29 lis 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Opodatkowanie budynków i lokali mieszkalnych – problemy praktyczne

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Pojęcie budynku mieszkalnego na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
 1. czy dane z ewidencji budynków przesądzają o charakterze budynku na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości?
 2. klasyfikacja budynków zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 3. jak ustalić charakter budynku w przypadku braku danych z ewidencji budynków?
 4. czy domki letniskowe to budynki mieszkalne?
II. Opodatkowanie części składowych (przynależnych) budynków i lokali mieszkalnych:
 1. jakimi stawkami należy opodatkować piwnice?
 2. jak opodatkować komórki lokatorskie?
 3. według jakich stawek opodatkować komórki lokatorskie znajdujące się w odrębnych budynkach niż lokale mieszkalne?
 4. jakimi stawkami należy opodatkować części wspólne w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się jednocześnie lokale usługowe?
III. Zasady opodatkowania garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych, jak i poza nimi:
 1. jakimi stawkami opodatkować garaż stanowiący część składową budynku mieszkalnego jednorodzinnego?
 2. stawki podatku od nieruchomości dla garaży klasyfikowanych jako budynki transportu i łączności;
 3. w jakich sytuacjach garaż znajdujący się w bryle budynku mieszkalnego wielorodzinnego należy opodatkować stawkami właściwymi dla budynków mieszkalnych, a kiedy według stawek właściwych dla budynków pozostałych?
 4. jak opodatkować garaż (miejsce postojowe) znajdujące się w posiadaniu dewelopera?
IV. Opodatkowanie budynków i lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem osobom fizycznym w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych lub w celach turystycznych:
 1. jak opodatkować lokal mieszkalny wynajmowany przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej?
 2. w jakich sytuacjach lokal mieszkalny przeznaczony na wynajem należy opodatkować stawką najwyższą?
 3. lokale mieszkalne wynajmowane przez deweloperów a stawki podatku od nieruchomości;
 4. jak opodatkować lokale (budynki) mieszkalne przeznaczone na wynajem krótkookresowy?
 5. w jaki sposób zweryfikować „zajęcie” lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą?
 6. opodatkowanie lokali mieszkalnych wynajmowanych studentom;
 7. jakim stawkami opodatkować budynki mieszkalne, w których znajdują się prywatne domy opieki społecznej?
V. Opodatkowanie lokali mieszkalnych będących w posiadaniu przedsiębiorców nieprzeznaczonych na wynajem:
 1. jakimi stawkami opodatkować budynek mieszkalny, w którym przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą (np. firmę budowlaną, informatyczną, itp.)?
 2. czy sam fakt ujawnienia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej siedziby przedsiębiorcy w budynku mieszkalnym świadczy o „zajęciu” na prowadzenie działalności gospodarczej?
 3. opodatkowanie punktów gastronomicznych znajdujących się w budynkach mieszkalnych;
 4. opodatkowanie budynków mieszkalnych przeznaczonych na przedszkola i punkty przedszkolne;
 5. stawki podatku od nieruchomości dla lokali mieszkalnych, w których znajdują się żłobki.
VI. Agroturystyka a stawki podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych:
 1. jak opodatkować budynki mieszkalne przeznaczone na agroturystykę?
 2. w jakich sytuacjach budynki mieszkalne położone na obszarach wiejskich należy opodatkować stawką najwyższą?
 3. jak opodatkować budynki, w których obok wynajmu pokoi prowadzona jest działalność gastronomiczna związana z pobytem turystów?
 4. jak należy liczyć limit „pięciu pokoi”?
 5. czy spółka wynajmująca pokoje w budynku mieszkalnym na terenach wiejskich może korzystać z niższego opodatkowania?
 6. czy pomieszczenia do wspólnego użytku (np. sale gier, zabaw, kominkowe) znajdujące się w budynkach mieszkalnych należy wliczać do limitu pokoi?
VII. Opodatkowanie budynków (lokali) mieszkalnych należących do kościelnych osób prawnych:
 1. jak należy opodatkować budynki plebanii?
 2. w jakich sytuacjach budynki i lokale mieszkalne należące do kościelnych osób prawnych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie tzw. ustaw kościelnych?
 3. jak opodatkować „domy pielgrzyma”?
 4. jak opodatkować części budynków mieszkalnych, które wykorzystywane są na kancelarię parafialną, spotkania młodzieży, kółek różańcowych, itp.,?
 5. jak opodatkować grunt pod budynkiem plebanii, w którym obok pomieszczeń mieszkalnych znajdują się części przeznaczone na kancelarię parafialną, spotkania młodzieży, itp.?
VIII. Opodatkowanie budynków mieszkalnych wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków:
 1. w jakich sytuacjach budynki mieszkalne mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?
 2. jak opodatkować budynek mieszkalny wpisany indywidualnie do rejestru zabytków, w którym znajduje się hotel, pensjonat?
 3. jakimi stawkami opodatkować grunt pod budynkiem mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków w przypadku gdy nie jest on objęty zwolnieniem?
IX. Opodatkowanie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy (miasta):
 1. w jakich sytuacjach budynki i lokale mieszkalne należące do gminy mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
 2. kto powinien płacić podatek od budynku mieszkalnego wynajmowanego przez gminę?
 3. w jakich sytuacjach gmina zobowiązana jest płacić „sama sobie” podatek od nieruchomości od lokali mieszkalnych?
 4. jak i kogo należy opodatkować od lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy znajdujących się w budynkach szkół, przedszkoli?
 5. jak i kogo opodatkować za grunt pod budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne niestanowiące odrębnych nieruchomości (mieszkania socjalne)?
 6. jak należy opodatkować lokal (budynek) mieszkalny stanowiący współwłasność gminy i osoby fizycznej lub prawnej?
X. Opodatkowanie gruntów pod budynkami mieszkalnymi:
 1. jakimi stawkami opodatkować grunty pod budynkami mieszkalnymi?
 2. jakim podatkiem opodatkować grunt pod budynkiem mieszkalnym będący użytkiem rolnym lub lasem?
 3. jak opodatkować grunty, na których trwa budowa budynków mieszkalnych?
 4. jak opodatkować grunt pod budynkiem mieszkalno-usługowym?
 5. opodatkowanie gruntów pod budynkami mieszkalnymi należącymi do przedsiębiorców.
XI. Opodatkowanie budowli związanych z budynkami (lokalami) mieszkalnymi:
 1. czy budowle takie jak: chodniki, place postojowe, place manewrowe związane z budynkami mieszkalnymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 2. jak opodatkować parking pod budynkiem mieszkalno-usługowym?
 3. opodatkowanie budowli należących do spółdzielni mieszkaniowych;
 4. czy ogrodzenia budynków mieszkalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 5. opodatkowanie przyłączy (wodno-kanalizacyjnych i innych) związanych z budynkami mieszkalnymi.
XII. Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości od budynków i lokali mieszkalnych:
 1. jak opodatkować współwłaścicieli budynków i lokali mieszkalnych?
 2. czy informacja złożona przez jednego ze współwłaścicieli wszczyna postępowanie podatkowe wobec wszystkich z nich?
 3. kto powinien płacić podatek od budynku (lokalu) mieszkalnego stanowiącego przedmiot umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie?
 4. od kiedy opodatkować właścicieli budynku (lokalu) mieszkalnego nabytego w drodze licytacji komorniczej?
 5. kogo można uznać za posiadacza samoistnego budynku (lokalu) mieszkalnego?
 6. śmierć właściciela budynku (lokalu) mieszkalnego a podatnik podatku od nieruchomości?
 7. Społeczne Agencje Najmu a podmiot zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości.
XIII. Podstawa opodatkowania budynków i lokali mieszkalnych:
 1. pojęcie powierzchni użytkowej budynków (lokali) mieszkalnych?
 2. dane z ewidencji budynków a podstawa opodatkowania;
 3. jak należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku gdy podatnik nie złożył informacji (deklaracji) na podatek od nieruchomości?
 4. jak obliczyć powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego, w którym są różne wysokości?
 5. jak należy przeprowadzić oględziny lokalu mieszkalnego?
 6. jak postąpić w przypadku gdy właściciel mieszkania nie wyrazi zgody na oględziny?
XIV. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku nowo wybudowanych budynków mieszkalnych:
 1. zakończenie budowy budynku mieszkalnego a moment powstania obowiązku podatkowego?
 2. na podstawie jakich dowodów ustalić fakt zakończenia budowy budynku mieszkalnego;
 3. od kiedy należy opodatkować budynek mieszkalny, który jest wykorzystywany jeszcze przed zakończeniem budowy?
 4. jak i od kiedy opodatkować budynek mieszkalny w przypadku gdy zakończono budowę tylko jego części?
 5. czy osoba, która nabyła nowo wybudowany budynek (lokal) mieszkalny może korzystać do końca roku kalendarzowego z „wakacji podatkowych”?
 6. od kiedy opodatkować nowo dobudowaną część budynku mieszkalnego?
XV. Zmiana sposobu użytkowania budynku a stawki podatku właściwe dla budynków mieszkalnych:
 1. od kiedy następuje zmiana zasad opodatkowania lokalu (budynku) niemieszkalnego w przypadku zmiany sposobu użytkowania na lokal (budynek) mieszkalny?
 2. zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania w starostwie powiatowym a moment stosowania niższej lub wyższej stawki podatku od nieruchomości?
 3. moment zmiany sposobu użytkowania w przypadku gdy następuje to w oparciu o pozwolenie na budowę.
Opis szkolenia
Godziny szkolenia: 10.00-14.00

Zasadniczym celem szkolenia jest kompleksowa analiza i omówienie praktycznych problemów związanych z opodatkowaniem budynków i lokali mieszkalnych, w tym związanych z wynajmem krótko- i długoterminowym, wykorzystywanych na agroturystykę, części składowych lokali mieszkalnych (komórek lokatorskich, miejsc postojowych), garaży w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i stanowiących część budynków mieszkalnych. Podczas szkolenia poruszona zostanie również tematyka wpływu zmiany sposobu użytkowania budynków na stawki podatku od nieruchomości oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z nowo wybudowanymi budynkami i lokalami mieszkalnymi. W trakcie szkolenia analizie poddane zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie tytułowej tematyki.

 

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 lis 2021

(TRANSMISJA VOD) Opodatkowanie budynków i lokali mieszkalnych – problemy praktyczne

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności