29 lip 2024
Online

(TRANSMISJE VOD) Nowe rozporządzenia wykonawcze do ust. egzekucyjnej i kolejne (nowe) zmiany w egzekucji admin. Omówienie ważnych zmian w egz. z punktu widzenia wierzyciela publicznoprawnego

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Zmiany w zasadach ogólnych wystawiania tytułów wykonawczych i prowadzenia egzekucji administracyjnej
1. Obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego po nowemu.
 1. Kiedy wierzyciel będzie mógł nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych?
 2. Jak wyliczyć kwotę graniczą i czy obowiązuje ona tylko w odniesieniu do jednego rodzaju należności?
 3. Czy wierzyciel może wystawić tytuł wykonawczy na tzw. należność bagatelną?
 4. W jakich przypadkach wierzyciel może nie wystawić tytułu wykonawczego?
2. Przedawnienie kosztów upomnienia na (kolejnych) nowych zasadach.
 1. Jak stosować przepisy przejściowe do przedawnienia kosztów upomnienia?
 2. Czy zawsze należy uwzględnić termin przedawnienia korzystniejszy dla zobowiązanego?
 3. Jak przedawniają się należności o różnym terminie płatności ujęte w jednym upomnieniu?
 4. W którym momencie wierzyciel powinien przypisać na konto zobowiązanego koszty upomnienia?
 5. Czy jeśli koszty upomnienia zapłacił jeden ze współwłaścicieli, wygasają one również w stosunku do pozostałych?
3. Wezwanie do złożenia oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu po nowemu.
 1. W jakich sytuacjach wierzyciel może lub powinien wezwać do złożenia oświadczenia?
 2. Czy można wezwać zobowiązanego do złożenia oświadczenia przed wystawieniem tytułu wykonawczego?
 3. Czy za brak złożenia oświadczenia będzie groziła zobowiązanemu sankcja?
 4. Kiedy wierzyciel administracyjny może zastosować sądowe wezwanie do ujawnienia majątku?
4. Zmiany w tytułach wykonawczych.
 1. Czy wierzyciel musi zamieścić klauzulę o skierowaniu tytułu do egzekucji, jeśli wystawia tytuł wykonawczy na „starym wzorze” TW-1(5)?
 2. Kiedy podajemy „inny identyfikator” zobowiązanego?
 3. Czy można wystawić tytuł wykonawczy na więcej niż jeden rodzaj należności?
 4. Czy można wystawić administracyjny tytuł egzekucyjny z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności?
 5. Czy poprawne jest wystawianie tytułu wykonawczego na kilka rat podatku?
 6. Co to jest pieczęć elektroniczna i kiedy można ją stosować?
 7. Czy w przypadku zmiany wójta/burmistrza/prezydenta konieczna jest zmiana upoważnień do wystawiania tytułów wykonawczych?
5. Zmiany w treści dalszych tytułów wykonawczych.
 1. Czy nadal będzie konieczne podawanie informacji o dacie nadania klauzuli wykonalności?
6. Zmiany w treści kolejnych tytułów wykonawczych.
 1. W jakich sytuacjach wierzyciel wystawi kolejny tytuł wykonawczy?
 2. Co będzie podstawą egzekucji przeciwko podmiotowi, który uzyskał korzyść majątkową?
 3. Czy kolejny tytuł wykonawczy będzie podlegał doręczeniu zobowiązanemu lub małżonkowi zobowiązanego?
7. Zmiany w zakresie dodatkowych informacji przekazywanych przez wierzyciela organowi egzekucyjnemu (eDI).
 1. Czy podanie danych małżonka zobowiązanego jest zawsze obowiązkowe?
 2. Co to znaczy, że odpowiedzialność zobowiązanego obejmuje majątek wspólny jego i małżonka?
 3. W jaki sposób wierzyciel będzie mógł się dowiedzieć, jaki ustrój majątkowy panuje w małżeństwie zobowiązanego?
 4. Jak pozyskać dane współmałżonka?
8. Zmiany w zakresie przekazywania zawiadomienia wierzyciela (eZW).
 1. W jakich sytuacjach będzie obowiązkowe przesłanie eZW po wejściu w życie nowych przepisów?
 2. Jak przygotować się do nowych obowiązków?
II. Omówienie zmian wynikających z treści nowych rozporządzeń wykonawczych
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 431).
 1. Jak prawidłowo zaznaczyć rodzaj zobowiązanego na nowych wzorach?
 2. Czy podawanie imion rodziców zobowiązanego jest obowiązkowe?
 3. Skąd uzyskać informacje o zmianie nazwiska zobowiązanego?
 4. Skąd pozyskać dane o zobowiązanym – cudzoziemcy?
 5. Czy każdorazowo należy ustalić numer PESEL przed wystawieniem tytułu wykonawczego?
 6. Czy nadal jest konieczne podawanie informacji o dacie nadania klauzuli wykonalności?
 7. W jakich sytuacjach wierzyciel wystawia kolejny tytuł wykonawczy?
 8. W jakich sytuacjach można prowadzić egzekucję przeciwko podmiotowi, który uzyskał korzyść majątkową?
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego (Dz. U. poz. 432).
 1. Co się zmieni w przekazywaniu dalszych i kolejnych tytułów wykonawczych?
 2. W jakim formacie będą przekazywane tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych?
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 316).
 1. Co się zmieni w ewidencji działań informacyjnych?
 2. Czy będzie można prowadzić ewidencję w formie arkuszy kalkulacyjnych?
 3. Co oznacza sformułowanie, że wierzyciel powinien podjąć czynności egzekucyjne niezwłocznie?
 4. W którym tytule wykonawczym wierzyciel powinien wykazać koszty upomnienia, jeśli upomnienie obejmowało należności pieniężne, na które wystawiono więcej niż jeden tytuł wykonawczy?
 5. Czy wierzyciel może się zwrócić do organu egzekucyjnego o podanie informacji o wysokości kosztów egzekucyjnych niezbędnych do dokonania zabezpieczenia należności pieniężnych hipoteką przymusową?
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia (Dz. U. poz. 315).
 1. Jakie dodatkowe dane będzie musiał podać zobowiązany w oświadczeniu o posiadanym majątku?
 2. Co się zmieni w treści pouczenia zawartego w wezwaniu do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku?
 3. Czy wezwanie do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku można podpisać pieczęcią elektroniczną?
 4. Czy nadal można wzywać do złożenia oświadczenia w formie papierowej?
 5. Jakie dane powinien podać zobowiązany w oświadczeniu o posiadanym majątku?
 6. Kiedy zobowiązany będzie miał obowiązek podania innego identyfikatora jego małżonka?
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 430).
 1. Jakie dodatkowe dane zobowiązanego będzie musiał podać wierzyciel we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji?
 2. Czy we wniosku wierzyciel będzie musiał zawsze podać pełne dane zobowiązanego, czy tylko wtedy, gdy uległy one zmianie?
 3. Jakie nowe dane powinien podać wierzyciel w przypadku egzekucji w stosunku do małżonka zobowiązanego lub podmiotu, niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką lub podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową?
6. Projekt Rozporządzenia w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych
 1. Nowe zasady doręczania korespondencji pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym.
 2. Co się zmieni w zakresie obowiązków wierzyciela przekazywania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego innemu organowi egzekucyjnemu?
 3. Zmiany dotyczące naliczania opłaty egzekucyjnej i ich wpływ na treść zawiadomienia wierzyciela.
 4. Czy wierzyciel ma obowiązek przekazania informacji o dacie przedawnienia należności w zawiadomieniu wierzyciela?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

TEMAT SZKOLENIA: Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy egzekucyjnej i kolejne (nowe) zmiany w egzekucji administracyjnej. Omówienie ważnych zmian w egzekucji z punktu widzenia wierzyciela publicznoprawnego w praktyce

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ:

 • materiały szkoleniowe, w tym wzory:
 • wzór upomnienia;
 • wzór administracyjnego wezwania i oświadczenia o posiadanym majątku;
 • wzór sądowego wezwania do ujawnienia majątku;
 • zapis czatu.

Szkolenie kierowane jest do pracowników organów wierzycieli publicznoprawnych, jako pomoc przy skutecznym dochodzeniu należności publicznoprawnych i wypełnianiu obowiązków wierzycieli po zmianach w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jakie dodatkowe zmiany zostały wprowadzone nowymi rozporządzeniami do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podczas szkolenia powiemy o najważniejszych zmianach w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z punktu widzenia wierzycieli z naciskiem na praktyczne aspekty zmian. Omówimy zmiany w przedawnieniach kosztów upomnień, powiemy jak liczyć termin przedawnienia w zależności od obowiązujących przepisów. Podpowiemy również, jak i do czego wykorzystać wezwanie do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku. Omówimy szczegółowo zmiany w treści proponowanych nowych wzorach tytułów wykonawczych.

520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Aneta Szafałowicz

radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, również z punktu widzenia prawa podatkowego.

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Bartosz Kaźmierczak

radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 lip 2024

(TRANSMISJE VOD) Nowe rozporządzenia wykonawcze do ust. egzekucyjnej i kolejne (nowe) zmiany w egzekucji admin. Omówienie ważnych zmian w egz. z punktu widzenia wierzyciela publicznoprawnego

Aneta Szafałowicz radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, również z punktu widzenia prawa podatkowego.
Bartosz Kaźmierczak radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej
520,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności