Procedury Administracyjne i Podatkowe 06(09)2018

ROCZNIK: 2018

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 06(09)2018
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - wybrane problemy proceduralne
  Artur  Modrzejewski radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Etatowy członek SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 10 Charakter prawny rozstrzygnięcia stwierdzającego wygaśnięcie zobowiązania podatkowego poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda
  ,0 PLN
 • 18 Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a zmiana właściwości naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego na naczelnika "zwykłego" urzędu skarbowego
  ,0 PLN
 • 24 Przejrzystość w zamian za pewność - umowa o współdziałanie w nowej Ordynacji Podatkowej
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola
 • 28 Postanowienie sygnalizacyjne jako szczegółowy środek quasi-nadzorczyw działalności samorządowych kolegiów odwoławczych
  ,0 PLN

Glosa
 • 32 Dopuszczalność przeprowadzenia w postępowaniu podatkowym dowodu przeciwko oświadczeniom zawartym w akcie notarialnym. Glosa aprobująca do wyroku NSA z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt II FSK
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 37 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 40 Pytania i odpowiedzi eksperta
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN
 • 44 Wezwania w postępowaniu podatkowym cz. 1. Pytania i odpowiedzi eksperta
  Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej
  ,0 PLN

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

Słowo wstępne

Końcówce roku 2018, niechlubnym wzorem lat poprzednich, towarzyszy pośpiech legislacyjny w nowelizowaniu ustaw podatkowych. Niektóre wprowadzane zmiany od początku przyszłego roku mają charakter techniczny, co w pewnym sensie uzasadnia krótkie vacatio legis. Nie można tego powiedzieć o poważnej, właśnie opublikowanej, nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która oprócz zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu jej organów, wprowadza bardzo istotne zmiany w wykonywaniu kontroli celno-skarbowej. Niejako przy okazji tą samą ustawą znowelizowano również Ordynację podatkową, przez dodanie nowych przepisów dotyczących kontroli podatkowej, a także zmieniono przepisy kilku innych ustaw podatkowych. Równocześnie osobną ustawą, nowelizującą ustawy o podatkach dochodowych w obszarze cen transferowych, zostały dokonane istotne zmiany przepisów proceduralnych Ordynacji podatkowej, dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych, postępowań w których zastosowanie ma klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, czy postępowań o wydanie opinii zabezpieczającej. Problematyka ta wymaga pogłębionej analizy oraz oceny i z pewnością znajdzie należne jej miejsce w kolejnych numerach naszego czasopisma.

Powyższe przykłady pokazują jednak, że przepisy regulujące procedury podatkowe coraz częściej zmieniane są ustawami nowelizującymi, które – jak może wydawać się z ich tytułu – dotyczą raczej  organizacji administracji skarbowej czy materialnego prawa podatkowego. Wynika z nich także, że wprowadzanie w Ordynacji podatkowej nowych rozwiązań proceduralnych pod hasłem dalszego uszczelniania systemu podatkowego powoduje mnożenie instytucji prawnych, których przydatność zweryfikuje dopiero praktyka postępowania. Wpływa również znacząco na czytelność przepisów Ordynacji i trudność stosowania utrwalonych już instytucji, ze względu na wprowadzanie licznych odstępstw i wyjątków w przepisach, których numerowanie sprawia już trudność nawet projektodawcy.

Zbliżający się nieubłaganie nowy, 2019 rok, może być zatem przełomowy w zakresie procedur podatkowych. Istnieją duże szanse, że przy odpowiedniej woli politycznej zostanie uchwalona nowa Ordynacja podatkowa przygotowana przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, która zastąpi aktualnie jeszcze obowiązującą, ale coraz trudniejszą do stosowania w relacjach między podatnikami a organami podatkowymi. Projektowaną  w niej nowością ma być między innymi wprowadzenie niewładczych metod załatwiania spraw podatkowych.

Warto już teraz zapoznać się z opracowaniami opublikowanymi w bieżącym numerze Procedur, powstałymi w oparciu o analizę rozwiązań przyjętych w projekcie nowej Ordynacji podatkowej. Ich elementem wspólnym jest to, że dotyczą instytucji prawnych w prawie podatkowym, wykorzystujących konstrukcje cywilnoprawne, co do istoty oparte na porozumieniu podmiotów.  Przedmiotem tych opracowań jest – odpowiednio – umowa o przeniesienie rzeczy i praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe oraz tzw. umowa o współdziałanie.

W pierwszym z nich, stanowiącym jednocześnie temat numeru, autorzy analizując charakter prawny decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wydanej na skutek przeniesienia własności rzeczy i praw majątkowych w zamian za zobowiązania podatkowe, stawiają ciekawą tezę. Zgodnie z nią wątpliwe jest stwierdzanie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem formy decyzji podatkowej w sytuacji, gdy organ podejmuje ją bez przeprowadzenia modelowego postępowania podatkowego. Wprawdzie autorzy nie kwestionują potrzeby wydania rozstrzygnięcia potwierdzającego następczo fakt wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, to jednocześnie podkreślają brak kompetencji organów podatkowych do badania wad oświadczeń woli w przypadku powołania się na nie w oświadczeniu złożonym przez podatnika. Podejmując krytyczną analizę obowiązujących regulacji art. 66 Ordynacji podatkowej podnoszą oni możliwość wyeliminowania wad na etapie projektowanej ustawy.

W drugim opracowaniu została przybliżona istota umowy o współdziałanie, instytucji powszechnie stosowanej w systemach podatkowych innych państw europejskich. Przykład tych państw pokazuje, że zawarcie takiej umowy jest zależne od obu stron i wprawdzie zakłada dobrowolność, to jednak dobór podmiotów – stron takiej umowy, nie może być przypadkowy. Obejmie więc z reguły największych przedsiębiorców. Interesującym rozwiązaniem jest możliwość przyjęcia przez organ podatkowy zobowiązania polegającego na dostosowaniu formy i częstotliwości kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej adekwatnie do poprawności rozliczeń podatkowych podatnika i skuteczności autokontroli poprawności rozliczenia.

         

dr Krzysztof Teszner

Redaktor Naczelny           

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

 

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Artur  Modrzejewski radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Etatowy członek SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Jan Szczygieł radca prawny
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności