Podatek od środków transportowych - komentarz

Rok wydania: 2017

95,24 PLN + VAT 5%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Podatek od środków transportowych - komentarz
Co tutaj znajdziesz?

Książka przeznaczona dla gminnych organów podatkowych, doradców podatkowych, adwokatów i studentów. Obejmuje zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Spis treści

Od Autorów s. 9

Artykuł 8. Bogumił Pahl s. 11

 1. Zakres przedmiotowy podatku od środków transportowych s. 11
 2. Zasady ustalania dopuszczalnej masy całkowitej samochodu ciężarowego s. 13
 3. Zasady ustalania dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów s. 16
 4. Opodatkowanie naczep i przyczep s. 20
 5. Wyłączenie z opodatkowania naczep i przyczep wykorzystywanych wyłącznie do działalności rolniczej s. 21
 6. Opodatkowanie autobusów s. 26

Wybrane orzecznictwo sądowe w sprawach przedmiotu podatku od środków transportowych s. 28

Artykuł 9. Bogumił Pahl s. 31

 1. Podmiot zobowiązany z tytułu podatku od środków transportowych s. 34
 2. Właściciele pojazdów jako podatnicy s. 36
 3. Współwłaściciele a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych s. 38
 4. Spółka jawna jako podatnik s. 39
 5. Upadłość a podmiot zobowiązany z tytułu podatku od środków transportowych s. 41
 6. Ustanowienie zastawu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych s. 44
 7. Podatkowo-prawne konsekwencje zawarcia bankowej umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie s. 45
 8. Leasing a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych s. 47
 9. Powierzenie pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu a obowiązek podatkowy s. 48
 10. Oddział przedsiębiorstwa jako podmiot, na którym spoczywa obowiązek podatkowy s. 49
 11. Wpływ zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego na obowiązek podatkowy s. 50
 12. Zarejestrowanie pojazdu jako przesłanka powstania obowiązku podatkowego s. 53
 13. Powstanie obowiązku podatkowego w związku z ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania z ruchu s. 54
 14. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w następstwie wydania decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu s. 57
 15. Wyrejestrowanie pojazdu s. 60
 16. Obowiązek złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych s. 65
 17. Właściwość miejscowa organu podatkowego w podatku od środków transportowych dla osób fizycznych s. 67
 18. Właściwość organu podatkowego w podatku od środków transportowych dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej s. 71
 19. Właściwość organu podatkowego dla przedsiębiorstwa wielozakładowego s. 72
 20. Współwłasność a właściwość miejscowa organu podatkowego s. 73
 21. Zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego w trakcie roku s. 74
 22. Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych s. 75
 23. Możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej s. 76

Wybrane orzecznictwo dotyczące podmiotu zobowiązanego z tytułu podatku od środków transportowych s. 79

Artykuł 10. Grzegorz Dudar s. 83

 1. Zasady określania stawek podatku od środków transportowych s. 84
 2. Zmiana wysokości stawek w trakcie roku podatkowego s. 87
 3. Rodzaje stawek w podatku od środków transportowych s. 90
 4. Różnicowa nie wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym ze względu na DMC i wpływ pojazdu na środowisko naturalne s. 92
 5. Stawka zerowa s. 94
 6. Stawki podatku a zaokrąglanie wysokości zobowiązania podatkowego s. 95
 7. Procentowe obniżanie stawek na podatek od środków transportowych s. 96
 8. Stawki minimalne w uchwałach rad gmin s. 97
 9. Brak inkasentów i inkasa s. 98
 10. Wzrost stawek minimalnych ponad stawki maksymalne s. 99
 11. Nie uchwalenie stawek w podatku od środków transportowych przed rozpoczęciem roku podatkowego s. 99

Wybrane orzecznictwo sądowe w sprawach stawek w podatku od środków transportowych s. 100

Artykuł 11. Rafał Dowgier s. 102

 1. Termin płatności w przypadku obowiązku podatkowego istniejącego w okresie całego roku podatkowego s. 102
 2. Termin płatności w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku s. 103
 3. Proporcjonalne ustalenie podatku s. 105
 4. Termin płatności w przypadku określenia wysokości zobowiązania podatkowego w drodze decyzji s. 106
 5. Termin płatności podatku przy czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu s. 107
 6. Czy można zapłacić podatek jedynie za konkretny środek transportowy? s. 108
 7. Zaokrąglanie podatku oraz rat podatku od środków transportowych s. 109

Artykuł 11a. Grzegorz Dudar s. 111

 1. Istota zwrotu podatku s. 111
 2. Pojęcie transportu kombinowanego s. 114
 3. Dokumenty potwierdzające przewóz kombinowany s. 115
 4. Tryb zwrotu podatku s. 117

Wybrane orzecznictwo sądowe dotyczące zwrotu podatku od środków transportowych z tytułu wykonywania transportu kombinowanego s. 119

Artykuł 12. Rafał Dowgier s. 121

 1. Kategorie zwolnień z podatku od środków transportowych s. 121
 2. Wykazywanie w deklaracji pojazdów zwolnionych od podatku s. 122
 3. Zwolnienie środków transportowych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji zagranicznych s. 122
 4. Zwolnienie środków transportowych stanowiących zapasy mobilizacyjne s. 123
 5. Zwolnienie środków transportowych stanowiących pojazdy specjalne s. 125
 6. Zwolnienie środków transportowych stanowiących pojazdy używane do celów specjalnych s. 127
 7. Zwolnienie pojazdów zabytkowych s. 128
 8. Uprawnienia rad gmin do wprowadzania zwolnień w podatku od środków transportowych s. 129
 9. Ograniczenia we wprowadzaniu zwolnień wynikające z przepisów dotyczących pomocy publicznej s. 132
 10. Okres obowiązywania uchwał w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych s. 132

Wybrane orzecznictwo sądowe w sprawach zwolnień z podatku od środków transportowych s. 134

Artykuł 12a. Rafał Dowgier s. 139

Artykuł 12b. Rafał Dowgier s. 140

 1. Zasady waloryzacji stawek minimalnych s. 140
 2. Obowiązek obwieszczenia stawek minimalnych s. 141
 3. Przekroczenie przez stawki minimalne poziomu stawek maksymalnych s. 142

Artykuł 20. Grzegorz Dudar s. 144

 1. Zasady waloryzacji stawek s. 144
 2. Skutki zróżnicowania sposobów waloryzacji stawek minimalnych i maksymalnych s. 146
 3. Charakter prawny obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych s. 148

Artykuł 20a. Grzegorz Dudar s. 150

 1. Nieuchwalenie stawek podatku od środków transportowych s. 150
 2. Nieuchwalenie stawek podatków a publikacja i wejście w życie uchwały s. 151
 3. Stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie stawek podatkowych s. 155

Wybrane orzecznictwo sądowe w sprawach waloryzacji stawek i uchwał w podatku od środków transportowych s. 158

Artykuł 20b. Rafał Dowgier s. 162

 1. Pomoc publiczna a preferencje podatkowe s. 162
 2. Kategorie uchwał rad gmin dotyczących podatku od środków transportowych, w kontekście pomocy publicznej s. 164

Artykuł 20c. Rafał Dowgier s. 166

 1. Pojęcie pomocy de minimis s. 166
 2. Różnicowanie stawek podatku od środków transportowych a pomoc de minimis s. 167
 3. Szczególne wymogi związane z treścią uchwały stanowiącej podstawę udzielenia pomocy de minimis s. 168
 4. Szczególna procedura związana z podejmowaniem uchwały przewidującej stawki stanowiące pomoc de minimis s. 169

Artykuł 20d. Rafał Dowgier s. 170

 1. Ogólne warunki udzielania zwolnień stanowiących pomoc publiczną w podatku od środków transportowych s. 170
 2. Zwolnienia stanowiące pomoc de minimis s. 171
 3. Zwolnienia zgodne z ogólnopolskim programem pomocowym s. 172

Wzory decyzji i postanowień w sprawie podatku od środków transportowych (Grzegorz Dudar) s. 174

Literatura s. 199

Streszczenie

Książka przeznaczona dla gminnych organów podatkowych, doradców podatkowych, adwokatów i studentów. Obejmuje zmiany  do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone w 2016 r. z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. Zawiera bardzo przydatne w praktyce wzory decyzji i postanowień.

Autorzy książki
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego


Ilość stron

213

Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności