18 lis 2021
Online

(LIVE STREAMING) Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę podatkową w podatku od nieruchomości? - praktyka

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Pojęcie kontroli podatkowej.
 1. Jakiego rodzaju czynności składają się na kontrolę podatkową?
 2. Czym różni się kontrola podatkowa od oględzin?
 3. Czy można prowadzić oględziny bez kontroli podatkowej?
 4. Dlaczego w podatku od nieruchomości niezbędna jest kontrola podatkowa?
II. Czynności kontrolne.
 1. Jaka jest różnica pomiędzy trybem kontroli podatkowej a czynnościami kontrolnymi?
 2. Jakie czynności kontrolne można prowadzić w obsłudze podatku od nieruchomości?
 3. Jakie znaczenie w kontroli podatkowej ma badanie ksiąg podatkowych?
 4. Jakie znaczenie w kontroli podatkowej ma badanie dokumentacji budowlanej?
 5. Jakie dokumenty należy kontrolować?
III. Zasady kontroli podatkowej.
 1. Jakie znaczenie w kontroli podatkowej mają ogólne zasady postępowania podatkowego?
 2. Jakie znacznie w prowadzeniu czynności kontrolnych mają regulacje ustawy z dnia 6 marca 2018 r. − Prawo przedsiębiorców?
 3. Jakie inne przepisy znajdują zastosowanie w trybie prowadzenia kontroli podatkowej?
IV. Planowanie kontroli.
 1. Dlaczego organy podatkowe zobowiązane są do przeprowadzania analizy ryzyka?
 2. W jaki sposób przeprowadzić i udokumentować analizę ryzyka?
 3. W jaki sposób zaplanować kontrolę podatkową?
 4. W jaki sposób przygotować schemat kontroli?
 5. Jak przygotować się do kontroli dużego przedsiębiorstwa?
 6. Jak zaplanować kontrolę dotyczącą wielu nieruchomości?
 7. Co zabrać ze sobą na kontrolę podatkową?
V. Imienne upoważnienie do prowadzenia kontroli podatkowej.
 1. W jaki sposób wypełnić formularz?
 2. Jakie są konsekwencje nieprawidłowości?
 3. Czy kontrolowany może odmówić podpisania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli?
 4. Jak ustalić datę planowanego zakończenia kontroli?
 5. Czy upoważnienie należy wystawić na wszystkich współwłaścicieli nieruchomości?
VI. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.
 1. W jaki sposób wypełnić formularz?
 2. W jaki sposób zapewnić sprawny przebieg czynności kontrolnych na etapie zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli?
 3. Kiedy kontrola może odbyć się bez zawiadomienia?
 4. Czy doręczenie zawiadomienia oznacza konieczność wszczęcia kontroli?
 5. Co zrobić, gdy minie czas na przeprowadzenie kontroli po doręczeniu zawiadomienia?
VII. Uruchamianie kontroli podatkowej.
 1. W jaki sposób sprawnie wszcząć kontrolę podatkową?
 2. Jak wypełnić książkę kontroli?
 3. Co zrobić, gdy podatnik nie posiada książki kontroli?
 4. Co zrobić, gdy kontrolowany lub jego pracownik odmawia wstępu na teren nieruchomości?
 5. W jaki sposób wszcząć kontrolę podatkową w razie nieobecności kontrolowanego?
 6. Jak postępować, gdy kontrolowana nieruchomość jest użytkowana przez inny podmiot?
 7. Jak skontrolować nieużytkowaną nieruchomość, do której kontrolowany nie daje dostępu?
 8. Co zrobić, gdy kontrolowany nie odbiera pism?
 9. Jak prowadzić kontrolę, gdy po doręczeniu imiennego upoważnienia kontrolujący nie stawia się w miejscu prowadzenia czynności kontrolnych?
VIII. Sprzeciw kontrolowanego.
 1. Kiedy i na jakiej podstawie kontrolowany może złożyć sprzeciw?
 2. W jakiej formie składa się sprzeciw?
 3. Jak wygląda rozpatrywanie sprzeciwu?
 4. Jakie są konsekwencje złożenia sprzeciwu dla prowadzenia kontroli podatkowej?
 5. Czy można złożyć sprzeciw z powodu COVID?
IX. Zawieszenie kontroli podatkowej.
 1. Jakie znaczenie ma w praktyce zawieszenie kontroli podatkowej?
 2. Kiedy dokonać zawieszenia kontroli podatkowej?
 3. Jakie czynności należy podjąć w celu przywrócenia kontroli podatkowej?
X. Przebieg kontroli podatkowej.
 1. Z jakich uprawnień mogą korzystać kontrolujący?
 2. Jakie obowiązki ma kontrolowany wobec kontrolujących?
 3. W jakich miejscach można prowadzić kontrolę podatkową?
 4. Jak przeprowadzić kontrolę wobec podmiotu z siedzibą poza gminą?
 5. Czy możliwe jest prowadzenie kontroli w przypadku nieobecności kontrolowanego w miejscu czynności kontrolnych?
 6. W jaki sposób badać księgi podatkowe?
 7. W jaki sposób prowadzić oględziny?
 8. Jakie inne czynności kontrolne należy prowadzić?
 9. Jakie znacznie w kontroli mają protokoły z poszczególnych czynności kontrolnych?
 10. Jakie znacznie w kontroli mają adnotacje?
XI. Egzekwowanie uprawnień kontrolnych.
 1. Jak korzystać z asysty służb mundurowych?
 2. Jak zapewnić bezpieczeństwo kontrolującym?
 3. W jaki sposób nakładać kary na kontrolowanych utrudniających prowadzenie czynności kontrolnych?
 4. Jakie znaczenie w kontroli podatkowej mają konsekwencje karne skarbowe?
 5. W jaki sposób kontrolowani mogą utrudniać czynności kontrolne i jak temu zapobiegać?
XII. Zakończenie kontroli.
 1. Jaki jest termin na zakończenie kontroli podatkowej?
 2. Jakie są konsekwencje prowadzenia kontroli poza terminem?
 3. Kiedy należy zakończyć prowadzenie kontroli podatkowej?
 4. Jak przedłużyć termin prowadzenia kontroli podatkowej?
XIII. Protokół kontroli.
 1. W jaki sposób sporządzić protokół kontroli?
 2. Czy kontrolowany musi podpisać protokół kontroli?
 3. Czym różni się protokół kontroli od protokołu oględzin?
 4. W jaki sposób rozpatrywać zastrzeżenia do protokołu kontroli?
 5. Jaki są konsekwencje złożenia/niezłożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli?
XIV. Wykorzystanie wyników kontroli podatkowej.
 1. Kiedy wszcząć postępowanie po kontroli podatkowej?
 2. W jaki sposób wznowić postępowanie na podstawie ustaleń kontrolnych?
 3. Jaka rolę pełnią materiały kontrolne w postępowaniu podatkowym po kontroli?
 4. Czy kontrolowany zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji, jeżeli kontrola ujawni nieprawidłowości?
XV. Schematy kontroli wykorzystywanych w obsłudze opodatkowania nieruchomości.
 1. Jak wygląda model kontroli dotyczący nieujawnionych budowli?
 2. Jak wygląda model kontroli dotyczący nieujawnionych urządzeń budowlanych?
 3. Jak wygląda model kontroli dotyczący mieszkań zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej?
 4. Jak wygląda model kontroli dotyczący zaniżonej podstawy opodatkowania dla budynków?
 5. Jak wygląda model kontroli dotyczący zaniżonej podstawy opodatkowania dla budowli?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

W TRAKCIE SZKOLENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA W FORMIE CZATU BĘDZIE UDZIELAŁ:
dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

Celem szkolenia jest przygotowanie do sprawnego przeprowadzania kontroli podatkowej w gminnych organach podatkowych. Program dostosowany został do wymogów wynikających z najczęściej spotykanych w praktyce trudności. Szkolenie zostanie przeprowadzone tak, aby przygotować do pokonywania realnie występujących problemów. Przedstawione zostaną również praktyczne schematy przeprowadzania kontroli, które ułatwiają sprawne ujawnianie nieprawidłowości oraz gromadzenie materiału dowodowego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wybrane wzory pism przydatnych przy realizacji kontroli podatkowej m.in.:

 • protokół z oględzin,
 • protokół z kontroli,
 • ustosunkowanie się do zastrzeżeń do protokołu kontroli.
400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Łukasz Rogowski

doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 18 lis 2021

(LIVE STREAMING) Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę podatkową w podatku od nieruchomości? - praktyka

Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności