30 sie 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Pomoc publiczna dla rolników

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Podstawy prawne realizacji programów pomocy w rolnictwie i rybołówstwie. Przepisy i zasady udzielania pomocy publicznej określone w:

 1. Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich.
 2. Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 3. Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
 4. Wytycznych do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury.
 5. Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
 6. Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

II. Zasady udzielania pomocy inwestycyjnej oraz pomocy ad hoc gospodarstwom rolnym i gospodarstwom rybackim. Określenie kosztów kwalifikowalnych i ustalenie intensywności pomocy oraz przykłady programów pomocy.

III. Pomoc dla gospodarstw rolnych i gospodarstw rybackich w okresie epidemii COVID-19. Przepisy i zasady udzielania pomocy publicznej na podstawie Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 ze wskazaniem różnic w pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

IV. Sprawozdawczość i monitorowanie udzielonej pomocy. Zasady przygotowywania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie z wykorzystaniem systemu rejestracji pomocy publicznej.

V. Analiza wybranych zwolnień i ulg w podatku rolnym stanowiących pomoc publiczną

1. Ulga inwestycyjna

a) Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych

 1. dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna;
 2. finansowanie inwestycji z kredytu a prawo do ulgi;
 3. program 5000+ a ulga inwestycyjna;
 4. ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo do ulgi z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych;
 5. jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku gdy przyzna podatnikowi ulgę inwestycyjną a ten następnie dostanie dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych?
 6. czy zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym umożliwia przyznanie ulgi inwestycyjnej?
 7. odsprzedaż wytworzonej energii odbiorcom zewnętrznym a prawo do ulgi inwestycyjnej;
 8. czy podatnik, który wykorzystuje energię zarówno do celów mieszkalnych, jak i produkcyjnych ma prawo do ulgi?
 9. czy podatnik podatku rolnego prowadzący wyłącznie działalność w zakresie produkcji roślinnej może ubiegać się o ulgę inwestycyjną?
 10. jak należy postąpić z ulgą inwestycyjną w przypadku rolników prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą?

b) Budowa i modernizacja obiektów inwentarskich i obiektów służących ochronie środowiska a prawo do ulgi inwestycyjnej

 1. pojęcie modernizacji na potrzeby stosowania przepisów regulujących ulgę inwestycyjną;
 2. płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowicę a ulga inwestycyjna;
 3. czy wydatki poniesione na budowę wiaty uprawniają do korzystania z ulgi inwestycyjnej?
 4. czy wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego stanowi modernizację?
 5. czy można uwzględnić wydatki poniesione na zakup systemu udoju krów?
 6. budowa zbiorników na zboże, sianokiszonkę i inne pasze dla zwierząt gospodarskich a ulga inwestycyjna?
 7. budowa budynków inwentarskich na cudzych gruntach (np. rodziców) a ulga inwestycyjna.

c) Procedura przyznania ulgi inwestycyjnej. Dokumentacja wydatków inwestycyjnych

 1. nowe wzory informacji o gruntach a ulga inwestycyjna;
 2. elementy decyzji przyznającej ulgę inwestycyjną;
 3. czy podatnik może przedstawić kopie faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki inwestycyjne?
 4. jakie wydatki mogą być uwzględnione przy udzielaniu ulgi?
 5. co należy rozumieć pod pojęciem „zakończenie inwestycji” – czy wymagane jest uzyskanie pozwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego?
 6. czy organ podatkowy zobowiązany jest przeprowadzić oględziny zrealizowanej inwestycji?
 7. czy w każdym przypadku wydatek inwestycyjny powinien być udokumentowany fakturą VAT?
 8. jak rozliczać ulgę inwestycyjną u rolników będących podatnikami podatku VAT?
 9. czy można uwzględnić ulgę inwestycyjną u rolnika, który wybudował oborę na własnym gruncie a jest również współwłaścicielem użytków rolnych z innymi osobami?
 10. w jakich sytuacja ulga inwestycyjna może być kontynuowana przez następców prawnych podatnika?

2. Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych

a) Przesłanki stosowania zwolnienia i ulgi:

 1. nabycie gruntów dzierżawionych a prawo do zwolnienia i ulgi z art. 12 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku rolnym;
 2. umowa przedwstępna a zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych;
 3. nabycie udziału w użytku rolnym a prawo do zwolnienia i ulgi;
 4. czy nabycie gruntów w drodze licytacji komorniczej uprawnia do zwolnienia i ulgi?
 5. pojęcie „trwałe zagospodarowanie”;
 6. co ze zwolnieniem i ulgą w przypadku gdy rolnik rozwiąże umowę dzierżawy (użytkowania) gruntów przed upływem 10 lat?
 7. sprzedaż gruntów w trakcie okresu korzystania ze zwolnienia i ulgi.
 8. czy przysługuje zwolnienie i ulga w przypadku gdy w momencie nabycia grunty nie były użytkami rolnymi a uzyskały taki status w okresie późniejszym?
 9. przekroczenie limitu 100 ha a prawo do zwolnienia;
 10. jakie grunty należy uwzględniać przy obliczaniu limitu 100 ha?
 11. zakup gruntów ze środków publicznych a dopuszczalność przyznania zwolnienia i ulgi;
 12. czy nabycie gruntów między rodzeństwem uprawnia do zwolnienia i ulgi?
 13. przekazanie gruntów w drodze umowy darowizny, użyczenia a prawo do zwolnienia i ulgi.

b) Procedura przyznawania zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów:

 1. nowe wzory informacji o gruntach a zwolnienie i ulga z tytułu nabycia;
 2. jakie elementy powinna zawierać decyzja przyznająca (odmawiająca) zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia?
 3. dokumenty, które powinien złożyć podatnik ubiegający się o zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia;
 4. jak należy liczyć ustawowy okres na który przyznawane jest zwolnienie i ulga z tytułu nabycia?
 5. wpływ zmiany stawek podatku rolnego na wydaną decyzję w sprawie zwolnienia i ulgi;
 6. czy niewykorzystane zwolnienie i ulga z tytułu nabycia może być kontynuowane przez kolejnych właścicieli gruntu (użytkowników wieczystych)?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Podczas szkolenia przedstawimy aktualny katalog programów pomocy krajowej w rolnictwie uwzględniających pomoc w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Omówione zostaną również podstawy prawne regulujące koszty kwalifikujące się do pomocy krajowej w rolnictwie, a także przepisy dotyczące sprawozdawczości z pomocy udzielanej w rolnictwie prowadzonej elektronicznie w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej, w tym dostępie do SRPP w zakresie wprowadzanych danych oraz możliwości pozyskiwania informacji z tego systemu.

Przeanalizujemy także wybrane zwolnienia i ulgi w podatku rolnym, które stanowią pomoc publiczną, takie jak ulga inwestycyjna, czy zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych.

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Aleksandra Szelągowska

ekspert w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie z doświadczeniem szkoleniowym. Od wielu lat, jako urzędnik służby cywilnej, odpowiadała za tworzenie, uzgadnianie i notyfikację w Komisji Europejskiej oraz wdrażanie programów pomocy krajowej w rolnictwie. Autorka artykułów na temat pomocy publicznej w rolnictwie.

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 30 sie 2021

(TRANSMISJA VOD) Pomoc publiczna dla rolników

Aleksandra Szelągowska ekspert w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie z doświadczeniem szkoleniowym. Od wielu lat, jako urzędnik służby cywilnej, odpowiadała za tworzenie, uzgadnianie i notyfikację w Komisji Europejskiej oraz wdrażanie programów pomocy krajowej w rolnictwie. Autorka artykułów na temat pomocy publicznej w rolnictwie.
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności