25 paź 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Postępowanie podatkowe w gminie. Zmiany decyzji podatkowych w trakcie roku podatkowego

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
 1. Procedura czynności sprawdzających w gminie
  1. istota i cel czynności sprawdzających;
  2. jakie działania może podjąć gminny organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających?
  3. zasady korekty deklaracji z urzędu w procedurze czynności sprawdzających;
  4. dopuszczalność zastosowania kary porządkowej w procedurze czynności sprawdzających w sytuacji gdy podatnik nie składa wyjaśnień w sprawie niezłożenia deklaracji lub wyjaśnień co do poprawności złożonej deklaracji;
  5. jakie działania należy podjąć gdy czynności sprawdzające nie przyniosą oczekiwanego rezultatu?
 2. Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego
  1. brak informacji podatkowej a wszczęcie postępowania podatkowego;
  2. skutki prawne złożonej informacji (wadliwej i niewadliwej);
  3. konsekwencje procesowe złożenia informacji tylko przez jednego ze współwłaścicieli;
  4. czy organ podatkowy, który otrzyma prawidłową informację zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie dowodowe?
  5. kiedy należy wydać postanowienie o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego;
  6. czy dopuszczalne jest wydanie kilku decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego?
  7. czy można doręczyć decyzję ustalającą tylko jednemu ze współwłaścicieli?
  8. elementy decyzji wymiarowej.
 3. Postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego
  1. w jakich przypadkach wydajemy postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego?
  2. jak postąpić gdy po wszczęciu postępowania a przed wydaniem decyzji zostanie złożona deklaracja (wadliwa lub prawidłowa);
  3. czy w trakcie postępowania podatnik może złożyć korektę deklaracji?
  4. jak należy postąpić gdy w trakcie postępowania podatkowego nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego?
  5. elementy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
 4. Jak skutecznie przeprowadzić postępowanie podatkowe?
  1. pojęcie dowodu w postępowaniu prowadzonym przez gminne organy podatkowe;
  2. specyfika dowodów w procesie realizacji podatków lokalnych;
  3. jak prawidłowo wyznaczyć i przeprowadzić oględziny?
  4. czy dokumentacja fotograficzna powinna być opisana przez osobę przeprowadzającą oględziny?
  5. jakie elementy powinien zawierać protokół z przeprowadzonych oględzin?
  6. jakie działania należy podjąć w sytuacji, gdy podatnik nie udostępnia przedmiotu oględzin (gruntu, budynku lub budowli)?
  7. w jakim trybie  organ podatkowy powołuje biegłego?
  8. czy na podstawie postanowienia o powołaniu biegłego biegły może przeprowadzić oględziny ocenianych obiektów czy też należy wydać postanowienie o przeprowadzeniu oględzin z udziałem pracownika lokalnego organu podatkowego?
  9. czy organ podatkowy obowiązany jest przesłać opinię biegłego podatnikowi?
  10. w jakich sytuacjach należy zawiadomić stronę o przeprowadzeniu dowodu?
  11. tryb i zasady przesłuchania świadka;
  12. znaczenie dowodów zgromadzonych ze stron internetowych podatnika;
  13. w jakich sytuacjach należy wydać postanowienie o włączeniu dowodu do akt postępowania?
 5. Postępowanie w sprawie zmiany decyzji w trybie art. 254 Ordynacji podatkowej
  1. modernizacja ewidencji gruntów i budynków a zmiana decyzji w trybie art. 254 ordynacji podatkowej?
  2. czy złożone informacje na podatek od nieruchomości rolny i leśny inicjują postępowanie podatkowe w sprawie zmiany decyzji ostatecznej?
  3. czy zmieniając decyzję w trybie przepisu art. 254 Ordynacji podatkowej organ podatkowy zobowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego oraz postanowienie o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?
  4. czy na podstawie art. 254 Ordynacji podatkowej można zmienić decyzję podatkową za ubiegłe lata podatkowe? Jeżeli tak, to w jakich przypadkach?
  5. czy art. 254  Ordynacji podatkowej ma zastosowanie do zmiany decyzji wydanych i doręczonych osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mających osobowości prawnej?
  6. w jakiej formie i w jakich przypadkach organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej?
 6. Czynności organów podatkowych w sprawie wznowienia postępowania podatkowego
  1. tryb zainicjowania postępowania wznowieniowego;
  2. w jakiej formie odmówić wznowienia postępowania podatkowego?
  3. kiedy organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania a w jakich przypadkach decyzję o odmowie wznowienia postępowania?
  4. analiza przesłanek wznowienia postępowania podatkowego;
  5. jak należy rozumieć pojęcie „nowe istotne dla sprawy okoliczności faktyczne”;
  6. czy złożona informacja na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny stanowi wniosek o wznowienie postępowania podatkowego”;
  7. modernizacja gruntów i budynków a wznowienie postępowania podatkowego – w jakich sytuacjach organ podatkowy zmienia decyzję w oparciu o art. 254 o.p. a kiedy stosuje art. 245 o.p.?
 7. Postępowanie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty i korektą deklaracji
  1. czy w przypadku złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą deklaracji organ podatkowy zobowiązany jest wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego?
  2. w jakim terminie należy zwrócić nadpłatę?
  3. jakie elementy powinna zawierać decyzja odmawiająca stwierdzenia nadpłaty?
  4. obowiązek pouczenia podatnika o bezskuteczności złożonej korekty deklaracji;
  5. w jakich sytuacjach organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę?
 8. Bieżące problemy związane z realizacją podatków w gminie
  1. opodatkowanie zbiorników (silosów) w świetle najnowszego orzecznictwa NSA;
  2. opodatkowanie majątku przedsiębiorców po wyroku TK z 24 lutego 2021 r.;
  3. opodatkowanie stacji transformatorowych;
  4. ulga inwestycyjna na panele fotowoltaiczne;
  5. opodatkowanie wag samochodowych;
  6. opodatkowanie budowli usytuowanych w budynkach;
  7. opodatkowanie myjni samochodowych;
  8. działalność sezonowa a podatek od nieruchomości.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Zasadniczym celem szkolenia jest analiza, krok po kroku, czynności postępowania podatkowego podejmowanych przez organy podatkowe w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych.

Ze względu na różnorodność podatkowoprawnych stanów faktycznych szczegółowo omówione zostaną poszczególne tryby zmiany i uchylenia decyzji podatkowych, a także postępowania, których przedmiotem jest zweryfikowanie poprawności deklarowanych rozliczeń podatkowych bądź też ustalenie lub określenie ich wysokości.

Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej ma postępowanie dowodowe. Z tych też powodów podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zasady przeprowadzania czynności dowodowych, w tym m. in. oględzin i powołania biegłego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej materiały szkoleniowe, w tym zbiór kilkudziesięciu wzorów pism w sprawach podatkowych.

 

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 25 paź 2021

(TRANSMISJA VOD) Postępowanie podatkowe w gminie. Zmiany decyzji podatkowych w trakcie roku podatkowego

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności