29 lis 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Opodatkowanie gruntów − jaki podatek, jaka stawka, kiedy grunt jest wyłączony, a kiedy zwolniony od podatku?

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Jaki podatek od gruntu:

 1.  jak klasyfikować grunty dla potrzeb opodatkowania?
 2. kiedy użytki rolne oraz lasy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 3. kiedy można uznać, że grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej?
 4. jak opodatkować użytki rolne i lasy na których nie prowadzi się działalności rolniczej lub leśnej?

II. Ewidencja gruntów i budynków jako podstawowy dokument do wymiaru podatków od gruntów:

 1. jakie dane z ewidencji są zawsze wiążące dla organu podatkowego a jakie mogą być pomijane?
 2. od kiedy wywierają skutek zmiany w ewidencji gruntów i budynków?
 3. jak opodatkować grunty z wadliwymi oznaczeniami (np. Ls-RV)?
 4. co jest ważniejsze − ewidencja czy plan zagospodarowania przestrzennego?
 5. jakie znaczenie dla wymiaru podatku od gruntów ma akt notarialny?

III. Wybrane problemy związane z opodatkowaniem gruntów podatkiem od nieruchomości:

 1. jak opodatkować grunty zajmowane pod żwirownie, farmy fotowoltaiczne, wydobycie torfu?
 2. opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi, zajętych na pasy technologiczne i strefy bezpieczeństwa;
 3. kiedy można uznać, że grunt u przedsiębiorcy jest związany z budynkiem mieszkalnym i podlega opodatkowaniu niższą stawką?
 4. opodatkowanie gruntów zajętych pod inwestycje deweloperów;
 5. wyłączenie z opodatkowania dróg publicznych − czy zawsze ogólnodostępna droga podlega wyłączeniu z opodatkowania?
 6. zasady opodatkowania gruntów pod wodami płynącymi, jeziorami i sztucznymi zbiornikami;
 7. zasady stosowania stawki dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji;
 8. zwolnienie dla gruntów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz rekompensata dochodów utraconych z tego tytułu;
 9. jak opodatkować nieużytki, użytki ekologiczne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione?
 10. czy grunt może być zabytkiem i korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

IV. Wybrane problemy związane z opodatkowaniem gruntów podatkiem rolnym:

 1. czy grunt musi być użytkowany rolniczo, aby podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym?
 2. opodatkowanie dróg wewnętrznych w gospodarstwach rolnych;
 3. jak opodatkować „łamańce” np. W-ŁIII?
 4. kiedy podatek rolny naliczany jest wg stawki 2,5 a kiedy 5q żyta?
 5. czy grunty stanowiące wyłączną własność oraz współwłasność są sumowane przy liczeniu normy obszarowej gospodarstwa rolnego?
 6. kiedy i jakie umowy przenoszą obowiązek podatkowy na posiadaczy gruntów rolnych?
 7. czy tylko umowa z art. 28 czy również z art. 38 ustawy o KRUS przenosi obowiązek podatkowy?
 8. czy potwierdzenie w gminie umowy dzierżawy wystarczy do przeniesienia obowiązku podatkowego?
 9. jak opodatkować użytki rolne stanowiące współwłasność gminy i innych podmiotów?
 10. czy grunty nabyte na licytacji mogą korzystać ze zwolnienia z podatku rolnego?
 11. zasady stosowania zwolnienia i ulgi związanej z nabyciem gruntów;
 12. co zrobić, gdy podatnik rozwiąże umowę zawartą z KOWR przed upływem 10 lat, a wcześniej uzyskał zwolnienie od podatku rolnego?

V. Wybrane problemy związane z opodatkowaniem gruntów podatkiem leśnym:

 1. czy grunt bez lasu może być opodatkowany podatkiem leśnym?
 2. jakim podatkiem opodatkować zalesiony grunt o innej klasyfikacji niż „Ls”?
 3. opodatkowanie dróg i parkingów leśnych;
 4. jak opodatkować grunt leśny wyłączony decyzją administracyjną na inne cele niż leśne?
 5. kto płaci podatek od gruntów w zarządzie Lasów Państwowych przekazanych w posiadanie na podstawie umów i posiadanych bezumownie?
 6. jaki podatek od lasu płaci przedsiębiorca?
 7. jakie znaczenie dla wymiaru podatku leśnego ma plan urządzenia lasu?
 8. łączne zobowiązanie pieniężne w podatku leśnym;
 9. czy grunt wylesiony może korzystać ze zwolnienia dla lasów w wieku do lat 40?

VI. Przedłużenie okresu wprowadzania zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużania terminu płatności rat podatku w związku z COVID-19:

 1. przedłużono możliwość wprowadzania zwolnień i przedłużeń terminów płatności rat do końca roku,
 2. czy rady gmin muszą czy mogą skorzystać z nowego uprawnienia?
 3. jak wprowadzić zwolnienie lub przedłużenie terminów płatności rat? Nowa uchwała czy przedłużenie obowiązywania starej uchwały?

VII. Najnowsze orzecznictwo:

 1. opodatkowanie hali garażowej w posiadaniu przedsiębiorcy (wyrok NSA z 6.11.2020 r., II FSK 1548/19);
 2. moment powstania obowiązku podatkowego przy nowym budynku (wyrok WSA w Gdańsku z 15.12.2020 r., I SA/Gd 781/20);
 3. działania prawne a zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej (wyrok NSA z 2.09.2020 r., II FSK 1520/18);
 4. opodatkowanie gruntów zajętych pod farmy fotowoltaiczne (wyrok WSA w Warszawie z 7.05.2019 r., III SA/Wa 1932/18);
 5. czy złożenie informacji o gruntach z wykazanym zwolnieniem może być uznane za wniosek o jego udzielenie? (wyrok NSA z 22.12.2020 r., II FSK 1774/20).
Opis szkolenia
Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problematyki opodatkowania gruntów podatkiem od nieruchomości, rolnym oraz leśnym. W ramach szkolenia zostaną przedstawione zarówno zagadnienia związane z ustaleniem rodzaju podatku, który powinien być płacony od gruntu, jak i szczegółowe kwestie odnoszące się do zasad opłacania danego podatku. Omówione zostanie znaczenie dla wymiaru podatków lokalnych ewidencji gruntów i budynków oraz innych dokumentów (np. planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu).

W ramach szkolenia przedstawione zostaną także szczegółowe problemy związane z opodatkowaniem gruntów występujące w podatkach, które je obciążają. W szczególności stosowanie właściwej stawki podatku od nieruchomości (np. dla gruntów objętych obszarem rewitalizacji), wybranych zwolnień z podatku rolnego (np. dla gruntów nabywanych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego), czy też zwolnień w podatku leśnym (np. dla lasów w wieku do lat 40).

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną także najnowsze zmiany w zakresie podatków lokalnych dotyczące uprawnień rad gmin do wprowadzania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużaniem terminów płatności jego rat, a także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

 

 

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 lis 2021

(TRANSMISJA VOD) Opodatkowanie gruntów − jaki podatek, jaka stawka, kiedy grunt jest wyłączony, a kiedy zwolniony od podatku?

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności