14 cze 2022
Online

(LIVE STREAMING) Ulga inwestycyjna w podatku rolnym od A do Z wraz z wzorami pism procesowych

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Aspekty podmiotowe ulgi inwestycyjnej
 1. pojęcie podatnika podatku rolnego;
 2. czy można przyznać ulgę inwestycyjną podmiotowi, który nie posiada gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym?
 3. czy rolnik który dokonał zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych na budynkach dzierżawionych uprawniony jest do złożenia wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej?
 4. wydatki ponosi żona a faktura jest na męża - czy można przyznać ulgę?
 5. wydatki ponosi ojciec, a prąd wykorzystuje syn - czy można przyznać ulgę?
 6. jak postąpić gdy rolnik posiada grunty własne i we współwłasności? Czy w tej sytuacji ulga inwestycyjna może być odliczana od wszystkich gruntów w zakresie których rolnik jest podatnikiem?
 7. czy w przypadku dokonania inwestycji na terenie sąsiedniej gminy rolnik może korzystać z ulgi w obu gminach?
 8. czy w przypadku małżonków każdy z nich powinien podpisać się pod wnioskiem o przyznanie ulgi inwestycyjnej z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych?
 9. czy można stosować ulgę do gruntów, które nie stanowią wyłącznej własności wnioskodawcy?
 10. umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie a prawo do ulgi inwestycyjnej.
II. Przedmiot ulgi inwestycyjnej
1. Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych
 1. czy warunkiem przyznania ulgi inwestycyjnej jest usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym?
 2. czy zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym umożliwia przyznanie ulgi inwestycyjnej?
 3. 8% stawka podatku VAT na zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych;
 4. czy panele mogą być umieszczone na gruncie aby skorzystać z ulgi?
 5. odsprzedaż wytworzonej energii odbiorcom zewnętrznym a prawo do ulgi inwestycyjnej;
 6. czy podatnik, który wykorzystuje energię zarówno do celów mieszkalnych, jak i produkcyjnych ma prawo do ulgi?
 7. czy podatnik podatku rolnego prowadzący wyłącznie działalność w zakresie produkcji roślinnej może ubiegać się o ulgę inwestycyjną?
 8. czy można przyznać ulgę inwestycyjną w przypadku rolników prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą?
2. Zakup i zainstalowanie deszczowni oraz urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
 1. czy ulga inwestycyjna przysługuje na zakup przenośnej deszczowni?
 2. co należy rozumieć pod pojęciem urządzeń melioracyjnych?
 3. czy zakup pompy wody uprawnia do ubiegania się o ulgę inwestycyjną?
 4. czy koszty odwiertu studni można uwzględnić jako wydatek inwestycyjny?
3. Budowa i modernizacja obiektów inwentarskich i obiektów służących ochronie środowiska a prawo do ulgi inwestycyjnej
 1. pojęcie modernizacji na potrzeby stosowania przepisów regulujących ulgę inwestycyjną;
 2. płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowicę a ulga inwestycyjna;
 3. czy wydatki poniesione na budowę wiaty uprawniają do korzystania z ulgi inwestycyjnej?
 4. czy wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego stanowi modernizację?
 5. czy można uwzględnić wydatki poniesione na zakup systemu udoju krów?
 6. budowa zbiorników na zboże, sianokiszonkę i inne pasze dla zwierząt gospodarskich a ulga inwestycyjna?
 7. pismo Ministerstwa Finansów w sprawie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy silosów na zboże;
 8. budowa budynków inwentarskich na cudzych gruntach (np. rodziców) a ulga inwestycyjna;
 9. pompy ciepła a prawo do ulgi inwestycyjnej.
III. Dofinansowanie inwestycji a prawo do ulgi
 1. jak uzyskać informacje, czy wydatki były w całości lub w części finansowane ze środków publicznych?
 2. finansowanie inwestycji z kredytu z dopłatami a prawo do ulgi;
 3. oświadczenie podatnika o braku finansowania wydatków ze środków publicznych - czy można je przyjąć i na jakich zasadach?
 4. programy rządowe a ulga inwestycyjna, tj. program „Czyste powietrze” lub „Mój prąd IV edycja –2022”;
 5. ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo do ulgi z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.
IV. Różne formy finansowania inwestycji a prawo do ulgi inwestycyjnej
 1. leasing operacyjny, a prawo do ulgi inwestycyjnej;
 2. leasing finansowy a ulga inwestycyjna;
 3. finansowanie inwestycji z kredytu lub pożyczki.
V. Procedura przyznania ulgi inwestycyjnej. Dokumentacja wydatków inwestycyjnych
 1. czy można dopiero po 3 latach złożyć wniosek o ulgę?
 2. czy można stosować ulgę do gruntów, które nie stanowią wyłącznej własności wnioskodawcy?
 3. co zrobić z wnioskiem o ulgę, gdy podatnik korzysta już ze zwolnienia gruntów z tytułu ich nabycia?
 4. elementy decyzji przyznającej ulgę inwestycyjną;
 5. czy podatnik może przedstawić kopie faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki inwestycyjne?
 6. jakie wydatki mogą być uwzględnione przy udzielaniu ulgi?
 7. co należy rozumieć pod pojęciem „zakończenie inwestycji” – czy w tym zakresie niezbędne jest podpisanie umowy z zakładem energetycznym?
 8. czy organ podatkowy zobowiązany jest przeprowadzić oględziny zrealizowanej inwestycji?
 9. czy w każdym przypadku wydatek inwestycyjny powinien być udokumentowany fakturą VAT?
 10. jak rozliczać ulgę inwestycyjną u rolników będących podatnikami podatku VAT?
 11. kiedy ulga od kwoty netto a kiedy od kwoty brutto?
 12. w jakich sytuacjach ulga inwestycyjna z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych może być kontynuowana przez następców prawnych podatnika?
 13. jak postąpić gdy podatnik podatku rolnego korzysta z ulgi inwestycyjnej i składa kolejny wniosek o jej przyznanie z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych?
 14. czy odliczenie ulgi może być w innej gminie, gdzie podatnik również posiada grunty rolne?
 15. jak postąpić gdy kwota wydatków inwestycyjnych ujawniona na fakturze wyrażona jest w obcej walucie (np. w euro)?
 16. utrata prawa do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w ustawie.
VI. Ulga inwestycyjna jako pomoc inna niż pomoc de minimis
 1. jaki formularz pomocowy powinien złożyć rolnik ubiegający się o ulgę inwestycyjną?
 2. jak wypełnić formularz pomocowy?
 3. jak postąpić w sytuacji gdy podatnik nie przedłoży dokumentów związanych z udzieleniem pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis?
 4. sprawozdania z udzielenia pomocy publicznej w formie ulgi inwestycyjnej?
 5. ustawa o finansach publicznych a obowiązek wykazania podmiotów, którym udzielono ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.
VII. Kwota niewykorzystanej ulgi inwestycyjnej a następcy prawni podatnika
 1. w jakich przypadkach kwota niewykorzystanej ulgi inwestycyjnej przechodzi na następców prawnych podatnika?
 2. co należy rozumieć pod pojęciem nabycia gospodarstwa rolnego stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników?
 3. czy dzierżawa gospodarstwa rolnego to jego nabycie?
 4. czy następcom prawnym należy wydać decyzję o kontynuacji kwoty niewykorzystanej ulgi inwestycyjnej?
VIII. Bieżące problemy realizacji podatków lokalnych
IX. Opodatkowanie łączników sterowanych zdalnie, instalowanych na liniach napowietrznych średniego napięcia
 1. czy zasadne są wnioski zakładów energetycznych o stwierdzenie nadpłaty?
 2. kwalifikacja prawna łączników sterowanych zdalnie;
 3. jakie dowody trzeba zebrać aby odmówić stwierdzenia nadpłaty?
 4. orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie opodatkowania łączników – podlegają opodatkowaniu!!!
 5. jakie elementy powinna zawierać decyzja o odmowie stwierdzenia nadpłaty?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Zasadniczym celem szkolenia jest wszechstronne omówienie problemów powstających na etapie stosowania przepisów normujących ulgę inwestycyjną w podatku rolnym. Wielość i różnorodność inwestycji w gospodarstwach rolnych, rozmaite formy ich finansowania skłaniają do pogłębionej analizy wielu stanów faktycznych.

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ:

 • W WERSJI ELEKTRONICZNEJ MATERIAŁY SZKOLENIOWE (NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PISMA I INTERPRETACJE MINISTERSTWA FINANSÓW) ORAZ
 • WZÓR DECYZJI W SPRAWIE ULGI INWESTYCYJNEJ Z TYTUŁU MODERNIZACJI BUDYNKÓW INWENTARSKICH;
 • WZÓR DECYZJI W SPRAWIE PRZYZNANIA ULGI INWESTYCYJNEJ ZWIĄZANEJ Z ZAKUPEM I MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ;
 • WZÓR DECYZJI W SPRAWIE ODMOWY PRZYZNANIA ULGI INWESTYCYJNEJ ZWIĄZANEJ Z ZAKUPEM I MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ;
 • WZÓR DECYZJI O WYGAŚNIĘCIU DECYZJI W SPRAWIE PRZYZNANIA ULGI INWESTYCYJNEJ;
 • WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEKORZYSTANIU PRZEZ PODATNIKA Z DOFINANSOWANIA INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH;
 • INNE WZORY PISM PROCESOWYCH ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ULGĘ INWESTYCYJNĄ W PODATKU ROLNYM.
440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 14 cze 2022

(LIVE STREAMING) Ulga inwestycyjna w podatku rolnym od A do Z wraz z wzorami pism procesowych

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności