25 mar 2024
Online

(TRANSMISJA VOD) Pomoc publiczna udzielana przez gminy. Zmiany i nowości obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. Reforma zasad udzielania pomocy de minimis w okresie 1.01.2024 r. – 31.12.2030 r.

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej z 13 grudnia 2023 r. dotyczące pomocy de minimis na lata 2024 – 2030.
 1. Nowy limit pomocy de minimis.
 2. Zmiana metodologii obliczania 3-letniego limitu pomocy de minimis.
 3. Zmiana w sektorze transportu towarów (kwestie limitu oraz nabycia środków transportowych). 
 4. Obowiązek wprowadzenia centralnego rejestru pomocy de minimis.  
II. Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej z 13 grudnia 2023 r. dotyczące pomocy de minimis w ramach UOIG na lata 2024 – 2030.
 1. Nowy limit pomocy de minimis.
 2. Zmiana metody obliczania 3-letniego limitu pomocy de minimis.
 3. Obowiązek wprowadzenia centralnego rejestru pomocy de minimis.
 4. Zakres nowego rozporządzenia w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).  
III. Nowe programy pomocy de minimis, które mogą obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2024 r. – do 30 grudnia 2030 r. Konieczność zmiany/dostosowania obowiązujących uchwał do nowych przepisów de minimis. 
 1. Jakie przepisy pomocowe należy zawrzeć w programie pomocy de minimis obowiązującym w okresie 2024 – 2030? Rekomendowane wzory przepisów pomocowych.
 2. Sposób zgłaszania programów pomocy de minimis w nowym okresie.
 3. Procedura zgłaszania uchwał do UOKiK oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 4. Najczęstsze programy pomocy de minimis (uchwały) przyjmowane przez gminy:
a) zwolnienia z podatku od nieruchomości/różnicowanie stawek podatkowych,
b) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (zgodnie z „Rządowym Programem Odbudowy Zabytków”),
c) dotacje celowe przeznaczone na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej (m.in. wymiana źródeł ogrzewania, modernizacja kotłowni, instalacja kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, likwidacja przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizacja odpadów zawierających azbest),
d) ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych.
IV. Pomoc regionalna w ramach zwolnień z podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.
 1. Nowelizacja ogólnopolskiego programu pomocy regionalnej dla gmin (Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r.) będącego podstawą uchwał gminnych.
 2. Konstruowanie gminnych uchwał podatkowych przewidujący pomoc regionalną na nowych zasadach w latach 2024 – 2026.
 3. Zmiany w regionalnej pomocy inwestycyjnej wynikające z nowelizacji programu ogólnopolskiego (definicje, limity wynikające z inflacji, problemy interpretacyjne). 
 4. Aktualne intensywności pomocy regionalnej, obszary na jakich nie można w ogóle udzielać pomocy regionalnej i przyjmować programów pomocy regionalnej.
 5. Jak odróżnić tzw. „obszary a” i „obszary c” oraz „inwestycję początkową” od „inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej”?
 6. Jak wykazywać pomoc regionalną w sprawozdaniach? Numery programów pomocowych oraz dzień udzielenia pomocy w przypadku uchwał.
V. Pomoc de minimis udzielana w trybie Ordynacji podatkowej – jaki wpływ mają nowe przepisy o pomocy de minimis obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.?
 1. Jak powinien wyglądać kompletny wniosek o pomoc de minimis?
 2. Jak postąpić z niekompletnym wnioskiem podatnika (brak informacji, niekompletne informacje, nieprawdziwe informacje)?
 3. Kto przesądza o rodzaju pomocy publicznej? Organ czy podatnik?
 4. Kiedy ulga jest pomocą de minimis? Kto o tym decyduje?
 5. Kiedy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, a kiedy odmówić udzielenia pomocy?
 6. Na jakie przepisy należy się powołać w podstawie decyzji o udzieleniu pomocy de minimis (problem art. 67b Ordynacji podatkowej)?
 7. Badanie powiązań z innymi przedsiębiorcami przy udzielaniu pomocy de minimis. 
 8. Kto w przypadku spółki cywilnej powinien wypełnić Formularz informacji (spółka, wspólnik)? Na kogo wystawić zaświadczenie o pomocy de minimis? Kto jest beneficjentem pomocy (spółka, wspólnik, podatnik)?
 9. Jak potraktować małżeństwo przy współwłasności nieruchomości? Kto jest  beneficjentem pomocy? Od kogo żądać informacji? Na kogo wystawić zaświadczenie o pomocy de minimis?
 10. Jak należy wypełnić część Formularza informacji o pomocy de minimis dotyczącą pomocy na te same koszty kwalifikowane?
VI. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w stosunku do przedsiębiorców na podstawie ustawy z 26 maja 2023 r. (obowiązuje od 31 sierpnia 2023 r.).
 1. Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.
 2. Nowy Dział VIa ustawy o gospodarce nieruchomościami – żądanie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (tzw. przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego) – uchwała rady gminy, ustalanie ceny nieruchomości gruntowej, pomoc de minimis).
 3. Zmiany w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami (ustalanie ceny nieruchomości gruntowej, dopłata do wartości nieruchomości, pomoc de minimis).
 4. Nowe zasady pomocy de minimis mające zastosowanie.
VII. Pomoc de minimis w rolnictwie – aktualne problemy. 
 1. Problem przekroczenia krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z SRPP – jak postępować, jaki przyjmować dzień udzielenia pomocy?
 2. Nabory wniosków w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
 3. Dofinansowanie usuwania folii rolniczych jako pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia KE nr 1408/2013 lub rozporządzenia KE nr 1407/2013 – jakie przepisy stosować?
 4. Uchwały dotyczące usuwania odpadów rolniczych – co powinno się znaleźć w uchwale i gdzie powinna zostać ona zgłoszona?
 5. Jak należy obliczać limit pomocy u rolnika, który jednocześnie prowadzi inną działalność (np. handel)?
VIII. Definicja pomocy publicznej w szczególności na gruncie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – najczęstsze pytania w praktyce gminnej.
 1. Kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorcą?
 2. Czy do rolnika należy zawsze stosować przepisy o pomocy publicznej?
 3. Kto jest beneficjentem pomocy publicznej w rolnictwie?
 4. Czy każda ulga w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorcy jest pomocą publiczną? Kiedy ulga nie stanowi pomocy publicznej?
 5. Czy wiążące jest oświadczenie przedsiębiorcy o braku pomocy publicznej/braku wpływu na handel w UE? Kto przesądza o braku pomocy publicznej?
 6. Czy wynajmującego należy traktować jako przedsiębiorcę i stosować przepisy o pomocy publicznej?
 7. Jakie rodzaje działalności nie wywierają wpływu na konkurencję i wymianę handlową w UE (brak pomocy publicznej)?
 8. Czy wsparcie dla ZOZ (np. szpitala, przychodni) jest pomocą publiczną?
 9. Czy do klubu sportowego mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej?
 10. Czy zwolnienia i ulgi w zakresie gospodarki komunalnej (PSZOK, odpady, woda-ścieki, transport, kluby sportowe, kultura) należy rozpatrywać jako pomoc publiczną?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • zapis czatu.

 • !!! NOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z 13 GRUDNIA 2023 R. WS. POMOCY DE MINIMIS NA LATA 2024 - 2030 R. (NOWE LIMITY, ZMIANA METODY OBLICZANIA 3-LETNIEGO LIMITU, ZMIANY W SEKTORZE TRANSPORTU, OBOWIĄZEK CENTRALNEGO REJESTRU POMOCY)
 • !!! NOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z 13 GRUDNIA 2023 R. WS. POMOCY  DE MINIMIS W RAMACH UOIG NA LATA 2024-2030 R. (NOWE LIMITY, ZMIANA METODY OBLICZANIA 3-LETNIEGO LIMITU, OBOWIĄZEK CENTRALNEGO REJESTRU POMOCY) KONIECZNOŚĆ ZMIANY/DOSTOSOWANIA GMINNYCH UCHWAŁ DE MINIMIS (PROGRAMÓW POMOCOWYCH) W OKRESIE 2024 – 2030
 • WPŁYW NOWYCH ZASAD DE MINIMIS NA ULGI W SPŁACIE UDZIELANE W RAMACH ORDYNACJI PODATKOWEJ
 • NOWELIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU POMOCY REGIONALNEJ W RAMACH ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD 1 STYCZNIA 2024 R.  (NOWE ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW)
 • AKTUALNE PROBLEMY W ZAKRESIE POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE (PRZEKROCZENIE LIMITU KRAJOWEGO, PROGRAM  „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH”)
 • PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W PRAWO WŁASNOŚCI (NOWA USTAWA OBOWIĄZUJĄCA OD 31 SIERPNIA 2023 R.)  – ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ŚWIETLE NOWYCH REGUŁ DE MINIMIS

Rok 2024 r. przynosi liczne zmiany w zakresie pomocy publicznej, dotyczące zarówno legislacji unijnej jak i krajowej, które z pewnością możemy określić mianem reform. 

Przede wszystkim opublikowane zostały już nowe rozporządzenia KE dotyczące pomocy de minimis (tzw. ogólna pomoc de minimis oraz pomoc de minimis w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym-UOIG), które będą obowiązywały w najbliższych latach, tj. od 1 stycznia 2024 r. aż do końca 2030 r. Oba rozporządzenia wprowadzają daleko idące zmiany i to nie tylko w kwestii kluczowych limitów pomocy de minimis.

To właśnie w oparciu o te rozporządzenia gminy będą musiały teraz opracować nowe programy pomocy de minimis na okres najbliższych 7 lat. Programy takie dotyczą szeregu kwestii zarówno tych podatkowych (zwolnienia z podatku od nieruchomości, różnicowanie stawek podatkowych), jak i niepodatkowych (uchwały ws. ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, uchwały dotyczące ochrony zabytków, uchwały dotyczące ochrony środowiska). W przypadku uchwał dotyczących prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, przy obiektach zabytkowych co do których gminy mogą udzielać dotacji, następuje to w związku z naborem wniosków o dofinansowanie z „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.  

Również w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych jako regionalnej pomocy inwestycyjnej, gminy posiadające uchwały bazujące na ogólnopolskim programie pomocowym (rozporządzeniu Rady Ministrów) będą musiały zdecydować o ich wygaszeniu lub stosowaniu w kolejnym okresie, tj. do roku 2026 zgodnie z datą obowiązywania znowelizowanego rozporządzenia KE nr 651/2014 (tzw. GBER). Taką możliwość daje przyjęte w grudniu 2023 r. przez Radę Ministrów nowe rozporządzenie.

Na szkoleniu zostanie również zaprezentowana nowa ustawa (która weszła w życie 31 sierpnia 2023 r.) wprowadzająca instytucję przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości skierowana dla przedsiębiorców, przewidująca udzielanie pomocy w formule de minimis. Ustawa ta wprowadza zmiany zarówno w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jak i w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, mające na celu zapewnienie zgodności takich działań z przepisami o pomocy de minimis.

Wśród innych kwestii, których nie sposób pominąć znajdą się aktualności związane z pomocą de minimis w rolnictwie. W szczególności tradycyjnym problemem jest przekroczenie limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie oraz kwestie pojawiające się przy naborach wniosków z programu „Usuwanie folii rolniczych”.

Tematyka i sposób prezentacji zainteresuje zarówno osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w obszarze pomocowym, jak i te zajmujące się pomocą publiczną od wielu lat. Nie zabraknie zatem najczęstszych problemów w zakresie ulg w spłacie udzielanych na podstawie Ordynacji podatkowej, czy też niezmiennie problematycznej definicji pomocy publicznej.

Szkolenie, tradycyjnie obejmie również próbę odpowiedzi na szereg najbardziej nurtujących organy gminne pytań związanych z pomocą publiczną (zwłaszcza tych, które wpłyną przed szkoleniem).

 

 

520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Robert Zenc

naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności