27 lis 2023
Online

(TRANSMISJA VOD) Zaświadczenia, potwierdzenia, poświadczenia i informacje wydawane przez gminne organy podatkowe. Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Rodzaje i tryb wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych przez gminne organy podatkowe:
 1. istota zaświadczenia;
 2. rejestr zaświadczeń;
 3. tryb wydawania zaświadczeń;
 4. w jakim terminie należy wydać zaświadczenie?
 5. w jakich sytuacjach i w jakim trybie organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia?
 6. ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń;
 7. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – m. in. jak postąpić gdy wobec wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego?
 8. zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy – m.in. jak postąpić w sytuacji gdy postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy nie zostało zakończone?
 9. zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego – m.in. czy żądaniem wydania zaświadczenia może wystąpić małżonek podatnika; jeżeli tak to w jakich sytuacjach?
 10. zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika;
 11. zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 12. zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 13. opłata skarbowa w związku z wydawaniem zaświadczeń przez organy podatkowe.
II. Zaświadczenia wydane izbom rolniczym przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty:
 1. podstawa prawna wydania zaświadczenia;
 2. dane zawarte w zaświadczeniu;
 3. w jakim terminie należy wydać zaświadczenie?
 4. czy od wydawanych zaświadczeń należy pobierać opłatę skarbową?
III. Informacje przekazywane przez gminne organy podatkowe izbom rolniczym o stanie realizacji dochodów izb:
 1. czy wójt, burmistrz (prezydent miasta) zobowiązany jest z urzędu przekazywać izbom kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji ich dochodów?
 2. w jakim terminie należy przekazać izbom informacje?
 3. zakres danych podawanych w informacjach;
 4. w jakiej formie należy wydać informację? Czy informacja to zaświadczenie?
IV. Problem wydawania zaświadczeń potwierdzających okres pracy w gospodarstwie rolnym
 1. czy wójt, burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek wydać zaświadczenie potwierdzające okres pracy w gospodarstwie rolnym?
 2. jaka jest podstawa prawna wydania zaświadczenia?
 3. jak ustalić właściwość miejscową organu podatkowego wydającego zaświadczenie?
 4. na podstawie jakich dokumentów wójt ma potwierdzić okres pracy w gospodarstwie rolnym?
 5. jak przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w tym zakresie?
 6. jak postąpić w sytuacji gdy organ podatkowy nie dysponuje dokumentami pozwalającymi ustalić okres pracy w gospodarstwie rolnym?
 7. w jakiej formie należy odmówić wydania zaświadczenia?
 8. czy pracownik urzędu gminy ma obowiązek odebrać zeznania dwóch świadków na okoliczność potwierdzenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym?
V. Zasady potwierdzania przez wójta umów dzierżawy zawartych stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
 1. pojęcie „potwierdzenia umowy”;
 2. rodzaje umów dzierżawy, które powinny być potwierdzane przez wójtów;
 3. czy w umowie dzierżawy powinno być zapisane, iż zawarta jest ona „stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników”?
 4. czy wójt zobowiązany jest weryfikować zawarte umowy dzierżawy?
 5. czy wójt zobowiązany jest potwierdzać aneksy do zawieranych umów dzierżaw?
 6. czy wójt może obecnie potwierdzić umowę dzierżawy zawartą między rodzicami a dziećmi?
 7. w jakiej formie należy potwierdzić zawartą umowę?
 8. czy wójt może odmówić potwierdzenia zawartej umowy?
 9. czy wójt ma obowiązek samodzielnie potwierdzać zawartą umowę czy też może upoważnić w tym zakresie pracownika gminy?
 10. czy wójt zobowiązany jest prowadzić rejestr umów które potwierdza?
 11. czy czynność urzędowa polegająca na potwierdzeniu umowy dzierżawy podlega opłacie skarbowej?
 12. jaką wysokość opłaty skarbowej należy pobrać od potwierdzanych umów?
 13. czy potwierdzenie zawartej umowy dzierżawy może być objęte wyłączeniem od opłaty skarbowej, o którym mowa w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej?
VI. Wybrane problemy opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców
 1. czy najnowszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r.  stwierdzający niezgodność z Konstytucją RP definicji budowli wpływa na stosowanie prawa podatkowego w gminach? Czy można w dalszym ciągu opodatkowywać budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?
 2. opodatkowanie dystrybutorów na stacjach paliw w świetle najnowszego orzecznictwa NSA;
 3. opodatkowanie stacji transformatorowych;
 4. wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. na opodatkowanie gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorców;
 5. rozróżnienie zasad opodatkowania nieruchomości gruntowych;
 6. w jakich przypadkach mówimy o gruncie „związanym”, a kiedy o gruncie „zajętym” na prowadzenie działalności gospodarczej?
 7. w jaki sposób organ podatkowy ma wykazać fakt zajęcia użytków rolnych i lasów na wykonywanie działalności gospodarczej?
 8. jakimi stawkami opodatkować budynek mieszkalny w którym przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą (np. firmę budowlaną, informatyczną, itp.)?
 9. czy sam fakt ujawnienia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej siedziby przedsiębiorcy w budynku mieszkalnym świadczy o „zajęciu” na prowadzenie działalności gospodarczej?
 10. w jakich sytuacjach można mówić o „zajęciu” budynku mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej?
 11. zasady opodatkowania budynków niemieszkalnych u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 12. w jakich przypadkach stosować stawki pozostałe a w jakich najwyższe stawki podatku?
 13. problem zmniejszenia wartości budowli w postaci wież telekomunikacyjnych – czy korekty deklaracji są słuszne?
 14. opodatkowanie nowowybudowanych budynków i budowli należących do przedsiębiorców;
 15. kto powinien płacić podatek od gruntu, a kto od budowli w przypadku wydzierżawienia gruntów przez rolnika podmiotowi budującemu farmę fotowoltaiczną?
 16. wpływ umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na podmiot zobowiązany z tytułu podatku;
 17. spadkobiercy przedsiębiorcy jako podatnicy podatków lokalnych;
 18. służebność przesyłu a obowiązek podatkowy;
 19. przedsiębiorcy jako posiadacze samoistni;
 20. posiadacze zależni a obowiązek podatkowy w podatkach lokalnych;
 21. poddzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego a status podatnika.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Wójtowie, burmistrzowie, (prezydenci miast) zobowiązani są do wydawania zaświadczeń, potwierdzeń, poświadczeń i innych informacji w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych, ale nie tylko. Obowiązki te uregulowane są w wielu aktach prawnych, często nie mających nic wspólnego z realizacją zobowiązań podatkowych lub pośrednio z tym związanych – bazujących na dokumentach i ewidencjach prowadzonych przez gminne organy podatkowe. Jako przykład można wskazać:

 1. zaświadczenia wydane izbom rolniczym przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty;
 2. zaświadczenia potwierdzające okres pracy w gospodarstwie rolnym;
 3. potwierdzenia umów dzierżawy zawieranych stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podczas szkolenia omówione zostaną także aktualne problemy związane z opodatkowaniem nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców m. in. w kontekście wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają OBSZERNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE w formie elektronicznej, w tym:

 • prezentację obejmującą problematykę szkolenia,
 • zapis czatu.

 

470,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 27 lis 2023

(TRANSMISJA VOD) Zaświadczenia, potwierdzenia, poświadczenia i informacje wydawane przez gminne organy podatkowe. Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców

Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
470,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności