28 lis 2022
Online

(TRANSMISJA VOD) Praktyczne aspekty realizacji podatków lokalnych w gminach – analiza wielu przypadków

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Opodatkowanie budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
 1. pojęcie budowli na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości;
 2. budynek a budowla w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i uchwale NSA;
 3. części budowlane i niebudowlane a pojęcie budowli;
 4. hale namiotowe – budynek czy budowla?
 5. opodatkowanie transformatorów i stacji transformatorowych;
 6. opodatkowanie wyciągów narciarskich;
 7. opodatkowanie budowli sieciowych (elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych);
 8. stacje redukcyjno – pomiarowe gazu a pojęcie budowli w świetle najnowszego orzecznictwa NSA;
 9. opodatkowanie budowli w budynkach (instalacje wewnętrzne budynku a instalacje, elementy, budowli sieciowych);
 10. opodatkowanie węzłów betoniarskich;
 11. opodatkowanie tablic reklamowych;
 12. opodatkowanie obudów górniczych;
 13. opodatkowanie budowli stacji paliw;
 14. opodatkowanie kontenerów telekomunikacyjnych;
 15. opodatkowanie myjni samochodowych.
II. Postępowanie w sprawie opodatkowania budowli – aspekty praktyczne:
 1. postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego od niezadeklarowanych do opodatkowania budowli;
 2. postępowanie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w zakresie budowli;
 3. niezbędne dowody które należy zebrać w toku prowadzonego postępowania;
 4. czy organ podatkowy powinien powołać biegłego?
 5. tryb powołania biegłego;
 6. przykłady pytań, które należy skierować do biegłego;
 7. jak prawidłowo sformułować pytanie do biegłego? Jakie podstawy prawne wskazać?
 8. czy uwzględniać pytania do biegłego, które formułuje podatnik?
 9. jak traktować opinię techniczną przedstawioną przez podatnika?
III. Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. oraz wyroku TK z dnia 12 grudnia 2017 r.?
 1. zasady opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 2. jakie kryteria decydują o uznaniu gruntu, budynku i budowli za „związany z prowadzeniem działalności gospodarczej”?
 3. na podstawie jakich dowodów ustalić fakt związania gruntu, budynku i budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej?
 4. czy w każdym przypadku niewykorzystywania w danym momencie gruntu i budynku należy stosować stawki właściwe odpowiednio dla gruntów i budynków pozostałych?
 5. jak opodatkować budowle niewykorzystywane do działalności gospodarczej?
 6. czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego daje podstawę do zmiany zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości majątku spółek (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo akcyjnych, akcyjnych, z o.o., prostych spółek akcyjnych)?
 7. czy zasadne jest niższe opodatkowanie gruntów i budynków będących w posiadaniu spółek, które okresowo nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej?
 8. jak opodatkować nieruchomości i obiekty budowlane spółek wykonujących działalność rolniczą i działalność gospodarczą?
IV. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków i jej wpływ na zasady opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych – aspekty materialnoprawne i proceduralne:
 1. czy złożone informacje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny inicjują postępowanie podatkowe w sprawie zmiany decyzji ostatecznej?
 2. czy zmieniając decyzję w trybie przepisu art. 254 Ordynacji podatkowej organ podatkowy zobowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego oraz postanowienie o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?
 3. czy na podstawie art. 254 Ordynacji podatkowej można zmienić decyzję podatkową za ubiegłe lata podatkowe? Jeżeli tak, to w jakich przypadkach?
 4. czy art. 254  Ordynacji podatkowej ma zastosowanie do zmiany decyzji wydanych i doręczonych osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mających osobowości prawnej?
 5. w jakiej formie i w jakich przypadkach organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej?
 6. tryb zainicjowania postępowania wznowieniowego;
 7. w jakiej formie odmówić wznowienia postępowania podatkowego?
 8. kiedy organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania a w jakich przypadkach decyzję o odmowie wznowienia postępowania?
 9. analiza przesłanek wznowienia postępowania podatkowego;
 10. jak należy rozumieć pojęcie „nowe istotne dla sprawy okoliczności faktyczne”;
 11. czy złożona informacja na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny stanowi wniosek o wznowienie postępowania podatkowego”;
 12. w jakich sytuacjach organ podatkowy zmienia decyzję w oparciu o art. 254 o.p., a kiedy stosuje art. 245 o.p.?
V. Opodatkowanie lokali mieszkalnych będących w posiadaniu przedsiębiorców:
 1. jakimi stawkami opodatkować budynek mieszkalny w którym przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą (np. firmę budowlaną, informatyczną, itp.)?
 2. czy sam fakt ujawnienia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej siedziby przedsiębiorcy w budynku mieszkalnym świadczy o „zajęciu” na prowadzenie działalności gospodarczej?
 3. opodatkowanie punktów gastronomicznych znajdujących się w budynkach mieszkalnych;
 4. opodatkowanie budynków mieszkalnych przeznaczonych na przedszkola i punkty przedszkolne;
 5. stawki podatku od nieruchomości dla lokali mieszkalnych w których znajdują się żłobki.
VI. Praktyczne problemy opodatkowania współwłaścicieli:
 1. odrębność przedmiotu opodatkowania stanowiącego współwłasność;
 2. zasady odpowiedzialności solidarnej;
 3. realizacja podatków lokalnych w sytuacji gdy jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia od podatku;
 4. konsekwencje prawne złożenia informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny tylko przez jednego ze współwłaścicieli;
 5. doręczanie decyzji współwłaścicielom;
 6. w jakich przypadkach organ podatkowy dokonuje wymiaru łącznego zobowiązania podatkowego;
 7. czy podatnikowi podatku od nieruchomości i podatku rolnego, który posiada grunty zwolnione od podatku rolnego (np. użytki rolne RV) należy wymierzyć podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego?
 8. czy nakaz płatniczy powinien być wystawiony na wszystkich współwłaścicieli?
 9. czy organ podatkowy powinien doręczyć decyzje na łączne zobowiązanie pieniężne wszystkim współwłaścicielom?
VII. Inne problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia:
 1. ciąg dalszy problemów z ulgą inwestycyjną;
 2. opodatkowanie myjni samochodowych w świetle najnowszego orzecznictwa;
 3. opodatkowanie gruntów poddanych rekultywacji;
 4. opodatkowanie dróg;
 5. podstawa opodatkowania budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 6. stawki podatku od nieruchomości dla garaży;
 7. stawki podatku od nieruchomości dla budynków letniskowych;
 8. moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie nowowybudowanych budynków i budowli.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Zasadniczym celem szkolenia jest kompleksowa analiza i omówienie bieżących, praktycznych problemów dotyczących realizacji podatków lokalnych w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności takich jak: opodatkowanie budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, postępowanie w sprawie opodatkowania budowli (jakie pytania zadać biegłemu - przykłady), zasady opodatkowania współwłaścicieli, stawki podatku dla garaży i budynków letniskowych, tryby postępowania gminnych organów podatkowych w przypadku modernizacji ewidencji gruntów i budynków i innych zdarzeń mających wpływ na zasady opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych.

440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 28 lis 2022

(TRANSMISJA VOD) Praktyczne aspekty realizacji podatków lokalnych w gminach – analiza wielu przypadków

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności