26 maj 2022
Online

(LIVE STREAMING) Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – nowe kłopoty z opodatkowaniem gruntów i budynków

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Ewidencja gruntów i budynków jako podstawa do wymiaru podatków − znaczenie art. 21 ustawy −Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz odesłań w przepisach szczególnych.
II. Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390) − podstawowe zmiany rzutujące na opodatkowanie nieruchomości.
III. Czy organ podatkowy może klasyfikować grunty i budynki na podstawie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków?
IV. Dane z EGiB dotyczące podatnika:
 1. właściciel nieruchomości z ewidencji a księgi wieczyste i akty notarialne;
 2. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych;
 3. czy posiadaczem samoistnym może być osoba nie wpisana do EGiB?
V. Dane dotyczące gruntów:
 1. rowy to użytki rolne?
 2. użytki ekologiczne wykreślone z ewidencji;
 3. nieużytki – nowa definicja?
 4. klasyfikacja gruntów w starym i nowym rozporządzeniu;
 5. zamieszanie z opodatkowaniem poligonów;
 6. moment zakończenia rekultywacji a zmiany w EGiB;
 7. powierzchnia działki a powierzchnia nieruchomości.
VI. Dane dotyczące budynków:
 1. budynek w rozumieniu EGiB, prawa budowlanego i u.p.o.l.;
 2. budynek mieszkalny w EGiB;
 3. budynek letniskowy a budynek mieszkalny;
 4. powierzchnia użytkowa budynków;
 5. powierzchnia użytkowa lokali i części wspólnych;
 6. budynek gospodarczy w EGiB a zwolnienie budynków gospodarczych służących działalności rolniczej, leśnej i rybackiej. 
VII. Dane dotyczące budowli
VIII. Kto może i jak zmienić dane z EGiB?
IX. Dostęp do ewidencji
X. Elektroniczne księgi wieczyste
XI. Wypisy i wyrysy z ewidencji jako dowód w postępowaniu podatkowym
XII. Czy organ podatkowy jest związany danymi z ewidencji czy dokumentami, które stanowią podstawę do wpisów do EGiB?
XIII. Od jakiej daty zmiany w EGiB wiążą organ podatkowy?
XIV. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków a informacje i deklaracje oraz decyzje podatkowe.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

UWAGA! OFERTA SPECJALNA!!!
 • JAK OTRZYMAĆ JEDNĄ BEZPŁATNĄ TRANSMISJĘ VOD? WYSTARCZY WZIĄĆ UDZIAŁ W DWÓCH DOWOLNIE WYBRANYCH SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W MAJU 2022
 • JAK OTRZYMAĆ DWIE BEZPŁATNE TRANSMISJE VOD? WYSTARCZY WZIĄĆ UDZIAŁ W CZTERECH DOWOLNIE WYBRANYCH SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W MAJU 2022 R.
WYKAZ TRANSMISJI VOD ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU OFERTY.
TRANSMISJE VOD MOŻNA WYKORZYSTAĆ W TERMINIE OD 1 CZERWCA DO 31 LIPCA 2022 R.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problematyki wykorzystywania w wymiarze podatków lokalnych urzędowego rejestru jakim jest ewidencja gruntów i budynków. Zgodnie z art. 21 ustawy − Prawo geodezyjne i kartograficzne, stanowi ona m.in. podstawę do wymiaru podatków. W lipcu 2021 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, które reguluje zasady prowadzenia wskazanej ewidencji. Wprowadza ono istotne zmiany w zakresie danych objętych ewidencją, co bezpośrednio rzutuje na wymiar podatków obciążających nieruchomości.

W ramach szkolenia przedstawione zostanie kluczowe z punktu widzenia pracy osób, które odpowiadają za wymiar i pobór podatków w gminach, zagadnienie związania danymi z ewidencji. W trakcie szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi m.in. na następujące pytania: jakie dane wiążą organ podatkowy?, z jaką datą powinno się uwzględniać dane z ewidencji?, czy budynek letniskowy wpisany do ewidencji jako mieszkalny może być opodatkowany stawką pozostałą?, kiedy można pominąć dane z ewidencji?, czy na podstawie ewidencji można ustalać powierzchnię użytkową budynków?

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

WYKAZ TRANSMISJI VOD
 • EGZEKUCJA PODATKÓW I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ GMINĘ ORAZ WYSTAWIANIE ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W APLIKACJI eTW W PRAKTYCE. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA, ZMIANY W PRZEPISACH, BIEŻĄCE PROBLEMY
 • PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM. USTALANIE MOMENTU PRZEDAWNIENIA W PRAKTYCE
 • ZMIANY W ZAKRESIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ I REALIZACJA ZWROTU TEGO PODATKU W 2022 R.
 • STOSOWANIE WYŁĄCZEŃ, ZWOLNIEŃ I ULG W PODATKACH LOKALNYCH − KTO, KIEDY I NA JAKICH ZASADACH MOŻE KORZYSTAĆ Z WYŁĄCZEŃ, ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH?
 • PROPORCJA SPRZEDAŻY, PREWSPÓŁCZYNNIK SPRZEDAŻY ORAZ KOREKTA PODATKU NALICZONEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • ORDYNACJA PODATKOWA DLA GMIN W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. CZY GMINA MOŻE WPROWADZAĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANE Z POMOCĄ UCHODŹCOM Z UKRAINY?
 • REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2022 R.
 • ZAMKNIĘCIE ROKU 2021 W JST − WARSZTAT PRAKTYCZNY Z WYKORZYSTANIEM AKTYWNYCH ARKUSZY KALKULACYJNYCH
 • NADPŁATA PODATKU
 • BIEŻĄCE PROBLEMY REALIZACJI PODATKÓW LOKALNYCH W GMINACH
 • WYDAWANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 3 STYCZNIA 2022 R. REGULACJI „POLSKIEGO ŁADU”
 • NOWOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 2022 R. NAJWAŻNIEJSZE ORZECZNICTWO 2021 R. I JEGO WPŁYW NA WYMIAR PODATKÓW W 2022 R.
 • PODATEK ROLNY W 2022 ROKU. OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
 • PROBLEMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE ZŁOŻONYCH DEKLARACJI NA 2022 R. LUB ICH BRAKU
440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 26 maj 2022

(LIVE STREAMING) Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – nowe kłopoty z opodatkowaniem gruntów i budynków

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności