20 lut 2024
Online

(TRANSMISJA VOD) Powymiarowe problemy realizacji podatków lokalnych w 2024 r.

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Procedura czynności sprawdzających w gminie
 1. istota i cel czynności sprawdzających;
 2. jakie działania może podjąć gminny organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających?
 3. zasady korekty deklaracji z urzędu w procedurze czynności sprawdzających;
 4. dopuszczalność zastosowania kary porządkowej w procedurze czynności sprawdzających w sytuacji gdy podatnik nie składa wyjaśnień w sprawie niezłożenia deklaracji lub wyjaśnień co do poprawności złożonej deklaracji;
 5. jakie działania należy podjąć gdy czynności sprawdzające nie przyniosą oczekiwanego rezultatu?
II. Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego (nowy podatnik)
 1. brak informacji podatkowej a wszczęcie postępowania podatkowego;
 2. skutki prawne złożonej informacji (wadliwej i niewadliwej);
 3. konsekwencje procesowe złożenia informacji tylko przez jednego ze współwłaścicieli;
 4. czy organ podatkowy, który otrzyma prawidłową informację zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie dowodowe?
 5. kiedy należy wydać postanowienie o 7-dniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego;
 6. czy dopuszczalne jest wydanie kilku decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego?
 7. czy można doręczyć decyzję ustalającą tylko jednemu ze współwłaścicieli?
 8. elementy decyzji wymiarowej.
III. Postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego
 1. w jakich przypadkach wydajemy postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego?
 2. jak postąpić gdy po wszczęciu postępowania a przed wydaniem decyzji zostanie złożona deklaracja (wadliwa lub prawidłowa);
 3. czy w trakcie postępowania podatnik może złożyć korektę deklaracji?
 4. jak należy postąpić gdy w trakcie postępowania podatkowego nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego?
 5. elementy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
IV. Postępowanie w sprawie zmiany decyzji w trybie art. 254 Ordynacji podatkowej
 1. w jakich sytuacjach stosujemy tryb przewidziany w art. 254 o.p.?
 2. modernizacja ewidencji gruntów i budynków a zmiana decyzji w trybie art. 254 ordynacji podatkowej?
 3. zmiana sposobu użytkowania budynku w trakcie roku podatkowego a tryb zmiany decyzji podatkowej;
 4. czy złożone informacje na podatek od nieruchomości rolny i leśny inicjują postępowanie podatkowe w sprawie zmiany decyzji ostatecznej?
 5. czy zmieniając decyzję w trybie przepisu art. 254 Ordynacji podatkowej organ podatkowy zobowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego oraz postanowienie o 7-dniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?
 6. czy na podstawie art. 254 Ordynacji podatkowej można zmienić decyzję podatkową za ubiegłe lata podatkowe? Jeżeli tak, to w jakich przypadkach?
 7. czy art. 254 Ordynacji podatkowej ma zastosowanie do zmiany decyzji wydanych i doręczonych osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mających osobowości prawnej?
 8. w jakiej formie i w jakich przypadkach organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej?
V. Czynności organów podatkowych w sprawie wznowienia postępowania podatkowego
 1. tryb zainicjowania postępowania wznowieniowego;
 2. w jakiej formie odmówić wznowienia postępowania podatkowego?
 3. kiedy organ podatkowy wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania a w jakich przypadkach decyzję o odmowie wznowienia postępowania?
 4. analiza przesłanek wznowienia postępowania podatkowego;
 5. jak należy rozumieć pojęcie „nowe istotne dla sprawy okoliczności faktyczne”;
 6. czy złożona informacja na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny stanowi wniosek o wznowienie postępowania podatkowego”;
 7. modernizacja gruntów i budynków a wznowienie postępowania podatkowego;
 8. w jakich sytuacjach organ podatkowy zmienia decyzję w oparciu o art. 254 o.p. a kiedy stosuje  art. 245 o.p.?
VI. Postępowanie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty i korektą deklaracji
 1. czy w przypadku złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą deklaracji organ podatkowy zobowiązany jest wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego?
 2. jaki jest zakres postępowania podatkowego w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty?
 3. w jakim terminie należy zwrócić nadpłatę?
 4. jakie elementy powinna zawierać decyzja odmawiająca stwierdzenia nadpłaty?
 5. obowiązek pouczenia podatnika o bezskuteczności złożonej korekty deklaracji;
 6. w jakich sytuacjach organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę?
VII. Wygaśnięcie ostatecznej decyzji podatkowej
 1. przesłanki wygaśnięcia decyzji podatkowej;
 2. w jakich przypadkach mamy do czynienia z decyzją „bezprzedmiotową”?
 3. nie dopełnienie przez stronę określonego warunku jako przesłanka wygaśnięcia decyzji;
 4. nie dopełnienie przez stronę przewidzianych w decyzji lub w przepisach prawa podatkowego warunków uprawniających do skorzystania z ulg;
 5. w jakiej formie wójt, burmistrz (prezydent miasta) stwierdza wygaśnięcie decyzji?
 6. problematyka wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej;
 7. jak należy rozumieć niedotrzymanie terminu płatności trzech kolejnych rat? Czy w tym przypadku organ podatkowy zobowiązany jest wydać decyzję o wygaśnięciu decyzji?
VIII. Jak skutecznie przeprowadzić postępowanie dowodowe?
 1. pojęcie dowodu w postępowaniu prowadzonym przez gminne organy podatkowe;
 2. specyfika dowodów w procesie realizacji podatków lokalnych;
 3. niezbędne dowody, które należy zebrać w toku prowadzonego postępowania;
 4. czy organ podatkowy powinien powołać biegłego?
 5. tryb powołania biegłego;
 6. przykłady pytań, które należy skierować do biegłego;
 7. jak prawidłowo sformułować pytanie do biegłego? Jakie podstawy prawne wskazać?
 8. czy uwzględniać pytania do biegłego, które formułuje podatnik?
 9. jak traktować opinię techniczną przedstawioną przez podatnika?
 10. jak prawidłowo wyznaczyć i przeprowadzić oględziny?
 11. czy dokumentacja fotograficzna powinna być opisana przez osobę przeprowadzającą oględziny?
 12. jakie elementy powinien zawierać protokół z przeprowadzonych oględzin?
 13. jakie działania należy podjąć w sytuacji, gdy podatnik nie udostępnia przedmiotu oględzin (gruntu, budynku lub budowli)?
 14. czy na podstawie postanowienia o powołaniu biegłego, biegły może przeprowadzić oględziny ocenianych obiektów czy też należy wydać postanowienie o przeprowadzeniu oględzin z udziałem pracownika lokalnego organu podatkowego?
 15. czy organ podatkowy obowiązany jest przesłać opinię biegłego podatnikowi?
 16. w jakich sytuacjach należy zawiadomić stronę o przeprowadzeniu dowodu?
 17. znaczenie dowodów zgromadzonych ze stron internetowych podatnika;
 18. w jakich sytuacjach należy wydać postanowienie o włączeniu dowodu do akt postępowania?
IX. Procedura przyznania ulgi inwestycyjnej
 1. elementy decyzji przyznającej ulgę inwestycyjną;
 2. czy podatnik może przedstawić kopie faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki inwestycyjne?
 3. jakie wydatki mogą być uwzględnione przy udzielaniu ulgi?
 4. co należy rozumieć pod pojęciem „zakończenie inwestycji” – czy wymagane jest uzyskanie pozwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego?
 5. czy organ podatkowy zobowiązany jest przeprowadzić oględziny zrealizowanej inwestycji?
 6. czy w każdym przypadku wydatek inwestycyjny powinien być udokumentowany fakturą VAT?
 7. jak rozliczać ulgę inwestycyjną u rolników będących podatnikami podatku VAT?
 8. czy można uwzględnić ulgę inwestycyjną u rolnika, który wybudował oborę na własnym gruncie a jest również współwłaścicielem użytków rolnych z innymi osobami?
 9. w jakich sytuacjach ulga inwestycyjna może być kontynuowana przez następców prawnych podatnika?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowe omówienie problemów powstałych po doręczeniu decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego na 2024 r. oraz zasad postępowania, których przedmiotem jest zweryfikowanie poprawności deklarowanych rozliczeń podatkowych przez podatników podatków lokalnych.

W trakcie roku podatkowego dochodzi do wielu zdarzeń rzutujących na wysokość pierwotnie ustalonego lub deklarowanego zobowiązania podatkowego. W ich następstwie niezbędna jest zmiana decyzji podatkowych (ustalających lub określających).

Ze względu na różnorodność podatkowoprawnych stanów faktycznych szczegółowo omówione zostaną poszczególne tryby zmiany i uchylenia decyzji podatkowych na konkretnych przykładach. I tak np.

 • jak postąpić, gdy po doręczeniu decyzji podatnik kupi/sprzeda grunt, budynek lub budowlę?
 • podatnik składa wniosek o ulgę inwestycyjną i co dalej?
 • jakie czynności podjąć wobec „nowego podatnika”?
 • jaki postąpić w sytuacji gdy podatnik zadeklaruje niewłaściwą stawkę podatku?
 • w jakich sytuacjach należy wznowić postępowanie podatkowe a kiedy zastosować tryb zmiany decyzji określony w art. 254 o.p.?
 • czynności podejmowane przez organ podatkowy w związku ze złożoną korektą deklaracji.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej:

 • materiały szkoleniowe;
 • zapis czatu.
520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 20 lut 2024

(TRANSMISJA VOD) Powymiarowe problemy realizacji podatków lokalnych w 2024 r.

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
520,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności