14 lut 2023
Online

(LIVE STREAMING) Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych. Praktyka z uwzględnieniem projektowanych i wprowadzonych zmian w ustawie o ochronie przyrody

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

 

1. Zdefiniowanie pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie także w świetle usuwania drzew przez osoby fizyczne.

2. Usuwanie drzew, krzewów z terenów parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, parków narodowych, rezerwatów przyrody, z uwzględnieniem osób fizycznych.

3. Usuwanie drzew/krzewów z obszaru Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem osób fizycznych.

4. Kompetencje organów do wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów.

5. Uzgadnianie usuwania drzew z pasów drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

6. Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, czyli wyłączenia na podstawie art. 83f uop, w tym:

 1. zezwoleń na usuwanie drzew o określonych obwodach oraz krzewów o określonej powierzchni.
 2. brak zezwolenia dla osób fizycznych oraz w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

7. Omówienie procedur usuwania drzew/krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z uwzględnieniem rolników i gospodarstw rolnych:

 1. zgłoszenie usunięcia drzewa/krzewu do organu właściwego;
 2. postępowanie organu (wykonanie inwentaryzacji, spisanie protokołu);
 3. sprzeciw organu w formie decyzji administracyjnej ( kryteria sprzeciwu);
 4. postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia;
 5. zaświadczenie o braku sprzeciwu;
 6. wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia;
 7. uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu.

8. Konsekwencje usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości po 5–ciu latach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – naliczenie opłat (współpraca z organem budowlanym).

9. Kontrola organu na podstawie 379 i art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska.

10. Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku właścicieli sieci, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych.

11. Ochrona gatunkowa w postępowaniu administracyjnym dot. usuwania drzew i krzewów.

12. Usuwanie drzew/krzewów z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz z nieruchomości niebędących własnością wnioskodawcy.

13. Zakres wniosku (szczegółowe omówienie) – elementy składowe, obwody drzew na wys. 5 i 130 cm, m² krzewów, rodzaj – gatunek, projekt zagospodarowania terenu, określenie kompensacji przyrodniczej oraz omówienie projektu planu nasadzeń.

14. Usuwanie drzew w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i stanu wyższej konieczności.

15. Nasadzenia zamienne lub przesadzenia wg określonej kompensacji przyrodniczej (procedura postępowania, wytyczne do ustalania nasadzeń zamiennych, przekazanie wiedzy praktycznej).

16.Elementy składowe zezwolenia-obligatoryjne oraz z kompensacją przyrodniczą i przesadzeniem (termin usunięcia, nasadzeń, przekazania informacji, sprawdzenia).

17. Rodzaje oraz kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym:

 1. zezwolenia bez i z warunkiem nasadzeń zamiennych i bez naliczania opłat – sprawdzenie warunku nasadzeń po 3 latach;
 2. zezwolenia z naliczeniem opłat w procesie inwestycyjnym;
 3. zezwolenia z uwzględnieniem nowych nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy lub ich przesadzenie. Zasady naliczania opłat,  odraczanie na okres 3 lat – wg kompensacji przyrodniczej, umarzanie/pozostawienie do zapłaty  po 3 latach, w procesie inwestycyjnym.
 4. jak naliczamy opłaty za usuwanie drzew /krzewów - przykłady.

18. Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury.

19. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności (pomoc de minimis).

20. Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów.

21. Nasadzenia zamienne w przypadku nie naliczania opłat za usuwane drzewa/krzewy i postępowanie po 3 latach od nasadzenia, zasady ustalania.

22. Uwzględnienie obwodów pni drzew i m² krzewów do naliczania i nienaliczania opłat .

23. Kiedy możemy wydać odmowę usunięcia drzewa.

24. Zakres zmian decyzji na podstawie art. 155 kpa, także z pasów drogowych.

25. Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody ( uszkodzenie, zniszczenie) oraz kodeksu cywilnego.

26. Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie, z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na wysokość kary. Kary na terenach wpisanych do rejestru zabytków (zebranie materiału dowodowego w sprawie).

27. Kary dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych.

28. Pojęcie zniszczenia i uszkodzenia drzew/krzewów.

29. Naliczanie kar za usuwanie drzew/krzewów bez zezwolenia, zniszczenie oraz uszkodzenie.

30. Zezwolenia na usuwanie drzew oraz kary omawiane są w oparciu o przepisy ustawy kodeksu postępowania administracyjnego.

31. Drzewa na granicy działek.

32. Wyroki WSA i NSA dotyczące usuwania drzew/krzewów.

33. Omówienie problemów występujących w praktyce.

34. Wnioski także w formie dokumentu elektronicznego od 27 stycznia 2023 r. równolegle z tradycyjnymi.

35. Omówienie projektowanych zmian ustawy o ochronie przyrody dotyczących zgłoszeń usuwania drzew przez osoby fizyczne.

Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, w tym:

 • prezentację obejmującą problematykę objętą zakresem szkolenia,
 • wzory decyzji, postanowień, sprzeciwów:
  • Wzór zgłoszenia osoby fizycznej;
  • Wzór protokołu z komisji  w sprawie zgłoszenia;
  • Wzór postanowienia o uzupełnienie braków;
  • Wzór sprzeciwu na terenie wpisanym do rejestru zabytków;
  • Wzór sprzeciwu; zgłoszenie na terenie objetym ochroną w mpzp;
  • Wzór sprzeciwu na terenie objetym formą ochrony przyrody;
  • Wzór sprzeciwu; drzewo do uznania  jako pomnik przyrody; art. 40 ust. 3  ustawy o ochronie przyrody;
  • Wzór sprzeciwu; drzewa objęte koniecznością uzyskania zezwolenia;
  • Wzór sprzeciwu ponieważ nie uzupełniono braków;
  • Wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu;
  • Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania;
  • Wzór adnotacji urzędowej;
  • Wzór wniosku o wydanie zezwolenia;
  • Wzór powiadomienia mieszkańców o zamiarze złożenia  wniosku ( spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty);
  • Wzór oświadczenia o tytule prawnym;
  • Wzór oświadczenia, że poinformowano mieszkańców ( spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty);
  • Wzór protokołu z oględzin do zezwolenia na usunięcie;
  • Wzór protokołu ze złomów;
  • Wzór decyzji negatywnej;
  • Wzór decyzji bez warunku;
  • Wzór decyzji bez opłat pod warunkiem nasadzeń;
  • Wzór decyzji z opłatami odroczonymi;
  • Wzór decyzji z opłatami natychmiastowymi;
  • Wzór decyzji pasy drogowe;
  • Wzór decyzji sieci uzbrojenia terenu;
  • Wzór decyzji umarzającej opłatę po 3 latach;
  • Wzór decyzji zmiana warunków decyzji z art. 155 kpa;
  • Wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania;
  • Wzór decyzji o pobraniu opłaty.
440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Jadwiga Kurdziel

wykładowca z wieloletnim stażem pracy w administracji na stanowisku kierowniczym. Ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i terenach zieleni (nadzór nad wykonawstwem prac dotyczących budowy i konserwacji terenów zieleni). Wykładowca przepisów dotyczących ochrony zieleni w jednostkach samorządowych, konsultant pracowników samorządowych. Od kilku lat wykłada przepisy ochrony zieleni w Akademii Rolniczej oraz w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 14 lut 2023

(LIVE STREAMING) Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych. Praktyka z uwzględnieniem projektowanych i wprowadzonych zmian w ustawie o ochronie przyrody

Jadwiga Kurdziel wykładowca z wieloletnim stażem pracy w administracji na stanowisku kierowniczym. Ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i terenach zieleni (nadzór nad wykonawstwem prac dotyczących budowy i konserwacji terenów zieleni). Wykładowca przepisów dotyczących ochrony zieleni w jednostkach samorządowych, konsultant pracowników samorządowych. Od kilku lat wykłada przepisy ochrony zieleni w Akademii Rolniczej oraz w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności