Podatek leśny - komentarz

Rok wydania: 2018

95,24 PLN + VAT 5%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Podatek leśny - komentarz
Co tutaj znajdziesz?

Komentarz do ustawy o podatku leśnym, uwzględniający m.in. wprowadzone do ustawy nowe regulacje dotyczące zasad odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe, opodatkowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz zwolnienia Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Spis treści

Wykaz skrótów s. 11

Od Autorów s. 13

Część I. Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.) s. 15

Artykuł 1. [Przedmiot opodatkowania]  s. 17

 1. Opodatkowanie gruntów podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym  s. 17
 2. Lasy zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna  s. 18
 3. Pojęcie innej działalności gospodarczej niż leśna s. 21
 4. „Las” w ustawie o podatku leśnym s. 22
 5. Ewidencja gruntów jako podstawa opodatkowania gruntów  s. 23
 6. Grunty leśne a lasy s. 24
 7. Opodatkowanie gruntów zalesionych, nie sklasyfikowanych w ewidencji jako „Ls” s. 25
 8. Opodatkowanie plantacji choinek s. 26
 9. Opodatkowanie zalesionego gruntu sklasyfikowanego jako „Tr” s. 27
 10. Lasy w ośrodkach wypoczynkowych  s. 27
 11. Opodatkowanie lasu zajętego na działkę siedliskową z domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi s. 28
 12. Opodatkowanie wynajmowanych leśniczówek s. 29
 13. Opodatkowanie zagrody leśnej s. 29
 14. Opodatkowanie lasów i gruntów rolnych wydzierżawionych osobom fizycznym na działalność rekreacyjną (domki letniskowe) s. 30
 15. Opodatkowanie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych (Lzr i Lz) s. 31
 16. Opodatkowanie dróg leśnych.  s. 32
 17. Jak opodatkować grunty sklasyfikowane jako „dr Ls” IV? s. 33
 18. Opodatkowanie gruntów leśnych pod budowlami  s. 34
 19. Opodatkowanie parkingów leśnych s. 36
 20. Opodatkowanie nieużytków położonych w lesie  s. 36
 21. Opodatkowanie rowów w lasach (W) s. 37
 22. Opodatkowanie gruntów leśnych zajętych na uprawy rolne s. 37
 23. Zwolnienie gruntów przeznaczonych na budowę dróg publicznych s. 38
 24. Opodatkowanie gruntów będących w trwałym zarządzie PGL Lasy Państwowe oddanych w posiadanie innym podmiotom s. 40
 25. Opodatkowanie lasów podliniami energetycznymi s. 43
 26. Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 7 kwietnia z 2006 r., LK-8012-833-1/MS/06/4 do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast w sprawie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów pod napowietrznymi liniami energetycznymi, którymi zarządza PGL Lasy Państwowe (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 4, poz.42)  s. 46
 27. Służebność przesyłu i drogowa a podatek od gruntów leśnych  s. 47
 28. Opodatkowanie gruntów zrekultywowanych  s. 48
 29. Opodatkowanie lasów zajętych na rurociąg  s. 52
 30. Lasy wyłączone ostatecznymi decyzjami administracyjnymi na inne cele niż leśne s. 54

Wybrane orzecznictwo s. 56

Artykuł 2. [Definicja podatnika] s. 60

 1. Posiadacz zależny lasu s. 61
 2. Posiadacz samoistny s. 62
 3. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia z 2003 r., LK-790/LP/03/IP, dotyczące posiadacza jako podatnika podatku rolnego od gruntów w zarządzie Lasów Państwowych s. 63
 4. Wspólnicy spółki cywilnej jako podatnicy podatku leśnego s. 64
 5. Małżonkowie jako podatnicy podatku leśnego  s. 66
 6. Posiadacze lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie umów za wartych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa  s.  67
 7. PGL Lasy Państwowe jako zarządcy lasów stanowiących własność Skarbu Państwa s. 68
 8. Posiadacz bez tytułu prawnego lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego s.  69
 9. Starosta jako reprezentant Skarbu Państwa – podatnika podatku s.  70
 10. Przedsiębiorca jako właściciel lasu s. 71
 11. Użytkownik wieczysty jako podatnik s. 72
 12. Opodatkowanie współwłaścicieli i współposiadaczy s. 72
 13. Zasady odpowiedzialności solidarnej za podatek leśny w sytuacji, gdy jeden lub kilku właścicieli (posiadaczy) jest zwolniony od podatku  s. 74

Wybrane orzecznictwo  s. 76

Artykuł 3. [Podstawa opodatkowania] s. 79

 1. Powierzchnia lasu s. 79
 2. Rola ewidencji gruntów w ustalaniu podstawy opodatkowania s. 79
 3. Plan urządzenia lasu (uproszczony plan urządzenia lasu), a podstawa opodatkowania w podatku leśnym s. 80
 4. Wpływ planu zagospodarowania przestrzennego na podstawę opodatkowania w podatku leśnym s. 82

Wybrane orzecznictwo  s. 84

Artykuł 4. [Stawka podatku] s. 87

 1. Średnia cena sprzedaży drewna  s. 87
 2. Zagadnienie zaokrąglania stawki podatku leśnego s. 88
 3. Stawka preferencyjna (ulga w podatku leśnym) s. 90
 4. Uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna s. 92
 5. Wybrane orzecznictwo  s. 95

Artykuł 5. [Obowiązek podatkowy] s. 96

 1. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego  s. 96
 2. Proporcjonalny wymiar podatku leśnego s. 98
 3. Zmiana wysokości podatku w trakcie roku podatkowego  s. 98
 1. Podstawa prawna zmiany decyzji ustalającej zobowizanie w podatku leśnym s. 101

Wybrane orzecznictwo s. 103

Artykuł 6. [Organ podatkowy]  s. 104

 1. Właściwość miejscowa i rzeczowa organu podatkowego s. 107
 2. Wymiar podatku leśnego osobom fizycznym  s. 108
 3. Informacja o lasach jako przesłanka wszczęcia postępowania wymiarowego  s. 112
 4. Informacja o lasach, a obowiązek wydania postanowienia o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego s. 113
 5. Wpływ zmiany stanu faktycznego w trakcie roku podatkowego na wymiar podatku leśnego s. 114
 6. Tryb postępowania gminnego organu podatkowego przy niskiej kwocie podatku leśnego s. 116
 7. Inkaso podatku leśnego s. 119
 8. Termin zapłaty podatku leśnego przez osoby fizyczne s. 122
 9. Realizacja podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej  s. 123
 10. Termin płatności podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej  s. 125
 11. Współwłasność osoby fizycznej i prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadajacej osobowości prawnej s. 126
 12. Wzory deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach s. 126
 13. Deklaracje na podatek leśny i informacje o lasach składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej s. 130
 14. Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji na podatek leśny lub informacji o lasach s. 131
 15. Odpowiedzialność za niezłożenie deklaracji na podatek leśny lub informacji o lasach s. 132
 16. Odpowiedzialność za zożenie nieprawdziwej deklaracji (informacji) na podatek leśny  s. 133
 17. Odpowiedzialność za nieterminowe wpłacanie podatku leśnego  s. 134
 18. Granice odpowiedzialności inkasenta za pobrany podatek leśny a niewpłacony s.  135

Wybrane orzecznictwo s. 137

Artykuł 6a. [Łączne zobowiązanie pieniężne] s. 141

 1. Istota łącznego zobowiązania pieniężnego  s. 141
 2. Warunki wymiaru podatku w formie łącznego zobowiązania pieniężnego  s.  142
 3. Nakaz płatniczy s. 145
 4. Odpowiednie stosowanie art. 6 ust. 3a i 7a s.  146
 5. Łączne zobowiązanie pieniężne od przedmiotów opodatkowania pozostających we współwłasności lub współposiadaniu  s. 147
 6. Odpowiedzialność za zobowiązanie wynikające z nakazu płatniczego  s. 149

Wybrane orzecznictwo s. 151

Artykuł 7. [Zwolnienia]   s. 153

 1. Ogólne zasady stosowania zwolnień z podatku leśnego  s.  154
 2. Zwolnienie lasów z drzewostanem w wieku do lat 40 s. 155
 3. Zwolnienie lasów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków s. 157
 4. Zwolnienie użytków ekologicznych s. 158
 5. Zwolnienie uczelni s. 159
 6. Zwolnienie jednostek oświatowych  s. 160
 7. Zwolnienie instytutów naukowych i jednostek pomocniczych PAN  s. 164
 8. Zwolnienie zakładów pracy chronionej i zakadów aktywności zawodowej s.  164
 9. Zwolnienie instytutów badawczych s. 167
 10. Zwolnienie centrów badawczo-rozwojowych s. 168
 11. Zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku leśnego centrów badawczo-rozwojowych  s. 169
 12. Zwolnienie centrów badawczo-rozwojowych jako forma udzielania pomocy de minimis s.  170
 13. Zwolnienie Krajowego Zasobu Nieruchomości  s. 171
 14. Uprawnienie rady gminy do wprowadzania zwolnień z podatku leśnego s. 172
 15. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie zwolnień w podatku leśnym wprowadzanych uchwałami rad gmin s. 174

Wybrane orzecznictwo  s. 176

Artykuł 8-13. [Pominięte]  s. 178

Część II. Wzory decyzji i postanowień w sprawie podatku leśnego  s. 179

Wzór 1 – Wezwanie do złożenia deklaracji na podatek leśny s. 181

Wzór 2 – Wezwanie do złożenia informacji o lasach s. 183

Wzór 3 – Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku leśnym s. 185

Wzór 4 – Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku leśnym s. 186

Wzór 5 – Wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmiocie sposobu wykorzystania lasu s. 187

Wzór 6 – Postanowienie o przeprowadzeniu oględzin lasu s. 189

Wzór 7 – Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie s. 191

Wzór 8 – Postanowienie w sprawie wyznaczenia 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego s. 192

Wzór 9 – Decyzja określająca zobowiązanie w podatku leśnym s. 193

Wzór 10 – Decyzja ustalająca zobowiązanie w podatku leśnym s. 196

Wzór 11 – Decyzja ustalająca zobowiązanie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego s. 198

Wzór 12 – Postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności s. 201

Wzór 13 – Postanowienie o wstrzymaniu wykonania ostatecznej decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym s. 203

Bibliografia  s. 205

 

Streszczenie

Opracowanie opiera się na analizie kolejnych przepisów ustawy o podatku leśnym. Komentując je próbowaliśmy zwrócić dużą uwagę na praktyczne problemy, jakie powstają na gruncie analizy tego aktu. W komentarzu wykorzystano zarówno dorobek literatury przedmiotu, jak i judykatury dotyczący podatku leśnego.

Autorzy książki
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Grzegorz Liszewski adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym, głównie w podatkach samorządowych, opłatach publicznych, postępowaniu podatkowym − w tym zakresie publikuje oraz prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców.
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego


Ilość stron

220

Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności