7 lip 2022
Online

(LIVE STREAMING) Praktyczne problemy związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z wnioskami składanymi w 08/2022

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Kluczowe problemy związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym w drugim terminie 2022 r.
 1. Co w sytuacji gdy rolnik złożył w lutym wniosek, w którym wskazał swoje własne grunty, natomiast w sierpniu złożył wniosek do którego dołączył umowy dzierżawy z 1 lutego, których w pierwszym terminie nie dołączył mimo, że teoretycznie wniosek złożył już po zawarciu tej umowy. Czy mogę mu zwiększyć limit?
 2. Jak postąpić w sytuacji gdy wniosek złożony został w drugiej turze, dołączona faktura VAT jest z datą nabycia oleju z czerwca, a data wystawienia faktury to wrzesień? Czy uwzględniamy taką fakturę ?
 3. Rolnik posiada gospodarstwo rolne na terenie kilku gmin na własność. Na terenie naszej gminy użytkuje bezumownie. Czy w takiej sytuacji przysługuje zwrot podatku akcyzowego po złożeniu oświadczenia o użytkowaniu gruntów rolnych?
 4. Rolnik posiadający gospodarstwo rolne i bydło na terenie danej gminy składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego w lutym, nie dołącza zaświadczenia o DJP i nie wykorzystuje całego limitu. Czy w sierpniu może dołączyć zaświadczenie o DJP i czy można zwiększyć mu limit?
 5. Czy możemy przyjąć duplikat faktury do wniosku?
 6. Co z rolnikiem, który nie ma nadanego numeru NIP? Do wystawienia faktury wskazywał numer PESEL. Czy taki rolnik może przedstawić paragon?
 7. Wnioskodawca składa wniosek w jednej z gmin gdzie posiada tylko 0,75 ha użytków rolnych ale w innej gminie posiada gospodarstwo rolne czy przyjmujemy taki wniosek i naliczamy limit?
 8. Czy faktury potwierdzające zakup oleju z drugiej części Polski przyjmujemy bez żadnego dodatkowego wyjaśnienia?
 9. Co w przypadku jeśli komornik napisał pismo, że jeśli podatnikowi przysługuje zwrot podatku akcyzowego to on chce żeby całość zwrotu zwrócona została komornikowi? Czy wtedy wystarczy w decyzji napisać, że pieniądze zostaną przelane na konto komornika w związku z pismem od niego? Czy nie mamy prawa komornikowi przelewać tych pieniędzy?
 10. Czy wnioskodawca do każdego składanego wniosku powinien dołączyć klauzule informacyjną RODO? Czy klauzula musi być podpisana przez wnioskującego, czy podpięta w charakterze informacyjnym bez podpisu?
 11. W przypadku kiedy małżeństwo posiada wspólne gospodarstwo rolne, faktury za paliwo były wystawiane na męża, mąż zmarł, czy żona może użyć faktur wystawianych na męża przy składaniu wniosku o zwrot akcyzy za paliwo?
 12. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w drugim terminie 2022 r.
 13. Czy producent rolny może załączyć do wniosku zamiast faktur paragon z NIP?
 14. Jak postąpić z paragonem dołączonym do wniosku nie zawierającym numeru NIP?
 15. Czy producent rolny, który nie ma nadanego NIP może przedstawić paragon?
 16. Czy dopuszczalne jest przedstawienie kopii paragonu z NIP?
 17. Czy rolnik może dołączyć same kopie faktur (paragonów z NIP)?
 18. Czy na fakturach VAT wymagane jest wpisanie kodu CN oleju napędowego?
 19. Z jakiego okresu mogą być uwzględniane faktury VAT?
 20. Czy faktury VAT z odroczonym terminem płatności mogą być uwzględniane w procesie zwrotu podatku akcyzowego?
 21. Adnotacje na fakturach VAT dokumentujących nabycie oleju napędowego.
 22. Czy faktury (paragony) wystawione na drugiego małżonka mogą być uwzględnianie przy zwrocie podatku akcyzowego?
 23. Czy syn (córka), który nabył gospodarstwo rolne może przedłożyć faktury zakupu oleju napędowego dokonanego przez rodziców?
II. Producent rolny jako podmiot uprawniony do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 1. Pojęcie producenta rolnego.
 2. Czy wnioskodawca musi posiadać status producenta rolnego na dzień złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego?
 3. W jakich sytuacjach zwrot podatku przysługuje posiadaczowi samoistnemu?
 4. Posiadacz zależny jako podmiot uprawniony do zwrotu podatku.
 5. Czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje osobie która wydzierżawiła gospodarstwo rolne na podstawie „zwykłej umowy” dzierżawy?
 6. Jak postąpić w przypadku gdy rodzice są właścicielami użytków rolnych a grunty na prowadzenie gospodarstwa rolnego wykorzystuje syn (córka)?
 7. Współwłaściciele (współposiadacze) a zwrot podatku akcyzowego.
 8. Czy w każdym przypadku złożenie wniosku przez współposiadacza wymaga jego pisemnej zgody?
 9. Podmioty, którym nie przysługuje zwrot podatku akcyzowego.
 10. Bezumowne korzystanie z gruntu a zwrot podatku akcyzowego.
 11. Czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego podmiotowi mającemu zaległości podatkowe?
 12. Jak wygląda zwrot podatku akcyzowego od gospodarstw rolnych parafii?
 13. Co w przypadku gruntu, który w ewidencji podatkowej widnieje na posiadacza samoistnego który nie żyje? W ewidencji gruntów i ewidencji podatkowej nie ma zapisu o spadkobiercach, jeden z domniemanych spadkobierców twierdzi że użytkuje te grunty i chce dołączyć je do wniosku o zwrot.
III. Pojęcie gospodarstwa rolnego na potrzeby zwrotu podatku akcyzowego
 1. Czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje na grunty rolne zabudowane?
 2. Jakie grunty gospodarstwa rolnego nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwrotu?
 3. Użytki rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza a zwrot podatku.
 4. Czy zwrot podatku przysługuje na grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako nieużytki (N)?
 5. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych a zwrot podatku akcyzowego.
 6. Sprzedaż gruntów w trakcie roku a zwrot podatku akcyzowego.
IV. Właściwość miejscowa organu dokonującego zwrotu podatku akcyzowego
 1. Zasady ustalania właściwości miejscowej organu dokonującego zwrotu podatku akcyzowego.
 2. Jaki organ jest właściwy do zwrotu podatku akcyzowego w przypadku gdy użytki rolne położone są na terenie kilku gmin?
 3. Kto powinien dokonać zwrotu podatku w przypadku, gdy siedziba stada bydła jest na terenie innej gminy niż położne użytki rolne?
 4. Organ właściwy w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w sytuacji gdy z wnioskiem występuje organ podlegający wyłączeniu od załatwienia sprawy (np. wójt, zastępca wójta, skarbnik)?
V. Problemy związane z ustalaniem limitu zwrotu podatku akcyzowego
 1. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r.
 2. Dodatkowy limit zwrotu podatku akcyzowego dla hodowców bydła.
 3. Pojęcie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.
 4. Czy wymagane są oryginały dokumentów wystawionych przez kierownika biura ARiMR?
 5. Ograniczenia w zwrocie podatku akcyzowego.
 6. Czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego na bydło rolnikowi, który nie posiada gospodarstwa rolnego?
 7. Jak postąpić, gdy bydło zarejestrowane jest na syna a gospodarstwo rolne posiada ojciec?
 8. Czy dopuszczalna jest zmiana limitu w trakcie roku podatkowego?
 9. Czy jeśli chcemy komuś zmienić limit w drugim półroczu to należy najpierw wydać decyzję zmieniającą limit, a następnie wydać decyzje z przysługującym zwrotem na drugie półrocze?
 10. Czy do powierzchni użytków rolnych wliczamy W-Ls (rowy w lesie)?
VI. Procedura składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
 1. Terminy składania wniosków w 2022 r.
 2. Czy można rozpatrzyć wniosek po upływie terminu do jego złożenia?
 3. Jakie czynności powinien podjąć organ podatkowy w przypadku złożenia wniosku po upływie terminu?
 4. Tryb postępowania przy braku dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.
 5. Jeżeli producent rolny prosi o wysłanie na email decyzji dotyczącej zwrotu podatku rolnego czy można to tak zrobić czy tylko przez ePUAP?
VII. Procedura wydawania i zmiany decyzji
 1. Zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przy zwrocie podatku akcyzowego.
 2. W jakich przypadkach zastosowanie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej?
 3. Jakie elementy powinna zawierać decyzja przyznająca zwrot podatku akcyzowego.
 4. Zmiana decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego.
 5. Zasady postępowania w przypadku nienależnego pobrania zwrotu podatku lub w nadmiernej wysokości.
VIII. Śmierć wnioskodawcy a zwrot podatku akcyzowego
 1. Czy zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje spadkobiercy wnioskodawcy?
 2. Czy spadkobierca wnioskodawcy może przedłożyć faktury zakupu oleju napędowego zrealizowane przez spadkodawcę?
 3. Jak postąpić ze środkami przeznaczonymi na zwrot podatku w sytuacji gdy wnioskodawca umrze?
 4. Czy w przypadku śmierci wnioskodawcy zwrot przysługuje pozostałym współwłaścicielom gospodarstwa rolnego?
 5. Jak należy postąpić w przypadku, gdy we wrześniu została wydana decyzja na podatnika, który zmarł na początku października? Rodzina jest w trakcie postępowania spadkowego, to wówczas po ustaleniu spadkobierców pieniądze można wypłacić tym spadkobiercom?
 6. Czy ustalenie spadkobierców musi być wyłącznie potwierdzone postanowieniem sądu bądź aktem notarialnym?
IX. Pomoc publiczna a zwrot podatku akcyzowego
 1. Czy i jakie dokumenty związane z udzieleniem pomocy publicznej powinien złożyć wnioskodawca?
 2. Czy na tym formularzu o ubieganiu się o pomoc publiczną na pewno zaznaczany rolników jako mikroprzedsiębiorstwo? Czy też należy takich zwykłych rolników indywidualnych zaznaczać jako „przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii”?
 3. Jak wypełnić ten formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie?
 4. Co w przypadku gdy wnioskodawca do wniosku o zwrot akcyzy nie załączy formularza do pomocy publicznej w rolnictwie nie będącej pomocą de minimis. Czy należy odmówić zwrotu akcyzy?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Zasadniczym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie praktycznych problemów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim terminie 2022 r. z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa NSA i WSA oraz stanowisk prezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ OBSZERNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, W TYM:

 • PREZENTACJĘ OBEJMUJĄCĄ PROBLEMATYKĘ OBJĘTĄ ZAKRESEM SZKOLENIA;
 • ZAPIS CZATU;
 • WZÓR DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO NA 2022 R.;
 • WZÓR DECYZJI O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO WYDAWANEJ W ZWIĄZKU Z WNIOSKAMI ZŁOŻONYMI W SIERPNIU 2022 R.
440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 7 lip 2022

(LIVE STREAMING) Praktyczne problemy związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z wnioskami składanymi w 08/2022

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności