29 lip 2024
Online

(TRANSMISJA VOD) ABC ordynacji podatkowej − procedury podatkowe wraz ze wzorami pism podatkowych

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Procedury podatkowe wykorzystywane przez organy podatkowe − czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe.
II. Zakres zastosowania czynności sprawdzających:
 1. postępowanie przy braku deklaracji/informacji;
 2. wezwania do złożenia korekty lub uzupełnienia deklaracji/informacji;
 3. czy za brak realizacji wezwania można nałożyć karę porządkową?
III. Podstawowe zasady prowadzenia kontroli podatkowych:
 1. czy gminy mają obowiązek prowadzenia kontroli podatkowych?
 2. zasady wszczęcia kontroli podatkowej − podstawowe dokumenty;
 3. jakie czynności można zrealizować w ramach kontroli podatkowej?
 4. przygotowanie protokołu kontroli;
 5. konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli podatkowej (prawo do korekty deklaracji, decyzje podatkowe).
IV. Doręczenia w postępowaniu podatkowym:
 1. kto może doręczać pisma w postępowaniu podatkowym?
 2. sposoby doręczeń pism w formie tradycyjnej;
 3. doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
V. Etapy postępowania podatkowego:
 1. wszczęcie postępowania podatkowego;
 2. terminy na załatwianie spraw podatkowych;
 3. podstawowe kategorie dowodów w postępowaniu podatkowym;
 4. obowiązek wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału;
 5. decyzje i postanowienia.
VI. Odwołania i zażalenia na rozstrzygnięcia w sprawach podatkowych, wykonalność decyzji podatkowych:
 1. terminy i tryb wnoszenia środków zaskarżenia na decyzje i postanowienia;
 2. obowiązek ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w odwołaniu/zażaleniu;
 3. terminy na przekazanie akt sprawy do organu wyższej instancji;
 4. co to znaczy, że decyzja jest niewykonalna?
 5. jak doprowadzić do wykonania decyzji nieostatecznej − rygor natychmiastowej wykonalności.
VII. Jak naprawić złą decyzję ostateczną?
 1. kiedy organ podatkowy może sam naprawić wadliwą decyzję ostateczną?
 2. kiedy decyzję może wzruszyć tylko SKO?
 3. decyzje, które wygasają z mocy prawa;
 4. zmiana decyzji ustalających lub określających w trakcie roku podatkowego.
VIII. Kara porządkowa w procedurach podatkowych.
IX. Co dalej ze zwolnieniami kolejowymi w 2024 roku (terminale towarowe)?
 1. objaśnienia Ministra Finansów z 8 maja 2024 roku w sprawie stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości kolejowych terminali towarowych.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Szkolenie jest adresowane do osób, które rozpoczynają pracę w wydziałach/referatach zajmujących się podatkami lokalnymi i innymi świadczeniami, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa. Odbiorcami szkolenia mogą być też osoby, które chciałyby powtórzyć i usystematyzować podstawowe informacje związane ze wskazaną ustawą.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie w przystępnej formie podstawowych instytucji z zakresu procedur podatkowych uregulowanych w Ordynacji podatkowej, które mają najważniejsze praktyczne znaczenie. Lepsze poznanie tych instytucji umożliwiają załączone wzory decyzji, postanowień i innych pism podatkowych stosowanych w omawianych procedurach. Na końcu szkolenia omówione zostaną skutki podatkowe, wcale niejednoznaczne, wynikające z objaśnienia Ministra Finansów z 8 maja 2024 roku w sprawie stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości kolejowych terminali towarowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej:

 • materiały szkoleniowe, W TYM 40 WZORÓW PODSTAWOWYCH PISM W SPRAWACH PODATKOWYCH;
 • zapis czatu.

WYKAZ WZORÓW PISM PROCESOWYCH ZAŁĄCZONYCH DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH:
I.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1.
Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości
2.
Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości
3.
Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oględzin
4.
Protokół z przeprowadzenia oględzin
5.
Decyzja określająca wysokość zobowiązania
6.
Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania
7.
Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej
8.
Postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego
9.
Decyzja uchylająca decyzję po wznowieniu postępowania
10.
Decyzja w sprawie zmiany decyzji ostatecznej
II.
PODATEK ROLNY
1.
Wezwanie do złożenia deklaracji na podatek rolny
2.
Wezwanie do złożenia informacji o gruntach
3.
Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku rolnym
4.
Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku rolnym
5.
Wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmiocie sposobu wykorzystywania użytku rolnego
6.
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
7.
Postanowienie w sprawie wyznaczenie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego
8.
Decyzja określająca zobowiązanie w podatku rolnym
9.
Decyzja ustalająca zobowiązanie w podatku rolnym
10.
Decyzja ustalająca zobowiązanie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
11.
Decyzja w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
III.
PODATEK LEŚNY
1.
Wezwanie do złożenia deklaracji na podatek leśny
2.
Wezwanie do złożenia informacji na podatek leśny
3.
Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku leśnym
4.
Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku leśnym
5.
Wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmiocie sposobu wykorzystywania lasu
6.
Postanowienie w sprawie wyznaczenie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego
7.
Decyzja określająca zobowiązanie w podatku leśnym
8.
Decyzja ustalająca zobowiązanie w podatku leśnym
9.
Decyzja ustalająca zobowiązanie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
10.
Postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
IV.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
1.
Wezwanie do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych
2.
Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych
3.
Wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rodzaju zawieszenia
4.
Decyzja określająca zobowiązanie w podatku od środków transportowych
5.
Postanowienie o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości w podatku od środków transportowych
6.
Decyzja o umorzeniu postępowania w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych
7.
Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji
V.
OPŁATY LOKALNE
1.
Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie targowej
2.
Decyzja określająca wysokość zobowiązania w opłacie targowej
3.
Decyzja określająca wysokość zobowiązania w opłacie miejscowej
4.
Decyzja określająca wysokość zobowiązania w opłacie uzdrowiskowej
5.
Decyzja określająca wysokość zobowiązania w opłacie od posiadania psów
6.
Decyzja w sprawie umorzenia z urzędu zaległości w opłacie targowej
7.
Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie uzdrowiskowej

 

520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 lip 2024

(TRANSMISJA VOD) ABC ordynacji podatkowej − procedury podatkowe wraz ze wzorami pism podatkowych

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
520,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności