27 wrz 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Podatek od środków transportowych w pytaniach i odpowiedziach

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Problemy związane z ustaleniem podmiotu zobowiązanego z tytułu podatku od środków transportowych

 1. Czy nieprzerejestrowanie pojazdu umożliwia przeniesienie obowiązku podatkowego na jego nabywcę?
 2. Czy w drodze umowy najmu pojazdu można przenieść obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych?
 3. Czy faktura jest dokumentem, który potwierdza przejście obowiązku podatkowego?
 4. Czy umowa sprzedaży nie zgłoszona w wydziale komunikacji może skutkować przejściem obowiązku podatkowego?
 5. Kto powinien złożyć deklarację na podatek od środków transportowych w przypadku, gdy podatnik ogłosił upadłość?
 6. Na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku gdy pojazdy zostały zajęte przez komornika?
 7. Czy bank, który udzielił kredytu zobowiązany jest do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych?
 8. Czy w przypadku zawarcia bankowej umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie obowiązek podatkowy przechodzi na podmiot udzielający pożyczki?
 9. Kto płaci podatek od pojazdów będących przedmiotem leasingu?
 10. Czy współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym musi składać deklarację, a jeżeli tak, to w jakim organie podatkowym?
 11. Czy bank zobowiązany jest do złożenia deklaracji i zapłaty podatku od środków transportowych?
 12. Jak postąpić, w sytuacji gdy pojazd stanowi współwłasność banku i przedsiębiorcy, a ten ostatni nie płaci podatku i nie składa deklaracji?
 13. Czy użyczenie pojazdu synowi przenosi obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych?
 14. Kto powinien płacić podatek jeżeli właścicielem pojazdu jest podmiot zagraniczny a pojazd zarejestrowany jest na terytorium RP na inny podmiot?
 15. Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku od środków transportowych?
 16. Kto powinien składać deklarację i płacić podatek jeżeli pojazd jest własnością spółki jawnej?
 17. Czy prosta spółka akcyjna powinna składać deklarację na podatek od środków transportowych?
 18. Kto powinien złożyć deklarację na podatek, w sytuacji gdy właściciel pojazdu umarł?

II. Przedmiot podatku od środków transportowych

 1. Jak ustalić dopuszczalną masę całkowitą samochodu ciężarowego?
 2. Jakie parametry uwzględniać przy ustalaniu dmc zespołu pojazdów?
 3. Czy można opodatkować naczepę (przyczepę) w sytuacji gdy podatnik sprzedał ciągnik siodłowy?
 4. Czy organ podatkowy może ustalić dmc zespołu pojazdów w oparciu o deklarację zeszłoroczną?
 5. Czy dla ustalenia dmc zespołu pojazdów można zsumować dane wynikające z dowodu rejestracyjnego ciągnika siodłowego (balastowego) oraz naczepy (przyczepy)?
 6. Czy ustalając dmc zespołu pojazdów organ podatkowy może stosować art. 62 ustawy Prawo o ruchu drogowym?
 7. Jaki warunki musi spełnić rolnik, aby nie płacił podatku od naczep i przyczep?
 8. Jak opodatkować naczepę (przyczepę), która wykorzystywana jest zarówno do działalności rolniczej, jak i działalności gospodarczej?
 9. Czy z wyłączenia z opodatkowania może korzystać właściciel przyczepy, który nie ma gospodarstwa rolnego (np. emeryt, rencista) w sytuacji gdy udostępni ją synowi?
 10. Czy organy podatkowe obowiązane są odbierać oświadczenia (deklaracje) od właścicieli naczep wykorzystywanych do działalności rolniczej?
 11. Jak sprawdzić czy rolnik prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą wykorzystuje naczepy (przyczepy) wyłącznie do działalności rolniczej?
 12. Czy należy opodatkować jednego współwłaściciela przyczepy, gdy drugi współwłaściciel jest podatnikiem podatku rolnego i wykorzystuje przyczepę do działalności rolniczej?

III. Problemy powstające na etapie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego

 1. Czy fakt nieprzerejestrowania pojazdu skutkuje przejściem obowiązku podatkowego?
 2. Jak postąpić gdy podatnik sprowadził pojazd z zagranicy i nie zarejestrował go na terytorium RP?
 3. Od kiedy liczyć okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu?
 4. Do kiedy pojazd czasowo wycofany z ruchu nie podlega opodatkowaniu?
 5. Od kiedy opodatkować posiadacza samochodu ciężarowego nabytego w drodze licytacji komorniczej?
 6. Jak opodatkować pojazd, który został zakupiony, ale niezarejestrowany?
 7. Czy zezłomowanie pojazdu skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego?
 8. Czy faktyczne posiadanie pojazdu jest konieczne do jego opodatkowania?
 9. Czy opodatkowane są pojazdy, które nie są używane?
 10. Czy organ podatkowy może wyrejestrować pojazd podatnika?
 11. Czy podatnik, który ma pojazd czasowo wycofany z ruchu do czerwca 2021 r. zobowiązany jest złożyć w lutym 2021 r. deklarację roczną?
 12. Czy kradzież pojazdu skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego?
 13. Czy podatnik, któremu pojazd spłonął ma obowiązek zapłaty podatku od środków transportowych?
 14. Jak ustalamy moment powstania obowiązku z podatku w związku z ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu?
 15. Jak postąpić w przypadku, gdy podatnik nie ma pojazdu a w ewidencji dalej figuruje jako właściciel pojazdu?

IV. Zwolnienia w podatku od środków transportowych

 1. Na podstawie jakich dokumentów ustalić czy dany pojazd jest „specjalny”?
 2. Jakie pojazdy można zaliczyć do pojazdów specjalnych?
 3. Czy samochód ciężarowy, który ma zamontowany pług do odśnieżania może korzystać ze zwolnienia od podatku?
 4. Czy podmiot korzystający ze zwolnienia od podatku ma obowiązek złożyć deklarację na podatek od środków transportowych?
 5. Czy można zastosować zwolnienie od podatku pojazdów specjalnych, w sytuacji gdy podatnik nie ma wpisu w dowodzie rejestracyjnym a posiada dokument ze stacji diagnostycznej?

V. Właściwość miejscowa organów podatkowych w podatku od środków transportowych

 1. W jaki sposób rozumieć termin „miejsce zamieszkania”?
 2. Czy miejsce zamieszkania jest równoznaczne z miejscem zameldowania?
 3. Jak zweryfikować czy podatnik zamieszkuje (lub nie) na terenie danej gminy? Czy jest to możliwe?
 4. Co zrobić, w sytuacji gdy podatnik jest zameldowany na terenie danej gminy i nie można ustalić gdzie przebywa?
 5. Czy fakt wykonywania działalności gospodarczej na terenie innej gminy skutkuje zmianą właściwości miejscowej organu podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych?
 6. Gdzie powinien być płacony podatek w przypadku właściciela z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza RP?
 7. Jakie są skutki zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego?
 8. Co zrobić, gdy podatnik uiścił podatek w niewłaściwym organie podatkowym?
 9. Na podstawie jakich dokumentów ustalać siedzibę podatnika?
 10. Gdzie powinien być składany podatek w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego?
 11. W jaki sposób ustalić czy oddział przedsiębiorstwa włada (posiada) środkami transportowymi?

VI. Problemy proceduralne powstające na etapie realizacji podatku od środków transportowych?

 1. Jakie uprawnienia posiada gmina w procesie czynności sprawdzających?
 2. W jakich przypadkach dopuszczalna jest korekta deklaracji na podatek od środków transportowych z urzędu?
 3. Jak powinna wyglądać deklaracja na podatek od środków transportowych składana w formie elektronicznej?
 4. Czy podatnik składający korektę deklaracji na podatek od środków transportowych związaną ze zbyciem pojazdu obowiązany jest w niej wykazać wszystkie pojazdy którymi włada?
 5. Czy podatnik, który nie płacił w latach poprzednich podatku i nie składał deklaracji, może w 2021 r. ją złożyć, czy też trzeba mu wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego?
 6. Jak postąpić gdy podatnik złożył roczną deklarację na podatek od środków transportowych a następnie nabył (sprzedał) pojazdy i nie złożył deklaracji?
 7. Co zrobić, gdy podatnik nie składa deklaracji na podatek od środków transportowych bądź też składa niepoprawną deklarację?
 8. Czy w przypadku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych przez jednego ze współwłaścicieli konieczne jest wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego?
 9. Jak przeprowadzić postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych?
 10. Jak ma postąpić organ podatkowy, w przypadku gdy podatnik złoży wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od środków transportowych?
 11. Czy organ podatkowy może w jednej decyzji objąć wszystkie pojazdy stanowiące własność podatnika? Czy też zobowiązany jest do wydania odrębnych decyzji na każdy pojazd?

VII. Pełnomocnictwa w procesie realizacji podatku od środków transportowych

 1. W jakich sytuacjach wymagane jest złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od środków transportowych?
 2. W jakiej formie należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania deklaracji na podatek od środków transportowych?
 3. Czy podatnik zobowiązany jest co roku złożyć pełnomocnictwo do podpisania deklaracji na podatek od środków transportowych?
 4. Kto powinien podpisać się na deklaracji jeżeli spółka ustanowiła prokurenta?
 5. Kto powinien podpisać deklarację w przypadku prokury łącznej?

VIII. Jakie działania może podjąć gmina wobec podatników podatku od środków transportowych będących w trudnej sytuacji spowodowanej COVID-19?

 1. Czy rada gminy może podjąć uchwałę o przesunięciu terminu płatności podatku od środków transportowych?
 2. Czy rada gminy może podjąć uchwałę w zakresie zwolnień podatkowych w podatku od środków transportowych?
 3. Czy wójt, burmistrz (prezydent miasta) mogą wydać decyzję umarzającą zaległość w podatku od środków transportowych w ramach pomocy wynikającej z tarcz antykryzysowych?
 4. Jak postąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej złożonym przed upływem terminu płatności?
 5. Jakie formy pomocy publicznej może stosować gminny organ podatkowy w okresie stanu epidemii COVID-19?
 6. Jakie formularze związane z udzieleniem pomocy publicznej w ramach ulg uznaniowych powinien złożyć podatnik?
 7. Jak postąpić w sytuacji gdy podatnik podatku od środków transportowych wskaże we wniosku iż ubiega się pomoc w oparciu o komunikat Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020)?
 8. Jak postąpić gdy wniosek podatnika zawiera braki formalne związane z udzielaniem pomocy publicznej (brak formularza, zaświadczeń, oświadczeń)?
 1. Inne problemy związane z realizacją podatku od środków transportowych zgłaszane przez uczestników szkolenia
Opis szkolenia

 Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Celem szkolenia jest analiza problemów powstających na etapie stosowania przepisów regulujących podatek od środków transportowych. W trakcie roku podatkowego gminne organy podatkowe weryfikują składane deklaracje bądź też wzywają do ich złożenia w sytuacji gdy podatnik nie dopełnił przewidzianego prawem obowiązku. Na tym etapie realizacji podatku od środków transportowych pojawiają się liczne wątpliwości zarówno dotyczące samej konstrukcji podatku (m. in. powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego, osoby zobowiązanej do zapłaty podatku, ustalania dmc zespołu pojazdów, stosowania zwolnień od podatku czy też właściwości miejscowej organu podatkowego) oraz procedury jego realizacji.

Formuła blisko 100 pytań i odpowiedzi pozwoli na rozstrzygniecie wielu praktycznych problemów, a tym samym ułatwi prawidłową realizację podatku od środków transportowych.

UWAGA!!!

Wszyscy uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej materiały szkoleniowe, w tym wzory decyzji i postanowień, m. in. :

 • decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych;
 • postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych;
 • postanowienie o wypowiedzeniu się w sprawie zebranego materiału dowodowego;
 • wezwanie do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych;
 • wezwanie do złożenia wyjaśnień.
400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 27 wrz 2021

(TRANSMISJA VOD) Podatek od środków transportowych w pytaniach i odpowiedziach

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności