8 gru 2021
Online

OFERTA SPECJALNA (LIVE STREAMING) System gospodarowania odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz ustawie o odpadach

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
 1. Obowiązki gmin w zakresie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (w ramach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni) − zmiana podmiotu zobowiązanego z dotychczasowych obowiązków nałożonych na spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na właścicieli poszczególnych lokali, możliwość złożenia deklaracji prze wytwórcę odpadów (właściciela lokalu w zabudowie wielomieszkaniowej).
 2. Ograniczenia w odbiorze bioodpadów, akty prawa miejscowego w tym regulamin utrzymania czystości i porządku, szczegółowy zakres świadczenia usług.
 3. Zasady funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów, RODO a gromadzenie danych osobowych w PSZOK.
 4. Zwolnienie z części opłaty w przypadku przydomowych kompostowników, postępowanie w przypadku braku kompostowania odpadów.
 5. Realizacja zadań przez związki międzygminne – utworzenie związku, sposób przekazania i realizacji zadań
 6. Umowy na odbiór odpadów i jej kontrola – konieczność dostosowania umów do wymogów aktów prawa miejscowego, kontrola tych umów, procedura dostosowania do prawa miejscowego, postępowanie  w przypadku braku dostosowania umów do aktów prawa miejscowego, postępowanie w zakresie konieczności udostępnienia pojemnika i wniesienia opłaty.
 7. Warunki i częstotliwość odbierania odpadów.
 8. Objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych – możliwość dołączenia do systemu, przepisy przejściowe, czy jest konieczność zmiany wzoru deklaracji? Maksymalna stawka opłaty a nowy sposób wyliczenia tej opłaty (uzależniony od ilości odbiorów).
 9. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w tym w szczególności metoda „od zużytej wody”, górne limity stawek opłaty.
 10. Domki letniskowe w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasady rozliczania opłaty, jaką nieruchomości zaliczyć do „domków letniskowych”.
 11. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, złożenie deklaracji, zmiana deklaracji, postępowanie w przypadku braku segregacji (analiza konkretnych przypadków), postępowanie w przypadku braku deklaracji ew. wątpliwości co do danych zwartych w deklaracji.
 12. Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 13. Zmieniony termin składania nowych deklaracji w przypadku zmiany danych.
 14. Ograniczona możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okresy wsteczne (np. w przypadku śmierci mieszkańca).
 15. Decyzje określające wysokość opłaty a nowe deklaracje, zawiadomienia o wysokości opłaty.
 16. Możliwości dopłacania przez gminy do systemu – uwarunkowania prawne.
 17. Obowiązki sprawozdawcze.
 18. Przepisy sanacyjne.
 19. Analiza zmian w ustawie o odpadach.
 20. Analiza przepisów przejściowych.
 21. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

UWAGA!!! OFERTA SPECJALNA (WIĄZANA)

DWA SZKOLENIA W CENIE 500 ZŁ

Warunkiem skorzystania z oferty specjalnej jest udział w dwóch szkoleniach:
 • 26.11.2021 R. SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  GMINACH  ORAZ USTAWIE O ODPADACH
 • 1.12.2021 R. SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) SKUTECZNE DOCHODZENIE I ZABEZPIECZANIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. WYSTAWIANIE ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W APLIKACJI E-TW. PRZENOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NA SPADKOBIERCÓW WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI. HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA ZABEZPIECZENIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU TZW. OPŁATY ŚMIECIOWEJ

Szkolenie adresowane jest do:

 • urzędników administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujących się tematyką odpadów komunalnych,
 • pracowników spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi),
 • a także do podmiotów prowadzących działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

Przedmiotem szkolenia będzie analiza systemowych rozwiązań z zakresu systemu utrzymania czystości i porządku w  gminach z uwzględnieniem najnowszych procedowanych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji wprowadzonych ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy − Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 1648).

Zmiany odnoszą się do:

 • obowiązków gmin w zakresie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (w ramach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni) − zmiana podmiotu zobowiązanego z dotychczasowych obowiązków nałożonych na spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na właścicieli poszczególnych lokali;
 • ograniczenia w odbiorze bioodpadów;
 • realizacji zadań przez związki międzygminne;
 • umów na odbiór odpadów i jej kontrola;
 • objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych;
 • stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w tym w szczególności metody „od zużytej wody”;
 • domków letniskowych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
 • możliwości dopłacania przez gminy do systemu;
 • warunków i częstotliwości odbierania odpadów;
 • obowiązków sprawozdawczych;
 • przepisów sanacyjnych;
 • określonych uwarunkowań w ustawie o odpadach.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wszelkie zmiany z odniesieniem do praktyki ich wprowadzania i egzekwowania.

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na przygotowanie wdrożenia nowych regulacji z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach − zarówno w kontekście koniecznych zmian w aktach prawa miejscowego, prowadzonych postępowań w zakresie opłaty śmieciowej oraz rozwiązań systemowych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów.

500,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Artur  Modrzejewski

radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Etatowy członek etatowy SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Grzegorz Liszewski

adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym, głównie w podatkach samorządowych, opłatach publicznych, postępowaniu podatkowym − w tym zakresie publikuje oraz prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców.

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Katarzyna Gawrońska

etatowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i finansach jednostek samorządu terytorialnego. Publikuje oraz prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu podatków i opłat samorządowych.

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 8 gru 2021

OFERTA SPECJALNA (LIVE STREAMING) System gospodarowania odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz ustawie o odpadach

Artur  Modrzejewski radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Etatowy członek etatowy SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Grzegorz Liszewski adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym, głównie w podatkach samorządowych, opłatach publicznych, postępowaniu podatkowym − w tym zakresie publikuje oraz prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców.
Katarzyna Gawrońska etatowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i finansach jednostek samorządu terytorialnego. Publikuje oraz prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu podatków i opłat samorządowych.
500,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności