Podatek rolny - komentarz

Rok wydania: 2019

95,24 PLN + VAT 5%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Podatek rolny - komentarz
Co tutaj znajdziesz?

Publikacja wyczerpująco omawia problemy interpretacyjne regulacji zawartych w ustawie, szeroko uwzględniając orzecznictwo sądowe.

Spis treści
Wykaz skrótów s. 17           
Wstęp s. 19   
Część I. USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 892) s. 21     
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Artykuł 1. [Przedmiot opodatkowania] s. 23       
 1. Grunty jako przedmiot podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości s. 23
 2. Grunty jako przedmiot podatku rolnego s. 24         
 3. Klasyfikacja gruntów w ewidencji gruntów i budynków s. 25       
 4. Dane z ewidencji gruntów i budynków bezwzględnie wiążące organ podatkowy s. 27   
 5. Dane dotyczące właściciela gruntu w ewidencji gruntów i budynków s. 28         
 6. Od kiedy obowiązują zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków? s. 29   
 7. Podatnik może wnioskować o wszczęcie postępowania w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków s. 30       
 8. Użytki rolne s. 31      
 9. Opodatkowanie gruntów z oznaczeniami nieznanymi w ewidencji gruntów i budynków, np. dr-RIII lub Bi-Ls s. 32
 10. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r. nr LK-1435/LP/03/IP – niezgodności danych z ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym s. 33         
 11. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych s. 37       
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza s. 40           
 13. Użytki rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej s. 42          
 14. Rozpoczęcie działalności „organizacyjnej” jako przesłanka zajęcia gruntu rolnego na działalność gospodarczą s. 45   
 15. Użytki rolne przedsiębiorcy, na których nie jest prowadzona działalność rolnicza s. 49
 16. Użytki rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a użytki rolne wyłączone z produkcji rolnej s. 50       
 17. Podatnik podatku od towarów i usług, a zajęcie gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej s. 54
 18. Opodatkowanie gruntów położonych w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody s. 56   
 19. Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 23 października 2003 r. nr LK-1627/LP/03/AP w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w strefach ochronnych s. 57
 20. Podatek od nieruchomości od gruntów wykorzystywanych na działalność rolniczą s. 61
 21. Opodatkowanie gruntów zajętych na działy specjalne produkcji rolnej s. 62        
 22. Opodatkowanie gruntów zrekultywowanych s. 62
 23. Podatek rolny od gruntów pod budowę dróg s. 63
 24. Opodatkowanie dróg w gospodarstwie rolnym s. 65          
 25. Opodatkowanie użytków rolnych zajętych na budowę wieży telefonii komórkowej s. 66           
Wybrane orzecznictwo s. 68
Artykuł 2. [Pojęcie gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej] s. 72          
 1. Definicja gospodarstwa rolnego s. 73          
 2. Gospodarstwo rolne w prawie cywilnym s. 74        
 3. Gospodarstwo rolne jako zorganizowana całość gospodarcza s. 75           
 4. Norma obszarowa gospodarstwa rolnego s. 76        
 5. Własność (współwłasność) gruntów, a norma obszarowa gospodarstwa rolnego s. 78     
 6. Posiadanie użytków rolnych a norma obszarowa s. 79        
 7. Użytki rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a norma obszarowa gospodarstwa rolnego s. 80
 8. Podział gruntów gospodarstwa do używania s. 80  
 9. Grunty rolne a użytki rolne s. 82      
 10. Definicja działalności rolniczej s. 83
 11. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 21 listopada 2003 r. nr LK-2041/LP/03/IP – definicja działalności rolniczej s. 84 
 12. Czy rak to ryba? s. 85           
 13. Opodatkowanie budynków i budowli w gospodarstwach rolnych s. 86    
 14. Opodatkowanie użytków rolnych, przez które przebiegają urządzenia przesyłowe (od 1 stycznia 2019 roku) s. 87
Wybrane orzecznictwo s. 91 
Artykuł 3. [Pojęcie podatnika podatku rolnego] s. 94
 1. Podatnik jako osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej s. 95
 2. Podatnik podatku rolnego s. 97
 3. Spółki jako podatnicy podatku rolnego s. 101         
 4. Opodatkowanie trwałego zarządcy jako posiadacza na podstawie innego tytułu prawnego s. 104        
 5. Trwały zarządca czy posiadacz zależny jest podatnikiem podatku  s. 105
 6. Użytkownik wieczysty jako podatnik s. 108           
 7. Posiadacz samoistny jako podatnik s. 109   
 8. Posiadacz zależny jako podatnik s. 110
 9. Posiadacz samoistny, posiadacz zależny i posiadacz bez tytułu prawnego jako podatnik podatku rolnego s. 111     
 10. Pismo z dnia 28 marca 2006 r. Ministerstwo Finansów Departament Podatków Lokalnych i Katastru LK-832/1/AP/06/12 dotyczące posiadacza samoistnego jako podatnika podatku rolnego s. 112        
 11. Kiedy posiadacz bez tytułu prawnego jest podatnikiem podatku i rolnego? s. 114           
 12. Dzierżyciel nie jest podatnikiem s. 116        
 13. Posiadacze gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie umów zawartych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa s. 117
 14. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa s. 118      
 15. Wydzierżawienie gruntów rolnych na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników s. 118  
 16. Opodatkowanie dzierżawcy gruntu na podstawie umowy o rentę strukturalną s. 121      
 17. Powierzchnia wydzierżawianych gruntów, a obowiązek płacenia podatku rolnego s. 122           
 18. Umowne przenoszenie obowiązku podatkowego w podatku rolnym s. 123
 19. Poddzierżawca nie jest podatnikiem podatku rolnego s. 124         
 20. Spółdzielnia produkcyjna jako podatnik s. 124       
 21. Grunty rolne jako odrębny przedmiot opodatkowania s. 125   
 22. Obowiązek podatkowy przy współwłasności gruntów gospodarstwa rolnego s. 125 
 23. Opodatkowanie gruntów rolnych stanowiących współwłasność rolnika s. 126
 24. Kto płaci podatek w sytuacji, gdy gospodarstwo prowadzą niektórzy współwłaściciele? s. 128
 25. Opodatkowanie gruntu małżonków s. 129        
 26. Zasady odpowiedzialności solidarnej za podatek rolny w sytuacji, gdy jeden lub kilku właścicieli (posiadaczy) jest zwolnionych lub wyłączonych z opodatkowania s. 130           
 27. Wyłączenie z opodatkowania jednego ze współwłaścicieli s. 133        
 28. Kościoły i związki wyznaniowe jako podatnicy podatku rolnego s. 133
 29. Opodatkowanie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej s. 134  
 30. Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 16 stycznia 2006 r. LK-832/AP/05/746 w sprawie instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie, a obowiązek podatkowy w podatku rolnym s. 135
 31. Pismo z dnia 10 sierpnia 2009 r. Ministerstwo Finansów Departament Podatków Lokalnych i Katastru PL/LS/833/67/MGS/09/201 dotyczące podatnika podatku rolnego przy dzierżawie gruntów od związku międzygminnego s. 137        
Wybrane orzecznictwo s. 140           
Art. 3a. [Wyłączenia podmiotowe] s. 145 
 1.  Wyłączenie obowiązku podatkowego Skarbu Państwa i gmin s. 145
 2.  Współwłasność Skarbu Państwa i gmin s. 145   
 3.  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako wykonujący prawo własności w odniesieniu do gruntów, Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa s. 146     
 4.  Lasy państwowe jako podatnik podatku rolnego s. 146 
 5.  Grunty rolne gmin przekazane innym podmiotom s. 147           
 6.  Grunty województwa i powiatu s. 147   
Art.  3b.  [Zakres zadań sejmiku województwa]  s. 148
 1.  Przejęcie zadań przez sejmik województwa s. 148        
 2.  Zakres kompetencji sejmiku województwa s. 148         
Rozdział 2. Zasady ustalania podatku s. 149       
Artykuł 4. [Podstawa opodatkowania] s. 149      
 1. Hektary fizyczne i przeliczeniowe s. 150
 2. Okręgi podatkowe s. 151
 3. Hektar przeliczeniowy s. 151      
 4. Zmiany w zasadach przeliczania użytków rolnych wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. s. 154          
 5. Opodatkowanie rowów („W”) s. 155     
 6. Opodatkowanie gruntów rolnych zabudowanych (B-RIII i Br) s. 156 
 7. Opodatkowanie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych (Lzr i Lz) s. 156    
 8. Grunty pod stawami (Wsr) s. 158           
 9. Opodatkowanie nieużytków (N) s. 158  
 10. Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika s. 158        
 11. Klasyfikacja gruntów a zwolnienie od podatku s. 159  
 12. Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 4 listopada 2015 r. znak PO.3123.292.2015 do Burmistrza Miasta i Gminy… w sprawie sposobu przeliczania użytków rolnych dla potrzeb podatku rolnego w sytuacji, gdy grunty te są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków dwuczłonowo np.: Wsr-PsVI, Br-RIV, W-ŁIV, Ws-PsVI s. 159
 13. Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolami złożonymi przed 1 stycznia 2016 r. s. 162
 14. Interpretacja ogólna Nr PS2.8401.5.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz s. 164                   
Wybrane orzecznictwo s. 168           
Artykuł 5. [Delegacja ustawowa] s. 171    
 1.  Rozporządzenie w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do okręgów podatkowych s. 171       
 2.  Zaliczanie gmin do innego okręgu podatkowego przez sejmik województwa s. 171   
 3.  Opinia Krajowej Rady Izb Rolniczych a okręgi podatkowe s. 172
Artykuł 6. [Stawki podatku rolnego] s. 173         
 1.  Stawki w podatku rolnym s. 173 
 2.  Średnia cena skupu żyta s. 174    
 3.  Obniżenie przez radę gminy średniej ceny skupu żyta w formie uchwały s. 174
Artykuł 6a. [Obowiązek podatkowy] s. 176         
 1. Opłacanie podatku rolnego przez osoby fizyczne s. 179
 2. Opłacanie podatku rolnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej s. 181           
 3. Jedna deklaracja (informacja) i jedna decyzja s. 182
 4. Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z 13 listopada 2015 r. znak: PL-LS.833.21.2015 skierowane do Burmistrza… w sprawie stosowania od 1 stycznia 2016 r. nowych przepisów dotyczących niewszczynania i umarzania postępowań ze względu na niską wartość zobowiązania podatkowego oraz jednorazowej wpłaty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości s. 186
 5. Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych w Ministerstwie Finansów z dnia 23 października 2015 r. do Burmistrza Miasta… w sprawie stosowania, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., przepisów z zakresu łącznego zobowiązania pieniężnego (PL-LS.834.101.2015) s. 195
 6. Jednorazowa płatność, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł s. 197
 7. Opodatkowanie gruntów stanowiących współwłasność osoby fizycznej i prawnej s. 199       
 8. Wzory deklaracji i informacji s. 200
 9. Deklaracje i informacje składane w formie elektronicznej s. 200
Art. 6b. [Inkaso] s. 202       
 1. Inkaso podatku rolnego s. 202    
 2. Wynagrodzenie inkasentów s. 203          
 3. Dodatkowe obowiązki inkasentów s. 203          
 4. Zgoda inkasenta na inkaso nie jest potrzebna s. 204      
 5. Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 29 marca 2004 r. nr LK-291/LP/04/AM/KM w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa s. 204  
Art.  6c.  [Łączne zobowiązanie pieniężne] s. 208
 1. Łączne zobowiązanie pieniężne s. 208    
 2. Łączne zobowiązanie pieniężne przy gruntach położonych na terenie różnych gmin s. 210    
 3. Łączne zobowiązanie pieniężne a grunty zwolnione z podatku s. 211
Rozdział  3. uchylony s. 212
Artykuł 7-11. [uchylony] s. 212      
Rozdział  4. Zwolnienia i ulgi podatkowe s. 213  
Art.  12.  [Zwolnienia od podatku rolnego] s. 213           
 1. Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym s. 217        
 2. Zwolnienia ustawowe s. 218       
 3. Zwolnienia gruntów klasy V, VI i VIz s. 218    
 4. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych jako zwolnione od podatku s. 219
 5. Pas drogi granicznej s. 220          
 6. Zwolnienie gruntów do 100 ha s. 220     
 7. Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 2 marca 2004 r. nr LK-120/LP/04/AP w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gruntów przeznaczonych na powiększenie gospodarstwa rolnego (będących we współposiadaniu dwóch lub więcej osób) s. 221           
 8. Okres zwolnienia gruntów do 100 ha s. 223       
 9. Nabycie gruntów w drodze licytacji s. 225        
 10. Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 22 października 2015 r. do Wójta Gminy… w sprawie stosowania ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (PL-LS.833.23.2015) s. 226        
 11. Trwałe zagospodarowanie s. 228
 12. Rezygnacja z trwałego zagospodarowania a zwolnienie od podatku rolnego s. 229   
 13. Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 20 listopada 2006 r. nr PL-832-22/MW/06/255 w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku rolnego z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego na podstawie umowy przedwstępnej s. 231
 14. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. nr LK-1467/LP/03/IP – utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego s. 232     
 15. Ulga 75% i 50% s. 233
 16. Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 25 lutego 2009 r. nr PL/LS/832/56/KPV/09/RR-84 w sprawie zwolnienia od podatku rolnego (art. 12 ust. 1 pkt 4) str. 234
 17. Zwolnienie gruntów otrzymanych w drodze wymiany i scalenia s. 237          
 18. Zwolnienie gruntów odłogowanych s. 238        
 19. Zwolnienie gruntów odłogowanych nie może przekraczać 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego s. 239
 20. Zwolnienie użytków ekologicznych s. 240        
 21. Zwolnienie gruntów zajętych na zbiorniki wody s. 241
 22. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 6 listopada 2003 r. nr LK-1831/LP/03/AP w sprawie zwolnienia gruntów pod wałami przeciwpowodziowymi oraz położonych w międzywalach s. 242
 23. Zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków s. 244   
 24. Grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych s. 245
 25. Grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego s. 246    
 26. Podmiotowe zwolnienie uczelni s. 247  
 27. Zwolnienie federacji uczelni s. 248
 28. Zwolnienie szkół od podatku rolnego s. 249     
 29. Zwolnienie instytutów naukowych i pomocniczych jednostek PAN s. 250    
 30. Zwolnienie zakładów pracy chronionej s. 251   
 31. Zwolnienie instytutów badawczych s. 252        
 32. Zwolnienie przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego s. 252        
 33. Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego s. 253     
 34. Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) s. 253   
 35. Zwolnienia a pomoc publiczna s. 254    
Wybrane orzecznictwo s. 256           
Art.  13.  [Ulga inwestycyjna] s. 259          
 1. Ulga inwestycyjna s. 260
 2. Wydatki inwestycyjne nie mogą być finansowane w całości lub części ze środków publicznych s. 262     
 3. Konstytucyjność art. 13 ust. 2 ustawy o podatku rolnym s. 264           
 4. Budynki inwentarskie s. 264       
 5. Modernizacja budynku inwentarskiego s. 265    
 6. Obiekty służące ochronie środowiska s. 266      
 7. Tryb przyznawania ulgi inwestycyjnej s. 267     
 8. Pismo Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych Ministerstwa Finansów z dnia 21 listopada 2008 r., PL/LS/832/49/KPV/08/388) w sprawie ulgi inwestycyjnej i podatku od towarów i usług s. 268    
 9. Czy wydatki muszą być poniesione na modernizację własnego budynku? s. 268        
 10. Ulga inwestycyjna dla małżonków s. 269          
 11. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 16 sierpnia 2007 r. PL-832/61/07/AP/600 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym s. 269 
 12. Zakończenie inwestycji s. 271    
 13. Ulga inwestycyjna przysługuje następcom s. 272          
 14. Pismo Ministerstwa Finansów – Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 28 kwietnia 2003 r. LK-421/LP/03/AP w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym s. 274
 15. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. nr LK-1116/1139/1148/LP/03/AP dotyczące budynków inwentarskich s. 277
Art.  13a. (uchylony) s. 279
Art.  13b. [Ulga z tytułu położenia gruntów na terenach podgórskich i górskich] s. 279       
Art.  13c.  [Ulga z tytułu klęski żywiołowej] s. 279          
 1. Ulga w podatku rolnym z tytułu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej do końca 2015 r. s. 280
 2. Ulga z tytułu klęski żywiołowej od 1 stycznia 2016 r. s. 281    
 3. Tryb przyznawania ulgi z tytułu klęski żywiołowej s. 283         
Art.  13d.  [Tryb stosowania ulg i zwolnień] s. 286         
 1. Ulgi i zwolnienia z urzędu i na wniosek s. 286   
 2. Kolejność przyznawania zwolnień i ulg s. 287   
 3. Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 11 stycznia 2005 r. LK-1377/LP/04/KD w sprawie prawa do niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w celu otrzymania renty strukturalnej s. 287
Art.  13e.  [Kompetencje rady gminy] s. 289        
 1. Zwolnienie i ulgi podatkowe w uchwale rady gminy s. 289       
 2. Zwolnienia przedmiotowe a podmiotowo-przedmiotowe s. 293
Art.  13f.  [ Zwolnienia i ulgi jako pomoc publiczna] s. 295       
 1. Ulga inwestycyjna jako pomoc publiczna s. 295
 2. Ulgi jako pomoc de minimis w rolnictwie s. 296
 Wybrane orzecznictwo s. 297          
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe s. 299  
Art. 14-15. (pominięte) s. 299         
Art. 16. [Wyczerpanie ulg] s. 299  
Art. 17. [Podatek gruntowy] s. 299           
Art. 17a. [Podatnik podatku rolnego] s. 299        
Art. 18. [Przeciętny dochód] s. 299
Art. 19. [Utrata mocy] s. 300          
Art. 20. [Wejście w życie] s. 300     
Część II. Wzory decyzji i postanowień w sprawie podatku rolnego [Grzegorz Dudar] s. 301
Wzór  1 – Wezwanie do złożenia deklaracji na podatek rolny s. 303           
Wzór  2 – Wezwanie do złożenia informacji o  gruntach s. 305       
Wzór  3 – Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku rolnym s. 307 
Wzór  4 – Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku rolnym s. 308 
Wzór  5 – Wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmiocie sposobu wykorzystania  użytku rolnego s. 309           
Wzór  6 – Postanowienie o przeprowadzeniu oględzin użytku rolnego s. 311         
Wzór  7 – Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie s. 313         
Wzór  8 – Postanowienie w sprawie wyznaczenia 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego s. 314    
Wzór  9 – Decyzja określająca zobowiązanie w podatku rolnym s. 315       
Wzór 10 – Decyzja ustalająca zobowiązanie w podatku rolnym s. 318         
Wzór 11 – Decyzja ustalająca zobowiązanie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego s. 320
Wzór 12 – Decyzja w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym s. 323      
Wzór 13 – Postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności s. 326
Wzór 14 – Postanowienie o wstrzymaniu wykonania ostatecznej decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym s. 328
Bibliografia s. 331    
Streszczenie

Komentarz do ustawy o podatku rolnym jest kolejną częścią serii wydawniczej „Podatki i opłaty samorządowe”.

Podatek rolny – wbrew pozorom – jest świadczeniem, które na etapie jego praktycznej realizacji stwarza wiele problemów interpretacyjnych. Problemów tych będzie coraz więcej, czego najlepszym dowodem jest zwiększająca się liczba wyroków sądowych, które bardzo często są ze sobą sprzeczne, potęgując spory na linii podatnik – organ podatkowy. Spory interpretacyjne dotyczące opodatkowania gruntów w większości sprowadzają się do rozstrzygnięcia, który podatek powinien być zastosowany w konkretnym przypadku. Zgodnie z polskim ustawodawstwem grunty mogą podlegać opodatkowaniu jednym z trzech podatków: od nieruchomości, rolnym lub leśnym, podstawą wymiaru są często nieaktualne zapisy ewidencji gruntów i budynków. Publikacja wyczerpująco omawia ten, jak i wiele innych problemów interpretacyjnych regulacji zawartych w ustawie, szeroko uwzględniając orzecznictwo sądowe w tej materii.

 

Autorzy książki
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego


Ilość stron

328

Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności