29 gru 2022
Online

(TRANSMISJA VOD) Praktyczne problemy związane z opodatkowaniem nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Opodatkowanie gruntów „związanych” z prowadzeniem działalności gospodarczej i „zajętych” na prowadzenie działalności gospodarczej
 1. wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. na opodatkowanie gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorców;
 2. rozróżnienie zasad opodatkowania nieruchomości gruntowych;
 3. w jakich przypadkach mówimy o gruncie „związanym”, a kiedy o gruncie „zajętym” na prowadzenie działalności gospodarczej?
 4. w jaki sposób organ podatkowy ma wykazać fakt zajęcia użytków rolnych i lasów na wykonywanie działalności gospodarczej?
 5. koncesja na wydobywanie kopaliny a zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej?
 6. zasady opodatkowania gruntów rekultywowanych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych;
 7. jakim podatkiem opodatkować użytki rolne na których budowane są domy na sprzedaż?
 8. opodatkowanie użytków rolnych zajętych przez przedsiębiorstwa przesyłowe;
 9. jak opodatkować użytki rolne, które rolnik wydzierżawił na 20 lat pod budowę farmy fotowoltaicznej lub elektrowni wiatrowych?
 10. uzyskanie pozwolenia na budowę a zajęcie użytku rolnego na prowadzenie działalności gospodarczej;
 11. jak należy opodatkować grunt pod budynkiem mieszkalno – usługowym (handlowym)?
 12. zasady opodatkowania gruntów wykorzystywanych na działalność sezonową;
 13. wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. na zasady opodatkowania gruntów będących we współposiadaniu przedsiębiorcy i podmiotu nie wykonującego działalności gospodarczej;
 14. opodatkowanie gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorców w przypadku wykreślenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w danej gminie.
II. Zasady opodatkowania budynków lub ich części będących w posiadaniu przedsiębiorców
1. Opodatkowanie budynków mieszkalnych, którymi władają przedsiębiorcy
 1. jakimi stawkami opodatkować budynek mieszkalny w którym przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą (np. firmę budowlaną, informatyczną, itp.)?
 2. czy sam fakt ujawnienia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej siedziby przedsiębiorcy w budynku mieszkalnym świadczy o „zajęciu” na prowadzenie działalności gospodarczej?
 3. w jakich sytuacjach można mówić o „zajęciu” budynku mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej?
 4. opodatkowanie punktów gastronomicznych znajdujących się w budynkach mieszkalnych;
 5. jak opodatkować budynki mieszkalne przedsiębiorców przeznaczone na wynajem?
 6. jakimi stawkami opodatkować budynki mieszkalne w których znajdują się prywatne domy opieki społecznej?
 7. jakimi stawkami podatku opodatkować „prywatne akademiki”?
2. Opodatkowanie budynków innych niż mieszkalne będących w posiadaniu przedsiębiorców
 1. zasady opodatkowania budynków niemieszkalnych u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 2. zasady opodatkowania budynków niemieszkalnych będących w posiadaniu osób prawnych (m.in. spółki akcyjnej, spółki z o.o.) oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (m. in. spółki jawnej);
 3. opodatkowanie budynków lub ich części zajętych na działalność zdrowotną;
 4. opodatkowanie budynków wynajętych przedsiębiorcom przez podmioty nie wykonujące działalności gospodarczej;
 5. jak opodatkować budynki niemieszkalne w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?
 6. opodatkowanie lokali niemieszkalnych przedsiębiorców znajdujących się w bryle budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
 7. czy w prywatnych domach opieki społecznej mogą mieć zastosowanie stawki „zdrowotne”?
III. Budowle będące w posiadaniu przedsiębiorców jako przedmiot opodatkowania
 1. granice normatywnej definicji „budowla” na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości;
 2. wpływ orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 13 grudnia 2017 r. oraz uchwały NSA na zasady klasyfikowania obiektów budowlanych;
 3. opodatkowanie instalacji w budynkach (w jakich przypadkach można opodatkować budowlę znajdującą się w budynku?
 4. opodatkowanie budowli sportowych (kortów tenisowych, wyciągów narciarskich, itp.);
 5. hale namiotowe – budynek czy budowla?
 6. jak opodatkować wiaty?
 7. zasady opodatkowania tablic reklamowych;
 8. problemy z opodatkowaniem budowli sieciowych typu, gazociągi, wodociągi, itp.;
 9. węzły betoniarskie jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości;
 10. opodatkowanie budowli na stacjach paliw (myjnie samochodowe, zbiorniki i instalacje zbiornikowe, wiaty, pylony, itp.).
IV. Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych fundacji, stowarzyszeń, kościelnych osób prawnych wykonujących działalność gospodarczą:
 1. jakimi stawkami należy opodatkować grunty, budynki i budowle podmiotów wykonujących zarówno działalność gospodarczą i niegospodarczą?
 2. w jakich sytuacjach stosujemy niższe stawki podatku od nieruchomości lub zwolnienia podatkowe?
V. Problemy związane z ustalaniem podstawy opodatkowania:
 1. belki w garażu lub hali a zasady ustalania powierzchni użytkowej budynków po wyroku NSA z dnia 24 maja 2022 r.;
 2. formy weryfikacji deklarowanych podstaw opodatkowania budynków lub ich części;
 3. ciągi komunikacyjne a powierzchnia użytkowa budynku;
 4. podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych;
 5. podstawa opodatkowania budowli stanowiących własność spółki jawnej – wartość amortyzacyjna czy wartość rynkowa?
 6. sposób ustalania podstawy opodatkowania budowli w przypadku gdy w dacie powstania obowiązku podatkowego nie ustalono jeszcze wartości amortyzacyjnej;
 7. rozbieżności między ewidencją środków trwałych a budowlą – jak ustalić podstawę opodatkowania?
 8. zwiększenie wartości budowli w trakcie roku podatkowego a podstawa opodatkowania;
 9. podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych;
 10. w jakich przypadkach możemy obciążyć podatnika kosztami biegłego rzeczoznawcy majątkowego?
 11. opodatkowanie strychów.
VI. Przedsiębiorcy jako podatnicy podatków lokalnych:
 1. kto powinien płacić podatek od gruntu, a kto od budowli w przypadku wydzierżawienia gruntów przez rolnika podmiotowi budującemu farmę fotowoltaiczną?
 2. wpływ umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na podmiot zobowiązany z tytułu podatku;
 3. spadkobiercy przedsiębiorcy jako podatnicy podatków lokalnych;
 4. służebność przesyłu a obowiązek podatkowy;
 5. przedsiębiorcy jako posiadacze samoistni;
 6. posiadacze zależni a obowiązek podatkowy w podatkach lokalnych;
 7. poddzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego a status podatnika;
 8. małżonkowie przedsiębiorcy jako podatnicy podatków lokalnych.
VII. Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie nowo wybudowanych budynków i budowli przedsiębiorców:
 1. rozpoczęcie użytkowania części budynku a moment powstania obowiązku podatkowego;
 2. prawo do użytkowania budynku a powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości;
 3. co należy rozumieć pod pojęciem „zakończenie budowy”?
 4. moment powstania obowiązku podatkowego w sytuacji gdy inwestycja obejmuje wiele budowli i budynków;
 5. sprzedaż nowo wybudowanego budynku a moment powstania obowiązku podatkowego.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Zasadniczym celem szkolenia jest analiza problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości i obiektów budowlanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Tematyka ta wzbudza wiele kontrowersji na etapie stosowania przepisów prawa podatkowego w gminach. W trakcie szkolenia omówione zostaną sposoby ich rozwiązania z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Interesującym zagadnieniem, które będzie omawiane podczas szkolenia, w kontekście najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych, jest  opodatkowanie budowli służących do zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Czy tego typu budowle mogą nie podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 gru 2022

(TRANSMISJA VOD) Praktyczne problemy związane z opodatkowaniem nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności