29 lis 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Aktualne, kluczowe problemy realizacji podatków lokalnych w gminach w następstwie wyroku TK z 24 lutego 2021 r. w sprawie SK 39/19 i inne zagadnienia

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Ciąg dalszy problemów z opodatkowaniem gruntów i budynków po zlikwidowanych liniach kolejowych:

 1. czy wnioski o zwroty nadpłat składane przez spółki kolejowe są zasadne?
 2. jakie czynności procesowe powinien podjąć organ podatkowy w związku ze złożonymi wnioskami?
 3. czy sam wpis w statucie, że spółka kolejowa prowadzi działalność w zakresie: archiwów, badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; działalności archiwów, pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz działań w zakresie powszechnego obowiązku obrony skutkuje niższym opodatkowaniem?
 4. jakich dowodów żądać od spółek kolejowych?
 5. jakie elementy powinna zawierać decyzja odmawiająca zwrotu nadpłaty?
 6. czy w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot nadpłaty należy wszczynać postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego?

II. Czy rozłączniki sterowane zdalnie instalowane na liniach napowietrznych średniego napięcia stanowią przedmiot opodatkowania?

 1. weryfikacja zasadności składanych korekt deklaracji;
 2. jak należy zakwalifikować łącznik umieszczony na liniach energetycznych?
 3. czy organ podatkowy powinien wydawać decyzję stwierdzającą nadpłatę?
 4. czy wniosek i korekta deklaracji za 2015 r. złożona w grudniu 2020 r. podlega rozpatrzeniu w 2021 r.?
 5. czy zasadne jest powołanie biegłego?

III. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków a tryby zmiany ostatecznych decyzji podatkowych w trakcie roku podatkowego:

 1. czy złożone informacje na podatek od nieruchomości rolny i leśny inicjują postępowanie podatkowe w sprawie zmiany decyzji ostatecznej?
 2. czy zmieniając decyzję w trybie przepisu art. 254 Ordynacji podatkowej organ podatkowy zobowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego oraz postanowienie o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?
 3. czy na podstawie art. 254 Ordynacji podatkowej można zmienić decyzję podatkową za ubiegłe lata podatkowe? Jeżeli tak, to w jakich przypadkach?
 4. czy art. 254  Ordynacji podatkowej ma zastosowanie do zmiany decyzji wydanych i doręczonych osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mających osobowości prawnej?
 5. w jakiej formie i w jakich przypadkach organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej?
 6. tryb zainicjowania postępowania wznowieniowego;
 7. w jakiej formie odmówić wznowienia postępowania podatkowego?
 8. kiedy organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania a w jakich przypadkach decyzję o odmowie wznowienia postępowania?
 9. analiza przesłanek wznowienia postępowania podatkowego;
 10. jak należy rozumieć pojęcie „nowe istotne dla sprawy okoliczności faktyczne”;
 11. czy złożona informacja na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny stanowi wniosek o wznowienie postępowania podatkowego”;
 12. w jakich sytuacjach organ podatkowy zmienia decyzję w oparciu o art. 254 o.p. a kiedy stosuje art. 245 o.p.?

IV. W jakich sytuacjach majątek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą może być opodatkowany niższymi stawkami podatku od nieruchomości?

 1. zasady opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 2. jakie kryteria decydują o uznaniu gruntu, budynku i budowli za „związany z prowadzeniem działalności gospodarczej”?
 3. na podstawie jakich dowodów ustalić fakt związania gruntu, budynku i budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej?
 4. czy w każdym przypadku niewykorzystywania w danym momencie gruntu i budynku należy stosować stawki właściwe odpowiednio dla gruntów i budynków pozostałych?
 5. jak opodatkować budowle niewykorzystywane do działalności gospodarczej?

V. Spółki a wysokość stawek podatku od nieruchomości:

 1. czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego daje podstawę do zmiany zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości majątku spółek (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo akcyjnych, akcyjnych, z o.o., prostych spółek akcyjnych)?
 2. czy zasadne jest niższe opodatkowanie gruntów i budynków będących w posiadaniu spółek, które okresowo nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej?
 3. jak opodatkować nieruchomości i obiekty budowlane spółek wykonujących działalność rolniczą i działalność gospodarczą?

VI. Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych a prawo do ulgi inwestycyjnej:

 1. czy w przypadku gdy rolnik dokumentuje zakup i montaż paneli fotowoltaicznych 8% stawką podatku VAT może otrzymać ulgę inwestycyjną?
 2. czy warunkiem przyznania ulgi inwestycyjnej jest usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym?
 3. czy zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym umożliwia przyznanie ulgi inwestycyjnej?
 4. czy podatnik, który wykorzystuje energię zarówno do celów mieszkalnych, jak i produkcyjnych ma prawo do ulgi?
 5. czy zasadne jest przyznanie ulgi inwestycyjnej w sytuacji, gdy rolnik zawrze z bankiem umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, tj. przeniesie na bank własność instalacji do czasu spłaty kredytu
 6. czy podatnik podatku rolnego prowadzący wyłącznie działalność w zakresie produkcji roślinnej może ubiegać się o ulgę inwestycyjną?
 7. czy można przyznać ulgę inwestycyjną w przypadku rolników prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą?
 8. finansowanie inwestycji z kredytu a prawo do ulgi;
 9. program 5000+ a ulga inwestycyjna;
 10. ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo do ulgi z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych;
 11. jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku gdy przyzna podatnikowi ulgę inwestycyjną a ten następnie dostanie dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych?
 12. komu można przyznać ulgę inwestycyjną?
 13. czy osoba która posiada 0,5 ha użytków rolnych może ubiegać się o ulgę inwestycyjną?
 14. czy rolnik, który dokonał zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych na budynkach dzierżawionych uprawniony jest do złożenia wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej?
 15. jak postąpić gdy rolnik posiada grunty własne i we współwłasności? Czy w tej sytuacji ulga inwestycyjna może być odliczana od wszystkich gruntów, w zakresie których rolnik jest podatnikiem?
 16. czy w przypadku dokonania inwestycji na terenie sąsiedniej gminy rolnik może korzystać z ulgi w obu gminach?
 17. czy w przypadku małżonków każdy z nich powinien podpisać się pod wnioskiem o przyznanie ulgi inwestycyjnej z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych?
 18. elementy decyzji przyznającej ulgę inwestycyjną;
 19. czy podatnik może przedstawić kopie faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki inwestycyjne?
 20. jakie wydatki mogą być uwzględnione przy udzielaniu ulgi?
 21. co należy rozumieć pod pojęciem „zakończenie inwestycji” – czy w tym zakresie niezbędne jest podpisanie umowy z zakładem energetycznym?
 22. czy organ podatkowy zobowiązany jest przeprowadzić oględziny zrealizowanej inwestycji?
 23. czy w każdym przypadku wydatek inwestycyjny powinien być udokumentowany fakturą VAT?
 24. jak rozliczać ulgę inwestycyjną u rolników będących podatnikami podatku VAT?
 25. w jakich sytuacjach ulga inwestycyjna z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych może być kontynuowana przez następców prawnych podatnika?
 26. jak postąpić gdy podatnik podatku rolnego korzysta z ulgi inwestycyjnej i składa kolejny wniosek o jej przyznanie z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych?
 27. ulga inwestycyjna a pomoc publiczna
 28. jaki formularz pomocowy powinien złożyć rolnik ubiegający się o ulgę inwestycyjną z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych?
 29. jak postąpić w sytuacji gdy podatnik nie przedłoży dokumentów związanych z udzieleniem pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis?
 30. w jakim terminie należy złożyć sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej?

VII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00-14.00

Zasadniczym celem szkolenia jest kompleksowa analiza i omówienie bieżących, praktycznych problemów dotyczących realizacji podatków lokalnych w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności takich jak: opodatkowanie przedsiębiorców, w tym spółek kolejowych w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., tryb postępowania z wnioskami o zwrot nadpłat, postępowanie w sprawie opodatkowania rozłączników sterowanych drogą radiową (zdalnie),  modernizacja ewidencji gruntów i budynków a tryby postępowania gminnych organów podatkowych.

Istotnym problemem pojawiającym się w gminach jest dopuszczalność stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu zakupu i zainstalowania instalacji fotowoltaicznych. Kwestia ta zostanie bardzo szczegółowo omówiona na konkretnych przykładach.

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 lis 2021

(TRANSMISJA VOD) Aktualne, kluczowe problemy realizacji podatków lokalnych w gminach w następstwie wyroku TK z 24 lutego 2021 r. w sprawie SK 39/19 i inne zagadnienia

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności