9 gru 2021
Online

(LIVE STREAMING) Nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych wydawanych przez gminne organy podatkowe – problemy praktyczne

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Decyzje ostateczne wydawane przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast):
 1. co należy rozumieć pod pojęciem „decyzja ostateczna”?
 2. zasada trwałości decyzji ostatecznych;
 3. tryby zmiany decyzji ostatecznych wydawanych przez gminne organy podatkowe.
II. Zmiana decyzji ostatecznej w oparciu o art. 254 Ordynacji podatkowej:
 1. w jakich sytuacjach stosujemy tryb przewidziany w art. 254 o.p.?
 2. modernizacja ewidencji gruntów i budynków a zmiana decyzji w trybie art. 254 ordynacji podatkowej?
 3. zmiana sposobu użytkowania budynku w trakcie roku podatkowego a tryb zmiany decyzji podatkowej;
 4. czy złożone informacje na podatek od nieruchomości rolny i leśny inicjują postępowanie podatkowe w sprawie zmiany decyzji ostatecznej?
 5. czy zmieniając decyzję w trybie przepisu art. 254 Ordynacji podatkowej organ podatkowy zobowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego oraz postanowienie o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?
 6. czy na podstawie art. 254 Ordynacji podatkowej można zmienić decyzję podatkową za ubiegłe lata podatkowe? Jeżeli tak, to w jakich przypadkach?
 7. czy art. 254  Ordynacji podatkowej ma zastosowanie do zmiany decyzji wydanych i doręczonych osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mających osobowości prawnej?
 8. w jakiej formie i w jakich przypadkach organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej?
III. Wznowienie postępowania podatkowego:
 1. w jakich sytuacjach stosujemy tryb wznowienia postępowania podatkowego?
 2. tryb zainicjowania postępowania wznowieniowego;
 3. właściwość organu podatkowego w sprawie wznowienia postępowania podatkowego;
 4. wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej;
 5. w jakiej formie odmówić wznowienia postępowania podatkowego?
 6. kiedy organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania a w jakich przypadkach decyzję o odmowie wznowienia postępowania?
 7. analiza przesłanek wznowienia postępowania podatkowego;
 8. jak należy rozumieć pojęcie „nowe istotne dla sprawy okoliczności faktyczne”;
 9. brak udziału strony w postępowaniu podatkowym a wznowienie postępowania podatkowego;
 10. wznowienie postępowania w związku ze sfałszowaniem dowodu;
 11. wznowienie postępowania w sytuacji gdy decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone, zmienione, wygaszone lub których stwierdzono nieważność w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji;
 12. czy złożona informacja na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny stanowi wniosek o wznowienie postępowania podatkowego”;
 13. modernizacja gruntów i budynków a wznowienie postępowania podatkowego – w jakich sytuacjach organ podatkowy zmienia decyzję w oparciu o art. 254 o.p. a kiedy stosuje art. 245 o.p.?
 14. rodzaje rozstrzygnięć organu podatkowego kończące postępowanie wznowieniowe.
IV. Zmiana decyzji uznaniowej (w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności):
 1. w jakich przypadkach stosujemy art. 253a o.p. a kiedy zastosowanie znajdzie przepis art. 253b?
 2. jakie decyzje nie mogą być zmienione w oparciu o przepisy art. 253a i 253b ordynacji podatkowej;
 3. co należy rozumieć pod pojęciem „decyzja ostateczna na mocy której strona nie nabyła prawa”?
 4. jak należy rozumieć pojęcie: „decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo”?
 5. w jakich sytuacjach organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej.
V. Wygaśniecie ostatecznej decyzji podatkowej:
 1. przesłanki wygaśnięcia decyzji podatkowej;
 2. w jakich przypadkach mamy do czynienia z decyzją „bezprzedmiotową”?
 3. nie dopełnienie przez stronę określonego warunku jako przesłanka wygaśnięcia decyzji;
 4. nie dopełnienie przez stronę przewidzianych w decyzji lub w przepisach prawa podatkowego warunków uprawniających do skorzystania z ulg;
 5. w jakiej formie wójt, burmistrz (prezydent miasta) stwierdza wygaśnięcie decyzji?
 6. problematyka wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej;
 7. jak należy rozumieć niedotrzymanie terminu płatności trzech kolejnych rat? Czy w tym przypadku organ podatkowy zobowiązany jest wydać decyzję o wygaśnięciu decyzji?
VI. Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej:
 1. przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji;
 2. co należy rozumieć pod pojęciem „decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa”?
 3. przesłanka skierowania decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie;
 4. kto może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji?
 5. w jakich sytuacjach organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji?
 6. właściwość organu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej;
 7. konkurencyjność trybu wznowienia postępowania podatkowego i stwierdzenia nieważności decyzji.
VII. Postępowanie dowodowe w postępowaniach nadzwyczajnych:
 1. pojęcie dowodu w postępowaniu prowadzonym przez gminne organy podatkowe;
 2. specyfika dowodów w procesie realizacji podatków lokalnych;
 3. jak prawidłowo wyznaczyć i przeprowadzić oględziny?
 4. czy dokumentacja fotograficzna powinna być opisana przez osobę przeprowadzającą oględziny?
 5. jakie elementy powinien zawierać protokół z przeprowadzonych oględzin?
 6. jakie działania należy podjąć w sytuacji, gdy podatnik nie udostępnia przedmiotu oględzin (gruntu, budynku lub budowli)?
 7. w jakim trybie  organ podatkowy powołuje biegłego?
 8. czy na podstawie postanowienia o powołaniu biegłego biegły może przeprowadzić oględziny ocenianych obiektów czy też należy wydać postanowienie o przeprowadzeniu oględzin z udziałem pracownika lokalnego organu podatkowego?
 9. czy organ podatkowy obowiązany jest przesłać opinię biegłego podatnikowi?
 10. w jakich sytuacjach należy zawiadomić stronę o przeprowadzeniu dowodu?
 11. tryb i zasady przesłuchania świadka;
 12. znaczenie dowodów zgromadzonych ze stron internetowych podatnika;
 13. w jakich sytuacjach należy wydać postanowienie o włączeniu dowodu do akt postępowania?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

W trakcie roku podatkowego występują liczne przypadki w których zachodzi potrzeba zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności lub wygaśnięcia decyzji podatkowych wydanych przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Przepisy ordynacji podatkowej przewidują różne tryby zmiany decyzji ostatecznych w zależności od zaistnienia określonych zdarzeń. Zasadniczym celem szkolenia jest ich dogłębna analiza. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione poszczególne tryby zmiany i uchylenia decyzji podatkowych w oparciu o konkretne sytuacje faktyczne. Podkreślić należy, że zastosowanie nieodpowiedniego trybu postępowania skutkuje wadliwością wydanej decyzji.

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 9 gru 2021

(LIVE STREAMING) Nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych wydawanych przez gminne organy podatkowe – problemy praktyczne

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności