Procedury Administracyjne i Podatkowe 01(04)2018

ROCZNIK: 2018

35,18 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 01(04)2018
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym – część 2
  ,0 PLN
 • 10 Bezskuteczność egzekucji z majątku podatnika jako warunek odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
  ,0 PLN

Procedury podatkowe
 • 13 Obowiązek wskazania przez pełnomocnika adresu elektronicznego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej
  ,0 PLN
 • 21 Oprocentowanie nadpłaty powstałej w wyniku uchylenia decyzji wydanej w oparciu o podstawę prawną niezgodną z Konstytucją RP
  Ireneusz Krawczyk radca prawny, od roku 1993 zajmuje się problematyką ogólnego prawa podatkowego w praktyce i teorii prawa; w latach 1998 – 2001 Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w Ministerstwie Finansów; prowadził ponad 500 spraw podatkowych przed organami administracji podatkowej, sądami administracyjnymi Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego, komentarzy do ustaw podatkowych w tym komentarzy do Ordynacji podatkowej. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 25 Zakres odpowiedzialności inkasenta opłaty miejscowej i uzdrowiskowej
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Nadzór i kontrola
 • 30 Nielegalna definicja „intensywności zabudowy”, „kondygnacji” w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
  ,0 PLN

Glosa
 • 35 Skuteczność uiszczenia wpisu sądowego za pośrednictwem instytucji pozabankowych lub placówek nienależących do operatora wyznaczonego
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 38 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

 

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

 

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Przyjęte w Ordynacji podatkowej regulacje dotyczące pełnomocnictw dotyczą także stosowania komunikacji elektronicznej w kontaktach między profesjonalnym pełnomocnikiem a podmiotami administracji skarbowej. Poza elementami identyfikującymi mocodawcę i pełnomocnika, jednym z wymogów pełnomocnictwa jest bowiem obowiązek wskazania przez pełnomocnika adresu elektronicznego, na który będą dokonywane doręczenia pism w postępowaniu podatkowym.

W praktyce pojawiły się problemy w doktrynie oraz orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych związane z tym, czy adresem elektronicznym powinien być adres konta na platformie ePUAP, czy też może nim być adres e-mail.

Kolejna związana z tym kwestia dotyczy praktycznych skutków uchybienia przez pełnomocnika obowiązkowi wskazania adresu elektronicznego w dokumencie pełnomocnictwa, oraz dalszych czynności organu prowadzącego postępowanie, który takie uchybienie ujawnił. Ta z pewnością interesująca tematyka, dla organów administracji jak i pełnomocników procesowych, została przedstawiona w tekście Aleksandry Brach „Obowiązek wskazania przez pełnomocnika adresu elektronicznego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej” będącym tematem numeru, który polecam Państwa uwadze.

Inny tekst zasługujący na uwagę dotyczy praktycznych konsekwencji związanych z uchyleniem decyzji wymiarowych i umorzeniem postępowania podatkowego z uwagi na zakwestionowanie podstawy prawnej wydanej przez organ podatkowy decyzji przez Trybunał Konstytucyjny. Pojawia się wówczas pytanie, czy w tej sytuacji można twierdzić, że organy podatkowe przyczyniły się do wydania decyzji podatkowej niezgodnej z prawem, co w konsekwencji powodowałoby konieczność zwrotu nadpłaty wraz z oprocentowaniem. Problem ten wciąż budzi istotne wątpliwości w praktyce postępowania organów podatkowych oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych, które znacząco odbiega od stanowiska pełnomocników procesowych i samych podatników.

Dlatego warto zapoznać się argumentacją zawartą w opracowaniu autorstwa Ireneusza Krawczyka, tym bardziej, że obecne regulacje Ordynacji podatkowej dotyczące zwrotu oprocentowania nadpłat mogą być kwestionowane w kontekście zgodności z konstytucyjną zasadą równości.

W bieżącym numerze znalazły się również dwa opracowania dotyczące odpowiedzialności podatkowej, ale dotyczące zupełnie odmiennych jej obszarów. Pierwszy tekst, autorstwa Sławomira Zielenia, dotyczy odpowiedzialności członków zarządów osób prawnych w związku ze stwierdzeniem bezskuteczności egzekucji administracyjnej z majątku podatnika. W tym kontekście istotne staje się stwierdzenie, kiedy i przy pomocy jakich dowodów można stwierdzić bezskuteczność egzekucji z majątku pierwotnie zobowiązanego, co w konsekwencji dawałoby możliwość przeniesienia odpowiedzialności podatkowej na osobę trzecią.

Przedmiotem drugiego artykułu, autorstwa Tomasza Wołowca jest natomiast analiza praktycznych aspektów odpowiedzialności podatkowej inkasenta z tytułu niewpłacenia pobranej opłaty miejscowej i uzdrowiskowej na rachunek organu podatkowego.

Bieżący numer Procedur Administracyjnych i Podatkowych tradycyjnie już zawiera glosę, tym razem do postanowienia NSA w przedmiocie kosztów w postępowaniu sądowoadministracyjnym, przegląd najnowszego orzecznictwa, oraz odpowiedzi na przesłane pytania.


Życzę Państwu pożytecznej lektury.

dr Krzysztof Teszner
redaktor naczelny

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

 

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Ireneusz Krawczyk radca prawny, od roku 1993 zajmuje się problematyką ogólnego prawa podatkowego w praktyce i teorii prawa; w latach 1998 – 2001 Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w Ministerstwie Finansów; prowadził ponad 500 spraw podatkowych przed organami administracji podatkowej, sądami administracyjnymi Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego, komentarzy do ustaw podatkowych w tym komentarzy do Ordynacji podatkowej. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Jan Szczygieł radca prawny
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności