30 lis 2021
Online

(LIVE STREAMING) Pomoc publiczna udzielana przez gminy w 2022 r.

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Zasady udzielania pomocy regionalnej na nowe inwestycje przez gminy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.
 1. Nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 31 grudnia 2027 r.
 2. Nowe Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej obowiązujące w latach 2022 – 2027.
 3. Nowelizacja rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 4. Nowa mapa pomocy regionalnej (rozporządzenie Rady Ministrów) na lata 2022 – 2027.
 5. Zmiany w zakresie intensywności pomocy regionalnej w Polsce.
 6. Obszary w Polsce wykluczone z możliwości udzielania pomocy regionalnej.
 7. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości nabyte w 2021 r., a jego kontynuacja w latach kolejnych – jakie zasady i limity stosować?
 8. Pomoc w ramach innych przeznaczeń wynikających z ogólnopolskiego programu pomocowego:
- pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (m.in. stadiony, hale widowiskowo-sportowe, siłownie, centra oraz kluby fitness, obiekty rekreacyjne);
- pomoc na infrastrukturę lokalną (infrastruktura biznesowa, parki przemysłowe, parkingi, inkubatory przedsiębiorczości oraz przeznaczona dla lokalnej społeczności);
- pomoc na kulturę i dziedzictwo kulturowe (m.in. muzea, teatry, opery, sale koncertowe, przestrzenie kulturalne i artystyczne);
- pomoc na regionalne porty lotnicze i porty morskie.
 
II. Szósta zmiana Tymczasowych Ram KE dotyczących pomocy covidowej – przedłużenie okresu obowiązywania pomocy covidowej w 2022 r.
 1. Przedłużenie okresu obowiązywania pomocy covidowej w 2022 r.
 2. Skutki przedłużenia Tymczasowych Ram w odniesieniu do covidowych instrumentów gminnych (przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości, zwolnienia z podatku od nieruchomości, ulg z Ordynacji podatkowej).
 3. Zasady udzielania pomocy covidowej przez gminy w 2022 r. (dopuszczalne limity, szczegółowe warunki, zasady kumulacji, sprawozdawczość).
 4. Pomoc gminna udzielana zgodnie z Sekcją 3.1 oraz Sekcją 3.9 Tymczasowych Ram (dopuszczalne limity pomocy, zasady kumulacji, okresy obowiązywania, trudna sytuacja ekonomiczna podmiotu).
 5. Relacja pomocy covidowej do pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej. 
III. Pomoc covidowa a pomoc de minimis udzielane w trybie Ordynacji podatkowej.
 1. Dopuszczalne formy pomocy (ulg w spłacie zobowiązań podatkowych) w przypadku pomocy covidowej oraz pomocy de minimis.
 2. Czy każda ulga jest pomocą publiczną? W jakich przypadkach ulga nie stanowi pomocy publicznej?
 3. Jak powinien wyglądać kompletny wniosek o pomoc covidową oraz pomoc de minimis?
 4. Jak odróżnić pomoc covidową od pomocy de minimis?
 5. Czy przy pomocy covidowej należy badać zakłócenie konkurencji i wpływ na handel w UE?
 6. Kiedy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, a kiedy odmówić udzielenia pomocy?
 7. Badanie warunku spadku obrotów gospodarczych przy pomocy covidowej.
 8. Okres obowiązywania pomocy covidowej oraz pomocy de minimis.
 9. Warunki dopuszczalności pomocy covidowej wynikające z Sekcji 3.9 Tymczasowych Ram KE a warunki dopuszczalności pomocy de minimis.  
 10. Na jakie przepisy należy się powołać w podstawie decyzji o udzieleniu pomocy de minimis oraz pomocy covidowej (problem art. 67b Ordynacji podatkowej)?
 11. Postępowanie w przypadku małżonków, współwłaścicieli oraz spółek osobowych (np. cywilnej).
IV. Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc covidową oraz pomoc de minimis.
 1. Badanie powiązań z innymi przedsiębiorcami przy udzielaniu pomocy covidowej oraz pomocy de minimis. 
 2. Badanie sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o pomoc covidową oraz pomoc de minimis.
 3. Badanie sytuacji ekonomicznej mikro- i małych przedsiębiorców ubiegających się o pomoc covidową (szczególny przypadek).
 4. Problematyka związana z obowiązkiem przedkładania sprawozdań finansowych.
 5. Przedkładanie informacji związanych z kumulacją pomocy covidowej. 
V. Problem z limitem pomocy de minimis w rolnictwie na przełomie 2021 /2022.
 1. Jak postępować w przypadku wyczerpania limitu krajowego – orzecznictwo sądowo-administracyjne.
 2. Szczególny przypadek postępowania przy przekroczeniu limitu krajowego na przykładzie ulg z tytułu nabycia i powiększenia gospodarstwa oraz programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
 3. Czy każda ulga dla rolnika jest pomocą publiczną?
VI. Wykazywanie gminnej pomocy covidowej w sprawozdawczości.
 1. Kody podstaw prawnych i przeznaczeń pomocy dotyczące pomocy covidowej.
 2. Problem dnia udzielenia pomocy i terminów sprawozdawczych w pomocy covidowej.
VII. Jak prawidłowo napisać program pomocowy na kolejną perspektywę? Obowiązkowe elementy uchwały w przypadku pomocy de minimis i pomocy regionalnej na nowe inwestycje.
 1. Jakie elementy (przepisy) należy zawrzeć w programie pomocy de minimis?
 2. Jakie elementy (przepisy) należy zawrzeć w programie pomocy regionalnej?
VIII. Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej w świetle pomocy publicznej – najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne.
IX. Uchwały dotyczące pomocy de minimis przyjmowane do 2023 r.:
 1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 2. Ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.
 3. Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej (uchwały rad gmin m.in. ws. wymiany źródeł ogrzewania, modernizacji kotłowni, instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, likwidacji przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizacji odpadów zawierających azbest).
 4. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (uchwały rad gmin).
X. Aplikacja „SHRIMP 2” służąca do sporządzania sprawozdań z pomocy publicznej – najczęstsze problemy przy pracy z aplikacją.
 1. Użytkownicy główni i pomocniczy-koordynatorzy aplikacji SHRIMP 2.
 2. Dostęp do aplikacji/aktualizacja danych.
 3. Sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy.
 4. Składanie informacji o nieudzieleniu pomocy/Usuwanie informacji o nieudzieleniu pomocy w aplikacji SHRIMP 2.
 5. Korekta sprawozdań w aplikacji SHRIMP 2 (zmniejszenie wartości pomocy, zwrot pomocy przez beneficjenta).
 6. Generowanie zaświadczeń o pomocy de minimis w aplikacji SHRIMP 2.
 7. Generowanie raportów o pomocy publicznej/pomocy de minimis udzielonej konkretnemu beneficjentowi/beneficjentom.
XI. System rejestracji pomocy publicznej w rolnictwie (SRPP) – najczęstsze problemy.
 1. Dokonywanie korekt wprowadzonych i zatwierdzonych przypadków pomocy.
 2. Dopuszczalność sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy w przypadku wydania decyzji dla kilku osób. 
XII. Definicja pomocy publicznej – najczęstsze problemy w praktyce gminnej, z uwzględnieniem pomocy Covidowej.
XIII. Zmiana stopy bazowej dla Polski od 1 listopada 2021 r. – służącej  do przeliczania pomocy publicznej na EDB w formie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.
XIV. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – najważniejsze problemy w zakresie udzielania pomocy w ramach programu
 1. „Usuwanie folii rolniczych…” jako pomoc de minimis w rolnictwie.
 2. „Beneficjenci programu” a „Ostateczni odbiorcy korzyści”.
 3. Problemy z ustaleniem dnia udzielenia pomocy.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

W trakcie szkolenia za pośrednictwem live chatu będzie można zadawać pytania związane z omawianymi problemami.

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ A POMOC PUBLICZNA – NAJNOWSZE ORZECZNICTWO  SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
ZASADY UDZIELANIA REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ PRZEZ GMINY W LATACH 2022 – 2027 
 • Nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 2027 r.
 • Zasadnicze zmiany w zakresie intensywności pomocy regionalnej w Polsce
 • Obszary wykluczone w Polsce z możliwości przyznawania pomocy regionalnej (pierwszy raz w historii !!) 
 • Zasady przedłużania oraz przyjmowania nowych uchwał dotyczących regionalnej pomocy inwestycyjnej
 • Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027 
 • Nowe Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027 oraz nowelizacja rozporządzenia KE nr 651/2014
SZÓSTA ZMIANA TYMCZASOWYCH RAM KE DOTYCZĄCYCH POMOCY COVIDOWEJ
 • Przedłużenie okresu obowiązywania tzw. pomocy covidowej w 2022 r.
 • Skutki przedłużenia Tymczasowych Ram w odniesieniu do covidowych instrumentów gminnych (przedłużenia terminów płatności, zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz ulg z Ordynacji podatkowej)
 • Zasady udzielania pomocy covidowej przez gminy w 2022 r. (dopuszczalne limity, szczegółowe warunki, zasady kumulacji, sprawozdawczość)
LIMIT POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE NA PRZEŁOMIE 2021/2022 r.
 • Jak postępować w przypadku wyczerpania limitu krajowego?
 • Przypadki przekroczenia limitu krajowego przy ulgach z tytułu nabycia i powiększenia gospodarstwa oraz w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  
JAK PRAWIDŁOWO NAPISAĆ PROGRAM POMOCOWY NA KOLEJNĄ PERSPEKTYWĘ OD 2022 R.? OBOWIĄZKOWE ELEMENTY UCHWAŁY W PRZYPADKU POMOCY DE MINIMIS I POMOCY REGIONALNEJ
 • Co należy zawrzeć w programie pomocy de minimis?
 • Jak opracować program pomocy regionalnej? 
UCHWAŁY DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS PRZYJMOWANE DO 2023 r. m.in.:
 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości
 • Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych
 • Dotacje celowe na cele środowiskowe (ogniwa fotowoltaiczne, wymiana źródeł ogrzewania, modernizacja kotłowni, kolektory słoneczne, utylizacja azbestu, itp.)
APLIKACJA SHRIMP 2
 • Najczęstsze problemy przy obsłudze aplikacji i sporządzaniu sprawozdań
SYSTEM REJESTRACJI POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE (SRPP) – NAJCZĘSTSZE PROBLEMY I WĄTPLIWOŚCI
 • - Dokonywanie korekt wprowadzonych i zatwierdzonych przypadków pomocy
 • - Dopuszczalność sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy w przypadku wydania decyzji dla kilku osób
POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ GMINY W 2022 r.
400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Robert Zenc

naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności