15 wrz 2022
Wrocław

Uchwały podatkowe na 2023 r. Bieżące problemy związane z podatkami i opłatami lokalnymi. Najnowsze orzecznictwo

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Od czego zacząć przygotowywanie uchwał na 2023 r.?
 1. Specyfika podejmowania uchwał podatkowych na 2023.
 2. Wskaźniki niezbędne do podjęcia uchwał.
 3. Terminy podejmowania uchwał.
 4. Które uchwały trzeba podejmować na kolejny rok, a które mogą pozostać?
II. Uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.:
 1. Uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2023 r. - stawki maksymalne obowiązujące w nowym roku.
 2. Dopuszczalność różnicowania stawek.
 3. Dopuszczalność wprowadzania w uchwale nowych stawek np. dla gruntów pod drogami innymi niż publiczne.
 4. Różnicowanie stawek podatkowych dla poszczególnych kategorii przedmiotów opodatkowania.
 5. Czy rada gminy może zmieniać stawki w trakcie roku?
 6. Stawka dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - kto i jak powinien tę stawkę stosować?
 7. Stosowanie stawek dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - przesłanki podmiotowe i przedmiotowe stosowania.
 8. Obniżenie ceny żyta oraz ceny drewna przyjmowanych na potrzeby podatku rolnego oraz leśnego – trzeba czy można i na jaki okres? Problematyka opiniowania projektów uchwał przez Izby Rolnicze.
III. Uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz od środków transportowych:
 1. Jakie zwolnienia może wprowadzać rada gminy w podatkach lokalnych?
 2. Czy rada gminy może wprowadzać zwolnienia mieszane (podmiotowo-przedmiotowe)?
 3. Ograniczenia we wprowadzaniu zwolnień w podatku od środków transportowych.
 4. Czy można uzależnić zwolnienie w uchwale od tego, że podatnik nie ma zaległości podatkowych (NSA z 11 sierpnia 2020 r. II FSK 646/20)?
 5. Czy jest sens zwalniać od podatku infrastrukturę wodno-kanalizacyjną gminy?
 6. Jak napisać zwolnienie odnoszące się do nieruchomości Ochotniczej Straży Pożarnej?
IV. Uchwały w sprawie inkasa:
 1. Jak prawidłowo wyznaczyć inkasenta – czy musi być wskazany z imienia i nazwiska?
 2. Jakie należności może pobierać inkasent?
 3. Czy i jak określić wynagrodzenie inkasenta?
 4. Czy można ograniczyć inkaso do części obszaru gminy (np. sołectwa)?
 5. Terminy płatności dla inkasentów.
V. Uchwały podatkowe na 2023 a pomoc publiczna:
 1. Kiedy uchwały podatkowe mogą być źródłem udzielania pomocy publicznej?
 2. Rodzaje pomocy publicznej z których może skorzystać rada gminy przy podejmowaniu uchwał podatkowych.
 3. Uchwały przewidujące pomoc de minimis – wymogi formalne związane z treścią uchwały.
 4. Uchwały przewidujące pomoc zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.
 5. Proceduralne wymogi związane z opiniowaniem i zgłaszaniem projektów uchwał do Prezesa UOKiK.
 6. Formularze, które powinny być złożone przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie uchwały rady gminy.
VI. Uchwały w sprawie opłat lokalnych: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów oraz reklamowej:
 1. Uprawnienia rady gminy do wprowadzania/znoszenia opłat lokalnych.
 2. Czy opłaty mogą być wprowadzane/znoszone w trakcie roku?
 3. Dopuszczalność wprowadzania opłat lokalnych tylko na określonym obszarze.
 4. Różnicowanie stawek opłat lokalnych.
VII. Zmiana rozporządzenia w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe – nowy wzór zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.
VIII. Bieżące problemy i najnowsze orzecznictwo:
 1. Co z doręczaniem w gminach pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej? (czy już obowiązuje zasada doręczeń elektronicznych?, terminy wprowadzenia e-doręczeń, doręczać pisma pełnomocnikom profesjonalnym?, co wtedy, gdy doręczę pismo papierowo a nie elektronicznie?)
 2. Opodatkowanie budynków i lokali mieszkalnych (jak liczyć powierzchnię użytkową?, jak opodatkować części wspólne budynku?, jak opodatkować przynależności i garaże? kiedy budynki mieszkalne mogą być opodatkowane najwyższą stawką podatku?)
 3. Opodatkowanie garaży blaszaków, kiosków, obiektów kontenerowych (czy to są budynki czy budowle?, jak ustalić parametry techniczne obiektu ważne dla opodatkowania?, czy tzw. tymczasowe obiekty budowlane podlegają opodatkowaniu?)
 4. Określenie podstawy opodatkowania budowli (wartość amortyzacyjna czy wartość rynkowa?, co jest podstawą opodatkowania, gdy budowla nie jest środkiem trwałym?, jak opodatkować budowle ujęte w ewidencji środków trwałych razem z budynkami?, co zrobić, gdy podatnik nie podaje wartości budowli?)
 5. Opodatkowanie sieci elektroenergetycznych oraz gazowych (czy sieć jest budowlą?, jakie elementy składają się na sieć?, czy łączniki sterowania są elementem sieci?, a co ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi?)
 6. Czy można wydawać kilka decyzji i przyjmować kilka deklaracji od podatnika z tej samej gminy? (co zrobić, gdy podatnik składa kilka informacji lub deklaracji? czy można wydać jedną decyzję pomimo kilku informacji?, czy przy ujawnieniu dodatkowych nieruchomości mam wznowić postępowania, czy po prostu wydać odrębną decyzję?)
 7. Pełnomocnicy w sprawach podatkowych (pełnomocnik ogólny – kto to taki?, co zrobić, gdy ustanowiono pełnomocnika szczególnego i ogólnego?, jakie znaczenie ma wzór pełnomocnictwa szczególnego?, podatnikowi czy pełnomocnikowi doręczać rygor natychmiastowej wykonalności?
 8. Koniec roku a upływ terminów przedawnienia (jakie nalezności przedawniają się z końcem 2022 r.?, czy można zapobiec przedawnieniu?, czy hipoteka chroni przed przedawnieniem?, czy COVID miał wpływ na bieg terminu przedawnienia?)
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 9.30 - 14.30

Miejsce szkolenia: NOT, UL. PIŁSUDSKIEGO 74, SALA 104

Podstawowym celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki przygotowywania uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych na 2023 r. W tym zakresie omówione zostaną podstawowe zasady i problemy związane z przystąpieniem do przygotowania projektów tych uchwał. W szczególności w trakcie szkolenia udzielona zostanie odpowiedź na pytanie, jakie uchwały rady gmin muszą, a jakie mogą podjąć na rok 2023 r. Ponadto analizie poddane zostaną szczegółowe kwestie związane z podejmowaniem poszczególnych kategorii uchwał m.in. w sprawie stawek podatkowych, zwolnień podatkowych, wprowadzenia inkasa. Przedstawione zostaną również zasady podejmowania uchwał wprowadzających preferencje podatkowe stanowiące pomoc publiczną.

W drugiej części szkolenia przedstawione zostaną bieżące problemy związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, w szczególności odnoszące się do kluczowych, sygnalizowanych przez pracowników gminnych organów podatkowych kwestii. Analizie zostanie poddane także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz ordynacji podatkowej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają OBSZERNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE w formie papierowej, w tym:

 • prezentację obejmującą problematykę objętą zakresem szkolenia,
 • zapis czatu,
 • wzory uchwał podatkowych na 2023 r. w sprawie:
 1. stawek podatku od nieruchomości;
 2. stawek podatku od nieruchomości z różnicowaniem stanowiącym pomoc de minimis;
 3. stawek podatku od środków transportowych;
 4. zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis;
 5. obniżenia ceny żyta na potrzeby podatku rolnego;
 6. obniżenia ceny drewna na potrzeby podatku leśnego;
 7. opłaty prolongacyjnej;
 8. opłaty miejscowej;
 9. opłaty targowej;
 10. opłaty uzdrowiskowej;
 11. opłaty od posiadania psów;
 12. zwolnienia gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej.
490,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Wrocław

Wrocław 1 dniowe 15 wrz 2022

Uchwały podatkowe na 2023 r. Bieżące problemy związane z podatkami i opłatami lokalnymi. Najnowsze orzecznictwo

Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
490,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności