26 lip 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Ordynacja podatkowa dla gmin

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Decyzje ustalające i określające na podatki lokale:
 1. kiedy wydawane są decyzje ustalające wysokość zobowiązania?
 2. kiedy wydawane są decyzje określające wysokość zobowiązania?
 3. co to znaczy, że decyzja jest ostateczna?
 4. co to znaczy, że decyzja jest wykonalna? (zasady wykonywania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, wstrzymanie wykonania decyzji);
 5. pieczątka na decyzji − czy jest wymagana?
 6. jak powinna być podpisana decyzja podatkowa?
II. Zaległość podatkowa i odsetki od zaległości podatkowych:
 1. kiedy powstaje zaległość podatkowa w podatkach lokalnych?
 2. terminy płatności podatków lokalnych;
 3. naliczanie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wg niższej stawki;
 4. kiedy organ podatkowy samodzielnie nalicza odsetki od zaległości podatkowych?
 5. zasady naliczania odsetek za zwłokę, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (początek naliczania odsetek, naliczanie odsetek przy umorzeniu zaległości, naliczanie odsetek przy rozłożeniu na raty lub odroczeniu zapłaty zaległości);
 6. rozksięgowanie wpłaty na należność główną i odsetki za zwłokę.
III. Postępowanie z wnioskami o stwierdzenia nadpłaty:
 1. kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?
 2. do kiedy może być złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty?
 3. termin na prowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty i skutki jego naruszenia;
 4. jak odmówić stwierdzenia nadpłaty w całości?
 5. jak odmówić stwierdzenia nadpłaty w części?
 6. decyzja o stwierdzeniu nadpłaty w całości i bezdecyzyjny zwrot nadpłaty;
 7. naliczanie oprocentowania od nadpłaty.
IV. Przedawnienie w podatkach lokalnych:
 1. rodzaje przedawnień: przedawnienie do wymierzenia podatku oraz przedawnienie zobowiązania, które już powstało;
 2. przedawnienie a wymiar podatku osobom fizycznym;
 3. przedawnienie a dochodzenie należności od osób prawnych;
 4. ile wynoszą i jak liczyć terminy przedawnienia?
 5. przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia;
 6. skutki upływu przedawnienia w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego w I i II instancji;
 7. przedawnienie zahipotekowanych należności w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt SK 40/12 z dnia 8 października 2013 r.
V. Śmierć podatnika a wymiar i pobór podatków lokalnych:
 1. jak realizować bieżące zobowiązania w przypadku śmierci podatnika?
 2. jak realizować bieżące zobowiązania w przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli nieruchomości?
 3. jak doprowadzić do ustalenia spadkobierców po zmarłym podatniku?
 4. przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania podatnika na jego spadkobierców;
 5. jak powinno wyglądać postępowanie oraz decyzja w sprawie odpowiedzialności spadkobierców?
 6. czy zarządca sukcesyjny może być podatnikiem podatków lokalnych.
VI. Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym:
 1. kto może być pełnomocnikiem? małżonek jako pełnomocnik;
 2. rodzaje pełnomocnictw (do podpisywania deklaracji, ogólne, szczególne, pełnomocnik do doręczeń);
 3. urzędowy wzór pełnomocnictwa szczególnego − postępowanie w przypadku braku zastosowania wzoru lub jego wad;
 4. doręczenia pism pełnomocnikom profesjonalnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
VII. Wymogi formalne wniosków oraz postępowanie przy brakach w tym zakresie:
 1. wymogi formalne, jakie powinien spełniać wniosek wszczynający postępowanie;
 2. wyznaczenie terminu na uzupełnienie braków wniosku i skutki jego naruszenia;
 3. postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia;
 4. wniosek o wszczęcie postępowania − kiedy pozostawia się go bez rozpatrzenia, a kiedy odmawia się wszczęcia postępowania?
VIII. Wyłączenie gminnego organu podatkowego od załatwiania spraw podatkowych:
 1. kto i kiedy podlega wyłączeniu?
 2. powinowactwo I i II stopnia jako przesłanka wyłączenia;
 3. wystąpienia do SKO o wyznaczenie właściwego organu;
 4. jaki organ jest właściwy do załatwienia sprawy związanej ze współwłasnością wójta, burmistrza (prezydenta miasta) i innych osób?
IX. Doręczenia w postępowaniu podatkowym:
 1. czy inkasent musi doręczać decyzje?
 2. czy decyzja może być doręczona osobie, która już nie żyje?
 3. czy można przypisać podatek na podstawie niedoręczonej decyzji ustalającej?
 4. jak doręczyć pismo, gdy organ nie zna aktualnego adresu zamieszkania podatnika?
 5. jak doręczyć pismo spółce, której adres jest nieznany?
 6. kiedy mogą a kiedy muszę doręczać pismo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
X. Wznowienie postępowania, zmiana i wygaśnięcie decyzji ostatecznej:
 1. czy różnią się wskazane tryby?
 2. najczęściej występujące przesłanki wznowienia postępowania i zmiany decyzji;
 3. wznowienie postępowania − aspekty proceduralne;
 4. decyzje wydawane po wznowieniu postępowania;
 5. procedura zmiany decyzji ostatecznej;
 6. wygaśnięcie i wygaszenie decyzji.
XI. Stosowanie kary porządkowej za niewykonanie wezwań gminnego organu podatkowego:
 1. na kogo może być nałożona kara porządkowa?
 2. za co może być nałożona kara porządkowa?
 3. miarkowanie wysokości kary porządkowej;
 4. postanowienie w sprawie nałożenia kary porządkowej;
 5. uchylenie postanowienia nakładającego karę porządkową.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Celem szkolenia jest omówienie wybranych instytucji ogólnego prawa podatkowego uregulowanych w ustawie - Ordynacja podatkowa, które mają szczególne znaczenie z punktu widzenia gminnych organów podatkowych. W ramach spotkania przedstawione zostaną zarówno kwestie dotyczące powstawania i wykonywania zobowiązań w zakresie podatków lokalnych (decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania, zaległość podatkowa i odsetki za zwłokę, przedawnienie, nadpłaty), jak i z zakresu procedur podatkowych (doręczenia, braki formalne podań, pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym, wyłączenia pracownika i organu podatkowego, kary porządkowe).

Prezentacja zagadnień oparta będzie nie tylko o analizę obowiązujących aktów normatywnych, ale także najnowsze orzecznictwo z tego zakresu. W trakcie wykładu prowadzący będą wskazywali na praktyczne problemy związane ze stosowaniem omawianych przepisów.

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 26 lip 2021

(TRANSMISJA VOD) Ordynacja podatkowa dla gmin

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności