uprawnia do zwolnienia i ulgi?
 5. pojęcie „trwałe zagospodarowanie”;
 6. co ze zwolnieniem i ulgą w przypadku gdy rolnik rozwiąże umowę dzierżawy (użytkowania) gruntów przed upływem 10 lat?
 7. sprzedaż gruntów w trakcie okresu korzystania ze zwolnienia i ulgi.
 8. czy przysługuje zwolnienie i ulga w przypadku gdy w momencie nabycia grunty nie były użytkami rolnymi a uzyskały taki status w okresie późniejszym?
 9. przekroczenie limitu 100 ha a prawo do zwolnienia;
 10. jakie grunty należy uwzględniać przy obliczaniu limitu 100 ha?
 11. zakup gruntów ze środków publicznych a dopuszczalność przyznania zwolnienia i ulgi;
 12. czy nabycie gruntów między rodzeństwem uprawnia do zwolnienia i ulgi?
 13. przekazanie gruntów w drodze umowy darowizny, użyczenia a prawo do zwolnienia i ulgi.
2. Procedura przyznawania zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów:
 1. nowe wzory informacji o gruntach a zwolnienie i ulga z tytułu nabycia;
 2. jakie elementy powinna zawierać decyzja przyznająca (odmawiająca) zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia?
 3. dokumenty, które powinien złożyć podatnik ubiegający się o zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia;
 4. jak należy liczyć ustawowy okres na który przyznawane jest zwolnienie i ulga z tytułu nabycia?
 5. wpływ zmiany stawek podatku rolnego na wydaną decyzję w sprawie zwolnienia i ulgi;
 6. czy niewykorzystane zwolnienie i ulga z tytułu nabycia może być kontynuowane przez kolejnych właścicieli gruntu (użytkowników wieczystych)?
3. Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów jako pomoc de minimis
 1. konsekwencje prawne przekroczenia limitu krajowego pomocy;
 2. zasady obliczania pomocy de minimis w związku ze złożonym wnioskiem;
 3. czy przy obliczeniu pomocy publicznej kurs euro należy uwzględniać z dnia zakupu gruntów czy też dnia wydania decyzji?
 4. zaświadczenia wydawane przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) o udzielonej pomocy publicznej.
X. Zwolnienie budynków gospodarczych lub ich części wykorzystywanych wyłącznie do działalności rolniczej położonych na gruntach gospodarstwa rolnego:
 1. pojęcie „budynek gospodarczy”;
 2. garaże będące w posiadaniu rolników a zwolnienie od podatku;
 3. jak należy opodatkować budynek gospodarczy służący działalności rolniczej położony na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów inaczej niż użytki rolne, np.  Ba, Bi, Bz, Tr, Ls?
 4. zasady opodatkowania budynków gospodarczych rolników przechodzących na emeryturę (rentę) z KRUS-u – w jakich przypadkach można je zwolnić od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
 5. czy zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych wymaga osobistego ich wykorzystywania przez właściciela? Czy też wystarczy, że budynki te będą wykorzystywane przez innego rolnika?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

15 czerwca 2022 r. znowelizowano ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wśród zmian jest tryb zawierania umów dzierżaw, rzutujące na obowiązek podatkowy w podatku rolnym. W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami związanymi ze stosowaniem nowych przepisów kierowanymi przez pracowników gminnych organów podatkowych celem szkolenia jest rozwiązanie m. in. poniższych problemów:

 • przeniesienie obowiązku podatkowego za dzierżawę w przypadku umowy zawartej w zamian za uzyskaną rentę rolniczą na okres 1 roku.
 • podatnik podatku rolnego w przypadku umów dzierżawy zawieranych między rodzicami a dziećmi;
 • problem umów dzierżawy gruntów gospodarstwa rolnego zawartych na okres 10 lat przed nowelizacją przepisów.

Wyczerpywanie się krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie to bardzo istotny problem związany ze stosowaniem zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia, ulg uznaniowych i innych objętych pomocą de minimis.

Na dzień 28 października 2022 r. wynosi  on 97,32%!!! W związku z tym powstają następujące pytania:

 • jak postąpić w przypadku gdy rolnik złoży wniosek o zastosowanie zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów (wniosek o zastosowanie ulgi uznaniowej) po przekroczeniu limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie?
 • jaką decyzję wydać w sytuacji gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie zwolnienia i ulgi dojdzie do wyczerpania limitu krajowego pomocy de minims w rolnictwie?

Uczestnicy szkolenia otrzymają OBSZERNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE w formie elektronicznej, w tym:

 • prezentację obejmującą problematykę objętą zakresem szkolenia,
 • zapis czatu,
 • najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz pisma i interpretacje Ministerstwa Finansów w tym: wzory decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, w tym związanej z zakupem i instalacją paneli fotowoltaicznych oraz wzory decyzji w sprawie zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego oraz inne pisma procesowe.

 

440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 gru 2022

(TRANSMISJA VOD) Najnowsze problemy związane z realizacją podatku rolnego – zmiany zasad zawierania umów dzierżawy, konsekwencje przekroczenia krajowego limitu pomocy de minimis

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności