Procedury Administracyjne i Podatkowe 04(07)2018

ROCZNIK: 2018

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 04(07)2018
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Przesłanki uznania administracyjnego w kształtowaniu wymiaru grzywny w postępowaniu egzekucyjnym
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN
 • 10 Naruszenie interesu prawnego jako przesłanka legitymacji skargowej w sprawie uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 16 Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dobrej wiary (należytej staranności) w VAT
  Ireneusz Krawczyk radca prawny, od roku 1993 zajmuje się problematyką ogólnego prawa podatkowego w praktyce i teorii prawa; w latach 1998 – 2001 Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w Ministerstwie Finansów; prowadził ponad 500 spraw podatkowych przed organami administracji podatkowej, sądami administracyjnymi Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego, komentarzy do ustaw podatkowych w tym komentarzy do Ordynacji podatkowej. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 21 Rejestracja do VAT-UE, a prowadzenie magazynu konsygnacyjnego w Polsce
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola

Glosa
 • 33 Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości w ramach czynności sprawdzających
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 40 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy

Tematem wiodącym numeru wakacyjnego jest problematyka dotycząca miejsca prowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie  przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Pojawiające się w mediach informacje o skuteczności tego nowego typu kontroli są  jeszcze trudne do zweryfikowania. Można ją ocenić biorąc pod uwagę liczbę korekt deklaracji złożonych przez kontrolowanych  w następstwie przeprowadzonych kontroli, oraz kwotę wpływu do budżetu należności wynikających z tych korekt w analogicznym  okresie wstecz. Nie sposób natomiast ocenić, na ile zgromadzony w toku tych kontroli materiał dowodowy dla ustalenia stanu  faktycznego i prawnego poszczególnych spraw został wykorzystany w postępowaniach podatkowych wykształconych z kontroli celno- skarbowych, a które zakończyły się ostatecznymi decyzjami określającymi wysokość zaległości podatkowych. Zweryfikuje to dopiero  przyszłe orzecznictwo sądów administracyjnych.

W tym kontekście, w opracowaniu autorstwa Andrzeja Meleziniego i Piotra Jurczuka szczególną uwagę poświęcono miejscom, w  których może odbywać się kontrola celno-skarbowa, podkreślając, że regulacje zawarte w ustawie o KAS mają charakter autonomiczny wobec ogólnych zasad odnośnie miejsca prowadzenia kontroli określonych w ustawie – Prawo Przedsiębiorców oraz w  Ordynacji podatkowej. Autorzy w sposób przekonujący wskazują, że organy kontrolne wyznaczając miejsce prowadzenia kontroli  celno-skarbowej, muszą respektować konstytucyjne prawo do ochrony prywatności, które jest niezmiernie istotne. W przypadku, gdy  organ kontrolny gromadzi materiał dowodowy niezgodnie z regułami wynikającymi z przepisów proceduralnych, skutkiem tego powinien być brak możliwości wykorzystania materiału dowodowego przy podejmowaniu rozstrzygnięcia.

Inne, równie interesujące opracowanie, autorstwa Moniki Gąsiorowskiej i Ireneusza Krawczyka dotyczy możliwości uruchomienia  postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ze skargi wniesionej w przedmiocie dobrej wiary (należytej staranności)  w VAT. Autorzy odwołując się do bogatego orzecznictwa TSUE oraz ETPCz dopuszczają możliwość wniesienia takiej skargi.  Przyczyną może być praktyka orzecznicza organów podatkowych oraz restrykcyjna linia orzecznicza sądów administracyjnych w  zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. W praktyce prowadzi to do przerzucenia na podatnika, konsekwencji  nieuczciwości jego kontrahentów, a rosnące wymagania wobec podatników odnośnie weryfikacji kontrahentów mogą prowadzić do  naruszenia Konwencji.

Bieżący numer Procedur tradycyjnie już zawiera glosę, tym razem do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z  dnia 19 lipca 2017 r. dotyczącego, obowiązku gminnego organu podatkowego zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości w terminie  3 miesięcy od dnia złożenia korekty deklaracji w ramach czynności sprawdzających bez wniosku o stwierdzenie nadpłaty. W ocenie  sądu, w sytuacji, gdy organ podatkowy powołując się na treść art. 274a § 2 Ordynacji podatkowej, wezwał do złożenia wyjaśnień w  przedmiocie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, a podatnik złożył kolejną korektę deklaracji zaniżając wysokość  zobowiązania podatkowego, to wynikająca z niej nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy (art. 77 §2 pkt. 2). Pogląd ten  został poddany krytyce w glosie autorstwa dr. hab. Bogumiła Pahla, który kwestionuje możliwość zastosowania tego trybu zwrotu  nadpłaty w przedmiotowej sprawie.

Życzę Państwu pożytecznej lektury.

Krzysztof Teszner

redaktor naczelny

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

 

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Jan Szczygieł radca prawny
Ireneusz Krawczyk radca prawny, od roku 1993 zajmuje się problematyką ogólnego prawa podatkowego w praktyce i teorii prawa; w latach 1998 – 2001 Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w Ministerstwie Finansów; prowadził ponad 500 spraw podatkowych przed organami administracji podatkowej, sądami administracyjnymi Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego, komentarzy do ustaw podatkowych w tym komentarzy do Ordynacji podatkowej. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności