29 lis 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Uchwały podatkowe na 2022 r. Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zmiany i bieżące problemy związane z podatkami i opłatami lokalnymi

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Jak zacząć przygotowywanie uchwał na 2022 r.?:

 1. Specyfika podejmowania uchwał podatkowych na 2022.
 2. Wskaźniki niezbędne do podjęcia uchwał.
 3. Terminy podejmowania uchwał.
 4. Które uchwały trzeba podejmować na kolejny rok, a które mogą pozostać?

II. Uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 r.:

 1. Uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2022 r. - stawki maksymalne obowiązujące w nowym roku.
 2. Dopuszczalność różnicowania stawek.
 3. Różnicowanie stawek podatkowych a przepisy o pomoc publicznej.
 4. Czy rada gminy może zmieniać stawki w trakcie roku?
 5. Stawka dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - kto i jak powinien tę stawkę stosować?
 6. Stosowanie stawek dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - przesłanki podmiotowe i przedmiotowe stosowania.
 7. Obniżenie ceny żyta oraz ceny drewna przyjmowanych na potrzeby podatku rolnego oraz leśnego.

III. Uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz od środków transportowych:

 1. Jakie zwolnienia może wprowadzać rada gminy w podatkach lokalnych?
 2. Czy rada gminy może wprowadzać zwolnienia mieszane (podmiotowo-przedmiotowe)?
 3. Ograniczenia we wprowadzaniu zwolnień w podatku od środków transportowych.
 4. Czy można uzależnić zwolnienie w uchwale od tego, że podatnik nie ma zaległości podatkowych (NSA z 11 sierpnia 2020 r. II FSK 646/20)?

IV. Uchwały w sprawie opłat lokalnych: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów:

 1. Uprawnienia rady gminy do wprowadzania/znoszenia opłat lokalnych.
 2. Czy opłaty mogą być wprowadzane/znoszone w trakcie roku?
 3. Dopuszczalność wprowadzania opłat lokalnych tylko na określonym obszarze.
 4. Różnicowanie stawek opłat lokalnych.

V. Uchwały w sprawie inkasa:

 1. Jak prawidłowo wyznaczyć inkasenta?
 2. Jakie należności może pobierać inkasent?
 3. Czy i jak określić wynagrodzenie inkasenta?
 4. Czy powinno się wyznaczać inkasentów w okresie epidemii?

VI. Uchwały podatkowe na 2022 r. a regulacje dotyczące pomocy publicznej:

 1. Uchwały zwalniające z podatku od nieruchomości oraz przedłużające termin płatności jego rat stanowiące pomoc zgodną z Komunikatem Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
 2. Obowiązki proceduralne przy podejmowaniu uchwał stanowiących podstawę udzielania pomocy publicznej.
 3. Formularze, które powinny być złożone aby uzyskać pomoc publiczną na podstawie uchwały.
 4. Czy aby uzyskać pomoc publiczną na podstawie uchwały należy złożyć oświadczenie o niezłamaniu zakazów obowiązujących w czasie COVID, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19?
 5. Regionalna pomoc inwestycyjna - dostosowanie uchwał do zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

VII. Nowe rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r.:

 1. Wpływ nowego rozporządzenia na zmianę zasad opodatkowania neiruchomości.
 2. Jak opodatkować użytki ekologiczne, których nie ma w nowym rozporządzeniu?
 3. Jak opodatkować rowy w lesie („W”). Jak odróżnić taki rów od „W” będącego również użytkiem rolnym?
 4. Co z opodatkowaniem gruntów zadrzewionych i zakrzewionych jak gruntu leśnego i gruntu rolnego?
 5. Nieużytki jako grunt rolny - czy zawsze?
 6. Do kiedy trzeba zmienić oznaczenia działek ewidencyjnych w EGiB?

VIII. Zmiana zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

IX. Nowa kategoria podatnika w zakresie podatków lokalnych - społeczne agencje najmu:

 1. Czym jest Społeczna Agencja Najmu?
 2. W jaki sposób SAN może nabywać posiadanie nieruchomości?
 3. W jakich sytuacjach SAN może być podatnikiem podatków lokalnych?
 4. Czy umowy z SAN przenoszą obowiązek podatkowy?

X. Projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych:

 1. Jakie gminy będą uprawnione do otrzymania rekompennsaty?
 2. Tryb wnioskowania o rekompensatę.
 3. Wyliczenie wysokości rekompensaty.
 4. Zasady przekazywania rekompensaty.

XI. Ciąg dalszy problemów z opodatkowaniem nieruchomości przedsiębiorców po wyroku trybunału konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (sk 39/19):

 1. Czy wyrok TK oznacza faktycznie powrót do tzw. względów technicznych?
 2. Czy wyrok TK umożliwia niższe opodatkowanie nieruchomości podmiotów w upadłości?
 3. Czy wyrok TK może stanowić podstawę do niższego opodatkowania nieruchomości spółek komunalnych oraz samorządowych zakładów budżetowych, które realizują gospodarkę komunalną?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz wybrane wzory uchwał podatkowych na 2022 r. w sprawie:

 • stawek podatku od nieruchomości;
 • stawek podatku od nieruchomości z różnicowaniem stanowiącym pomoc de minimis;
 • stawek podatku od środków transportowych;
 • zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis;
 • obniżenia ceny żyta na potrzeby podatku rolnego;
 • obniżenia ceny drewna na potrzeby podatku leśnego;
 • opłaty prolongacyjnej;
 • opłaty miejscowej;
 • opłaty targowej;
 • opłaty uzdrowiskowej;
 • opłaty od posiadania psów;
 • zwolnienia gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Podstawowym celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki przygotowywania uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych na 2022 r. W tym zakresie omówione zostaną podstawowe zasady i problemy związane z przystąpieniem do przygotowania projektów tych uchwał. W szczególności w trakcie szkolenia udzielona zostanie odpowiedź na pytanie, jakie uchwały rady gmin muszą, a jakie mogą podjąć na rok 2022 r. Ponadto analizie poddane zostaną szczegółowe kwestie związane z podejmowaniem poszczególnych kategorii uchwał m.in. w sprawie stawek podatkowych, zwolnień podatkowych, wprowadzenia inkasa. Przedstawione zostaną również zasady podejmowania uchwał wprowadzających preferencje podatkowe stanowiące pomoc publiczną.

W drugiej części szkolenia przedstawione zostaną wprowadzone i planowane zmiany w podatkach lokalnych oraz bieżące problemy związane z ich wymiarem i poborem. Omówione zostanie m.in. nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, którego zapisy wpływają na opodatkowanie nieruchomości. Ponadto przedstawione zostaną zasady uzyskania przez gminy rekompensaty z tytułu dochodów utraconych z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych za 2018 r. oraz problem stosowania wyroku TK z dnia 24 lutego 2021 r. (39/19) do nieruchomości służących realizacji gospodarki komunalnej i podmiotów w upadłości.

 

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 lis 2021

(TRANSMISJA VOD) Uchwały podatkowe na 2022 r. Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zmiany i bieżące problemy związane z podatkami i opłatami lokalnymi

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności