7 cze 2022
Online

(LIVE STREAMING) Pomoc publiczna udzielana przez gminy w 2022 r. z uwzględnieniem pytań i odpowiedzi

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Pomoc covidowa na podstawie Ordynacji podatkowej (odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty), czy można ją nadal stosować po 30 czerwca 2022 r.?
 1. Do kiedy maksymalnie można udzielać pomocy covidowej w oparciu o Ordynację podatkową (ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych)?
 2. Jakie mogą być obecnie maksymalne okresy odroczenia i rozłożenia na raty w przypadku pomocy covidowej?
 3. Zasady udzielania pomocy covidowej z Ordynacji podatkowej (dopuszczalne limity, szczegółowe warunki, zasady kumulacji, sprawozdawczość).
 4. Badanie warunku 25% spadku obrotów gospodarczych przy pomocy covidowej.
 5. Jaka jest relacja pomocy covidowej do pomocy de minimis (w szczególności zasady sumowania)? 
II. Czy pomoc w związku z Komunikatem KE „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (obowiązują od 1 lutego 2022 r.) – analogicznie jak pomoc covidowa - ma także zastosowanie do pomocy gminnej? 
III. Nowelizacja rozporządzenia sprawozdawczego – (projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych) – czy i w jakim zakresie dotyczy on pomocy gminnej?
IV. Najczęstsze problemy i wątpliwości związane z podejmowaniem uchwał dotyczących regionalnej pomocy inwestycyjnej przez gminy od 2022 r. 
 1. Konstruowanie gminnych uchwał podatkowych (zwolnienia z podatku od nieruchomości) przewidujący pomoc regionalną na nowych zasadach (Wytyczne KE w sprawie pomocy regionalnej obowiązujące w latach 2022 – 2027).
 2. Dlaczego ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin (Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. będące podstawą uchwał gminnych) obowiązuje tylko do 31 grudnia 2023 r.?
 3. Mapa pomocy regionalnej – jakie wartości aktualnie stosować? Na jakie obszary nie można w ogóle udzielać pomocy regionalnej i przyjmować programów pomocy regionalnej?
 4. Prawa do zwolnień z podatku od nieruchomości nabyte przed 1 stycznia 2022 r., a możliwość ich kontynuacji w latach kolejnych – które zasady i limity stosować?
 5. Jaki jest dzień udzielenia pomocy w przypadku uchwał? Jak taką pomoc wykazywać w sprawozdaniach?
V. Jak prawidłowo napisać program pomocy de minimis na perspektywę do 2024 r.? Obowiązkowe elementy uchwały w przypadku pomocy de minimis w świetle wyjaśnień UOKiK.
 1. Jakie przepisy pomocowe należy zawrzeć w programie pomocy de minimis?
 2. Wzory przepisów pomocowych do zastosowania w gminnych programach pomocy de minimis według szablonu przepisów pomocowych opracowanego przez UOKiK.
VI. Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej w latach 2017-2021 w świetle pomocy publicznej – najnowsze orzecznictwo sądowo – administracyjne.
 1. Czy zwolnienia udzielane na tzw. infrastrukturę prywatną w okresie 2017-2021 stanowiły pomoc publiczną?
 2. Czy zwolnienia udzielane na tzw. infrastrukturę prywatną w latach 2017-2021 były nielegalną pomocą publiczną?
 3. Jak postąpić w przypadku, gdy przedsiębiorca występuje o stwierdzenie nadpłaty za lata poprzednie?
VII. Pomoc covidowa a pomoc de minimis udzielane w trybie Ordynacji podatkowej.
 1. Dopuszczalne formy pomocy (ulg w spłacie zobowiązań podatkowych) w przypadku pomocy covidowej oraz pomocy de minimis.
 2. Jak powinien wyglądać kompletny wniosek o pomoc covidową oraz pomoc de minimis?
 3. Jak postąpić z niekompletnym wnioskiem podatnika (brak informacji, niekompletne informacje, nieprawdziwe informacje)?
 4. Kto przesądza o rodzaju pomocy publicznej? Organ czy podatnik?
 5. Jak odróżnić pomoc covidową od pomocy de minimis? Kiedy ulga jest pomocą de minimis a kiedy pomocą covidową? Kto o tym decyduje?
 6. Czy przy pomocy covidowej należy badać zakłócenie konkurencji i wpływ na handel w UE?
 7. Kiedy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, a kiedy odmówić udzielenia pomocy?
 8. Na jakie przepisy należy się powołać w podstawie decyzji o udzieleniu pomocy de minimis oraz pomocy covidowej (problem art. 67b Ordynacji podatkowej)?
 9. Badanie powiązań z innymi przedsiębiorcami przy udzielaniu pomocy covidowej oraz pomocy de minimis. 
 10. Czy należy badać sytuację ekonomiczną podmiotu ubiegającego się o pomoc covidową oraz pomoc de minimis i żądać przedłożenia sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata? Jak to się ma do „ważnego interesu podatnika”?
 11. Kto w przypadku spółki cywilnej powinien wypełnić Formularz informacji (spółka, wspólnik)? Na kogo wystawić zaświadczenie o pomocy de minimis? Kto jest beneficjentem pomocy (spółka, wspólnik, podatnik)?
 12. Jak potraktować małżeństwo przy współwłasności nieruchomości? Kto jest  beneficjentem pomocy? Od kogo żądać informacji? Na kogo wystawić zaświadczenie o pomocy de minimis?
 13. Jak należy wypełnić część Formularza informacji o pomocy de minimis dotyczącą pomocy na te same koszty kwalifikowane?
IX. Uchwały dotyczące pomocy de minimis przyjmowane do 2023 r.:
 1. zwolnienia z podatku od nieruchomości (szablon przepisów pomocowych),
 2. ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych – czy niedochodzenie należności cywilnoprawnych do 100 zł (art. 59a ust. 1 ufp) oraz niedochodzenie należności z tytułu rekompensaty z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (40 EURO) stanowi pomoc de minimis i powinno zostać zgłoszone do UOKiK?
 3. dotacje celowe przeznaczone na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej (uchwały rad gmin m.in. ws. wymiany źródeł ogrzewania, modernizacji kotłowni, instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, likwidacji przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizacji odpadów zawierających azbest) – co powinno się znaleźć w uchwale i gdzie podlega ona zgłoszeniu?
 4. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (uchwały rad gmin).
X. Definicja pomocy publicznej w szczególności na gruncie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – najczęstsze pytania w praktyce gminnej.
 1. Kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorcą?
 2. Czy do rolnika należy zawsze stosować przepisy o pomocy publicznej?
 3. Kto jest beneficjentem pomocy publicznej w rolnictwie?
 4. Czy każda ulga w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorcy jest pomocą publiczną? Kiedy ulga nie stanowi pomocy publicznej?
 5. Jak potraktować oświadczenie przedsiębiorcy o braku pomocy publicznej? Kto przesądza o braku pomocy publicznej?
 6. Czy wynajmującego wnioskującego o ulgę należy traktować jako przedsiębiorcę i stosować przepisy o pomocy publicznej?
 7. Czy istnieje katalog rodzajów działalności nie wywierających wpływu na konkurencję i wymianę handlową w UE (brak pomocy publicznej)? Jak należy rozumieć rynek lokalny?
 8. Czy wsparcie dla ZOZ (np. szpitala, przychodni) jest pomocą publiczną?
 9. Czy do klubu sportowego mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej?
 10. Czy zwolnienia i ulgi w zakresie gospodarki komunalnej (PSZOK, odpady, woda-ścieki, transport, kluby sportowe, kultura) należy rozpatrywać jako pomoc publiczną?
XI. Najczęstsze problemy związane z udzielaniem pomocy publicznej w rolnictwie.
 1. Problem przekroczenia krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z SRPP – jak postępować w takich przypadkach, jaki dzień udzielenia pomocy przyjmować?
 2. Ulga z tytułu zakupu ziemi – jak ustalać dzień udzielenia pomocy de minimis i wykazywać w sprawozdaniach z pomocy rolniczej (jednorazowo czy okresowo), z jakiego dnia przyjmować kurs euro?
 3. Czy w przypadku sprawozdań z pomocy w rolnictwie istnieje możliwość sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy w przypadku wydania decyzji dla kilku osób? 
 4. Uchwały dotyczące usuwania odpadów rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej – co powinno się znaleźć w uchwale i gdzie powinna zostać ona zgłoszona?
 5. Jak należy obliczać limit pomocy u rolnika, który jednocześnie prowadzi inną działalność (np. usługi transportowe, handel)?
XII. Problematyka pomocy udzielanej przez gminy w ramach tzw. UOIG (usług w ogólnym interesie gospodarczym).
 1. Rodzaje UOIG pozostających w zakresie działalności gminy (m.in. transport, gospodarka komunalna).
 2. Jakie są warunki dopuszczalności pomocy udzielanej przez gminy na realizację UOIG?
 3. Jakie obowiązki spoczywają na gminie w związku z finansowaniem UOIG?
XIII. Aplikacja „SHRIMP 2” służąca do sporządzania sprawozdań z pomocy publicznej – najczęstsze problemy przy pracy z aplikacją.
 1. Użytkownicy główni i pomocniczy koordynatorzy aplikacji SHRIMP 2.
 2. Sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy.
 3. Składanie informacji o nieudzieleniu pomocy. Usuwanie informacji o nieudzieleniu pomocy w aplikacji SHRIMP 2.
 4. Korekta sprawozdań w aplikacji SHRIMP 2 (zmniejszenie wartości pomocy, zwrot pomocy przez beneficjenta).
 5. Generowanie zaświadczeń o pomocy de minimis w aplikacji SHRIMP 2.
 6. Generowanie raportów o pomocy publicznej,pomocy de minimis udzielonej konkretnemu beneficjentowi, beneficjentom.
XIV. Kilkukrotne podwyższenie stopy bazowej dla Polski od 1 maja 2022 r. i jej wpływ na przeliczanie wartości pomocy publicznej na EDB w formie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.
 1. Wpływ stopy bazowej na wartość pomocy w formie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.
 2. Jak postępować w przypadku niedotrzymania układów ratalnych i terminów odroczenia? Jak korygować zaświadczenia o pomocy de minimis i sporządzone sprawozdania?
 3. Zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo (w trybie art. 253a O.p.), a ponowne przeliczenie na EDB (decyzja pierwotna i decyzja kolejna w świetle przepisów pomocowych).
XV. Co należy uwzględnić w wykazie pomocy publicznej podawanej do publicznej wiadomości, udzielonej w ciągu roku 2022 r. (art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych)? Jak postąpić z pomocą covidową przyznaną w 2021 r.?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Szkolenie odbędzie się w tradycyjnej, wykładowej formule, ale dużą jego część poświęcimy odpowiedziom na pytania, które w ostatnim czasie nurtują gminne organy podatkowe.

Dlatego zachęcamy do zadawania pytań przed szkoleniem na adres mailowy szkolenie@taxpress.com.pl

Odpowiedzi na pytania od uczestników szkolenia zostaną wkomponowane w główną treść wykładu tak, by jeszcze lepiej wyjaśniały, bardzo często i tak już skomplikowane regulacje. Szkolenie zostało przygotowane w taki sposób, by wszyscy uczestnicy mogli w pełni z niego skorzystać. Tematyka i sposób prezentacji zainteresuje zarówno osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w obszarze pomocowym, jak i te zajmujące się pomocą publiczną od wielu lat.

W prezentacji uwzględniliśmy zarówno zagadnienia dotyczące podstaw (definicja pomocy publicznej, tryby jej udzielania, pomoc de minimis, sprawozdawczość, pomoc rolnicza, EDB, pomoc covidowa, opracowywanie uchwał pomocowych), jak i te nieco bardziej zaawansowane (pomoc regionalna, nowe tzw. Tymczasowe ramy wojenne a pomoc publiczna, pomoc udzielana w ramach UOIG).

Pojawiające się wątpliwości i pytania związane są, m.in. ze zmienionego stanu prawnego w zakresie pomocy regionalnej pomocy inwestycyjnej, niejasnościami związanymi z dalszym udzielaniem tzw. pomocy covidowej, rekordową stopą bazową dla Polski od 1 maja br., problematyką zwolnienia tzw. infrastruktury kolejowej, jak również dotyczą tradycyjnych kwestii zgłaszanych w codziennej praktyce przez gminne organy podatkowe, czyli podatku od nieruchomości, ordynacji podatkowej, wyczerpania limitu pomocy rolniczej, konstruowania gminnych programów pomocowych itp. W znacznej mierze te wątpliwości i pytania wynikają ze specyficznego połączenia dwóch problematycznych obszarów, tj. podatków oraz pomocy publicznej i ich praktycznego pogodzenia w praktyce gminnej.

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Robert Zenc

naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności