29 lip 2024
Online

(TRANSMISJA VOD) Prawo pracy. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w samorządach a kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. ZATRUDNIANIE W SAMORZĄDACH
 1. Zawieranie umów z pracownikami na stanowiskach samorządowych celem odbycia służby przygotowawczej.
 2. Nie zawieranie umów na okres próbny z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku pracownika samorządowego.
 3. Zwolnienie ze służby przygotowawczej o odbycie egzaminu.
 4. Ocena pracownika samorządowego.
 5. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym w przypadku uzyskania dwóch ocen pracowniczych z wynikiem negatywnym.
 6. Proces rekrutacji na stanowiska samorządowe
 7. Zasady zawierania umów o pracę z pracownikami samorządowymi.
 8. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach samorządowych.
II. AKTA OSOBOWE:
 1. Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
 2. Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
 3. Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
 4. Czy dokumentacja pracownicza składa się z czterech części – A, B, C, D i E?
 5. Co powinna zawierać nowa część akt osobowych E?
 6. Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodzony, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?
 7. Czy w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, przechowuje się wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę?
 8. Czy dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1, D2 i kolejne?
 9. Czy w części C akt osobowych znajdują się wyłącznie oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy?
 10. W której części akt osobowych należy przechowywać – dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami?
 11. Czy świadectwa pracy z poprzednich okresów zgodnie z nowym rozporządzeniem przechowujemy w aktach osobowych, a jak tak to w jakich częściach i od czego jest to uzależnione?
 12. Do której części akt osobowych wkładamy świadectwa pracy dostarczone przez pracownika a nie kandydata?
 13. Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników.
 14. Jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracy?
 15. Wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 8 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy?
 16. Gdzie należy przechowywać deklaracje ZUS oraz dokumenty podatkowe (stanowisko MRPiPS)?
 17. Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania).
 18. Gdzie należy przechowywać dokumentację PPK i jaki jest okres przechowywania?
 19. Gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy?
 20. Czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą?
 21. Dokumenty związane z PPK w aktach osobowych czy osobno?
 22. Gdzie należy przechowywać  oświadczenia z rezygnacji ulg  – Polski Ład?
 23. Jak często należy aktualizować oświadczenia dotyczące ulg zgodnie z Polskim Ładem?
 24. Kiedy mamy obowiązek przekazać pracownikowi PIT -2?
 25. Jak długo ważne jest oświadczenie PIT-2 złożone przez pracownika ?
 26. Oświadczenie PIT – 2 składa pracownik czy kandydat na pracownika?
 27. Stanowisko ministerstwa w sprawie przechowywania  PIT w aktach osobowych.
 28. Dane, które mogą być podawane w świadectwie pracy oraz zasady wydawania świadectwa pracy.
 29. Zasady prostowania świadectwa pracy (m.in. Zasady postępowania z kopią nowego i kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy).
 30. Przypadki, gdy dany pracownik będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej z różnymi okresami jej przechowywania.
 31. Jakie dokumenty są umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych w przypadku pracowników, których dokumentacja pracownicza podlega dwóm okresom przechowywania zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS?
III. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA:
 1. Wnioski urlopowe gdzie je przechowywać?
 2. Czy mogą być przechowywane w formie papierowej czy elektronicznej?
 3. Jak długo przechowujemy wnioski urlopowe?
 4. Wniosek urlopowy o urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny – gdzie i jak długo przechowujemy?
 5. Dokumentacja dotycząca rejestrowania czasu pracy.
 6. Czy muszą być listy obecności?
 7. Jak długo należy przechowywać listę obecności – stanowisko ministerstwa?
 8. Jakie elementy musi zawierać ewidencja czasu pracy?
 9. Co rejestrujemy w ewidencji czasu pracy?
 10. Praktyczne aspekty ewidencji czasu pracy.
 11. Jakie dokumenty przechowujemy pod ewidencją czasu pracy?
 12. Czy dla każdego pracownika musimy prowadzić ewidencję czasu pracy?
 13. Jak długo przechowujemy grafiki, harmonogramy czasu pracy?
IV. NAWIĄZANIE I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY – W PRAKTYCE BEZ TAJEMNIC:
 1. Umowy o pracę jak prawidłowo zawrzeć aby nie popełnić błędu?
 2. Zawieranie umów na okres próbny.
 3. Możliwość przedłużenia zawartej umowy na okres próbny na czas nieobecności usprawiedliwionej pracownika.
 4. Czy braki formalne w treści umowy o pracę powodują jej nieważność?
 5. Czy nie wpisanie rodzaju umowy o pracę w treści rodzi poważne konsekwencje – jak tak to jakie?
 6. Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem?
 7. Czy z tym samym pracownikiem można zawrzeć ponownie umowę na okres próbny?
 8. Nowe uprawnienia pracowników po wypowiedzeniu umowy zawartej na okres próbny.
 9. Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego?
 10. Zmiany przy wypowiadaniu umowy o pracę zawartej na czas określony.
 11. Nowe uprawnienia pracownika w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony.
 12. Czy musimy zgłaszać wszystkie umowy o pracę zawarte na czas określony do PIP i dlaczego
 13. Czy przedłużenie umowy do dnia porodu też wliczamy do limitu 3 i 33. Jakie jest stanowisko PIP?
 14. Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo (stanowisko MRPiPS i UODO).
 15. Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę najważniejsze elementy?
 16. Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę?
 17. Od kiedy liczy się pierwszy dzień pracownika w pracy, jaka data obowiązuje?
 18. Zmiany zawierania umów na czas określony – jak liczymy okresy trwania umowy i ilość zawartych umów?
 19. Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić?
 20. Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami?
 21. Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy?
 22. Treść nowej informacji do umowy.
 23. Czy należy ją udzielać każdemu pracownikowi – obowiązki pracodawcy?
 24. Nowe uprawnienia pracowników zatrudnionych powyżej 6 miesięcy – zmiana warunków zatrudnienia na ich wniosek.
 25. Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy.
 26. Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy.
 27. Zasady zawierania porozumień zmieniających.
 28. Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę?
 29. Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę?
 30. Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?
 31. Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów).
 32. Wypowiedzenie zmieniające, a procedura zwolnień grupowych.
 33. Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych a zmiana treści umowy (zmiany regulaminów a konieczność wypowiadania warunków zatrudnienia).
 34. Kiedy pracodawca może powierzyć i na jak długo pracownikowi wykonywanie innej pracy?
 35. Jak liczyć terminy powierzenia wykonywanej innej pracy pracownikowi?
Praktyczne elementy rozwiązywania umów przez pracodawcę.
 1. Sposoby ustania stosunku pracy.
 2. Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.
 3. Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.
 4. Terminy wypowiadania umów o pracę, od czego zależą i jak je liczyć?
 5. Praktyczne elementy w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia.
 6. Wypowiedzenie innych rodzajów umów o pracę.
 7. Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy.
 8. Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę.
 9. Obowiązki konsultacyjne.
 10. Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.
 11. Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym?
 12. Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika?
 13. Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.
 14. Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia?
 15. Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej?
 16. A czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę podczas nieobecności usprawiedliwionej?
 17. Tajemnice wypowiedzeń pracowniczych.
 18. Jak skutecznie zwolnić pracownika – dobór przyczyny wypowiedzenia – praktyczne aspekty?
 19. Co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę?
Obowiązki pracodawców zatrudniających żołnierzy – Ustawa o obronie Ojczyzny.
 1. Jak czynna służba wojskowa oraz służba w rezerwie wpływa na status pracowniczy osób powołanych?
 2. Jakie są obowiązki pracownika względem pracodawcy w razie powołania do służby?
 3. Szczególna przed rozwiązywaniem umów o pracę – jakie są jej granice?
 4. Jak długo trwa okres ochronny?
Urlop rodzicielski na nowych zasadach.
 1. Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
 2. Jakie są możliwości dzielenia urlopu na części?
 3. Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, w tym możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia.
Urlop ojcowski na nowych zasadach.
 1. Komu przysługuje urlop ojcowski?
 2. Wymiar urlopu.
 3. Tryb udzielania urlopu ojcowskiego.
Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze.
 1. Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?
 2. Wymiar urlopu opiekuńczego.
 3. W jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć wniosek?
Dodatkowe dni wolne od pracy.
 1. Jakie są przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
 2. Jaki jest maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
 3. Co to jest elastyczna organizacja pracy?
 4. Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
 5. Co musi zawierać wniosek, w jakim terminie i w jakiej formie go składać?
V. URLOPY WYPOCZYNKOWE I URLOP DODATKOWY DLA PRACOWNIKA POSIADAJĄCEGO ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 1. Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu?
 2. Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych.
 3. Zmiana pracodawcy w trakcie roku.
 4. Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca.
 5. Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
 6. Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny.
 7. Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy.
 8. Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny.
 9. Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
 10. Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy.
 11. Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
 12. Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie).
 13. Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia).
 14. Zasady nabycia i udzielania urlopu dodatkowego dla pracownika z orzeczeniem niepełnosprawności.
 15. Czy urlop dodatkowy można udzielić na godziny?
 16. Zasady udzielania urlopu dodatkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
VI. ŚWIADECTWO PRACY – ZMIANY
 1. Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni?
 2. Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni?
 3. Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika?
 4. Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy.
 5. Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego?
 6. Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent?
 7. Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym?
 8. Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika?
 9. Dodatkowe informacje w treści świadectwa pracy po 26 kwietnia 2024 roku.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

 • MATERIAŁY SZKOLENIOWE,
 • ZAPIS CZATU.

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się kadrami poświęcone tematyce zmian w prawie pracy w ujęciu praktycznym. Udział w nim pozwoli uporządkować wiedzę odnośnie nowych zasad oraz prawidłowego prowadzenia pełnej dokumentacji pracowniczej, ze wskazaniem skutków błędów popełnianych na każdym etapie tego procesu.

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • pracowników działów kadr i płac,
 • osoby zajmujące się prawem pracy,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematem spotkania.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • nabędziesz szczegółową wiedzę niezbędną dla osób zajmujących się sprawami pracowniczymi,
 • uzyskasz najważniejsze kompetencje związane z pracą w dziale kadr,
 • zapoznasz się z aktualnie obowiązującymi przepisami i prowadzeniem związanej z nim dokumentacji pracowniczej,
 • zdobędziesz umiejętność właściwej oceny rozwiązań bieżących przypadków pracowniczych,
 • uzyskasz odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania przepisów i przyjętych we własnej firmie rozwiązań w tym zakresie.
520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Kalina Kaczmarek

ekspert prawa pracy z 25 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie a następnie w Gdańsku. Oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych. Udzielała porad prawnych w siedzibie Inspekcji Pracy oraz rozpatrywała skargi wnoszone do PIP, podczas prowadzenia czynności kontrolnych. Doświadczony trener. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy m.in. jako doradca przedsiębiorców i instytucji zarówno w bieżących sprawach kadrowo-płacowych pracy i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu regulaminów i procedur wewnątrzzakładowych.

  
 
ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 lip 2024

(TRANSMISJA VOD) Prawo pracy. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w samorządach a kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kalina Kaczmarek ekspert prawa pracy z 25 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie a następnie w Gdańsku. Oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych. Udzielała porad prawnych w siedzibie Inspekcji Pracy oraz rozpatrywała skargi wnoszone do PIP, podczas prowadzenia czynności kontrolnych. Doświadczony trener. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy m.in. jako doradca przedsiębiorców i instytucji zarówno w bieżących sprawach kadrowo-płacowych pracy i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu regulaminów i procedur wewnątrzzakładowych.
520,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności