19 maj 2022
Online

(LIVE STREAMING) Akademia skarbnika. Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
SZKOLENIE I
TERMIN: 19-20 MAJA 2022 R.
GODZINY SZKOLENIA 10.00-14.00 (pierwszy i drugi dzień)
TEMAT: PLANOWANIE WIELOLETNIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PROGRAM SZKOLENIA:
I. Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej
 1. Charakter przedsięwzięć, podstawy prawne planowania, wymogi ustawowe.
 2. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
 3. Przedsięwzięcia wieloletnie w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego.
 4. Pozostałe zadania i umowy wieloletnie.
II. Upoważnienia w sektorze publicznym- zaciąganie zobowiązań z tytułu umów przekraczających rok budżetowy
 1. Warunki zaciągania zobowiązań pieniężnych przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej.
 2. Kontrasygnata skarbnika w procesie zaciągania zobowiązań pieniężnych.
 3. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach niezbędnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 4. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań i dokonywania zmian w planie- wybrane problemy prawne (zmiany w planie i zaciąganie zobowiązań podczas nieobecności Burmistrza, Wójta).
III.  Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie
 1. Warunki i podstawy prawne planowania wydatków niewygasających.
 2. Dotacje udzielane z budżetu JST a wydatki niewygasające.
 3. Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów jednorocznych a wieloletnich, podstawa prawna i procedury.
 4. Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie( analiza wybranych problemów prawnych- zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych- RFIL, środki unijne, dotacje).
 IV. Warsztat praktyczny planowania przedsięwzięć i zobowiązań z tytułów dłużnych
 1. Zaplanowanie w uchwale w sprawie WPF przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego w partnerstwie z innymi samorządami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
 2. Zaplanowanie umowy partnerstwa publiczno – prywatnego- istota szacowania ryzyk stron umowy, obliczanie limitów zobowiązań.
 3. Zaplanowanie umowy leasingu samochodu osobowego w opcji wykupu i zwrotu składnika mienia ruchomego.
 4. Zaplanowanie zobowiązań z tytułu umów w zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach oraz  zagospodarowania odpadów komunalnych.

SZKOLENIE II
TERMIN: 2-3 CZERWCA 2022 R.
GODZINY SZKOLENIA 10.00-14.00 (pierwszy i drugi dzień)
TEMAT: BUDŻET W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO − ZASADY PLANOWANIA, KONTROLI I ROZLICZEŃ
PROGRAM SZKOLENIA:
I. Uchwał budżetowa − zasady przygotowania, podstawa prawna i wytyczne do przygotowania
 1. Przedmiot uchwały budżetowej.
 2. Regulacje prawne dotyczące konstrukcji uchwały budżetowej.
 3. Załączniki do Uchwały budżetowej.
 4. Zakres limitów i upoważnień w uchwale budżetowej.
 5. Rola przepisów szczególnych w konstrukcji uchwały budżetowej.
II. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej
 1. Inicjatywa uchwałodawcza − regulacje prawne.
 2. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.
 3. Prace nad przygotowanym projektem uchwały budżetowej- procedura zgłaszania autopoprawek.
 4. Podjęcie uchwały budżetowej, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 5. Ogłoszenie i obowiązek publikacji uchwały budżetowej.
III. Konstrukcja i budowa uchwały budżetowej − powiązanie z regulacjami prawnymi
 1. Dochody bieżące i dochody majątkowe.
 2. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
 3. Deficyt lub nadwyżka budżetu − wymogi ustawowe.
 4. Przychody i rozchody budżetu.
 5. Limity i upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej.
 6. Wymogi dotyczące załączników do uchwały budżetowej.
IV. Wykonywanie uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego
 1. Dokonywanie zmian w uchwale budżetowej.
 2. Umowy o charakterze tytułów dłużnych, zasady zawierania.
 3. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Gwarancje i poręczenia udzielane samorządowym osobom prawnym.

SZKOLENIE III
TERMIN: LIPIEC 2022 R.
GODZINY SZKOLENIA 10.00-14.00 (pierwszy i drugi dzień)
TEMAT: OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE FINANSÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PROGRAM SZKOLENIA:
I. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 1. Zakres regulacji i podstawowe definicje.
 2. Definicja dochodów publicznych.
 3. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.
 4. Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych.
 5. Upublicznianie niektórych danych dotyczących samorządowej gospodarki finansowej.
 6. Klasyfikowanie dochodów publicznych, wydatków publicznych i przychodów.
 7. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych.
 8. Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych.
 9. Zasady gospodarowania środkami publicznymi.
 10. Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.
II. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 1. Zakres regulacji i podstawowe definicje.
 2. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zasady ustalania i gromadzenia dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Zasady ustalania subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego.
III. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 1. Zakres regulacji i podstawowe definicje.
 2. Podatek od nieruchomości.
 3. Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 4. Podatek od środków transportowych,
 5. Opłaty lokalne,
IV. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych − zasady klasyfikacji
V. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - metodyka planowania wieloletniego

SZKOLENIE IV
TERMIN: SIERPIEŃ 2022 R.
GODZINY SZKOLENIA 10.00-14.00 (pierwszy i drugi dzień)
TEMAT: ZARZĄDZANIE DŁUGIEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PROGRAM SZKOLENIA:
I. Upoważnienia w sektorze publicznym − zaciąganie zobowiązań z tytułu umów przekraczających rok budżetowy
 1. Warunki zaciągania zobowiązań pieniężnych przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej.
 2. Kontrasygnata skarbnika w procesie zaciągania zobowiązań pieniężnych.
 3. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach niezbędnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 4. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań i dokonywania zmian w planie- wybrane problemy prawne ( zmiany w planie i zaciąganie zobowiązań podczas nieobecności Burmistrza, Wójta).
II. Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie
 1. Warunki i podstawy prawne planowania wydatków niewygasających.
 2. Dotacje udzielane z budżetu JST a wydatki niewygasające.
 3. Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów jednorocznych a wieloletnich, podstawa prawna i procedury.
 4. Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie( analiza wybranych problemów prawnych- zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych- RFIL, środki unijne, dotacje).
III. Warsztat praktyczny planowania przedsięwzięć i zobowiązań z tytułów dłużnych
 1. Zaplanowanie w uchwale w sprawie WPF przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego w partnerstwie z innymi samorządami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
 2. Zaplanowanie umowy partnerstwa publiczno – prywatnego- istota szacowania ryzyk stron umowy, obliczanie limitów zobowiązań.
 3. Zaplanowanie umowy leasingu samochodu osobowego w opcji wykupu i zwrotu składnika mienia ruchomego.
 4. Zaplanowanie zobowiązań z tytułu umów w zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach oraz  zagospodarowania odpadów komunalnych.
 5. Planowanie przedsięwzięć wieloletnich − wybrane problemy klasyfikacyjne.
Opis szkolenia

PAKIETY

KOSZT SZKOLENIA ZA 1 OS. DLA PRENUMERATORÓW „PRZEGLĄDU PODATKÓW LOKALNYCH….”

KOSZT SZKOLENIA ZA 1 OS. BEZ PRENUMERATY

I PAKIET - JEDNO SZKOLENIE (2 spotkania)

            750,00 zł*

                  850,00 zł*

II PAKIET - DWA SZKOLENIA (4 spotkania)

         1 400,00 zł*

              1 600,00 zł*

III PAKIET - CZTERY SZKOLENIA (8 spotkań)

         2 560,00 zł*

              2 960,00 zł*

Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat w wersji elektronicznej wydawany na życzenie.

(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%)

Szkolenie skierowane jest do skarbników, pracowników wydziałów finansowych zajmujących się planowaniem budżetu i ewidencją środków.

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

850,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Anna Zawadzka

długoletni skarbnik jednostki samorządowej; ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych; od wielu lat prowadzi szkolenia; wykładowca zagadnień rachunkowych w ośrodkach edukacyjnych na terenie całej Polski

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności