28 lis 2022
Online

(TRANSMISJA VOD) Zaświadczenia, potwierdzenia, poświadczenia i informacje wydawane przez gminne organy podatkowe. Bieżące problemy realizacji podatków lokalnych

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Rodzaje i tryb wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych przez gminne organy podatkowe:
 1. istota zaświadczenia;
 2. rejestr zaświadczeń;
 3. tryb wydawania zaświadczeń;
 4. w jakim terminie należy wydać zaświadczenie?
 5. w jakich sytuacjach i w jakim trybie organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia?
 6. ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń;
 7. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – m. in. jak postąpić gdy wobec wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego?
 8. zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy – m.in. jak postąpić w sytuacji gdy postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy nie zostało zakończone?
 9. zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego – m.in. czy żądaniem wydania zaświadczenia może wystąpić małżonek podatnika; jeżeli tak to w jakich sytuacjach?
 10. zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika;
 11. zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 12. zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 13. opłata skarbowa w związku z wydawaniem zaświadczeń przez organy podatkowe.
II. Zaświadczenia wydane izbom rolniczym przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty
 1. podstawa prawna wydania zaświadczenia;
 2. dane zawarte w zaświadczeniu;
 3. w jakim terminie należy wydać zaświadczenie?
 4. czy od wydawanych zaświadczeń należy pobierać opłatę skarbową?
III. Informacje przekazywane przez gminne organy podatkowe izbom rolniczym o stanie realizacji dochodów izb
 1. czy wójt, burmistrz (prezydent miasta) zobowiązany jest z urzędu przekazywać izbom kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji ich dochodów?
 2. w jakim terminie należy przekazać izbom informacje?
 3. zakres danych podawanych w informacjach;
 4. w jakiej formie należy wydać informację? Czy informacja to zaświadczenie?
IV. Problem wydawania zaświadczeń potwierdzających okres pracy w gospodarstwie rolnym
 1. czy wójt, burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek wydać zaświadczenie potwierdzające okres pracy w gospodarstwie rolnym?
 2. jaka jest podstawa prawna wydania zaświadczenia?
 3. jak ustalić właściwość miejscową organu podatkowego wydającego zaświadczenie?
 4. na podstawie jakich dokumentów wójt ma potwierdzić okres pracy w gospodarstwie rolnym?
 5. jak przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w tym zakresie?
 6. jak postąpić w sytuacji gdy organ podatkowy nie dysponuje dokumentami pozwalającymi ustalić okres pracy w gospodarstwie rolnym?
 7. w jakiej formie należy odmówić wydania zaświadczenia?
 8. czy pracownik urzędu gminy ma obowiązek odebrać zeznania dwóch świadków na okoliczność potwierdzenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym?
V. Zasady potwierdzania przez wójta umów dzierżawy zawartych stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
 1. pojęcie „potwierdzenia umowy”;
 2. rodzaje umów dzierżawy, które powinny być potwierdzane przez wójtów;
 3. czy w umowie dzierżawy powinno być zapisane, iż zawarta jest ona „stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników”?
 4. czy wójt zobowiązany jest weryfikować zawarte umowy dzierżawy?
 5. czy wójt zobowiązany jest potwierdzać aneksy do zawieranych umów dzierżaw?
 6. czy wójt może potwierdzić umowę dzierżawy zawartą między rodzicami a dziećmi?
 7. w jakiej formie należy potwierdzić zawartą umowę?
 8. czy wójt może odmówić potwierdzenia zawartej umowy?
 9. czy wójt ma obowiązek samodzielnie potwierdzać zawartą umowę czy też może upoważnić w tym zakresie pracownika gminy?
 10. czy wójt zobowiązany jest prowadzić rejestr umów które potwierdza?
 11. czy czynność urzędowa polegająca na potwierdzeniu umowy dzierżawy podlega opłacie skarbowej?
 12. jaką wysokość opłaty skarbowej należy pobrać od potwierdzanych umów?
 13. czy potwierdzenie zawartej umowy dzierżawy może być objęte wyłączeniem od opłaty skarbowej, o którym mowa w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej?
VI. Bieżące problemy związane z realizacją podatków lokalnych
1. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 1. czy warunkiem przyznania ulgi inwestycyjnej jest usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym?
 2. czy zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym umożliwia przyznanie ulgi inwestycyjnej?
 3. 8% stawka podatku VAT na zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych;
 4. czy panele mogą być umieszczone na gruncie aby skorzystać z ulgi?
 5. odsprzedaż wytworzonej energii odbiorcom zewnętrznym, a prawo do ulgi inwestycyjnej;
 6. czy podatnik, który wykorzystuje energię zarówno do celów mieszkalnych, jak i produkcyjnych ma prawo do ulgi?
 7. czy podatnik podatku rolnego prowadzący wyłącznie działalność w zakresie produkcji roślinnej może ubiegać się o ulgę inwestycyjną?
 8. czy można przyznać ulgę inwestycyjną w przypadku rolników prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą?
 9. czy ulga inwestycyjna przysługuje na zakup przenośnej deszczowni?
 10. co należy rozumieć pod pojęciem urządzeń melioracyjnych?
 11. czy zakup pompy wody uprawnia do ubiegania się o ulgę inwestycyjną?
 12. czy koszty odwiertu studni można uwzględnić jako wydatek inwestycyjny?
 13. pojęcie modernizacji na potrzeby stosowania przepisów regulujących ulgę inwestycyjną;
 14. płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowicę a ulga inwestycyjna;
 15. czy wydatki poniesione na budowę wiaty uprawniają do korzystania z ulgi inwestycyjnej?
 16. czy wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego stanowi modernizację?
 17. czy można uwzględnić wydatki poniesione na zakup systemu udoju krów?
 18. budowa zbiorników na zboże, sianokiszonkę i inne pasze dla zwierząt gospodarskich a ulga inwestycyjna?
 19. pismo Ministerstwa Finansów w sprawie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy silosów na zboże;
 20. budowa budynków inwentarskich na cudzych gruntach (np. rodziców) a ulga inwestycyjna;
 21. pompy ciepła a prawo do ulgi inwestycyjnej.
 22. jak uzyskać informacje, czy wydatki były w całości lub w części finansowane ze środków publicznych?
 23. finansowanie inwestycji z kredytu z dopłatami a prawo do ulgi;
 24. oświadczenie podatnika o braku finansowania wydatków ze środków publicznych – czy można je przyjąć i na jakich zasadach?
 25. programy rządowe a ulga inwestycyjna, tj. program „Czyste powietrze” lub „Mój prąd IV edycja –2022”
 26. ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo do ulgi z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych;
 27. leasing operacyjny, a prawo do ulgi inwestycyjnej;
 28. leasing finansowy a ulga inwestycyjna;
 29. finansowanie inwestycji z kredytu lub pożyczki;
 30. czy można dopiero po 3 latach złożyć wniosek o ulgę?
 31. czy można stosować ulgę do gruntów, które nie stanowią wyłącznej własności wnioskodawcy?
 32. co zrobić z wnioskiem o ulgę, gdy podatnik korzysta już ze zwolnienia gruntów z tytułu ich nabycia?
 33. elementy decyzji przyznającej ulgę inwestycyjną;
 34. czy podatnik może przedstawić kopie faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki inwestycyjne?
 35. jakie wydatki mogą być uwzględnione przy udzielaniu ulgi?
 36. co należy rozumieć pod pojęciem „zakończenie inwestycji” – czy w tym zakresie niezbędne jest podpisanie umowy z zakładem energetycznym?
 37. czy organ podatkowy zobowiązany jest przeprowadzić oględziny zrealizowanej inwestycji?
 38. czy w każdym przypadku wydatek inwestycyjny powinien być udokumentowany fakturą VAT?
 39. jak rozliczać ulgę inwestycyjną u rolników będących podatnikami podatku VAT?
 40. kiedy ulga od kwoty netto a kiedy od kwoty brutto?
 41. w jakich sytuacja ulga inwestycyjna z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych może być kontynuowana przez następców prawnych podatnika?
 42. jak postąpić gdy podatnik podatku rolnego korzysta z ulgi inwestycyjnej i składa kolejny wniosek o jej przyznanie z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych?
 43. czy odliczenie ulgi może być w innej gminie, gdzie podatnik również posiada grunty rolne?
 44. jak postąpić gdy kwota wydatków inwestycyjnych ujawniona na fakturze wyrażona jest w obcej walucie (np. w euro)?
 45. utrata prawa do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w ustawie.
 46. jaki formularz pomocowy powinien złożyć rolnik ubiegający się o ulgę inwestycyjną?
 47. jak wypełnić formularz pomocowy?
 48. jak postąpić w sytuacji gdy podatnik nie przedłoży dokumentów związanych z udzieleniem pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis?
 49. sprawozdania z udzielenia pomocy publicznej w formie ulgi inwestycyjnej?
 50. ustawa o finansach publicznych a obowiązek wykazania podmiotów, którym udzielono ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.
2. Zwolnienie budynków gospodarczych lub ich części wykorzystywanych wyłącznie do działalności rolniczej położonych na gruntach gospodarstwa rolnego
 1. pojęcie „budynek gospodarczy”;
 2. garaże będące w posiadaniu rolników a zwolnienie od podatku;
 3. jak należy opodatkować budynek gospodarczy służący działalności rolniczej położony na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów inaczej niż użytki rolne, np.  Ba, Bi, Bz, Tr, Ls?
 4. zasady opodatkowania budynków gospodarczych rolników przechodzących na emeryturę (rentę) z KRUS-u – w jakich przypadkach można je zwolnić od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
 5. czy zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych wymaga osobistego ich wykorzystywania przez właściciela? Czy też wystarczy, że budynki te będą wykorzystywane przez innego rolnika?
3. Problemy związane ze stosowaniem zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia użytków rolnych
 1. nabycie gruntów dzierżawionych a prawo do zwolnienia i ulgi z art. 12 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku rolnym;
 2. umowa przedwstępna a zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych;
 3. nabycie udziału w użytku rolnym a prawo do zwolnienia i ulgi;
 4. czy nabycie gruntów w drodze licytacji komorniczej uprawnia do zwolnienia i ulgi?
 5. pojęcie „trwałe zagospodarowanie”;
 6. co ze zwolnieniem i ulgą w przypadku gdy rolnik rozwiąże umowę dzierżawy (użytkowania) gruntów przed upływem 10 lat?
 7. sprzedaż gruntów w trakcie okresu korzystania ze zwolnienia i ulgi;
 8. czy przysługuje zwolnienie i ulga w przypadku gdy w momencie nabycia grunty nie były użytkami rolnymi a uzyskały taki status w okresie późniejszym?
 9. przekroczenie limitu 100 ha a prawo do zwolnienia;
 10. jakie grunty należy uwzględniać przy obliczaniu limitu 100 ha?
 11. zakup gruntów ze środków publicznych a dopuszczalność przyznania zwolnienia i ulgi;
 12. czy nabycie gruntów między rodzeństwem uprawnia do zwolnienia i ulgi?
 13. przekazanie gruntów w drodze umowy darowizny, użyczenia a prawo do zwolnienia i ulgi.
 14. jakie elementy powinna zawierać decyzja przyznająca (odmawiająca) zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia?
 15. dokumenty, które powinien złożyć podatnik ubiegający się o zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia’
 16. jak należy liczyć ustawowy okres na który przyznawane jest zwolnienie i ulga z tytułu nabycia?
 17. wpływ zmiany stawek podatku rolnego na wydaną decyzję w sprawie zwolnienia i ulgi;
 18. czy niewykorzystane zwolnienie i ulga z tytułu nabycia może być kontynuowane przez kolejnych właścicieli gruntu (użytkowników wieczystych)?
 19. konsekwencje prawne przekroczenia limitu krajowego pomocy;
 20. zasady obliczania pomocy de minimis w związku ze złożonym wnioskiem;
 21. czy przy obliczeniu pomocy publicznej kurs euro należy uwzględniać z dnia zakupu gruntów czy też dnia wydania decyzji?
 22. zaświadczenia wydawane przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) o udzielonej pomocy publicznej.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Wójtowie, burmistrzowie, (prezydenci miast) zobowiązani są do wydawania zaświadczeń, potwierdzeń, poświadczeń i innych informacji w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych, ale nie tylko. Obowiązki te uregulowane są w wielu aktach prawnych, często nie mających nic wspólnego z realizacją zobowiązań podatkowych lub pośrednio z tym związanych – bazujących na dokumentach i ewidencjach prowadzonych przez gminne organy podatkowe. Jako przykład można wskazać:

 • zaświadczenia wydane izbom rolniczym przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty;
 • zaświadczenia potwierdzające okres pracy w gospodarstwie rolnym;
 • potwierdzenia umów dzierżawy zawieranych stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podczas szkolenia omówione zostaną również zmiany w zakresie zaświadczeń wydawanych przez gminne organy podatkowe, które weszły w życie w lipcu 2022 r. oraz bieżące problemy związane z realizacją podatków lokalnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają OBSZERNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE w formie elektronicznej, w tym:

 • prezentację obejmującą problematykę objętą zakresem szkolenia,
 • zapis czatu,
 • wzór decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej z tytułu modernizacji budynków inwentarskich;
 • wzór decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej związanej z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej;
 • wzór decyzji w sprawie odmowy przyznania ulgi inwestycyjnej związanej z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej;
 • wzór decyzji o wygaśnięciu decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej;
 • wzór oświadczenia o niekorzystaniu przez podatnika z dofinansowania inwestycji ze środków publicznych;
 • wzór decyzji przyznającej zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia użytków rolnych;
 • wzór decyzji o odmowie przyznania zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia użytków rolnych.
440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 28 lis 2022

(TRANSMISJA VOD) Zaświadczenia, potwierdzenia, poświadczenia i informacje wydawane przez gminne organy podatkowe. Bieżące problemy realizacji podatków lokalnych

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności