28 lis 2022
Online

(Transmisja VOD) Podatek od środków transportowych w 2023 r.

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Zakres podmiotowy podatku od środków transportowych:
 1. nie przerejestrowanie pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych;
 2. umowy cywilnoprawne a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych;
 3. czy faktura jest dokumentem, który potwierdza przejście obowiązku podatkowego?
 4. czy umowa sprzedaży nie zgłoszona w wydziale komunikacji może skutkować przejściem obowiązku podatkowego?
 5. kto powinien złożyć deklarację na podatek od środków transportowych w przypadku, gdy podatnik ogłosił upadłość?
 6. na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku gdy pojazdy zostały zajęte przez komornika?
 7. czy bank, który udzielił kredytu zobowiązany jest do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych?
 8. podatkowo-prawne konsekwencje zawarcia bankowej umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
 9. kto płaci podatek od pojazdów będących przedmiotem leasingu?
 10. czy współwłaściciel nie wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym musi składać deklarację, a jeżeli tak to w jakim organie podatkowym?
 11. banki jako podatnicy podatków od środków transportowych;
 12. współwłasność banku i przedsiębiorcy a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych;
 13. użyczenie (dzierżawa) pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych;
 14. podatnik podatku od środków transportowych w sytuacji powierzenia pojazdu podmiotowi polskiemu przez podmiot zagraniczny;
 15. spółka jawna jako podatnik;
 16. spółka cywilna a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych.
2. Problemy powstające na etapie ustalania przedmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych:
 1. dopuszczalna masa całkowita samochodu ciężarowego;
 2. zasady ustalania dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów;
 3. czy można opodatkować naczepę (przyczepę) w sytuacji gdy podatnik sprzedał ciągnik siodłowy?
 4. naczepy i przyczepy wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej;
 5. jak opodatkować naczepę (przyczepę) która wykorzystywana jest zarówno do działalności rolniczej, jak i działalności gospodarczej;
 6. czy z wyłączenia z opodatkowania może korzystać właściciel przyczepy, który nie ma gospodarstwa rolnego (np. emeryt) w sytuacji gdy udostępni ją synowi?
 7. czy organy podatkowe obowiązane są odbierać oświadczenia (deklaracje) od właścicieli naczep wykorzystywanych do działalności rolniczej?
 8. jak sprawdzić czy rolnik prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą wykorzystuje naczepy (przyczepy) wyłącznie do działalności rolniczej?
 9. czy należy opodatkować jednego współwłaściciela przyczepy, gdy drugi współwłaściciel jest podatnikiem podatku rolnego i wykorzystuje przyczepę do działalności rolniczej?
 10. zasady opodatkowania autobusów.
3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych:
 1. czy fakt nieprzerejestrowania pojazdu skutkuje przejściem obowiązku podatkowego?
 2. pojazdy sprowadzone z zagranicy a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych;
 3. czasowa rejestracja pojazdu a obowiązek podatkowy;
 4. od kiedy opodatkować posiadacza samochodu ciężarowego nabytego w drodze licytacji komorniczej?
 5. jak opodatkować pojazd, który został zakupiony ale nie zarejestrowany?
 6. zezłomowanie pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych;
 7. czy faktyczne posiadanie pojazdu jest konieczne do jego opodatkowania?
 8. wyrejestrowanie pojazdu;
 9. czy opodatkowane są pojazdy, które nie są używane?
 10. skąd organ podatkowy ma pozyskać dane o pojazdach czasowo wycofanych z ruchu?
 11. czy podatnik który ma pojazd czasowo wycofany z ruchu do czerwca 2022 r. zobowiązany jest złożyć w lutym 2022 r. deklarację roczną?
 12. czy kradzież pojazdu skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego?
 13. jak ustalamy moment powstania obowiązku z podatku w związku z ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu?
 14. jak postąpić w przypadku, gdy podatnik nie ma pojazdu a w ewidencji dalej figuruje jako właściciel pojazdu?
4. Stawki w podatku od środków transportowych:
 1. zmiana stawek podatku od środków transportowych w trakcie roku podatkowego;
 2. możliwość różnicowania katalogu stawek podatku od środków transportowych;
 3. różnicowanie wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania;
 4. procentowe obniżki stawek;
 5. stawki minimalne;
 6. czy można wprowadzić stawkę minimalną „zero”?
5. Zwolnienia w podatku od środków transportowych:
 1. na podstawie jakich dokumentów ustalić czy dany pojazd jest „specjalny”?
 2. kategorie pojazdów specjalnych;
 3. pojazdy specjalne a pojazdy specjalistyczne;
 4. pojazdy specjalne a pojazdy używane do celów specjalnych;
 5. czy podmiot korzystający ze zwolnienia od podatku ma obowiązek złożyć deklarację na podatek od środków transportowych?
6. Właściwość miejscowa organów podatkowych w podatku od środków transportowych:
 1. w jaki sposób rozumieć termin „miejsce zamieszkania”?
 2. miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania;
 3. jak zweryfikować czy podatnik zamieszkuje (lub nie) na terenie danej gminy? Czy jest to możliwe?
 4. czy fakt wykonywania działalności gospodarczej na terenie innej gminy skutkuje zmianą właściwości miejscowej organu podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych?
 5. gdzie powinien być płacony podatek w przypadku właściciela z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza RP?
 6. jakie są skutki zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego?
 7. co zrobić, gdy podatnik uiścił podatek w niewłaściwym organie podatkowym?
 8. pojęcie „siedziba” podatnika jako przesłanka ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowego osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej;
 9. właściwość organu podatkowego przy przedsiębiorstwach wielozakładowych;
 10. w jaki sposób ustalić czy oddział przedsiębiorstwa włada środkami transportowymi?
7. Procedura realizacji podatku od środków transportowych:
 1. procedura czynności sprawdzających w związku z realizacją podatku od środków transportowych;
 2. w jakich przypadkach dopuszczalna jest korekta deklaracji na podatek od środków transportowych z urzędu?
 3. wzory deklaracji obowiązujące w 2023 r.
 4. deklaracje na podatek od środków transportowych składane w formie elektronicznej;
 5. czy podatnik składający korektę deklaracji na podatek od środków transportowych związaną ze zbyciem pojazdu obowiązany jest w niej wykazać wszystkie pojazdy którymi włada?
 6. czy podatnik, który nie płacił w latach poprzednich podatku, może w 2023 r. złożyć deklarację, czy też trzeba mu wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego?
 7. jak postąpić gdy podatnik złożył roczną deklarację na podatek od środków transportowych a następnie nabył (sprzedał) pojazdy i nie złożył deklaracji?
 8. co zrobić, gdy podatnik nie składa deklaracji na podatek od środków transportowych bądź też składa niepoprawną deklarację?
 9. czy w przypadku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych przez jednego ze współwłaścicieli konieczne jest wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego?
 10. jak przeprowadzić postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych?
 11. jak ma postąpić organ podatkowy w przypadku gdy podatnik złoży wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od środków transportowych?
 12. czy organ podatkowy może w jednej decyzji objąć wszystkie pojazdy stanowiące własność podatnika? Czy też zobowiązany jest do wydania odrębnych decyzji na każdy pojazd?
8. Pełnomocnictwa w procesie realizacji podatku od środków transportowych:
 1. w jakich sytuacjach wymagane jest złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od środków transportowych?
 2. w jakiej formie należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania deklaracji na podatek od środków transportowych?
 3. czy podatnik zobowiązany jest co roku złożyć pełnomocnictwo do podpisania deklaracji na podatek od środków transportowych?
 4. pełnomocnictwo do podpisania deklaracji na podatek od środków transportowych a pełnomocnictwo procesowe.
9. Wpływ śmierci podatnika na realizację podatku od środków transportowych:
 1. odpowiedzialność spadkobierców podatnika za niezapłacony podatek od środków transportowych;
 2. specyfika decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców podatnika;
 3. jak postąpić z podatkiem zapłaconym przez zmarłego podatnika – czy podlega on zwrotowi?
 4. śmierć podatnika w trakcie postępowania podatkowego;
 5. termin płatności zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej;
 6. czy organ podatkowy zobowiązany jest przeprowadzać postępowania spadkowe?
10. Zwrot podatku od środków transportowych w związku z transportem kombinowanym:
 1. co należy rozumieć pod pojęciem „transport kombinowany”?
 2. jak ustalić kwotę zwrotu podatku?
 3. na podstawie jakich dokumentów ustalić liczbę jazd koleją?
 4. do kiedy podatnik musi złożyć wniosek o zwrot podatku?
 5. w jakim terminie gminny organ podatkowy zobowiązany jest dokonać zwrotu podatku od środków transportowych?
11. Inne problemy związane z realizacją podatku od środków transportowych zgłaszane przez uczestników szkolenia.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie tematyki związanej z realizacją podatku od środków transportowych w 2023 r. Szkolenie będzie składało się z dwóch części. W pierwszej, przedstawione zostaną najważniejsze problemy związane ze stosowaniem przepisów regulujących konstrukcję tego podatku.

Natomiast druga część poświęcona zostanie aspektom proceduralnym – omówione zostaną tryby postępowania organów podatkowych mających na celu określenie zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych w przypadku braku deklaracji lub jej wadliwości. Przy omawianiu poszczególnych problemów zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ OBSZERNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, W TYM:

 • PREZENTACJĘ OBEJMUJĄCĄ PROBLEMATYKĘ OBJĘTĄ ZAKRESEM SZKOLENIA;
 • ZAPIS CZATU;
 • DECYZJĘ OKREŚLAJĄCĄ WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH;
 • POSTANOWIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH;
 • POSTANOWIENIE O WYPOWIEDZENIU SIĘ W SPRAWIE ZEBRANEGO MATERIAŁU DOWODOWEGO;
 • WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH;
 • WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ.
440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 28 lis 2022

(Transmisja VOD) Podatek od środków transportowych w 2023 r.

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności