(TRANSMISJA VOD) Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2024 r.

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Znaczenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. (SK 14/21) oraz z dnia 18 października 2023 r. (SK 23/19) dla wymiaru oraz poboru podatków w 2024 r.
 1. Jaka definicja budowli obowiązuje po uznaniu za niezgodny z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
 2. Kiedy można oczekiwać na zmiany legislacyjne?
 3. Czy organy podatkowe powinny uwzględniać stanowisko TK w przypadku wymiaru podatku od nieruchomości na 2024 r.?
 4. Czy wyroki TK są podstawą do wznawiania postępowań podatkowych?
 5. Co wyrok TK w sprawie SK 23/19 zmienia, jeżeli chodzi o opodatkowanie garaży?
 6. Jak opodatkować garaże wielostanowiskowe?
 7. Jak opodatkować garaże stanowiące odrębne nieruchomości lokalowe w bryle budynku mieszkalnego?
 8. Jak opodatkować garaże przynależne do lokali mieszkalnych?
 9. Czy wyrok TK wpływa na zasady opodatkowania garaży obok budynków mieszkalnych?
II. Wygaśnięcie rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis oraz wyczerpanie krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie
 1. Czy w roku 2024 będzie można stosować zwolnienia stanowiące pomoc de minimis?
 2. Czy w roku 2024 r. będzie można stosować obniżone stawki stanowiące pomoc de minimis?
 3. Jakie skutki dla wymiaru oraz poboru podatków może mieć wejście w życie nowego rozporządzenia?
 4. Projektowane zmiany w zakresie podniesienia limitu pomocy do 300.000 euro – co i jak trzeba będzie weryfikować?
 5. Wyjaśnienia UOKiK dotyczące możliwych wariantów postępowania w odniesieniu do czasu obowiązywania uchwał przewidujących udzielanie pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013
 6. Wyczerpanie krajowego limitu pomocy de minimis w sektorze rolnictwa – jak udzielać teraz ulg w spłacie?
 7. Wyczerpanie krajowego limitu pomocy de minimis w sektorze rolnictwa – jak rozpoznawać teraz wnioski o ulgi i zwolnienia w podatku rolnym w ramach tego rodzaju pomocy?
 8. Co zrobić, gdy organ podatkowy wydał decyzję przyznającą ulgę lub zwolnienie pomimo wyczerpania krajowego limitu pomocy de minimis w sektorze rolnictwa?
III. Postępowania podatkowe, w tym coroczny wymiar podatków, prowadzone w oparciu o system doręczeń elektronicznych
 1. Na czym polegają zmiany w zasadach doręczania pism procesowych, które wejdą w życie z dniem 10 grudnia 2023 r.?
 2. Jakim kategoriom podatników organy podatkowe będą zobowiązane doręczać decyzje za pomocą środków komunikacji elektronicznej?
 3. Jak będą wyglądały doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej?
 4. Czy będzie można doręczać decyzje w sposób tradycyjny – pocztą, przez pracownika lub inkasenta?
 5. Jak będzie wyglądało doręczanie decyzji wymiarowych na 2024 r.?
 6. Jakie mogą być skutki doręczenia decyzji w formie papierowej zamiast formy elektronicznej?
 7. Jak będą wnoszone podania do organów podatkowych na nowych zasadach?
IV. Postanowienia o zaliczaniu wpłat oraz zaliczaniu nadpłat – zmiany wynikające z nowelizacji ordynacji podatkowej
 1. Kiedy wydaje się postanowienie o zaliczeniu wpłaty?
 2. Kiedy wydaje się postanowienie o zaliczeniu nadpłaty?
 3. Wniosek o wydanie postanowienia – jak z nim postępować?
 4. Kolejność zaliczania wpłat.
 5. Kolejność zaliczania nadpłat.
V. Zakończenie i otwarcie nowego roku podatkowego – wybrane zagadnienia:
 1. przedawnienie podatkowe (jakie należności ulegają przedawnieniu z końcem roku?, jakie należności można wymierzać do końca roku?, co zrobić, aby nie dopuścić do przedawnienia?, czy hipoteka chroni przed przedawnieniem?);
 2. nadawanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, jako podstawa do wykonalności decyzji nieostatecznej (jakiej decyzji można nadać rygor? jakie są przesłanki nadania rygoru?, komu doręczyć rygor – stronie czy pełnomocnikowi, czy sam rygor chroni przed przedawnieniem?);
 3. jak prawidłowo powinien być wykonany obowiązek złożenia informacji lub deklaracji?
 4. wadliwe załączniki a ważność deklaracji/informacji;
 5. składanie deklaracji/informacji przez współwłaścicieli;
 6. brak deklaracji/informacji a kara porządkowa oraz odpowiedzialność karna-skarbowa;
 7. obowiązek informowania naczelników urzędów skarbowych o podejrzeniu popełnienia karnego- skarbowego w związku z brakiem złożenia deklaracji/informacji lub wadliwością tych dokumentów;
 8. złożenie informacji a wszczęcie postępowania w sprawie;
 9. składanie deklaracji/informacji przy nowych budynkach i budowlach;
 10. kiedy organ musi wydać postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego?
 11. wszczynanie postępowań przy współwłasnościach;
 12. coroczny wymiar podatków bez wydawania postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego.
VI. Najnowsze orzecznictwo
 1. opodatkowanie mieszkań wynajmowanych przez przedsiębiorców na cele mieszkaniowe – zmiana orzecznictwa;
 2. opodatkowanie magistrali ciepłowniczej w budynku;
 3. posiadacz samoistny w najnowszym orzecznictwie;
 4. opodatkowanie kontenerów telekomunikacyjnych;
 5. samowolna zmiana budynku niemieszkalnego na mieszkalny – skutki podatkowe;
 6. opodatkowanie bramy wjazdowej i ogrodzenia;
 7. stacja paliw jako przedmiot podatku;
 8. powierzchnia użytkowa pomieszczeń o zróżnicowanej wysokości.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ:

 • PREZENTACJĘ OBEJMUJĄCĄ PROBLEMATYKĘ SZKOLENIA,
 • ZAPIS CZATU,
 • WZORY PONAD 40 PISM PROCESOWYCH (POSTANOWIEŃ, WEZWAŃ, DECYZJI), KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO WYMIARU I POBORU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ OPŁAT LOKALNYCH.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z zakończeniem roku podatkowego oraz z wymiarem oraz poborem podatków i opłat lokalnych w 2024 r. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zasady związane z przeprowadzeniem postępowań wymiarowych oraz z weryfikacją składanych deklaracji na podatki lokalne.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona wydanym ostatnio orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego w zakresie podatku od nieruchomości oraz ich ewentualnym skutkom dla wymiaru i poboru tego podatku. Omówione zostanie m.in. zagadnienie opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości po wyroku TK z dnia 18 października 2023 r. w sprawie SK 23/19.

W związku ze zbliżającą się datą wejścia w życie przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych w ramach szkolenia przedstawione zostaną skutki tych zmian w zakresie doręczenia decyzji na coroczny wymiar podatku oraz składania przez podatników pism za pomocą tego kanału komunikacji.

Istotną częścią szkolenia będzie też omówienie problemów praktycznych jakie pojawią się na etapie stanowienia oraz stosowania miejscowego prawa podatkowego w kontekście regulacji o pomocy publicznej. W szczególności z końcem roku przestaje obowiązywać aktualne rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis. Ponadto wyczerpano już z dniem 19 października 2023 r. krajowy limit pomocy de minimis w sektorze rolnictwa.

W ostatniej części szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo, które rzutuje na wymiar i pobór podatków lokalnych.

520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście

POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności