28 lis 2022
Online

(TRANSMISJA VOD) ABC pomocy publicznej

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Definicja pomocy publicznej w oparciu o art. 107 ust. 1 TFUE – problemy z ustalaniem definicji pomocy publicznej w praktyce gminnej – Komunikat KE dotyczący definicji pomocy publicznej
 1. Kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorcą?
 2. Czy do wszystkich przedsiębiorców mają zastosowanie przepisy pomocowe?
 3. Czy i kiedy rolnik jest przedsiębiorcą i beneficjentem pomocy publicznej?
 4. Czy każda ulga w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorcy jest pomocą publiczną? Kiedy ulga nie stanowi pomocy publicznej?
 5. Kto przesądza o istnieniu lub braku pomocy publicznej? Jak należy potraktować oświadczenie przedsiębiorcy o braku pomocy publicznej?
 6. Czy wynajmującego/wydzierżawiającego wnioskującego o ulgę należy traktować jako przedsiębiorcę i stosować przepisy o pomocy publicznej?
 7. Jak badać wpływ na konkurencję i wymianę handlową w UE? Jak należy rozumieć rynek lokalny?
 8. Rodzaje działalności nie wywierające wpływu na konkurencję i wymianę handlową w UE (brak pomocy publicznej).
 9. Czy wsparcie dla ZOZ (np. szpitala, przychodni) jest pomocą publiczną?
 10. Czy gmina może być beneficjentem pomocy publicznej?
 11. Czy do klubu sportowego mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej?
 12. Czy zwolnienia i ulgi w zakresie gospodarki komunalnej (PSZOK, odpady, woda-ścieki, transport, kluby sportowe, kultura) należy rozpatrywać jako pomoc publiczną?
 13. Czy zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na przepisy pomocowe?
 14. Czy pomoc publiczna wystąpi w przypadku upadłości lub likwidacji przedsiębiorcy?
II. Przegląd pomocy publicznej w poszczególnych sferach aktywności gminy (podatkowej oraz niepodatkowej)
 1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a, 67b oraz 67d Ordynacji podatkowej).
 2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.
 3. Różnicowanie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.
 4. Pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości / rolnego / leśnego dla Zakładów Pracy Chronionej.
 5. Pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości / rolnego / leśnego dla centrów badawczo – rozwojowych.
 6. Pomoc w sektorze rolnictwa

- ulga inwestycyjna w podatku rolnym,

- zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

 1. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych (art. 59 ustawy o finansach publicznych).
 2. Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (art. 64 ustawy o finansach publicznych).
 3. Ulgi w spłacie kosztów egzekucyjnych (ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
 4. Ulgi w spłacie kar pieniężnych (art. 189k KPA).
 5. Pomoc publiczna (de minimis) w dotacjach celowych gmin (na podstawie uchwał rad gmin) oraz środkach pozyskiwanych przez gminy z NFOŚiGW, WFOŚiGW i marszałków województw) na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej (art. 403 Prawa ochrony środowiska).
 6. Dotacje udzielane przez gminy na obszarach Specjalnych Stref Rewitalizacji (ustawa o rewitalizacji).
 7. Dotacje celowe udzielane spółkom wodnym przez gminy w oparciu o uchwały podejmowane na podstawie art. 443 ustawy – Prawo wodne.
 8. Dotacje udzielane przez gminy spółdzielniom socjalnym (ustawa o spółdzielniach socjalnych).
 9. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (art. 81 i 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
 10. Pomoc stanowiąca rekompensatę z tytułu realizacji usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) – pomoc dla Miejskich Przedsiębiorstw Komunikacji.
 11. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis (art. 122 ustawy – Prawo oświatowe).
 12. Pomoc w zakresie gospodarki nieruchomościami (ustawa o gospodarce nieruchomościami)
 13. Pomoc udzielania w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
III. Procedura udzielania pomocy na podstawie Ordynacji podatkowej (art. 67a i 67b)
 1. Czy każda ulga jest pomocą publiczną?
 2. W jakich przypadkach ulga nie stanowi pomocy publicznej?
 3. Ulgi stosowane z urzędu jako pomoc de minimis.
 4. Jak powinien wyglądać kompletny wniosek o pomoc?
 5. Kiedy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, a kiedy odmówić udzielenia pomocy?
 6. W jakiej kolejności oceniać wniosek podatnika (kwestie pomocowe czy „ważny interes podatnika”)?
 7. Czy umorzenie zaległości podatkowych z urzędu może stanowić pomoc publiczną?
 8. Na jakie przepisy należy się powołać w podstawie decyzji o udzieleniu pomocy?
 9. Orzecznictwo NSA i WSA w kwestii pomocy publicznej w ramach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
IV. Procedura udzielania pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie w prawie krajowym (odpowiednie formularze, zaświadczenia o pomocy de minimis, sprawozdania z udzielonej pomocy) z uwzględnieniem unijnych zasad pomocy de minimis
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (rozporządzenie RM z 29 marca 2010 r.) – najczęstsze błędy i problemy przy wypełnianiu i ocenie:

- wypełnianie formularza w przypadku spółek cywilnych i spółek osobowych,

- ocena powiązań pomiędzy przedsiębiorcami w kontekście tzw. „jednego organizmu gospodarczego” (powiązania kapitałowe, osobowe i z gminą),

- trudna sytuacja ekonomiczna i sprawozdania finansowe za okres 3 lat – kiedy należy wymagać?

- pomoc otrzymana na te same koszty kwalifikowane (prawidłowo wypełniona tabela).

 1. Formularz przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie i rybołówstwie (rozporządzenie RM z 11 czerwca 2010 r.)
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na UOIG (załącznik nr 2 rozporządzenia RM z 29 marca 2010 r.)
 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

- wydawanie zaświadczeń w przypadku spółek cywilnych i spółek osobowych,

- w jakim terminie powinno zostać wydane zaświadczenie?

- jak ustalać dzień udzielenia pomocy na potrzeby zaświadczenia o pomocy de minimis?

- korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis (przyczyny, terminy, sposób wykonania).

V. Szczegółowe zagadnienia dotyczące pomocy publicznej w rolnictwie
 1. Problem przekroczenia krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z SRPP – jak postępować w takich przypadkach, jaki dzień udzielenia pomocy przyjmować?
 2. Ulga z tytułu zakupu ziemi – jak ustalać dzień udzielenia pomocy de minimis i wykazywać w sprawozdaniach z pomocy rolniczej (jednorazowo czy okresowo), z jakiego dnia przyjmować kurs euro?
 3. Czy w przypadku sprawozdań z pomocy w rolnictwie istnieje możliwość sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy w przypadku wydania decyzji dla kilku osób? 
 4. Uchwały dotyczące usuwania odpadów rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej – co powinno się znaleźć w uchwale i gdzie powinna zostać ona zgłoszona?
 5. Jak należy obliczać limit pomocy u rolnika, który jednocześnie prowadzi inną działalność (np. usługi transportowe, handel)?
VI. Uchwały pomocowe zwalniające z podatku od nieruchomości – zasady konstruowania, najczęstsze problemy praktyczne na styku pomocy publicznej i prawa podatkowego
 1. Jakie czynności podjąć, gdy podatnik wyczerpał zwolnienie podatkowe i nadal nie płaci podatku?
 2. Jak kontrolować przestrzeganie warunków zwolnienia?
 3. Czy o obowiązku zwrotu pomocy należy przesądzać w uchwale?
 4. Czy w uchwale należy regulować kwestie kontroli przestrzegania warunków pomocowych?
 5. Jak powinien postąpić organ podatkowy, który uzna że naruszono warunki uprawniające do zwolnienia?
 6. Jak ustalić dzień udzielenia pomocy w przypadku zwolnień podatkowych?
 7. Czy każde zwolnienie z podatku od nieruchomości jest pomocą publiczną?
 8. Czy w podstawie prawnej uchwały należy przytoczyć przepisy pomocowe?
 9. Czy w uchwale można wprowadzać zobowiązanie do przedłożenia informacji pomocowych?
 10. Czy w uchwale należy regulować konsekwencje niedotrzymania warunków pomocowych?
VII. Jak prawidłowo napisać program pomocy de minimis na perspektywę do 2024 r.? Obowiązkowe elementy uchwały w przypadku pomocy de minimis w świetle wyjaśnień UOKiK
 1. Jakie przepisy pomocowe należy zawrzeć w programie pomocy de minimis?
 2. Wzory przepisów pomocowych do zastosowania w gminnych programach pomocy de minimis według szablonu przepisów pomocowych opracowanego przez UOKiK.
 3. Najczęstsze uchwały dotyczące pomocy de minimis przyjmowane przez gminy:

- zwolnienia z podatku od nieruchomości,

- różnicowanie stawek podatku od nieruchomości,

- ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych,

- dotacje celowe przeznaczone na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej (uchwały rad gmin m.in. ws. wymiany źródeł ogrzewania, modernizacji kotłowni, instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, likwidacji przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizacji odpadów zawierających azbest) – co powinno się znaleźć w uchwale i gdzie podlega ona zgłoszeniu?

VIII. Zasady przeliczania wartości pomocy publicznej na Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB)
 1. Dlaczego i w jakich przypadkach należy przeliczać wartość pomocy na EDB?
 2. Zasady ustalania stopy referencyjnej, stopy dyskontowej, marży oraz tzw. ratingu.
 3. Stałe podwyższenie stopy bazowej dla Polski w 2022 r. i jej wpływ na przeliczanie wartości pomocy publicznej na EDB w formie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.
 4. Jak postępować w przypadku niedotrzymania układów ratalnych i terminów odroczenia? Jak korygować zaświadczenia o pomocy de minimis i sporządzone wcześniej sprawozdania?
 5. Zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo (w trybie art. 253a O.p.), a ponowne przeliczenie na EDB.
IX. Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej w latach 2017-2021 w świetle pomocy publicznej – najnowsze orzecznictwo sądowo – administracyjne
 1. Czy zwolnienia udzielane na tzw. infrastrukturę prywatną w okresie 2017-2021 stanowiły pomoc publiczną?
 2. Czy zwolnienia udzielane na tzw. infrastrukturę prywatną w latach 2017-2021 były nielegalną pomocą publiczną?
 3. Jak postąpić w przypadku, gdy przedsiębiorca występuje o stwierdzenie nadpłaty za lata poprzednie?
X. Aplikacja „SHRIMP 2” służąca do sporządzania sprawozdań z pomocy publicznej – najczęstsze problemy przy pracy z aplikacją
 1. Użytkownicy główni i pomocniczy-koordynatorzy aplikacji SHRIMP 2.
 2. Sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy.
 3. Składanie informacji o nieudzieleniu pomocy / Usuwanie informacji o nieudzieleniu pomocy w aplikacji SHRIMP 2.
 4. Korekta sprawozdań w aplikacji SHRIMP 2 (zmniejszenie wartości pomocy, zwrot pomocy przez beneficjenta).
 5. Generowanie zaświadczeń o pomocy de minimis w aplikacji SHRIMP 2.
 6. Generowanie raportów o pomocy publicznej / pomocy de minimis udzielonej konkretnemu beneficjentowi / beneficjentom.
XI. Sprawozdawczość rolnicza z udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (System Rejestracji Pomocy Publicznej)
XII. Co należy uwzględnić w wykazie pomocy publicznej podawanej do publicznej wiadomości (art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych)?
XIII. Kontrole NIK w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez gminy – analiza dotychczasowych wyników 
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Pomoc publiczna pomimo kilkunastu lat funkcjonowania w Polsce, wywołuje niezmiennie liczne pytania i wątpliwości wśród wszystkich uczestników rynku, począwszy od przedsiębiorców, na organach udzielających pomocy skończywszy. Wśród tych ostatnich najliczniejszą grupę stanowią gminne organy podatkowe, które z problemem pomocy muszą się mierzyć w wielu aspektach m.in. przy stosowaniu Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o finansach publicznych, czy opracowywaniu gminnych programów pomocowych w formie uchwał.

Skomplikowana natura przepisów pomocowych wynika po części ze źródła jej pochodzenia jakim jest prawo unijne, ale również z dość często zmieniającego się ustawodawstwa (unijnego i krajowego), a także zasadniczo z założenia skomplikowanej natury.

Praktyka stosowania pomocy publicznej dowodzi, że pomimo licznej grupy osób dość zaawansowanych w tym temacie, istnieje równolegle bardzo duża grupa odbiorców, które tym tematem zajmują się od niedawna, czy też wręcz dopiero się z nim zapoznają (na ogół z konieczności i w szybkim tempie). To właśnie przede wszystkim do takich osób adresowane jest niniejsze szkolenie. Skorzystać jednak z niego powinni również Ci, dla których kluczowe jest uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu pomocy publicznej.   

Abstrahując od części tradycyjnej, szkolenie obejmie również próbę odpowiedzi na kilkadziesiąt najbardziej nurtujących i zgłaszanych przez pracowników organów gminnych pytań związanych z pomocą publiczną (definicja pomocy publicznej, tryby jej udzielania, formularze pomocowe, pomoc de minimis, sprawozdawczość z udzielonej pomocy, pomoc rolnicza, przeliczanie wartości pomocy na EDB, pomoc w Ordynacji podatkowej, uchwały pomocowe) z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego na 2022 rok. 

440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Robert Zenc

naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności