26 lut 2024
Online

(TRANSMISJA VOD) Zmiany w 2024 roku w zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej − praktyczne problemy

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego w 2024 r.
 1. nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego obowiązujący w 2024 r.;
 2. nowy dokument składany przez hodowców koni;
 3. stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r.
 4. czy w 2024 r. będzie miała zastosowanie dodatkowa stawka zwrotu podatku akcyzowego?
 5. czy zwrot podatku akcyzowego będzie przysługiwał hodowcom świń, kóz i koni?
 6. z jakiego okresu będą mogły być przedkładane faktury potwierdzające zakup oleju napędowego?
II. Zasadnicze problemy związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym w 2024 r.
 1. komu zwrócić podatek akcyzowy w przypadku umowy dzierżawy zawartej między rodzicami a dziećmi?
 2. czy producent rolny może załączyć do wniosku zamiast faktur paragon z NIP?
 3. jak postąpić z paragonem dołączonym do wniosku nie zawierającym numeru NIP?
 4. czy producent rolny, który nie ma nadanego NIP może przedstawić paragon?
 5. czy dopuszczalne jest przedstawienie kopii paragonu z NIP?
 6. czy rolnik może dołączyć same kopie faktur (paragonów z NIP)?
 7. czy na fakturach VAT wymagane jest wpisanie kodu CN oleju napędowego?
 8. z jakiego okresu mogą być uwzględniane faktury VAT?
 9. czy faktury VAT z odroczonym terminem płatności mogą być uwzględniane w procesie zwrotu podatku akcyzowego?
 10. adnotacje na fakturach VAT dokumentujących nabycie oleju napędowego;
 11. czy faktury (paragony) wystawione na drugiego małżonka mogą być uwzględnianie przy zwrocie podatku akcyzowego?
 12. czy syn (córka), który nabył gospodarstwo rolne może przedłożyć faktury zakupu oleju napędowego dokonanego przez rodziców?
 13. czy można przekazać kwotę zwrotu podatku akcyzowego komornikowi?
III. Producent rolny jako podmiot uprawniony do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 1. pojęcie producenta rolnego;
 2. czy wnioskodawca musi posiadać status producenta rolnego na dzień złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego?
 3. w jakich sytuacjach zwrot podatku przysługuje posiadaczowi samoistnemu?
 4. posiadacz zależny jako podmiot uprawniony do zwrotu podatku;
 5. czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje osobie, która wydzierżawiła gospodarstwo rolne na podstawie „zwykłej umowy” dzierżawy?
 6. jak postąpić w przypadku gdy rodzice są właścicielami użytków rolnych a grunty na prowadzenie gospodarstwa rolnego wykorzystuje syn (córka)?
 7. współwłaściciele (współposiadacze) a zwrot podatku akcyzowego;
 8. czy w każdym przypadku złożenie wniosku przez współposiadacza wymaga jego pisemnej zgody?
 9. podmioty, którym nie przysługuje zwrot podatku akcyzowego;
 10. bezumowne korzystanie z gruntu a zwrot podatku akcyzowego;
 11. czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego podmiotowi mającemu zaległości podatkowe?
IV. Pojęcie gospodarstwa rolnego na potrzeby zwrotu podatku akcyzowego
 1. czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje na grunty rolne zabudowane?
 2. jakie grunty gospodarstwa rolnego nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwrotu?
 3. użytki rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza a zwrot podatku;
 4. czy zwrot podatku przysługuje na grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako nieużytki (N)?
 5. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych a zwrot podatku akcyzowego;
 6. sprzedaż gruntów w trakcie roku a zwrot podatku akcyzowego.
V. Właściwość miejscowa organu dokonującego zwrotu podatku akcyzowego
 1. zasady ustalania właściwości miejscowej organu dokonującego zwrotu podatku akcyzowego;
 2. jaki organ jest właściwy do zwrotu podatku akcyzowego w przypadku gdy użytki rolne położone są na terenie kilku gmin?
 3. kto powinien dokonać zwrotu podatku w przypadku, gdy siedziba stada bydła jest na terenie innej gminy niż położne użytki rolne?
 4. organ właściwy w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w sytuacji gdy z wnioskiem występuje organ podlegający wyłączeniu od załatwienia sprawy (np. wójt, zastępca wójta, skarbnik)?
VI. Problemy związane z ustalaniem limitu zwrotu podatku akcyzowego
 1. pojęcie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
 2. czy wymagane są oryginały dokumentów wystawionych przez kierownika biura ARiMR?
 3. ograniczenia w zwrocie podatku akcyzowego;
 4. czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego na bydło rolnikowi, który nie posiada gospodarstwa rolnego?
 5. jak postąpić, gdy bydło zarejestrowane jest na syna a gospodarstwo rolne posiada ojciec?
 6. czy dopuszczalna jest zmiana limitu w trakcie roku podatkowego?
V. Procedura składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
 1. terminy składania wniosków w 2024 r.;
 2. czy można rozpatrzyć wniosek po upływie terminu do jego złożenia;
 3. jakie czynności powinien podjąć organ podatkowy w przypadku złożenia wniosku po upływie terminu?
 4. tryb postępowania przy braku dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.
VI. Procedura wydawania i zmiany decyzji
 1. zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przy zwrocie podatku akcyzowego;
 2. w jakich przypadkach zastosowanie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej?
 3. elementy jakie powinna zawierać decyzja przyznająca zwrot podatku akcyzowego;
 4. zmiana decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego;
 5. zasady postępowania w przypadku nienależnego pobrania zwrotu podatku lub w nadmiernej wysokości.
VII. Śmierć wnioskodawcy a zwrot podatku akcyzowego
 1. czy zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje spadkobiercy wnioskodawcy?
 2. czy spadkobierca wnioskodawcy może przedłożyć faktury zakupu oleju napędowego zrealizowane przez spadkodawcę?
 3. jak postąpić ze środkami przeznaczonymi na zwrot podatku w sytuacji gdy wnioskodawca umrze?
 4. czy w przypadku śmierci wnioskodawcy zwrot przysługuje pozostałym współwłaścicielom gospodarstwa rolnego?
X. Pomoc publiczna a zwrot podatku akcyzowego
 1. czy i jakie dokumenty związane z udzieleniem pomocy publicznej powinien złożyć wnioskodawca?
 2. jak postąpić gdy wniosek nie zawiera informacji składanej przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną?
 3. czy należy podać do wiadomości publicznej wykaz podmiotów, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

W 2023 r. wprowadzono istotne zmiany w zwrocie podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Część z nich miała wyłącznie charakter okresowy tj. obowiązywała tylko w 2023 r. Oznacza to, że w 2024 r. będą miały zastosowanie w części przepisy wprowadzone w roku ubiegłym oraz przepisy nowe. Tym samym podczas szkolenia podjęta zostanie tematyka obejmująca m. in.:

 1. Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego obowiązujący w 2024 r.
 2. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2024.
 3. Czy w 2024 r. będzie miała zastosowanie dodatkowa stawka zwrotu podatku akcyzowego?
 4. Czy zwrot podatku akcyzowego będzie przysługiwał hodowcom świń, kóz i koni?
 5. Czy hodowcy koni zobowiązania będą do obliczania średniej liczbie koni?
 6. Z jakiego okresu będą mogły być przedkładane faktury potwierdzające zakup oleju napędowego?

W trakcie szkolenia kompleksowo omówione zostaną praktyczne problemy związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r. z uwzględnieniem najczęściej zadawanych pytań przez pracowników lokalnych organów podatkowych, stanowisk prezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej:

 • materiały szkoleniowe w tym wzory pism procesowych:
  • decyzję o zwrocie podatku akcyzowego (decyzja pierwotna);
  • decyzję o zmianie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
 •  zapis czatu.
520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 26 lut 2024

(TRANSMISJA VOD) Zmiany w 2024 roku w zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej − praktyczne problemy

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
520,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności