Podatek od budynków, budowli i gruntów

Rok wydania: 2022

152,38 PLN + VAT 5%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Podatek od budynków, budowli i gruntów
Co tutaj znajdziesz?

Aktualny i kompleksowy komentarz do przepisów regulujących opodatkowanie budynków, budowli i gruntów.

Spis treści
Wykaz skrótów s. 19
Wstęp s. 21
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) s. 23
Rozdział  1. Przepisy ogólne s. 25
Artykuł 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] s. 25
1. Kiedy zmieni się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych? s. 25
2. Podatki i opłaty lokalne – co to jest? s. 27
3. Opodatkowanie nieruchomości – czas na zmiany s. 28
Artykuł 1a. [Słowniczek ustawowy] s. 29
1. Słowniczek ustawowy s. 32
2. Budynek a budowla w świetle uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 29 września 2021 r. (sygn. akt III FSP 1/21) (opodatkowanie silosów) s. 33
3. Jak ustalać czy dany obiekt budowlany jest budynkiem lub budowlą zgodnie z uchwałą NSA z dnia 29 września 2021 r.? s. 35
4. Argumenty NSA za uznaniem za budowlę obiektu, który ma cechy budynku s. 38
5. Definicja zbiornika s. 39
6. Zbiorniki na gaz płynny wykorzystywane do celów grzewczych s. 41
7. Powierzchnia użytkowa i pojemność jako parametry obiektów budowlanych w uchwale NSA s. 41
8. Uchwała NSA z dnia 29 września 2021 r. a wyrok TK z dnia 13 grudnia 2017 r. (sygn. SK 48/15) dotyczący definicji budynku i budowli s. 42
9. Cechy budynku z definicji z art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w świetle uchwały z dnia 29 września 2021 r. s. 45
10. Trwały związek z gruntem budynku i fundament s. 46
11. Cechy ustawowe budynku w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów s. 48
12. Wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych s. 51
13. Dach s. 52
14. Zdewastowany budynek a podatek od nieruchomości s. 52
15. Budynek jako samowola budowlana s. 53
16. Wiata jako budynek w ewidencji gruntów i budynków s. 53
17. Instalacje w budynku s. 54
18. Opodatkowanie instalacji zapewniających funkcjonowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem s. 55
19. Wartość instalacji s. 57
20. Instalacje a urządzenie techniczne i urządzenie budowlane s. 59
21. Instalacje a wyroby budowlane s. 60
22. Kable telekomunikacyjne dowieszone wyłączone z opodatkowania s. 60
23. Opodatkowanie transformatorów w budynku s. 63
24. Nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w wyroku NSA z dnia 15 grudnia 2021 r. s. 67
25. Użytki rolne wyłączone z produkcji rolnej są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej s. 70
26. Budynki w części wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej s. 73
27. Tymczasowe obiekty budowlane a definicja budowli s. 74
28. Opodatkowanie budowli w budynkach s. 74
29. Urządzenia budowlane s. 75
30. Obiekty małej architektury nie podlegają opodatkowaniu s. 76
31. Paczkomaty jako obiekt budowlany s. 76
32. Obudowa górnicza, konstrukcja oporowa, tunel jako budowle podlegające opodatkowaniu s. 77
33. Definicja reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego i szyldu a podatek od nieruchomości s. 77
34. Pojęcie działalności gospodarczej s. 78
35. Działalność osób fizycznych w niewielkich rozmiarach s. 79
36. Droga we współwłasności przedsiębiorcy s. 80
37. Rodzaje działalności niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu u.p.o.l. s. 81
38. Powierzchnia użytkowa budynku w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów s. 82
39. Budynek mieszkalny s. 85
40. Grunty związane z budynkiem mieszkalnym s.  86
41. Grunty pod wodami i objęte obszarem rewitalizacji s. 86
42. Budynki i budowle wyłączone z użytkowania s. 86
43. Opodatkowanie gruntów, przez które przebiegają urządzenia przesyłowe s. 87
44. Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków s. 89
45. Rola ewidencji gruntów i budynków s. 90
46. Ewidencja gruntów i budynków a księgi wieczyste s. 92
47. Grunty rolne a użytki rolne s. 93
48. Opodatkowanie użytków ekologicznych (E) s. 94
49. Opodatkowanie rowów (W) s. 95
50. Pojęcie lasu a gruntu leśnego s. 96
51. Opodatkowanie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych – Lz i Lzr s. 96
52. Opodatkowanie poligonów s. 97
53. Lasy w ośrodkach wypoczynkowych s. 98
54. Grunty w strefie ochronnej s. 100
55. Opodatkowanie gruntów sklasyfikowanych jako „dr” u przedsiębiorcy prowadzącego działalność rolniczą s. 101
56. Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 4 listopada 2015 r. znak PO.3123.292.2015 w sprawie sposobu przeliczania użytków rolnych dla potrzeb podatku rolnego w sytuacji, gdy grunty te są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków dwuczłonowo, np.: Wsr-PsVI, Br-RIV, W-ŁIV, Ws-PsVI s. 102
57. Opodatkowanie gruntów zajętych na panele fotowoltaiczne s. 104
58. Panel fotowoltaiczny jako przedmiot podatku od nieruchomości s. 106
59. Opodatkowanie paneli zlokalizowanych na budynkach s. 107
Artykuł 1b. [Zwolnienia na podstawie innych ustaw] s. 108
1. Wszystkie zwolnienia i wyłączenia od podatku od nieruchomości w jednej ustawie s. 109
2. Zwolnienia nieruchomości „kościelnych” s.109
3. Opodatkowanie cmentarzy parafialnych i komunalnych s. 113
4. Opodatkowanie placówek oświatowych prowadzonych przez kościelne osoby prawne s. 113
5. Grunty „kościelne” podlegają podatkowi rolnemu i leśnemu s. 114
6. Zwolnienie nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych s. 114
7. Interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 marca 2011 r. (Fn-1.310.1.1.2011) dotycząca zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej s. 115
8. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych s. 118
Artykuł 1c. [Właściwość organów podatkowych] s. 120
1. Wójt, burmistrz, prezydent jako organ w sprawie podatku od nieruchomości s. 120
2. Postanowienie o wyłączeniu wójta, burmistrza, prezydenta, ich zastępców oraz skarbnika s. 121
Rozdział 2. Podatek od nieruchomości s. 122
Artykuł 2. [Grunty, budynki i budowle jako przedmiot podatku] s. 122
1. Nieruchomość i obiekt budowlany jako przedmiot podatku od nieruchomości s. 123
2. Część składowa nieruchomości s. 123
3. Tymczasowe obiekty budowlane s. 124
4. Opodatkowanie gruntów s. 125
5. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej a grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej s. 127
6. Użytki rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej s. 128
7. Rozpoczęcie działalności „organizacyjnej” jako przesłanka zajęcia gruntu rolnego na działalność gospodarczą s. 130
8. Odłogująca działka rolna u przedsiębiorcy s. 134
9. Opodatkowanie użytków rolnych wydzierżawionych od rolnika pod budowę wieży telefonii komórkowej s. 136
10. Opodatkowanie nieruchomości dewelopera budującego budynki mieszkalne s. 136
11. Plan zagospodarowania przestrzennego a ewidencja gruntów i budynków s. 137
12. Rekultywacja jako ostatni etap prowadzenia działalności gospodarczej s. 138
13. Moment zakończenia rekultywacji s. 140
14. Opodatkowanie budynków i budowli w gospodarstwach rolnych s. 144
15. Opodatkowanie niewykończonych budynków s. 148
16. Część budowli jako przedmiot podatku s. 150
17. Podatek od stacji bazowych telefonii umieszczonych na dachu budynku s. 151
18. Przedmiot podatku od nieruchomości w świetle wyroku TK z dnia 13 września 2011 r. (sygn. akt 33/09) s. 152
19. Opodatkowanie tablic reklamowych s. 154
20. Opodatkowanie morskich farm wiatrowych s. 155
21. Grunty pod wodami, jeziora, sztuczne zbiorniki s. 156
22. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi s. 157
23. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego s. 157
24. Wyłączenie z opodatkowania pasów drogowych i zlokalizowanych w nich budowli s. 158
25. Opodatkowanie nieruchomości Krajowego Zasobu Nieruchomości s. 161
Artykuł 3. [Podatnicy] s. 163
1. Podatnicy podatku od nieruchomości s. 164
2. Podatnik podatku od nieruchomości, a deklaracje, ewidencja gruntów i budynków oraz księgi wieczyste s. 165
3. Osoba fizyczna jako podatnik od chwili urodzenia do śmierci s. 167
4. Gmina i Skarb Państwa jako spadkobiercy przymusowi nieruchomości obciążonej zaległościami podatkowymi s. 169
5. Przedsiębiorstwo w spadku i zarządca sukcesyjny a podatek od nieruchomości s. 170
6. Osoby prawne jako podatnicy s. 172
7. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej s. 172
8. Wspólnicy a nie spółka cywilna podatnikiem podatku od nieruchomości s. 172
9. Prosta spółka akcyjna s. 173
10. Spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna i spółka jawna s. 174
11. Spółka nieruchomościowa s. 175
12. Kto jest właścicielem nieruchomości? s. 177
13. Umowne przenoszenie obowiązku podatkowego s. 177
14. Podatek od nieruchomości wkalkulowany w czynsz najmu s. 178
15. Właściciel piwnicy przynależnej do lokalu mieszkalnego jako podatnik s. 179
16. Umowa przewłaszczenia nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu s. 180
17. Własność budynków wzniesionych na cudzym gruncie s. 180
18. Spółdzielcze prawo własności do lokalu a podatek od nieruchomości s. 182
19. Właściciel i najemca lokali mieszkalnych jako podatnicy s. 182
20. Posiadacz samoistny a właściciel nieruchomości s. 183
21. Współposiadacz samoistny s. 186
22. Posiadacz samoistny a inni współwłaściciele nieruchomości s. 186
23. Posiadacz samoistny w ewidencji gruntów i budynków s. 187
24. Użytkownik wieczysty a właściciel i dzierżawca s. 188
25. Posiadacz zależny jako podatnik podatku od nieruchomości s. 189
26. Trwały zarządca jako podatnik na podstawie innego tytułu prawnego s. 190
27. Posiadacz zależny czy trwały zarządca podatnikiem podatku od nieruchomości? s. 192
28. Administrator a trwały zarządca s. 194
29. Dzierżyciel nieruchomości nie jest podatnikiem s. 195
30. Samorządowe zakłady budżetowe jako podatnicy s. 195
31. Samorządowy zakład budżetowy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą s. 196
32. Zarządca nieruchomości, a trwały zarządca w ustawie o gospodarce nieruchomościami s. 199
33. Zarządca targowiska nie jest podatnikiem s. 200
34. Zarządca wspólnoty mieszkaniowej nie jest podatnikiem s. 201
35. Poddzierżawca nieruchomości państwowej lub samorządowej nie jest podatnikiem s. 201
36. Posiadacz bez tytułu prawnego a posiadacz bezprawny s. 202
37. Okazjonalne korzystanie z gruntu (prekarium) s. 203
38. Instytucja gospodarki budżetowej a zakład budżetowy s. 203
39. Opodatkowanie Centralnego Ośrodka Sportu (COS) jako instytucji budżetowej s. 205
40. Starosta nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa s. 205
41. Konsekwencje podatkowe umowy ze Skarbem Państwa będącym współwłaścicielem nieruchomości s. 206
42. Służebność przesyłu a podatek od nieruchomości s. 207
43. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jako podatnicy s. 209
44. Lasy Państwowe jako podatnik s. 210
45. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 19 października 2012 r., PL/LS/833/89/APQ/12/223, w sprawie ustalenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku od nieruchomości z tytułu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych udostępnianych w drodze umowy pracownikom Służby Leśnej do bezpłatnego korzystania s. 213
46. Posiadanie bez tytułu prawnego przedmiotów opodatkowania pozostających w zarządzie Lasów Państwowych s. 218
47. Solidarne zobowiązanie współwłaścicieli i współposiadaczy s. 220
48. Podział nieruchomości do używania a podatnik s. 221
49. Małżonkowie jako podatnicy s. 222
50. Nieruchomości i obiekty budowlane stanowiące odrębny przedmiot opodatkowania s. 222
51. Wspólnota gruntowa jako podatnik s. 223
52. Opodatkowanie współwłaścicieli garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych s. 226
53. Właściciele lokali i wspólnota mieszkaniowa jako podatnicy s. 226
54. Zasady odpowiedzialności solidarnej za podatek w sytuacji, gdy jeden lub kilku właścicieli (posiadaczy) jest zwolnionych lub wyłączonych z opodatkowania s. 227
55. Zasady odpowiedzialności solidarnej w odniesieniu do współwłasności bezudziałowej s. 228
Artykuł 4. [Podstawa opodatkowania gruntów, budynków, budowli] s.229
1. Konstrukcja podstawy opodatkowania s. 231
2. Powierzchnia gruntów jako podstawa opodatkowania s. 232
3. Powierzchnia użytkowa jako podstawa opodatkowania budynków s. 234
4. Kto ustala powierzchnię użytkową budynku? s. 235
5. Powierzchnia wykazana w „starych” deklaracjach i informacjach jako podstawa opodatkowania budynku s. 236
6. Ustalanie powierzchni użytkowej klatek schodowych i szybów dźwigów s. 236
7. Ustalanie powierzchni użytkowej tarasów s. 237
8. Powierzchnia użytkowa kondygnacji „o wysokości w świetle” s. 237
9. Podstawa   opodatkowania   budowli    podlegających amortyzacji s.239
10. Ewidencja środków trwałych jako podstawa ustalenia wartości budowli s. 240
11. Określenie wartości budowli na podstawie deklaracji z lat ubiegłych s. 243
12. Podstawa opodatkowania budowli, które nie stanowią odrębnego środka trwałego s. 244
13. Wartość budowli w leasingu s. 248
14. Wartość budowli zagregowana (ujęta) w wartości początkowej budynku s. 248
15. Podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych s. 249
16. Podstawa opodatkowania budowli w przypadku braku tożsamości jej właściciela i podmiotu dokonującego odpisów amortyzacyjnych s. 250
17. Podstawa opodatkowania budowli niepodlegających amortyzacji s. 250
18. Ustalenie wartości budowli złożonych z funkcjonalnie powiązanych elementów s. 251
19. Budowla składająca się z dwóch części stanowiących odrębną własność s. 252
20. Ustalenie wartości części budowli s. 253
21. Ulepszenie i aktualizacja wyceny budowli s. 254
22. Postępowanie w sprawie ustalenia wartości budowli s. 255
23. Rzeczoznawca majątkowy z ustawy o gospodarce nieruchomościami s.256
24. Podstawa opodatkowania budowli usytuowanych na obszarze dwóch lub więcej gmin s. 257
Artykuł 5. [Stawki podatku] s. 257
1. Uchwała rady gminy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości s. 259
2. Brak kompetencji rady gminy do uchwalenia stawek dla morskich farm wiatrowych s. 261
3. Stawka dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej a grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej s. 262
4. Stawka dla gruntów wykorzystywanych sezonowo do prowadzenia działalności gospodarczej s. 263
5. Stawka dla gruntów pod wodami s. 264
6. Stawka dla gruntów pozostałych s. 265
7. Stawka dla gruntów objętych obszarem rewitalizacji w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów s. 266
8. Stawka dla budynków i lokali mieszkalnych s. 268
9. Przekształcenie budynku gospodarczego na budynek mieszkalny s. 271
10. Stawki dla budynku mieszkalno-usługowego s. 271
11. Budynek letniskowy a budynek mieszkalny s. 272
12. Budynek mieszkalny i letniskowy w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów s. 275
13. Przynależności do lokalu mieszkalnego opodatkowane wg stawek mieszkaniowych s. 281
14. Stawka dla garaży s. 282
15. Stawka właściwa dla lokalu gminy zajętego przez partię polityczną s. 285
16. Budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej s. 286
17. Spółdzielnia mieszkaniowa prowadząca działalność gospodarczą s. 291
18. Stawki dla budynków mieszkalnych i ich części zajmowanych na cele krótkotrwałego zakwaterowania s. 292
19. Stawki dla lokali wynajmowanych s. 293
20. Stawka dla domów opieki społecznej s. 294
21. Domy pomocy społecznej w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów s. 295
22. Stawka przy upadłości s. 300
23. Stawka właściwa dla kancelarii komorniczej s. 301
24. Opodatkowanie nieruchomości podmiotów prowadzących działalność kulturalną s. 301
25. Stawka podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym s. 303
26. Stawka dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych s. 306
27. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w hotelu s. 308
28. Stawki dla budowli s. 312
29. Różnicowanie przedmiotowe stawek podatku od nieruchomości s. 313
30. Dopuszczalność zmiany (zróżnicowania) stawki w trakcie roku podatkowego s. 315
Artykuł 6. [Tryb i warunki płatności] s. 318
1. Dwa tryby płacenia podatku od nieruchomości s. 320
2. Cykl miesięczny powstawania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości s. 321
3. Obowiązek podatkowy, a zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania części budynku s. 321
4. Budynki i budowle nowo wybudowane a obowiązek podatkowy s. 325
5. Opodatkowanie niewykończonych budynków s. 328
6. Zmiana sposobu użytkowania budynku albo gruntu lub ich części mające wpływ na wysokość opodatkowania s. 332
7. Opodatkowanie gruntu pod nowo wybudowanym budynkiem s. 333
8. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego s. 333
9. Opłacanie podatku przez osoby fizyczne s. 334
10. Decyzja ustalająca i określająca podatek od nieruchomości s. 335
11. Podpisywanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego s. 336
12. Brak decyzji przy niskiej kwocie podatku s. 337
13. Niewszczynanie i umarzanie postępowań ze względu na niską wartość zobowiązania podatkowego oraz jednorazowa wpłata podatku od nieruchomości w pismach Ministerstwa Finansów s. 339
14. Wystawienie i doręczenie decyzji wymiarowych oraz ich egzekwowanie od niepełnoletnich podatników s. 346
15. Opłacanie podatku przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej s. 347
16. Opłacanie podatku w przypadku współwłasności osób fizycznych oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej s. 348
17. Jedna deklaracja (informacja) i jedna decyzja s. 349
18. Jednorazowa płatność podatku s. 352
19. Jednorazowa płatność podatku w pismach Ministerstwa Finansów s. 354
20. Terminy płatności podatku od nieruchomości i jego rat, a uprawnienia rady gminy s. 357
21. Przedłużenie terminu płatności rat wprowadzone w ustawie tarcza antykryzysowa s. 357
22. Inkaso podatku od nieruchomości s. 358
23. Informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości s. 359
24. Skutki złożenia deklaracji lub informacji na niewłaściwym wzorze s. 362
25. Składanie informacji przez współwłaścicieli lub współposiadaczy s. 363
26. Postępowanie w przypadku braku informacji lub deklaracji s. 364
27. Sposób składania deklaracji i informacji s. 366
28. Złożenie deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości nie wszczyna postępowania podatkowego s. 367
29. Odpowiedzialność karno-skarbowa z tytułu niezłożenia informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości s. 370
30. Przekazywanie informacji mających wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości s. 371
Artykuł 7. [Zwolnienia] s. 373
1. Zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości s. 378
2. Zwolnienie nieruchomości kolejowych s. 379
3. Zwolnienie infrastruktury kolejowej s. 379
4. Zwolnienie nieczynnej infrastruktury kolejowej s. 381
5. Zwolnienie obiektów infrastruktury usługowej s. 381
6. Zwolnienie nieruchomości bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych s. 382
7. Zwolnienie gruntów obszaru kolejowego oraz położonych na nich budynków i budowli s. 383
8. Budowle infrastruktury portowej i zajęte pod nie grunty s. 384
9. Zwolnienie budynków, budowli i gruntów lotnisk użytku publicznego  s. 388
10. Zwolnienia budynków gospodarczych lub ich części, a działalność leśna i rybacka s. 389
11. Budynki gospodarcze położone na gruntach gospodarstw rolnych s. 393
12. Budynki zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej s. 395
13. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 4 grudnia 2012 r., PL/LS/833/99/SIA/12/275 do Urzędu Gminy w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej s. 396
14. Zwolnienia odnoszące się do nieruchomości lub ich części służących oświacie, wychowaniu, nauce i technice, kulturze fizycznej i sportowi oraz zajęte na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży s. 398
15. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 6 września 2005 r., LK-833/AP/05/563, w sprawie zwolnienia nieruchomości zajętych przez stowarzyszenia na działalność oświatową s. 399
16. Zwolnienie budynków i gruntów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków s. 401
17. Zwolnienie budynków i gruntów we władaniu muzeów rejestrowanych s. 403
18. Zwolnienie nieruchomości w parkach i rezerwatach przyrody s. 404
19. Zwolnienie gruntów pod wodami s. 405
20. Zwolnienie wałów ochronnych i zajętych pod nie gruntów s. 406
21. Zwolnienie nieużytków, użytków ekologicznych i gruntów zadrzewionych i zakrzewionych s. 408
22. Zwolnienie działek przyzagrodowych członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych s. 409
23. Zwolnienie gruntów i obiektów budowlanych położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych s. 410
24. Zwolnienie grup producentów rolnych s. 412
25. Zwolnienie od podatku nieruchomości zajętych przez organizacje pożytku publicznego s. 414
26. Zwolnienie nieruchomości gminnych s. 416
27. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 16 października 2015 r., PL-LS.834.107.2015, do Unii Miasteczek Polskich w sprawie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dla mienia gminnego wykorzystywanego na prowadzenie przez gminę gospodarki wodno-kanalizacyjnej s. 419
28. Zwolnienie nieruchomości spółdzielni rolników s. 422
29. Zwolnienie uczelni s. 425
30. Zwolnienie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki s. 426
31. Zwolnienie jednostek oświatowych s. 427
32. Stawka podatku od nieruchomości w przypadku braku zwolnienia dla jednostek oświatowych s. 431
33. Zwolnienie żłobków i klubów dziecięcych s. 431
34. Stawka podatku od nieruchomości w przypadku braku zwolnienia dla żłobków i klubów dziecięcych s. 436
35. Zwolnienie instytutów naukowych i pomocniczych jednostek PAN s. 438
36. Zwolnienie zakładów pracy chronionej s. 439
37. Zwolnienie instytutów badawczych s. 440
38. Zwolnienie przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego s. 440
39. Zwolnienie Centrum i Sieci Łukasiewicz s. 440
40. Zwolnienia od podatku od nieruchomości wprowadzone w ustawie tarcza antykryzysowa s. 442
41. Uprawnienia rady gminy do wprowadzania zwolnień od podatku s. 444
42. Zwolnienia przedmiotowe a podmiotowo-przedmiotowe s. 448
43. Rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego s. 449
44. Rekompensata dochodów z tytułu zwolnień od podatku w zakresie gruntów pod wodami Skarbu Państwa s. 450
45. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów z opodatkowania elektrowni wiatrowych s. 452
46. Zwolnienie zakładów pracy chronionej i przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego jako pomoc de minimis s. 453
Rozdział 2a. Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego s. 455
Artykuł 7a. [Ewidencja podatkowa nieruchomości w systemie informatycznym] s. 455
1. Ewidencja a kataster s. 456
2. Rozporządzenie w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości s. 456
Artykuł 7b. [Sprawozdanie podatkowe] s. 457
1. Czy sprawozdanie jest potrzebne? s. 458
2. Pismo Ministra Finansów z 15 stycznia 2018 r., PS7.8032.1.2018, w sprawie sprawozdawczości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego s. 459
3. Rozporządzenie w sprawie zasad sporządzania i przekazywania sprawozdania s. 460
Bibliografia s. 463
Streszczenie

Aktualny i kompleksowy komentarz do przepisów regulujących opodatkowanie budynków, budowli i gruntów. Skierowany przede wszystkim do pracowników gminnych organów podatkowych, podatników, doradców podatkowych i sędziów sądów administracyjnych, a także osób, które naukowo zajmują się problematyką podatków i opłat lokalnych.

Autorzy książki
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego


Ilość stron

472

Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności