27 cze 2022
Online

(TRANSMISJA VOD) Inwestycje w odnawialne źródła energii (farmy słoneczne, panele fotowoltaiczne, itp.) a podatki lokalne. Aktualne problemy poboru i realizacji podatków lokalnych

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Zakup i zamontowanie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna w podatku rolnym
1. Kluczowe problemy zgłaszane przez pracowników gmin
 1. leasing operacyjny i finansowy a prawo do ulgi inwestycyjnej;
 2. wydatki ponosi żona a faktura jest na męża - czy można przyznać ulgę?
 3. wydatki ponosi ojciec, a prąd wykorzystuje syn - czy można przyznać ulgę?
 4. czy można dopiero po 3 latach złożyć wniosek o ulgę?
 5. czy można stosować ulgę do gruntów, które nie stanowią wyłącznej własności wnioskodawcy?
 6. co zrobić z wnioskiem o ulgę, gdy podatnik korzysta już ze zwolnienia gruntów z tytułu ich nabycia?
 7. czy odliczenie ulgi może być w innej gminie, gdzie podatnik również posiada grunty rolne?
 8. czy zawsze trzeba iść na oględziny, aby zweryfikować wydatki?
 9. gdzie mamy wykazywać ulgę inwestycyjną, w którym wykazie podawanym na podstawie ustawy o finansach publicznych?
 10. czy warunkiem przyznania ulgi inwestycyjnej jest usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym?
 11. czy zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym umożliwia przyznanie ulgi inwestycyjnej?
 12. czy panele mogą być umieszczone na gruncie aby skorzystać z ulgi?
 13. odsprzedaż wytworzonej energii odbiorcom zewnętrznym a prawo do ulgi inwestycyjnej;
 14. czy podatnik, który wykorzystuje energię zarówno do celów mieszkalnych, jak i produkcyjnych ma prawo do ulgi?
 15. czy podatnik podatku rolnego prowadzący wyłącznie działalność w zakresie produkcji roślinnej może ubiegać się o ulgę inwestycyjną?
 16. czy można przyznać ulgę inwestycyjną w przypadku rolników prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą?
2. Dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej a prawo do ulgi
 1. jak uzyskać informacje, czy wydatki były w całości lub w części finansowane ze środków publicznych?
 2. finansowanie inwestycji z kredytu a prawo do ulgi;
 3. oświadczenie podatnika o braku finansowania wydatków ze środków publicznych − czy można je przyjąć i na jakich zasadach?
 4. program rządowe a ulga inwestycyjna, tj. program „Czyste powietrze” lub „Mój prąd IV edycja –2022”;
 5. ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo do ulgi z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych;
 6. jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku gdy przyzna podatnikowi ulgę inwestycyjną a ten następnie dostanie dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych?
3. Podmioty uprawnione do korzystania z ulgi inwestycyjnej z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych
 1. pojęcie podatnika podatku rolnego;
 2. czy osoba która posiada 0,5 ha użytków rolnych może ubiegać się o ulgę inwestycyjną?
 3. czy rolnik, który dokonał zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych na budynkach dzierżawionych uprawniony jest do złożenia wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej?
 4. jak postąpić gdy rolnik posiada grunty własne i we współwłasności? Czy w tej sytuacji ulga inwestycyjna może być odliczana od wszystkich gruntów w zakresie których rolnik jest podatnikiem?
 5. czy w przypadku dokonania inwestycji na terenie sąsiedniej gminy rolnik może korzystać z ulgi w obu gminach?
 6. czy w przypadku małżonków każdy z nich powinien podpisać się pod wnioskiem o przyznanie ulgi inwestycyjnej z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych?
 7. czy można stosować ulgę do gruntów, które nie stanowią wyłącznej własności wnioskodawcy?
4. Procedura przyznania ulgi inwestycyjnej. Dokumentacja wydatków inwestycyjnych
 1. elementy decyzji przyznającej ulgę inwestycyjną;
 2. czy podatnik może przedstawić kopie faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki inwestycyjne?
 3. jakie wydatki mogą być uwzględnione przy udzielaniu ulgi?
 4. co należy rozumieć pod pojęciem „zakończenie inwestycji” – czy w tym zakresie niezbędne jest podpisanie umowy z zakładem energetycznym?
 5. czy organ podatkowy zobowiązany jest przeprowadzić oględziny zrealizowanej inwestycji?
 6. czy w każdym przypadku wydatek inwestycyjny powinien być udokumentowany fakturą VAT?
 7. jak rozliczać ulgę inwestycyjną u rolników będących podatnikami podatku VAT?
 8. kiedy ulga od kwoty netto a kiedy od kwoty brutto?
 9. w jakich sytuacja ulga inwestycyjna z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych może być kontynuowana przez następców prawnych podatnika?
 10. jak postąpić gdy podatnik podatku rolnego korzysta z ulgi inwestycyjnej i składa kolejny wniosek o jej przyznanie z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych?
5. Ulga inwestycyjna jako pomoc inna niż pomoc de minimis
 1. jaki formularz pomocowy powinien złożyć rolnik ubiegający się o ulgę inwestycyjną z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych?
 2. jak postąpić w sytuacji gdy podatnik nie przedłoży dokumentów związanych z udzieleniem pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis?
 3. w jakim terminie należy złożyć sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej?
II. Farmy fotowoltaiczne a podatki lokalne
1. Farmy fotowoltaiczne (elektrownie słoneczne) a definicja budowli
 1. czy farmy (elektrownie) fotowoltaiczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 2. czy zasadne jest na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości „rozbijanie” farm fotowoltaicznych na części budowlane i niebudowlane?
 3. opodatkowanie transformatorów na farmach słonecznych;
 4. czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają inwertery (falowniki)?
 5. ogrodzenie farmy fotowoltaicznej a podatek od nieruchomości;
 6. opodatkowanie dróg dojazdowych położonych w obrębie farmy fotowoltaicznej.
2. Opodatkowanie gruntów na których zlokalizowane są farmy fotowoltaiczne:
 1. jak należy opodatkować użytki rolne zajęte na budowę i lokalizację farmy fotowoltaicznej;
 2. czy użytek rolny na którym znajduje się farma fotowoltaiczna opodatkowany jest podatkiem od nieruchomości od całej powierzchni czy też tylko od części zajętych pod słupy na których zlokalizowane są panele fotowoltaiczne?
 3. od jakiego momentu należy uznać, że użytek rolny zajęty jest na prowadzenie działalności gospodarczej?
 4. jak opodatkować nieużytki zajęte na farmę fotowoltaiczną?
 5. według jakich stawek opodatkować grunt sklasyfikowany jako np. B, K, Bi na którym usytuowana jest farma fotowoltaiczna?
3. Podmiot zobowiązany do zapłaty podatku od gruntów i obiektów budowlanych farmy fotowoltaicznej:
 1. kto powinien płacić podatek od gruntu zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł jeżeli umowa zawarta jest na 25 lub 30 lat?
 2. czy w umowie dzierżawy można ustalić kto będzie płacił podatek od gruntów zajętych na farmę fotowoltaiczną?
 3. w jakich sytuacjach dzierżawca gruntu zajętego na elektrownię słoneczną zobowiązany będzie do zapłaty podatku?
 4. czy podatek od obiektów budowlanych farmy fotowoltaicznej zobowiązany jest płacić właściciel gruntu?
 5. czy na potrzeby opodatkowania dopuszczalne jest odrębne opodatkowanie właściciela gruntu i właściciela elektrowni słonecznej?
4. Aspekty proceduralne opodatkowania farm fotowoltaicznych i zajętych pod nie gruntów
 1. weryfikacja składanych deklaracji i informacji na podatki lokalne;
 2. czy zasadne jest przeprowadzenie oględzin gruntów zajętych na farmy fotowoltaiczne? W jakich sytuacjach jest to niezbędne?
 3. jak zweryfikować poszczególne elementy składowe farm fotowoltaicznych na potrzeby opodatkowania?
 4. czy zasadne jest powoływanie biegłego?
III. Opodatkowanie elementów sieci elektroenergetycznych przesyłających energię elektryczną wytworzoną na farmach słonecznych
 1. czy stacje transformatorowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? – uwagi na tle orzecznictwa NSA;
 2. czy zasadne jest „rozbieranie” budowli sieciowych na elementy budowlane i niebudowlane?
 3. falowniki sterowane droga radiową a podatek od nieruchomości – czy należy wyłączyć je z opodatkowania?
 4. opodatkowanie gruntów przez które przebiegają urządzenia elektroenergetyczne;
 5. jak opodatkować grunt zajęty pod budowę – w okresie budowy – sieci przesyłowych?
IV. Instalacje fotowoltaiczne posadowione na gruntach i budynkach przedsiębiorców (hoteli, sklepów, galerii, itp.)
 1. czy panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach przedsiębiorców podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 2. czy instalacja fotowoltaiczna może zostać uznana za urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego?
V. Bieżące problemy związane z realizacją podatków lokalnych
 1. problematyka związania gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. czy filary, słupy kolumny mogą być uznane za przegrodę budowlaną?
 3. opodatkowanie rozłączników zainstalowanych na sieciach energetycznych;
 4. przebudowa budynku a wygaśnięcie i powstanie obowiązku podatkowego;
 5. opodatkowanie silosów, magazynów, zbiorników, itp.
 6. opodatkowanie zdewastowanych budynków;
 7. współwłaściciele jako podatnicy (jak postąpić gdy jeden lub kilku współwłaścicieli nie żyje)?
 8. opodatkowanie posiadaczy samoistnych;
 9. wydawanie kilku decyzji podatkowych w trakcie roku podatkowego – w jakich sytuacjach można tak postąpić?
 10. ustalenie powierzchni użytkowej budynku w przypadku gdy część pomieszczania ma wysokość pomiędzy 1,40 – 2,20 m.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Zasadniczym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie podatkowprawnych konsekwencji realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii w kontekście podatków realizowanych przez gminne organy podatkowe. Na etapie stosowania przepisów lokalnego prawa podatkowego powstają liczne wątpliwości związane m. in. z opodatkowaniem farm fotowoltaicznych i zajętych pod nie gruntów, trybu i warunków udzielenia ulgi inwestycyjnej w związku z zakupem i zamontowaniem paneli fotowoltaicznych.

Istotny nacisk położony zostanie nie tylko na zakres stosowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o podatku rolnym ale również na kwestie proceduralne.

Ponadto podczas szkolenia omówione zostaną aktualne problemy związane z realizacją podatków lokalnych.

Przy prezentacji poszczególnych tematów przytoczone zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska i interpretacje Ministra Finansów. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej (pozytywne, negatywne – odmowne).

 • PREZENTACJĘ OBEJMUJĄCĄ PROBLEMATYKĘ OBJĘTĄ ZAKRESEM SZKOLENIA;
 • ZAPIS CZATU;
 • WZÓR DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ ULGĘ INWESTYCYJNĄ NA ZAKUP I ZAINSTALOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH;
 • WZÓR DECYZJI O ODMOWIE PRZYZNANIA ULGI INWESTYCYJNEJ.

 

440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 27 cze 2022

(TRANSMISJA VOD) Inwestycje w odnawialne źródła energii (farmy słoneczne, panele fotowoltaiczne, itp.) a podatki lokalne. Aktualne problemy poboru i realizacji podatków lokalnych

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności