24 maj 2022
Online

(LIVE STREAMING) Odpowiedzialność spadkobierców i os. trzecich za zaległości podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe w praktyce. Opodat. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Zasady odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawców.

1. Ustawowy porządek dziedziczenia, zapis windykacyjny.

2. Zakres odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe – odpowiedzialność wprost i z dobrodziejstwem inwentarza.

3. Ustalenie spadkobierców − zagadnienia z praktyki.

 1. W jaki sposób organ podatkowy może ustalić spadkobierców i jakie ma do tego instrumenty prawne?
 2. Jakie informacje można uzyskać za pomocą Programu ,,Źródło”?
 3. Z jakimi instytucjami współpracować przy ustalaniu spadkobierców?
 4. Co zawiera Rejestr Spadkowy i jak prawidłowo z niego korzystać?
 5. W jakich przypadkach należy przeprowadzić postępowanie spadkowe i czy jest to obowiązek gminy?
 6. Czy można zmusić spadkobierców do przeprowadzenia postępowania podatkowego?
 7. Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe na koszt spadkobierców?
 8. Czy pracownik urzędu może być pełnomocnikiem w postępowaniu spadkowym?
 9. Co w sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy odrzucili spadek?
 10. Czy jest możliwe zawieszenie postępowania podatkowego na czas postępowania spadkowego?

4. Omówienie przykładowego wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

5. Koszty ponoszone przez organ podatkowy w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym.

6. Zawiadomienie sądu o zmianie właściciela/współwłaściciela nieruchomości.

II. Podatnik zmarły, czyli skutki śmierci spadkodawcy w odniesieniu do zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności podatkowych.

1. Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobierców – elementy decyzji, przykładowy wzór.

 1. Jaki organ powinien wydać decyzję o zakresie odpowiedzialności spadkobierców?
 2. Czy spadkobiercy podatnika mogą zapłacić jego zaległości bez wydania decyzji?
 3. Czy decyzją należy objąć wszystkie zaległości podatkowe oraz niepodatkowe należności budżetowe?
 4. Składniki decyzji wydanej na podstawie art. 100 Ordynacji podatkowej.
 5. Czy decyzją o zakresie odpowiedzialności należy objąć spadkobiercę, który jest równocześnie współwłaścicielem?
 6. Czy decyzję wymiarową trzeba wystawić na wszystkich spadkobierców?

2. Przedawnienie zobowiązań podatkowych po śmierci podatnika.

3. Dziedziczenie podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – czy wszystkie należności podlegają dziedziczeniu?

III. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe

1. Ogólne przesłanki i zakres odpowiedzialności osób trzecich.

2. Prowadzenie postępowania podatkowego w przypadku osób trzecich na przykładzie odpowiedzialności zarządu spółki z o.o.

 1. W jaki sposób ustalić osoby ponoszące odpowiedzialność subsydiarną i ich adresy?
 2. Czy można przenieść odpowiedzialność w stosunku do podatnika w upadłości?

3. Przesłanki i zakres odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 1. Kiedy mamy do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa lub jego części?

4. Przesłanki i zakres odpowiedzialności dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości.

 1. Jak rozumieć pojęcie powiązań o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątkowym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo wynikających ze stosunku pracy?

5. Przesłanki i zakres odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej, partnerskiej oraz komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej za zaległości podatkowe spółki.

 1. Czy istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności i wydania decyzji określającej w przypadku braku deklaracji podatkowej?

6. Przesłanki i zakres odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji, prostej spółki akcyjnej.

7. Przesłanki wyłączające odpowiedzialności członków zarządu – uwagi praktyczne, najnowsze orzecznictwo.

8. Przesłanki i zakres odpowiedzialności pozostałych osób prawnych, w tym stowarzyszeń i likwidatorów.

9. Obligatoryjne składniki decyzji o odpowiedzialności osób trzecich – przykładowy wzór decyzji.

10. Termin do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej.

11. Przedawnienie zobowiązania osoby trzeciej.

12. Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej.

13. Wygaśnięcie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich.

 1. W jakich sytuacjach organ podatkowy powinien wydać decyzję o wygaśnięciu odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej?
 2. Przykładowy wzór decyzji.
IV. Opodatkowanie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

1. Posiadacz samoistny nieruchomości podatnikiem.

 1. Jak ustalić, czy nieruchomość znajduje się w posiadaniu samoistnym?
 2. W jakich sytuacjach można opodatkować posiadacza samoistnego?
 3. Z jakimi urzędami i instytucjami współpracować?

2. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości.

 1. Czy organ podatkowy może wystąpić z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej?
 2. Czy można zmusić spadkobierców do ujawnienia się w księdze wieczystej?

3. Przejście na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości spółek wpisanych do Rejestru Handlowego B.

Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

UWAGA! OFERTA SPECJALNA!!!
 • JAK OTRZYMAĆ JEDNĄ BEZPŁATNĄ TRANSMISJĘ VOD? WYSTARCZY WZIĄĆ UDZIAŁ W DWÓCH DOWOLNIE WYBRANYCH SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W MAJU 2022
 • JAK OTRZYMAĆ DWIE BEZPŁATNE TRANSMISJE VOD? WYSTARCZY WZIĄĆ UDZIAŁ W CZTERECH DOWOLNIE WYBRANYCH SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W MAJU 2022 R.
WYKAZ TRANSMISJI VOD ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU OFERTY.
TRANSMISJE VOD MOŻNA WYKORZYSTAĆ W TERMINIE OD 1 CZERWCA DO 31 LIPCA 2022 R.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady dziedziczenia, zakres odpowiedzialności spadkobierców − jak to wpływa na treść decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobierców. Co w sytuacji nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Czy organ musi przeprowadzić spis inwentarza przed wydaniem decyzji?

Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe na koszt spadkobierców i w jakich sytuacjach warto/trzeba przeprowadzić takie postępowanie. Omówimy przykładowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku sporządzony przez gminę. Jak wydać decyzję o zakresie odpowiedzialności spadkobierców, na co zwrócić uwagę, jakie są składniki takiej decyzji. Przybliżymy zasady dziedziczenia niepodatkowych należności budżetowych. 

Ponadto omówimy szczegółowo zasady odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, skupimy się na odpowiedzialności członka zarządu. Od czego zacząć, aby wydać decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej, jak przygotować się do postępowania, na co uważać (omówimy przesłanki wyłączenia odpowiedzialności członka zarządu i terminy na wydanie decyzji oraz przedawnienie zobowiązań). Wskażemy, kiedy należy taką decyzję wygasić i jak to zrobić.

Na koniec przybliżymy temat opodatkowania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w szczególności zasady opodatkowania posiadacza samoistnego, z naciskiem na praktyczne sposoby na opodatkowanie takich "trudnych" nieruchomości.

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

WYKAZ TRANSMISJI VOD
 • EGZEKUCJA PODATKÓW I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ GMINĘ ORAZ WYSTAWIANIE ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W APLIKACJI eTW W PRAKTYCE. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA, ZMIANY W PRZEPISACH, BIEŻĄCE PROBLEMY
 • PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM. USTALANIE MOMENTU PRZEDAWNIENIA W PRAKTYCE
 • ZMIANY W ZAKRESIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ I REALIZACJA ZWROTU TEGO PODATKU W 2022 R.
 • STOSOWANIE WYŁĄCZEŃ, ZWOLNIEŃ I ULG W PODATKACH LOKALNYCH − KTO, KIEDY I NA JAKICH ZASADACH MOŻE KORZYSTAĆ Z WYŁĄCZEŃ, ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH?
 • PROPORCJA SPRZEDAŻY, PREWSPÓŁCZYNNIK SPRZEDAŻY ORAZ KOREKTA PODATKU NALICZONEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • ORDYNACJA PODATKOWA DLA GMIN W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. CZY GMINA MOŻE WPROWADZAĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANE Z POMOCĄ UCHODŹCOM Z UKRAINY?
 • REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2022 R.
 • ZAMKNIĘCIE ROKU 2021 W JST − WARSZTAT PRAKTYCZNY Z WYKORZYSTANIEM AKTYWNYCH ARKUSZY KALKULACYJNYCH
 • NADPŁATA PODATKU
 • BIEŻĄCE PROBLEMY REALIZACJI PODATKÓW LOKALNYCH W GMINACH
 • WYDAWANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 3 STYCZNIA 2022 R. REGULACJI „POLSKIEGO ŁADU”
 • NOWOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 2022 R. NAJWAŻNIEJSZE ORZECZNICTWO 2021 R. I JEGO WPŁYW NA WYMIAR PODATKÓW W 2022 R.
 • PODATEK ROLNY W 2022 ROKU. OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
 • PROBLEMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE ZŁOŻONYCH DEKLARACJI NA 2022 R. LUB ICH BRAKU
440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Aneta Szafałowicz

radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Bartosz Kaźmierczak

radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 24 maj 2022

(LIVE STREAMING) Odpowiedzialność spadkobierców i os. trzecich za zaległości podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe w praktyce. Opodat. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Aneta Szafałowicz radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania
Bartosz Kaźmierczak radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności