24 wrz 2021
Online

(LIVE STREAMING) Elektroniczne tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Aplikacja eTW w praktyce

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Ogólne informacje dotyczące aplikacji eTW
 1. Czynności wierzycieli związane z tworzeniem dokumentów elektronicznych dotyczących egzekucji administracyjnych z wykorzystaniem systemu eTW.
 2. Ogólne zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego.
 3. Wniosek o nadanie uprawnień do systemu teleinformatycznego. Kto powinien być zgłoszony jako administrator lokalny? Jakie są uprawnienia administratora lokalnego?
 4. Funkcjonalności dostępne w ramach aplikacji eTW (eTW, eZZ, eKTW, eKZZ).
 5. Przekształcenie tytułu w postaci elektronicznej w postać papierową.
 6. Przechowywanie elektronicznych tytułów wykonawczych.
 7. Tworzenie, podpisywanie i wysyłanie elektronicznych tytułów wykonawczych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Kto i w jaki sposób może podpisać e-TW?
II. Praktyczny przewodnik wypełnienia formularza eTW wraz z omówieniem najczęściej występujących problemów.
III. Ogólne zasady wystawiania i doręczania tytułów wykonawczych.
 1. Wszczęcie egzekucji administracyjnej przez wierzyciela nie będącego jednocześnie organem egzekucyjnym.
 2. Wszczęcie egzekucji administracyjnej przez wierzyciela będącego jednocześnie organem egzekucyjnym.
 3. Doręczanie tytułów wykonawczych.
 4. Jak doręczyć tytuł wykonawczy zobowiązanemu, który ma miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego? Elektroniczne doręczenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji według przepisów obowiązujących od  5 października 2021 r.
 5. Zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym. Kiedy organ egzekucyjny może nie przyjąć tytułu wykonawczego przekazanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego?
 6. Pisma w postaci elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
IV. Rodzaje i treść tytułów wykonawczych
 1. Odpis tytułu wykonawczego, dalszy tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, ponownie wydany tytuł wykonawczy.
 2. Treść tytułu wykonawczego.
 3. Badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny.
 4. Jakie są przesłanki wycofania tytułu wykonawczego z organu egzekucyjnego? Co w sytuacji spłaty, rozłożenia na raty, przedawnienia zobowiązania, wpisanej hipoteki na zabezpieczenie, bezskuteczności egzekucji?
 5. Tytuł wykonawczy jako podstawa do wpisu hipoteki przymusowej.
 6. Jak wystawić dalszy tytuł wykonawczy w celu ustanowienia hipoteki na nieruchomości zobowiązanego? Czy można zabezpieczyć koszty egzekucyjne?
 7. Tytuł wykonawczy jako podstawa prowadzenia egzekucji z nieruchomości.
 8. Jak sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości? Co należy dołączyć do takiego wniosku? Kiedy opłaca się wszczynać egzekucję z nieruchomości?
 9. Co zrobić gdy komornik sądowy żąda sadowej klauzuli wykonalności na tytułach administracyjnych?
 10. Jaki organ jest właściwy do wszczęcia ponownej egzekucji, jeżeli postanowienie o umorzeniu wydał komornik?
 11. Co stanowi podstawę do ponownego wszczęcia egzekucji. Jak ma postąpić organ w przypadku, kiedy dysponuje kilkoma tytułami wykonawczymi na tą samą należność?
 12. Jaką wersję tytułu wykonawczego można stosować i w jakich sytuacjach?
V. Zagadnienia szczegółowe − tytuł wykonawczy jako podstawa do prowadzenia egzekucji:
 1. z majątku wspólnego małżonków,
 2. z rzeczy i praw obciążonych zastawem i hipoteką,
 3. wobec następcy prawnego, W jaki sposób wystawić tytuł wykonawczy na osobę trzecią?
 4. po zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym,
 5. przeciwko przedsiębiorcy w spadku.
 6. w jaki sposób wystawiać tytuły wykonawcze na współwłaścicieli?
 7. w jakich sytuacjach należy zaznaczyć rubrykę: „odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka”?
OFERTA PROMOCYJNA
UDZIAŁ W SZKOLENIU „ELEKTRONICZNE TYTUŁY WYKONAWCZE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI. APLIKACJA eTW W PRAKTYCE” UPRAWNIA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W  SZKOLENIU „EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W 2021 R. – CZYLI EGZEKUCJA PO NOWELIZACJI”.

Szkolenie  koncentruje się na zaprezentowaniu przebiegu egzekucji administracyjnej po nowelizacjach wprowadzonych w 2020 i 2021 r. Zmiany w sposób istotny  przebudowują dotychczasowe postępowanie  –dotyczą bowiem zarówno zasad wystawiania i treści upomnień,  wprowadzają wstępną weryfikację wystawionego tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny, zmiany w sposobach zaskarżania orzeczeń i czynności organów egzekucyjnych, a także naliczania kosztów egzekucyjnych oraz ponownego wszczęcia postępowania.  Znajomość dokonanych zmian umożliwi ochronę interesów gmin w postępowania prowadzonych przez organy egzekucyjne, w tym szczególności przed niezasadnym obciążaniem kosztami postępowań.

Program szkolenia  „EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W 2021 R. – CZYLI EGZEKUCJA PO NOWELIZACJI”

I. Omówienie ostatnich nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujących od lipca 2020 r. i lutego 2021 r. oraz projektowanych zmian.

II. Upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 1. Działania informacyjne podejmowane przez wierzyciela.
 2. Wszczęcie egzekucji bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
 3. Obowiązek wystawienia upomnienia przez wierzyciela.
 4. Przedawnienie kosztów upomnienia.

III. Wybrane środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym:

 1. skarga na czynność egzekucyjną organu egzekucyjnego,
 2. skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego,
 3. zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym.

IV. Obowiązki wierzyciela wynikające z art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych z dnia 18 lutego 2021 r. 

V. Postępowanie w sprawie zbiegów sądowych:

 1. przejecie egzekucji co do środka przez komornika,
 2. obowiązki wierzyciela oraz środki ochrony jego praw,
 3. zasady ponoszenia kosztów w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

VI. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

VII. Koszty egzekucyjne po nowemu:

 1. zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych,
 2. obciążanie kosztami wierzyciela,
 3. umorzenie kosztów,
 4. przedawnianie kosztów,
 5. zgłaszanie kosztów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

VIII. Nowe zasady ponownego wszczęcia egzekucji.

IX. Egzekucja z nieruchomości:

 1. koszt egzekucji z nieruchomości,
 2. czy w każdym przypadku należy uiścić zaliczkę na koszty postępowania,
 3. na jakim etapie najlepiej doprowadzić do zbiegu.
Opis szkolenia
Godziny szkolenia: 10.00-14.00
UWAGA! OFERTA SPECJALNA!!!
UDZIAŁ W SZKOLENIU „ELEKTRONICZNE TYTUŁY WYKONAWCZE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI. APLIKACJA eTW W PRAKTYCE” UPRAWNIA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W  SZKOLENIU „EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W 2021 R. – CZYLI EGZEKUCJA PO NOWELIZACJI”.
Z DARMOWEGO SZKOLENIA MOŻNA SKORZYSTAĆ JEDNORAZOWO W TERMINIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 30 LISTOPADA 2021 R.

W trakcie szkolenia za pośrednictwem LIVE CHATU będzie można zadawać pytania związane z omawianymi problemami.

Szkolenia są skierowane do skarbników, głównych księgowych, księgowych oraz  pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się windykacją, czynnościami przed egzekucyjnymi oraz windykacją i egzekucją administracyjną. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione obowiązki oraz uprawnienia wierzyciela z uwzględnieniem zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i w rozporządzeniach wykonawczych.

Szkolenie poświęcone jest w całości problematyce wystawiania tytułów wykonawczych oraz ich przekazywania za pomocą systemu do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego. W szczególności zostanie przedstawiona problematyka związana z  uzyskaniem dostępu do ww. systemu, prawidłowym wypełnieniem tytułu wykonawczego, ich rodzajami i sytuacjami, w których mają one zastosowanie, a także  obowiązkom wierzyciela  w zainicjowanym postępowaniu egzekucyjnym.

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Aneta Szafałowicz

radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Bartosz Kaźmierczak

radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 24 wrz 2021

(LIVE STREAMING) Elektroniczne tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Aplikacja eTW w praktyce

Aneta Szafałowicz radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania
Bartosz Kaźmierczak radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności