25 paź 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Podatkowa pomoc publiczna udzielana w 2021 r. w pytaniach i odpowiedziach. Nowe wytyczne komisji europejskiej dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej w latach 2022-2027

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

Wstęp: dotyczący nowych Wytycznych KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które będą obowiązywać

w latach 2022 – 2027 i które będą podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin.  

I. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

 1. Czy każda ulga w spłacie dla przedsiębiorcy jest pomocą publiczną? Kiedy ulga dla podatnika może nie być potraktowana jako pomoc publiczna?
 2. Jak rozróżnić formy pomocy z art 67b Ordynacji podatkowej, do kogo należy ostateczna decyzja o przesądzeniu tego, czy ulga jest pomocą publiczną? Czy to podatnik we wniosku wskazuje, że wnioskowana ulga to pomoc publiczna, pomoc de minimis lub nie stanowi pomocy publicznej? Czy należy to do organu podatkowego?
 3. Podatnik wynajmuje nieruchomość innemu przedsiębiorcy i występuje o umorzenie zaległości. Czy uzyskuje on pomoc publiczną? A co w sytuacji gdyby wynajmował nieruchomość jedynie na cele mieszkalne?
 4. Czy ulgi w zakresie sportu, kultury, ochrony zdrowia są pomocą publiczną? A co z ulgami dla MPWiK oraz MZK, czy stanowią one pomoc publiczną?
 5. Jak badać zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową w UE i jak należy rozumieć rynek lokalny (brak pomocy publicznej)? Czy można bazować w tym zakresie jedynie na oświadczeniach przedsiębiorców?
 6. Jak prawidłowo postąpić z wnioskiem, jeśli wnioskodawca nie przedkłada Formularza informacji lub brakuje zaświadczeń o pomocy de minimis?
 7. Jak mamy postąpić jeśli właściciel lokalu-osoba fizyczna ma tylko zarejestrowaną działalność w lokalu zajmowanym na cele mieszkaniowe? Czy ulga jest pomocą publiczną i czy wydajemy zaświadczenie o pomocy de minimis?
 8. Małżeństwo posiada nieruchomość, żona powadzi tam działalność jako osoba fizyczna. Żona jako podmiot, który prowadzi tam działalność składa wniosek o umorzenie podatku. Kto jest beneficjentem pomocy, żona która prowadzi działalność gospodarczą, czy małżeństwo jako właściciele nieruchomości (na których jest wystawiana decyzja wymiarowa)? Na kogo wydać zaświadczenie o pomocy de minimis? Jak potem należy ujmować to w sprawozdaniach? A jak postąpić w sytuacji, gdyby oboje prowadzili działalność gospodarczą (np. ośrodek wypoczynkowy)?
 9. Jak postępować w zakresie pomocy de minimis w przypadku współwłaścicieli nieruchomości, jeśli tylko niektórzy prowadzą działalność gospodarczą? Od kogo żądać formularzy? Na kogo wystawiać zaświadczenie o pomocy de minimis? Kogo wykazać w sprawozdaniu?
 10. Czy emeryt pobierający świadczenie emerytalne z ZUS, który posiada użytki rolne na terenie naszej gminy i zwróci się o rozłożenie na raty zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatku od nieruchomości + podatek rolny), otrzymuje pomoc de minimis w rolnictwie?
 11. Jeśli w budynku mieszkalnym jest również powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą, czy ulga będzie stanowiła pomoc de minimis?
 12. W jakich przypadkach należy badać trudną sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy i żądać przedłożenia sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata?
 13. Jak i kiedy należy badać powiązania pomiędzy przedsiębiorcami?
 14. Jak należy postąpić z zaświadczeniem o pomocy de minimis i sprawozdaniem w przypadku zmiany układu ratalnego? Czy w przypadku zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo (art. 253a o.p.) do wyliczenia EDB bierze się stopę bazową i kurs euro na dzień wydania pierwotnej decyzji?
 15. Ochotnicza Straż Pożarna wydzierżawiła budynek remizy przedsiębiorcy pod działalność gospodarczą, czy w przypadku umorzenia podatku OSP (od działalności gospodarczej) mamy do czynienia z pomocą de minimis?
 16. Czy w przypadku spółki cywilnej, przy ubieganiu się o pomoc de minimis każdy wspólnik spółki powinien sam wypełnić Formularz informacji czy też Formularz wypełnia tylko spółka, wszyscy wspólnicy, czy podatnik? Co wówczas z oświadczeniem o uzyskanej pomocy de minimis w przeciągu 3 lat – czy wszyscy wspólnicy powinni złożyć oświadczenie dotyczące siebie (swojego nr NIP) czy też składa je tylko spółka? Na kogo wystawić zaświadczenie o pomocy de minimis – na spółkę, na wspólników, czy tylko na podatnika?
 17. Jak należy wypełnić część D Formularza informacji o pomocy de minimis i zawartą w nim tabelę dotyczącą pomocy na te same koszty kwalifikowane?
 18. Czym się różnią i kiedy stosujemy formularze: – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozporządzenie KE nr 1407/2013, a kiedy – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozporządzenie KE nr 360/2012?

II. Pomoc covidowa

 1. Jak odróżnić pomoc covidową od pomocy de minimis? Kiedy ulga jest pomocą covidową a kiedy pomocą de minimis? Którą z ulg łatwiej uzyskać przedsiębiorcy? Czy limit covidowy kumulujemy z pomocą de minimis? Do kiedy obowiązuje pomoc covidowa?
 2. Jakie po kolei warunki należy spełnić aby otrzymać pomoc covidową z Ordynacji podatkowej (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności)? Jak postępować z wnioskiem o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości w ramach pomocy covidowej? Jaką procedurę należy zastosować przy COVID-19?
 3. Czy udzielając ulgi w formie odroczenia, bądź rat dla przedsiębiorcy w ramach COVID, na podstawie przepisów art. 67a § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej, nie należy już gromadzić żadnych dokumentów finansowych do badania "ważnego interesu podatnika", skoro pomoc "covidova" nie wymaga przedkładania sprawozdań finansowych?
 4. Jak przedsiębiorca powinien prawidłowo wypełnić formularz covidowy? Co jest w nim najważniejsze?
 5. Czy i w jaki sposób należy informować podatników o otrzymanej pomocy publicznej na podstawie uchwał z powodu Covid-19 dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości?
 6. W jaki sposób i kiedy badać przy pomocy covidowej, czy przedsiębiorca spełnia kryteria podmiotu znajdującego się w trudnej sytuacji?
 7. Czy organ podatkowy może umarzać w dalszym ciągu zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości), gdy podatnik we wniosku powołuje się na pandemię i przedstawia dokumenty za okres 3 ostatnich lat i przedstawia znaczny spadek dochodów?
 8. Jeśli podatnik miał już udzieloną ulgę (odroczenie) w ramach pomocy de minimis za niektóre miesiące w 2020 r., to czy może ubiegać się o kolejną ulgę w ramach pomocy covidowej za ten sam okres w 2021 r. (ulga dotycząca rozłożenia na raty)? Co w takiej sytuacji należy zrobić z zaświadczeniami o pomocy de minimis?
 9. Jak należy ustalić dzień udzielenia pomocy oraz jej wartość w przypadku zwolnienia bądź przesunięcia terminu płatności w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i osób prawnych na podstawie uchwały z powodu Covid-19 dotyczącą art. 15p ust. 1 i 15q ustawy covidowej?

III. Zwolnienia z podatku od nieruchomości

 1. Czy zwalniając przedsiębiorców z podatku od nieruchomości zawsze udzielamy pomocy publicznej? A co w przypadku obniżenia stawki podatku od nieruchomości?
 2. W dniu 31.12.2020 r. wygasła nam uchwała dotycząca pomocy regionalnej (zwolnienie z podatku od nieruchomości). Czy warto podejmować ją jeszcze w tym roku, czy poczekać do 2022 r.? Kiedy będą znane nowe zasady pomocy regionalnej na kolejne lata?
 3. Jak powinna wyglądać prawidłowa uchwała ws. zwolnień z podatku od nieruchomości dotycząca pomocy regionalnej na nowe inwestycje?
 4. Jaki jest dzień udzielenia pomocy przy zwolnieniach z podatku od nieruchomości dla osób prawnych i osób fizycznych? Na jaki moment należy wydać zaświadczenie o pomocy de minimis i z jaką kwotą?
 5. Jak postąpić, gdy podatnik nie składa informacji na podatek/deklaracji podatkowej a przypuszczamy, że chce korzystać ze zwolnienia?
 6. Czy w związku z nowelizacją rozporządzenia KE nr 1407/2013 – do 31.12.2023 r. mamy w gminie uchwałę w sprawie ulg cywilnoprawnych w ramach pomocy de minimis (w skrócie), która obowiązuje do 30.06.2021 r., to należy zmienić tę uchwałę pod kątem jej obowiązywania? Czy można dokonać zmiany uchwały tylko zmieniając datę obowiązywania uchwały?

IV. Pomoc w rolnictwie

 1. Czy każda ulga dla rolnika jest pomocą publiczną? Na jakie elementy zwracać uwagę?
 2. Jak należy postąpić przy ulgach i zwolnieniach podatkowych w kontekście wyczerpania krajowego limitu pomocy de minimis w sektorze rolnictwa?
 3. Czy pomoc z tytułu usuwania folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej to pomoc de minimis? Jeśli tak to co zrobić, gdy wyczerpie się krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie?
 4. Co zrobić z decyzją o zwolnieniu z tytułu nabycia gruntów, gdy podatnik te grunty sprzedał po 2 latach? A co z zaświadczeniem o pomocy de minimis?
 5. Jak należy obliczać limit pomocy u rolnika, który jednocześnie jest przedsiębiorcą prowadzącym inną działalność (transport, handel). Jaki limit zastosować jeśli nie ma rozdzielności księgowej np. w przypadku umorzenia podatku od nieruchomości (20 tys. euro czy 100 lub 200 tys. euro)?
 6. Czy przy uldze inwestycyjnej bierzemy pod uwagę wydatki brutto czy netto?
 7. W przypadku ulgi z tytułu nabycia gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego jako pomoc de minimis w rolnictwie, jeśli pomoc była udzielona w 2019 r. było wprowadzone do systemu SRPP, a okres obowiązywania ulgi jest do 2024 r. Czy na każdy rok obowiązywania ulgi wydajemy zaświadczenie? Jeśli tak, to czy do systemy wpisujemy nr decyzji z 2016 r.? Czy rolnik korzystający z tej ulgi musi co roku składać formularz do pomocy publicznej czy wystarczy jeden złożony do wniosku z 2019 r.? Co w sytuacji gdy w 2021 r. zostanie wyczerpany limit krajowy?

V. Sprawozdawczość z pomocy publicznej

 1. Jakie są obecnie terminy przesyłania sprawozdań do SRPP i SHRIMP?
 2. Jak prawidłowo i kiedy wykazać w sprawozdaniu pomoc covidową? Jaki jest dzień udzielenia pomocy covidowej?
 3. Co należy uwzględnić w wykazie pomocy publicznej podawanej do publicznej wiadomości, udzielonej w ciągu roku 2020 r. (art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych), w szczególności jak postąpić z pomocą covidową?
 4. Jak sporządzić sprawozdanie w aplikacji SHRIMP w przypadku braku NIP z wykorzystaniem tzw. NIP-u zastępczego? Co w przypadku gdy pojawia się informacja, że limit pomocy de minimis jest przekroczony, czy należy to zignorować i kontynuować dalej sprawozdanie?
Opis szkolenia

 Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

 

Szkolenie podejmie próbę odpowiedzi na 44 najbardziej nurtujące, a zarazem frustrujące pytania z podatkowej pomocy publicznej. Pomimo tego, że pomoc publiczna obecna jest od lat w szeregu aktywności organów gminnych, to jednak ta w podatkach wywołuje niezmiennie najwięcej wątpliwości, zapytań i nie ma co ukrywać również frustracji. Wynika to zapewne z natury i znaczenia podatków, ciągłych zmian w tym zakresie (choćby ustawa covidowa), ale przede wszystkim, że specyficznego połączenia dwóch dość problematycznych obszarów, tj. podatków i pomocy publicznej. Szkolenie jest odpowiedzią na sygnalizowaną przez pracowników gminnych organów podatkowych potrzebę usystematyzowania wiedzy dotyczącej zasadniczych i kluczowych problemów związanych ze stosowaniem przepisów pomocowych w podatkach lokalnych.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wybranych 44 najczęściej wskazywanych przez gminne organy podatkowe problemów związanych przede wszystkim z podatkiem od nieruchomości, rolnym oraz od środków transportowych w kontekście przepisów o pomocy publicznej. W ramach spotkania przedstawione zostaną także aktualne zmiany w zakresie tzw. pomocy covidowej, które w ostatnim czasie pojawiają się wręcz „z dnia na dzień”.

Dodatkowo, z uwagi na przyjęcie przez Komisję Europejską w dniu 19 kwietnia 2021 r. nowych „Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa”, które będą obowiązywać w latach 2022–2027 i które będą podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin, zostaną zasygnalizowane kluczowe zasady/zmiany w nich zawarte.  

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Robert Zenc

naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 25 paź 2021

(TRANSMISJA VOD) Podatkowa pomoc publiczna udzielana w 2021 r. w pytaniach i odpowiedziach. Nowe wytyczne komisji europejskiej dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej w latach 2022-2027

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności